Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624- 9/(23)/10                                                Lubicz, dn. 12.04.2010r.
 

 

 
DECYZJA
o uwarunkowaniach środowiskowych
 
 
Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 82 ust.1 pkt 4 , ust.2 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr. 199, poz. 1227) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG- 0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubicz , ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz , z dnia  06.04.2010 r., nr. PR. 7020-1/10  , w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 29.08.2007 r. nr.OŚW.7624-9(22)/07 dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeźno, Rogówko, Grębocin i Toruń (ul. Olsztyńska )
 
orzekam
 
 
1.Zmienić w części  decyzję Wójta Gminy Lubicz nr.OŚW.7624– 9 (22)/ 07 z dnia 29.08.2007r. o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeźno, Rogówko, Grębocin i Toruń (ul. Olsztyńska )  poprzez zmianę sentencji decyzji w pkt. I.  z brzmienia :
„ Udzielić zezwolenia na środowiskowe uwarunkowania korzystania ze środowiska naturalnego dla inwestora „ Toruńskie Wodociągi”, Sp. z.o.o. ,ul Rybaki 31/35, 87-100 Toruń  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Gronowo, Brzeźno, Rogówko, Grębocin i Toruń ul. Olsztyńska ”
na brzmienie sentencji decyzji w pkt. I na brzmienie   „Udzielić zezwolenia na środowiskowe uwarunkowania korzystania ze środowiska naturalnego dla inwestora Gminy Lubicz , ul. Toruńska 21, 87- 162 Lubicz na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Grębocin od przepompowni centralnej (wraz z przepompownią) oraz w miejscowościach Brzeźno , Rogówko i Gronowo”.
 
2.Decyzja w części zezwalającej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toruń i Grębocin do centralnej przepompowni ścieków pozostaje bez zmian.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 25 marca 2010 r. Wojt Gminy Lubicz otrzymał wniosek strony która nabyła prawo w drodze decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach tj. Inwestora „ Toruńskie Wodociągi Sp. z.o.o.”, ul Rybaki 31-35 , 87 -100 Toruń wyrażający zgodę   (wnioskiem o nr rejestru 3292) na przeniesienie na rzecz Gminy Lubicz  decyzji ostatecznej o nr OŚW. 7624- 9(22)/07 z dnia 29.08. 2007 r. o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeźno , Rogówko, Grębocin i Toruń (ul. Olsztyńska). W dniu 06.04.2010 r. Wójt Gminy Lubicz wnioskiem nr.PR.7020-1/10
wyraził wolę przejęcia praw wynikających z treści niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 155 KPA dla zmiany decyzji , na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek ; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony , zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych . Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr. OŚW.7624-9(22)07 została wydana 29.08.2007r. , stała się ostateczna dnia 18.09.2007 r., za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony gdyż inwestorem części przedsięwzięcia będą nadal „ Toruńskie Wodociągi”, Sp. z.o.o., ul, Rybaki 31-35, 87-100 Toruń a na terenie Gminy Lubicz inwestycję będzie realizowała Gmina Lubicz. ,, Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o, ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń   wyraziły pisemną zgodę na przeniesienie praw wynikających z przedmiotowej decyzji na rzecz Gminy Lubicz. Zmiana decyzji dotyczy  przebudowy kanalizacji sanitarnej miejscowości Grębocin od przepompowni centralnej (wraz z przepompownią) oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno .  Strona zgadza się na zmianę decyzji oraz brak jest przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji .
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu , ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują :
 
 1. „Toruńskie Wodociągi”, Sp.z.o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
 3. Wójt Gminy Lubicz, w/m
 4. Pozostałe strony wg załącznika poprzez obwieszczenie
 5. a/a MG
 
Do wiadomości
 
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,
87- 100 Toruń
 1. Starosta Powiatowy w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-04-12 14:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-12 14:58

Wykaz stron postępowania:

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-04-12 14:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-12 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718962
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony