Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-12(11)10                                                                           Lubicz, dn. 30.06.2010 r.
 
DECYZJA
              
             Na podstawie art.104 §1, §2,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 80 ust.2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227), §3 ust.1 ,pkt.35 – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr.257, poz.2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4090– złożonego w dniu 22.04.2010 r.  przez Panią Mirosławę Przedpełską, ul. Toruńska 27, 87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z budynkiem, wiatą, zbiornikami magazynowymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką numer 406/46 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
odmówić Inwestorowi Pani Mirosławie Przedpełskiej, ul. Toruńska 27,87-162 Lubicz, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z budynkiem, wiatą, zbiornikami magazynowymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką numer 406/46 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz.
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 22.04.2010  r. nr rej. 4090 złożonym przez Panią Mirosławę Przedpełską, ul. Toruńska 27, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z budynkiem, wiatą, zbiornikami magazynowymi i niezbędna infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką numer 406/46-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.
            Obszar działki nr 406/46  położonej w miejscowości Grębocin wynosi 0.5075 ha, . W trakcie realizacji planowanego na działce nr 406/46-obręb Grębocin przedsięwzięcia Inwestor  planuje budowę zbiornika magazynowego podziemnego o poj.100 m3,czterokomorowego zbiornika na PH 95,Ph 98,ON i ekopaliwo, zbiornika podziemnego na LPG o poj.9,1 m3 wraz z dystrybutorem LPG i dystrybutorami paliwowymi wielowężowymi na dwóch wysepkach, budowę wiaty stacji o h min.4,50 m o powierzchni 400 m2, budowę budynku stacji o powierzchni 110 m2 wraz z niezbędna infrastrukturą. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie  jest określone w §3 ust.1 pkt.35   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.( Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania oraz pismem OSW.7624-12(1)10 z dnia 26.04.2010 r. zawiadomił je o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego. Dnia 26.04.2010r. Wójt Gminy Lubicz pismami OSW.7624-12(2)09 i OSW.7624-12(3)10 wystąpił na mocy art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227) o wydanie opinii przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W dniu 13 maja 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  opinią N.NZ-402-L-78/10 (nr.rej.4790) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem z dnia 10 maja r. nr.RD-04.OO.6613-648/10/JM (nr.rej.5059) wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie art.66 ust.1 pkt.1-9 i 11-20 a także ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W trakcie ponownej analizy treści złożonego wniosku, karty informacyjnej planowanego do realizacji przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie stwierdził brak zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami uchwały Rady Gminy Lubicz nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Teren działki nr 406/46-obręb Grębocin zgodnie z § 70 powyższej uchwały jest oznaczony symbolem E MN1/U dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne, przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne nieuciążliwe. Wójt Gminy Lubicz jako organ prowadzący postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z upoważnionymi organami. Obowiązujące przepisy nie przewidują co prawda możliwości odstąpienia od obowiązku uzgodnienia (art.77 ust.1 pkt 1 i 2) ustawy z 3 października 2008r) poza wyjątkiem wynikającym z art.6 ustawy, biorąc jednak pod uwagę postanowienia art.80 ust.2 stanowiącego, że „Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został uchwalony” można przyjąć, ze podstawowym gwarantem spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska jest plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. W związku z tym sprzeczność zamierzeń Inwestora zamierzającego realizować na działce 406/46 stację paliw wraz z infrastrukturą wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z uzyskanymi przez Wójta Gminy Lubicz opiniami upoważnionych organów, z ustaleniami miejscowego planu jako aktu prawa miejscowego powoduje, że Wójt Gminy Lubicz prowadzący postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań nie będzie mógł wydać pozytywnej decyzji, a zatem nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego. Jest ono bowiem czasochłonne i kosztowne a wynik postępowania z góry znany.
Spełniając wymogi określone w art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem OŚW.7624-12(10)10 z dnia 16.06.2010r. przed wydaniem niniejszej decyzji powiadomił strony o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie i możliwości składania wniosków i zastrzeżeń. Strony postępowania od dnia otrzymania powyższego zawiadomienia do wyznaczonego terminu 25.06.2010 r. nie wniosły uwag i zastrzeżeń. 
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują strony postępowania:
 
1. Pani Mirosław Przedpełska, ul. Toruńska 27, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,
2. Pani Katarzyna Wojciechowska, ul. Hurynowicz 14/8, 87-100 Toruń,
3. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162     Lubicz,
4 ,, DARXA” ul. Konwaliowa 3,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,
5. GDDK i A w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Krajowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
6. pozostałe strony wg załącznika,
7. a/a MG
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-06-30 11:52
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718901
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony