Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-14(2)/10                    Lubicz, dn.16.06.2010 r.DECYZJA
              
             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art.75,ust.1pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 5284– złożonego w dniu 27.05.2010 r. przez Inwestora – Pana Romualda Falkowskiego-Zakład Techniki Cieplnej Ekorodaan, ul. Przy Lesie 26, Kopanino 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o numerze geod. 23/4 w miejscowości Kopanino, Gmina Lubicz

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej działką numer geod.23/4 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Pana Romualda Falkowskiego-Zakład Techniki Cieplnej Ekorodaan, ul. Przy Lesie 26, Kopanino, 87-162 Lubicz


Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 27.05.2010 r. nr rej. 5284 złożonym przez Pana Romualda Falkowskiego-Zakład Techniki Cieplnej, ul. Przy Lesie 26, Kopanino, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 23/4 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz.
    Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 31.05.2010 r. pismem nr OŚW.7624-14(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji  będzie polegać na:
zmianie przeznaczenia i adaptacji na cele usługowe nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego oraz dobudowaniu sali zajęciowej, przeprowadzeniu prac dotyczących modernizacji systemu ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie Ośrodka Wsparcia i Terapii Uzależnień czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy Ekorodaan”.
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kopanino, Gmina Lubicz. Nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego wraz z nieruchomością gruntową (działkach Kopanino nr geod. 23/4) jest własnością Pana Romualda Falkowskiego oraz Pani Ewy Falkowskiej (żona). Na działce w chwili obecnej wybudowany jest dom mieszkalny o powierzchni użytkowej 250 m2, powierzchnia całkowita działki wynosi 2,6363 ha. Do posesji przynależy garaż o powierzchni 100 m2. Ponadto na terenie działki znajdują się staw o powierzchni lustra ok. 0,80ha oraz ogród zagospodarowany przez właścicieli. Na terenie działki znajdują się obiekty małej architektury w postaci: małego domku letniskowego z wędzarnią, dwóch wysp, na jednej z których znajduje się zadaszona scena oraz mini basenu. Najbliższą zabudowę stanowią budynki mieszkalne oddalone od działki i budynku mieszkalnego o 50 m. Właściciel zamierza zmienić przeznaczenie nieruchomości i jej podstawową funkcję z mieszkalnej w usługową. Wykorzystując dotychczasową zabudowę działki właściciel planuje stworzyć Ośrodek Wsparcia i Terapii Uzależnień. W związku z powyższym w celu realizacji przedstawionej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu budynku, opracowanie dokumentacji technicznej, adaptacja budynku na cele usługowe, prace budowlane, modernizacja systemu ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej, prace z zakresu aranżacji architektury zieleni.
2) obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Nieruchomość będąca własnością Pana Romualda Falkowskiego znajduje się w odległości 300 m od głównego ciągu komunikacyjnego w Kopaninie. Do posesji prowadzi droga gminna, dojazd jest asfaltowy  oraz prywatna droga gruntowa.
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: 12 szt
- ilość samochodów osobowych:  12 szt /doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 1 szt/doba
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 2,6363 ha
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych: 350m2/500m2
4) dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:
Dotychczas nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym pełniła funkcję mieszkalną. Jednocześnie przyległy do posesji ogród został zagospodarowany przez właściciela. Na terenie ogrodu odbywał się szereg imprez o charakterze społecznym z uwagi na różnego rodzaju lokalne inicjatywy podejmowane przez Pana Romualda Falkowskiego. Organizacja imprez społecznych stanowi istotny aspekt życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy.
5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Na terenie zabudowy stanowiącej własność Pana Romualda Falkowskiego jest tylko szata roślinna pochodząca z nasadzeń prowadzonych przez właściciela nieruchomości. Na działce nie znajdują się żadne gatunki roślin, które podlegają ochronie. Ponadto teren działki nie sąsiaduje z żadnymi obszarami chronionymi z uwagi na rzadkie okazy roślinne czy żyjące zwierzęta.
6) rodzaj technologii:
Wszelkie prace zaplanowane w ramach niniejszej inwestycji będą bazowały na tradycyjnej technologii z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i technologicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego.
7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
Wariant 0 – inwestycja nie zostanie podjęta
Wariant 1- wykonanie inwestycji zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia
8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
    Etap realizacji    Etap eksploatacji
Woda    8 m3/ m-c    33 m3/ m-c
Paliwa – olej    83 l / m-c    250 l/m-c
Gaz    -    -
Energia    2 500 kWh / m-c    4 000  kWh/m-c
inne surowce; materiały      drewno 1,25 m3/ m-c    drewno 1,25 m3/m-c
9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:
W przypadku realizacji danej inwestycji właściciel będzie wykorzystywał materiały posiadające odpowiedni atest, które nie będą negatywnie oddziaływały na środowisko naturalne. Ponadto będzie sięgał po najnowsze rozwiązania technologiczne, które wpłyną na niskie zużycie energii elektrycznej, niskie zużycie wody. Promowane będą proekologiczne zachowania życia społecznego np. poprzez segregację śmieci. Ścieki odprowadzane będą do ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Pod terenem parkingu zastosowana będzie geomembrana zapobiegająca przeciekowi smarów i szkodliwych substancji pochodzących z pojazdów. Wody opadowe trafią do powierzchni czynnej biologicznie.  Deszczówka zostanie odprowadzona do gruntu poprzez separator olejów, konserwowany i czyszczony przez specjalistyczne firmy. Odpady stałe gromadzone będą w pojemnikach specjalnie do tego przystosowanych i przekazywane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:
W ramach inwestycji planowana jest modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa sanitariatów oraz kuchni. Wyżej wymieniona modernizacja służyć będzie poprawie komfortu użytkowników.
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):
Inwestycja nie będzie generowała ścieków przemysłowych (technologicznych).
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:
naturalny spadek terenu-powierzchnia czynna biologicznie
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
Inwestycja nie będzie generowała odpadów przemysłowych. Odpady stałe gromadzone będą w pojemnikach specjalnie do tego przystosowanych i przekazywane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
Inwestycja nie będzie wytwarzała żadnych związków chemicznych lub podobnych wpływających na zwiększona emisję do powietrza. Ogrzewanie domu: kotłownia olejowa oraz kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem nie emitują szkodliwych gazów do środowiska.
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
Emitowany hałas w wysokości ok. 40 dB nie będzie wykraczał poza granice nieruchomości.
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
W ramach inwestycji do najważniejszych urządzeń planowanych do zakupienia należą:
- wyposażenie kuchni i jadalni w sprzęt kuchenny,
- wyposażenie pokoi w podstawowe meble,
- wyposażenie łazienek,
- wyposażenie biura i gabinetu lekarskiego, pielęgniarskiego
- wyposażenie sal terapeutycznych.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują;
1.    Pan Romuald Falkowski, Zakład Techniki Cieplnej Ekorodan,ul. Przy Lesie 26,87-162 Kopanino,
2.    Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Dróg w Toruniu,ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
4.    strony postępowania wg załącznika nr.1,
5.    a/a MG

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-06-17 09:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96811
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5716640
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony