Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OSW.7624- 3(4)/10                                      Lubicz, dn.26.03.2010r.
Decyzja
Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.l i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz -decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lutego 2010 r. o numerze rejestrul796 uzupełnionego pismem z dnia 22 lutego 2010r. (data wpływu 1 marca 2010, nr rejestru 2250) przez Inwestora - Pana Jacka Rutka, ul. Owocowa 57 ,Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu napraw samochodów na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 20/1 w miejscowości Gronowo, Gmina Lubicz
orzekam
umorzyć   z   urzędu   postępowanie   administracyjne   w   sprawie   określenia   warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu napraw samochodów na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 20/1 w miejscowości Gronowo, Gmina Lubicz przez Inwestora- Pana Jacka Rutka, ul. Owocowa 57, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.l oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wnioskiem z dnia 5 lutego 2010 r. o numerze rejestru 1796 uzupełnionego pismem z dnia 22 lutego 2010r. (data wpływu 1 marca 2010, nr rejestru 2250) złożonym przez Pana Jacka Rutka, ul. Owocowa 57, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice , zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu napraw samochodów na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 20/1 w miejscowości Gronowo, Gmina Lubicz
Zgodnie z art. 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 3 marca 2010r. pismem nr OŚW.7624-3(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu. Wniosek dotyczy budowy budynku jednostanowiskowego warsztatu napraw samochodów na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 20/1 w miejscowości Gronowo, Gmina Lubicz.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku warsztatu z częścią socjalną i kotłownią usytuowanego na działce o nr geod. 20/1 w Gronowie. Budynek przeznaczony będzie na naprawę samochodów - mechanika i blacharstwo z jednym stanowiskiem naprawczym. Wjazd i wyjazd z inwestycji usytuowane są z istniejącej drogi gminnej (bez
numeru, nr geod. - 17, obręb Gronowo). Przyległe działki nie są zabudowane , działka po przeciwnej stronie drogi jest zalesiona .
Przewidywana ilość samochodów osobowych na dobę wynosi 3 sztuki , natomiast ciężarowych 2 sztuki na dobę. Przewidywana ilość miejsc parkingowych — 5 miejsc.
Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 1,1 ha. Powierzchnia terenu istniejących planowanych obiektów budowlanych to ok. 350 m2, istniejących budynków brak.
Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie to teren rolny, klasy V i klasy VI, brak drzew i krzewów , sezonowo uprawiane jest zboże. Przewidywana technologia to technologia zabudowy tradycyjna, ściany murowane, z bloczków gazobetonowych, budynek parterowy, dach kryty blachodachówką. Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia :
woda - etap realizacji i etap eksploatacji- studnia wiercona,
energia- etap realizacji i etap eksploatacji- linia kablowa.
Rozwiązanie chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska -nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ogrodzenia. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych - odprowadzanie ścieków do zbiornika, do wywozu, alternatywnie ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (technologicznych) - szczelny zbiornik na olej , który będzie wywożony przez specjalistyczny zbiornik. Sposób odprowadzania wód opadowych- powierzchniowo do gruntu czynnego biologicznie. Planowane do zainstalowania maszyny i urządzenia to - tokarka- 1 sztuka, migomat spawalniczy- 1 sztuka, sprężarka powietrza- 1 sztuka. Nie występuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz oddziaływania na Obszary Natura 2000. Dla realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 16 marca 2010 r. zawiadomił pismem o numerze OS W. 7624 - 3(2)10 strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w terminie do dnia 25 marca 2010 r. W wyznaczonym terminie strony nie zgłosiły wniosków i uwag.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz zaświadczenia, że dla działki przeznaczonej pod inwestycję nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
 
 1. Pan Jacek Rutka, Owocowa 57, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice
 2. Państwo Krystyna Marianna i Stanisław Gilar, Gronowo 47, 87-162 Lubicz
 3. Państwo Hanna i Wiesław Henryk Jabłońscy, Gronowo 49, 87-162 Lubicz
 4. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej I Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz
 5. a/a K.W.Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-03-26 09:20
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96810
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5716596
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony