Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-23(31)08/09/10                                                 Lubicz, dn. 19.03.2010 r.
 
DECYZJA
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.46 ust.1 pkt.2, art.46a, ust.7, pkt.4, art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.Nr.25, poz.150 ze zmianami), w związku z art.33, ust 1, art.37, art.38, art.59, ust 1, pkt.2, art.75,ust.1, pkt.4, art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199, poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8693 – złożonego w dniu 22.08.2008 r.-data wpływu, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 na działkach nr geod.17, 18, 20/3, 20/5, 20/7, 20/8, 21, 22, 23, 24/4, 26, 32, 33, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 54/2, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/4, 66/4, 66/8, 66/9, 66/12, 66/15, 67, 71/1, 77/2, 78/4, 78/6, 78/7, 78/8, 78/11, 78/12, 78/15, 78/16, 83-obręb Brzeźno w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz, na działkach nr geod.16/2, 65/9, 78/2, 80/1, 91, 92/5, -obręb Gronowo, Gmina Lubicz.
 
określam
 
dla Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 na odcinku Brzeźno-Gronowo wg wariantu I B na działkach numer geodezyjny17,18, 20/3, 20/5,20/7,20/8,21,22,23,24/4,26,32,33,35,36/1,36/2,37,38,39,40,54/2,64/1,64/2,65/2,65/3,65/4,66/4,66/8,66/9,66/12,66/15,67,71/1,77/2,78/4,78/6, 78/7, 78/8, 78/11, 78/12, 78/15, 78/16, 83-obręb Brzeźno, na działkach nr.geod.16/2,65/9,78/2,80/1,91,92/5,-obręb Gronowo, Gmina Lubicz, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:
 
I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi łączącej węzeł „Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15. Inwestycja położona jest na terenie Gminy Lubicz na odcinku pomiędzy wjazdem na projektowanąstacjępoboru opłat na węźle ,,Turzno” w ciągu autostrady A1 a drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo. Obejmuje ona budowęok. 1 500 m nowoprojektowanego odcinka drogi oraz budowęskrzyżowania tej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo. W kolejnym etapie przewiduje sięrównież możliwośćpodłączenia do projektowanego układu drogowego planowanej obwodnicy północnej Torunia – zapewniając jej połączenie z autostradąA1. Projektowana trasa odgrywaćbędzie ważnąrolękomunikacyjną, ponieważma za zadanie zapewnićdojazd do autostrady A1 z drogi krajowej nr 15 (z kierunku Ostróda -Olsztyn).
 
 
 
 
- 2 –
 
Realizacja inwestycji zostanie osiągnięta poprzez:
- budowędrogi jedno-jezdniowej klasy GP o przekroju dwu-pasowym (szerokośćpasa ruchu 3,5 m),
- dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążeń115 kN/oś, budowęskrzyżowań, budowęwiaduktu, budowęprzepustów, budowęoświetlenia drogowego, budowęodwodnienia drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa), przebudowękolidujących sieci infrastruktury technicznej.
Przyjęto następujące parametry projektowanej drogi:
- klasa drogi GP, prędkośćprojektowa – 80 km/h,
- kategoria ruchu dla prognozowanego 20-letniego okresu eksploatacji – KR4
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni i odpornośćna koleinowanie – 115 kN/oś
Ia. Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:
Budowa projektowanej drogi polegaćbędzie na wykonaniu:
- robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypów i wykopów,
- robót rozbiórkowych związanych z rozbiórkąistniejących nawierzchni DK nr 15
w obrębie planowanego skrzyżowania DK nr 15 z drogą łączącąwęzeł „Turzno” na autostradzie A1,
- robót nawierzchniowych,
- robót związanych z budowąwiaduktu i przepustów,
- robót związanych z budowąodwodnienia drogi,
- robót związanych z budowąpozostałej infrastruktury towarzyszącej..
Konstrukcjęnawierzchni jezdni stanowićbędą:
- warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8 cm, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego – 10 cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm,
- warstwy wzmacniające podłoże gruntowe – ich grubośćoraz rodzaj zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego, na podstawie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego.
Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych wykonana będzie przy użyciu frezarek, koparko-ładowarek i samochodów samowyładowczych.
Planuje sięwykonanie poboczy gruntowych szer. 1,5 m, plantowanie oraz obsianie trawąskarp rowów i nasypów. Po ukończeniu robót budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dodatkowo zaprojektowano  grupęprzepustów dla płazów w ok. km 1+100.
Realizacja przedsięwzięcia, jakim jest budowa połączenia węzła „Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15, spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiałów takich jak: kruszywa różnych frakcji, beton asfaltowy, beton, kruszywo stabilizowane cementem, emulsja asfaltowa, piasek, elementy betonowe takie jak: krawężniki, obrzeża, kostka betonowa itp. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będądo maszyn i pojazdów, pracujących przy realizacji inwestycji.
Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego:
· samochodów ciężarowych – do transportu materiałów nie nadających siędo ponownego wykorzystania oraz do transportu mas ziemnych, kruszyw, mas bitumicznych z wytwórni na miejsce wbudowania oraz innych potrzebnych materiałów budowlanych,
 
- 3 -
· koparek i ładowarek – do wykonania rozbiórek nawierzchni w wyznaczonych w projekcie miejscach oraz do wykonywania robót ziemnych,
· układarek mas bitumicznych,
· walców i zagęszczarek – do zagęszczania gruntów, podbudów, mas bitumicznych
i nawierzchni chodników i zatok autobusowych,
 
I.b. Określenie wariantu realizacji przedsięwzięcia.
 
Z przeprowadzonych analiz, uwzględniających wpływ na różne komponenty środowiska, wynika, iżwśród wariantów inwestycyjnych najmniej zadowalającym jest wariant III (19,59%) – z uwagi na fakt, iżprzebiega blisko zabudowy wsi, a także najbardziej ingeruje
w wody powierzchniowe analizowanego obszaru. Ponadto Wojewódzki Konserwator Zabytków negatywnie zaopiniował wariant III.
Pod względem środowiskowym warianty IB oraz IIA sąbardzo podobne (biegnąbardzo porównywalnym śladem). Jednak ze względu na wybór wariantu IB przezmieszkańców podczas konsultacji społecznych, opcjęIB uznaje sięza wariantnajkorzystniejszy (46,53%). Wariant IIA w przeprowadzonej analizie uzyskał 32,69%. Warianty IB i IIA omijająobszar zabudowany, jednak ponieważw wariancie IIA wymagane jest postawienie większej ilości ekranów akustycznych, preferowanąopcjąjestwariant IB. W przeprowadzonych obliczeniach nie rozpatrywano czynników technicznych - metoda skupiasięprzede wszystkim na warunkach środowiskowych, wśród których za korzystniejszyuznaje sięwariant IB (najdogodniejsza możliwośćetapowania inwestycji: najpierw droga, a wdalszej kolejności rondo połączone z północnąobwodnicąTorunia, której realizacja jest na razie
w oddalonych w czasie planach budowy).
Biorąc pod uwagęczynniki środowiskowe, konsultacje społeczne oraz, nie rozpatrywane
w obliczeniach, kryteria techniczne, za wariant najkorzystniejszy uznaje sięwariant IB.
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
1. w zakresie gospodarki odpadami:
 
- zorganizować zaplecze techniczne budowy oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego,
-prace prowadzić oraz poruszanie się sprzętu zorganizować w projektowanym pasie drogowym i obszarach specjalnie w tym celu wyznaczonych,
-organizować roboty w ten sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,
-wytwórca odpadów  na etapie prowadzenia budowy oraz przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 
 
- 4 -
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła (szczególnie odpadów niebezpiecznych),
- miejsca gromadzenia odpadów zabezpieczyć przed możliwością skażenia środowiska, a po zakończeniu inwestycji miejsca tymczasowego składowania odpadów doprowadzić do stanu pierwotnego,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów lub rekultywacji terenu,
-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw i pracy sprzętu budowlanego należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,
-powstające w trakcie eksploatacji odpady należy magazynować i składować w sposób selektywny w wydzielonych i oznaczonych miejscach i przekazywać do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa pozwolenia,
- drogi dojazdowe do obsługi placu budowy należy wytyczyć w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych,
- zaplecze techniczne budowy i bazy materiałowo-sprzętowe należy zlokalizować w miarę możliwości poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej,
- zaplecze techniczne budowy wyposażyć w szczelne sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty,
- obszar niezajęty trwale pod inwestycję, zrekultywować po zakończeniu prac budowlanych,
-w pasie przydrożnym przeprowadzić nasadzenia zieleni wysokiej i średnio-wysokiej i niskiej zastępczej oraz izolacyjnej stanowiącej ważny element krajobrazu, nasadzenia izolacyjne powinny mieć charakter całoroczny, należy zastosować rodzime gatunki drzew i krzewów iglastych lub liściastych.
 
2. w zakresie ochrony przyrody:
 
- należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy lub pasie drogowym nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie odeskowania lub mat słomianych oraz przed osuszeniem odkrytych brył korzeniowych przy wykorzystaniu mat słomianych,
- wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (poza okresem
od 15 marca do 15 sierpnia) po uzyskaniu stosownych zezwoleń od upoważnionych organów,
-prace związane z ingerencją w koryto cieków wodnych przy budowie przepustów służących jako przejścia dla płazów, wykonać poza okresem wędrówek wiosennych płazów i okresem ich rozrodu przypadającym na początek marca i trwającym do końca lipca.
 
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne
i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,
- wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze zanieczyszczeń ropopochodnych a na ich odprowadzenie do gruntu należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.
- 5 -
- podczas prac budowlanych prowadzonych w pobliżu cieku wodnego należy zachować szczególną ostrożność by nie dopuścić do jego zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, ponadto w jego rejonie nie należy lokalizować miejsc składowania gruntu,
- nie należy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w cieku powierzchniowym i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływu wód,
- prowadzić właściwą eksploatację sieci rowów odwadniających.
 
4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:
 
- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz.6.00-22.00), w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,
-emisje hałasu wykorzystywanych w trakcie budowy urządzeń oraz emisje z ruchu pojazdów budowy nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,
- w przypadku stwierdzenia wskutek eksploatacji drogi dopuszczalnych poziomów emisji substancji w powietrzu należy zastosować rozwiązania zapewniające właściwy klimat areosanitarny - np. poprzez nasadzenie wzdłuż trasy drogi pasów zieleni (drzew i krzewów)
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
- ustalić tło hydrochemiczne wód podziemnych (stan zerowy jakości wód podziemnych)
- zaprojektować budowę ekranów akustycznych w celu ochrony przed hałasem po północnej stronie drogi w km 0+225 do 0+750 ( ±25m) o wysokości 3.5 m i długości 525 mb oraz po południowej stronie w km 0+960 do 1+255 ( ±25m) o wysokości 4,0 m i długości 295 mb,
na przezroczystych ekranach umieścić nadruk w formie pasów lub zastosować inne skuteczne rozwiązania minimalizujące ryzyko zderzania się ptaków z ekranami,
- zaprojektować przejścia dolne w postaci przepustów rurowych dla małych zwierząt i płazów w miejscach przecięcia się przedmiotowej drogi z lokalnymi ciekami w km.0+460 przepust
o szerokości min.1,5m i wysokości min.1,0m, w km.1+090 i 1+100 dwa przepusty
o szerokości min.1,0m i wysokości 0,75 m każdy, przepust w km.0+460 zespolony z ciekiem wodnym, koryto cieku zlokalizowane w centralnej części powierzchni przejścia, 2 półki przełazowe o szerokości 1/3 przepustu każda, należy wynieść ponad zwierciadło wody
w przejściu o nawierzchni naturalnej, płynnie połączone z terenem na zewnątrz przejścia
w sposób umożliwiający migrację małych zwierząt,
- zaprojektować system rowów trawiastych i urządzenia (osadniki, piaskowniki, separatory) oczyszczające wody opadowe z terenów jezdni i terenów utwardzonych przed ich odprowadzeniem do zbiorników i cieków wodnych,
- w wypadku występowania wód gruntowych stosunkowo płytko pod dnem rowów przydrożnych zaprojektować wyłożenie dna rowów geowłókniną,
- zaprojektować nasadzenia zieleni wysokiej, średnio-wysokiej i niskiej zastępczej
w krajobrazie pozbawionym zadrzewień w postaci drzew i krzewów gatunków rodzimych, dobór roślin dostosować do występujących warunków siedliskowych a zieleń powinna mieć zwartą wielopiętrową strukturę,      
- zaprojektować w celu ograniczenia potencjalnej możliwości zanieczyszczenia terenu utwardzenie ze szczelną warstwą nawierzchniową i krawężnikami uniemożliwiającymi odpływ wód z terenów utwardzonych bezpośrednio do gruntu,
 
 
- 6 -
- przewidzieć możliwość szybkiego usuwania skutków nagłych awarii pojazdów
z substancjami niebezpiecznymi aby nie dopuścić do skażenia poboczy drogi
 
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
 
V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.
 
VI. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy, graniczącej z projektowanym traktem po upływie 12 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania i przedstawić w terminie 18 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania zarówno w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jak i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Toruniu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zarządca drogi będzie zobowiązany do wykonania zabezpieczeń akustycznych lub do zmian organizacyjnych w ruchu pojazdów
 
VII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VIII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
 
XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.
 
 
 
 U Z A SA D N I E N I E
 
Dnia 22.08.2008 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,  wystąpił z wnioskiem (nr rej. 8693) o wydanie decyzji o      
 
- 7 –
 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15
Zgodnie z art.61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 28.08.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-37(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Treść zawiadomienia została opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz
i tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismami OŚW.7624-23(4)08 przesłana do publikacji
w miejscach realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwach Brzeźno i Gronowo. Dnia 28.08.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-23(2)/08 i OŚW. 7624-23(3)/08 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego
w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-23(2)/08 i OŚW.7624-23(3)/08 było postanowienie nr N.NZ-402-L-119-2008 z dnia 11.09.2008 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu, który wydał opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienie nr OS.III.7633-71/R/08 z dnia 08.09.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który postanowił o nałożeniu dla powyższego przedsięwzięcia obowiązku  sporządzenia raportu w myśl art.52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 23.09.2008r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-23(7)/08, w którym orzekł o  konieczności  sporządzenia raportu w pełnym zakresie art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr.25, poz.150) dla planowanego przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu. Treść postanowienia została przekazana stronom postępowania poprzez publikacje na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz na tablicach ogłoszeń-obwieszczeniem Wójta Gminy Lubicz OŚW.7624-23(6)08 z dnia 23.09.2008 r.
w miejscowościach realizacji przedsięwzięcia tj. Brzeźno i Gronowo (pisma OŚW.7624-23(9)08 i OŚW.7624-23(8)08 z dnia 23.09.2008 r. do Przewodniczących Rad Sołeckich). Na ustalenia postanowienia Wójta Gminy Lubicz o konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dnia 1.10.2008 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Wniesione zażalenie wraz z kompletem dokumentów zostało pismem OŚW.7624-23(10)08 z dnia 06.10.2008 r. Wójta Gminy Lubicz przekazane upoważnionemu organowi. Spełniając wymogi określone w art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz powiadomił strony postępowania o wniesieniu zażalenia do organu II instancji  pismem OŚW.7624-23(11)08 z dnia 06.10.2008 r. poprzez jego publikację na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz publikację
w miejscowościach realizacji przedsięwzięcia (pisma do Przewodniczących Rad Sołeckich miejscowości Gronowo i Brzeźno nr OŚW.7624-23(12)08 i OŚW.7624(13)08 z dnia 06.10.2008 r.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu postanowieniem nr SKO-72-241/08 z dnia 6.11.2008 r. orzekło utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
 
 
 
 
- 8 –
Dnia 30.10.2009 r. Inwestor pismem nr.rej.11492 przekazał organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów pismami OŚW.7624-23(14)08/09 i OŚW.7624-23(15)/08/09 z dnia 04.11.2009r wystąpił do upoważnionych organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Starosty Powiatowego w Toruniu o dokonanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień środowiskowych.
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r.Nr.199, poz.1227) w drodze obwieszczenia nr.OŚW.7624-23(16)08/09 z dnia 04.11.2009 r. powiadomiono społeczeństwo o 21 dniowym terminie do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag
i wniosków w sprawie. Treść obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismami OŚW.7624-23(17)08/09 i OŚW.7624-23(18)08/09 z dnia 04.11.2009 r. przekazano Przewodniczącym Rad Sołeckich
w miejscowościach Brzeźno i Gronowo celem publikacji na tablicach ogłoszeń. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.11.2009 r. do Wójta Gminy Lubicz nie wpłynęły żadne wnioski związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. W dniu 15.12.2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem na mocy art.65 § 1 ustawy KPA przekazał do Wójta Gminy Lubicz protest Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy nr ZDW.T3.515-287/OSTASZEWO/09 z dnia 4.12.2009 r. o braku technicznych rozwiązań w dokumentacji postępowania włączenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łysomicach z autostradą A1. Protest powyższy został pozostawiany bez rozpatrzenia przez Wójta Gminy Lubicz w ramach prowadzonego postępowania gdyż został złożony po terminie określonym w art.33 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008 oraz nie dotyczył elementów określonych w zgromadzonym materiale dowodowym. Odpowiedzi protestującemu udzielono pismem nr OŚW.7624-23(19)09/10 z dnia 07.01.2010.
W dniu 30 listopada 2009 r. do UG Lubicz wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr.N.NZ-403-L-72-2009 z dnia 24 listopada 2009 r. podająca warunki do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji. Na mocy art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko od dnia 15.11.2009 r. kompetencje w zakresie przeprowadzenia uzgodnień do przedmiotowej decyzji przejął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
W dniu 15 grudnia 2009 r. pismem RDOŚ-04.OO.6613-247/09/DB wezwał Inwestora do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 22.01.2010 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr. RDOŚ-04.OO.6613-247/09/DB z dnia 15.01.2010r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia
i określił warunki jego realizacji. Przekazał również Wójtowi Gminy Lubicz pismo RDOŚ -04.OO.6613-247/09/DB z prośbą o publikację treści wydanego postanowienia zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dniu 25.01.2010 r. organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem OŚW.7624-23(20)08/09/10 powiadomił strony postępowania o treści wydanego przez RDOŚ w Bydgoszczy postanowienia poprzez publikację na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismami OŚW.7624-23(21)08/09/10 i OŚW.7624-23(22)08/09/10 z dnia 26.01.2010 r. przekazał do publikacji Przewodniczącym Rad Sołeckich w miejscowościach Gronowo i Brzeźno na tablicach ogłoszeń.
 
  - 9 -
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1 i art.49 KPA pismem z dnia 01.02.2010 r. OŚW.7624-23(23)/08/09/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 11.02.2010. Zawiadomienie to pismami nr.OŚW.7624-23(25)08/09/10 i OŚW.7624-23(24)08/09/10 z dnia 01.02.2010 r. zostało przekazane do publikacji w miejscowościach realizacji przedsięwzięcia, w Gronowie i Brzeźnie, opublikowano je również na stronie internetowej UG Lubicz i tablicy ogłoszeń UG Lubicz. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi
i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu. W dniu 22.02.2010r do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr.rej.1936 z dnia 18.02.2010 r. upełnomocnionego projektanta przedsięwzięcia firmy Scott Wilson Sp. z o. o, ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań precyzujący numery nieruchomości, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie w obrębach Brzeźno i Gronowo. W związku z tym Wójt Gminy Lubicz wystąpił w dniu 19.02.2010r. do upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo nr.OŚW.7624-23(27)08/09/10) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo nr.OŚW.7624-23(26)08/09/10) u uwzględnienie wszystkich nieruchomości w treści wydanych opinii i uzgodnień. Państwowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ-403-L-5-2010  z dnia 3.03.2010 r. uwzględnił dodatkowe nieruchomości w treści wydanej opinii, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po dodatkowych wyjaśnieniach organu prowadzącego postępowanie pismem RDOŚ-04.OO.6613-247/09/10/JS z dnia 17.03 2010r. podtrzymał wcześniej wydane uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art.10 KPA oraz art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy w drodze obwieszczenia OŚW.7624-23(28)08/09/10 z dnia 22.02.2010r. poinformował strony postępowania o podejmowanych czynnościach
w postępowaniu. Treść obwieszczenia została opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz, stronie internetowej UG Lubicz oraz przekazana Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Brzeźno i Gronowo celem publikacji na tablicach ogłoszeń w miejscach realizacji przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, analizy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy  stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem prawidłowo wykonanych urządzeń ochronnych i zastosowaniu warunków realizacji określonych w niniejszej decyzji.
 
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu
o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.
 
Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr  1.
 
 
- 10 -
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ,ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz,
2.Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Polna 113, 87-100 Toruń
4. Scott Wilson LTD. Sp. z o.o, ul. Chłapowskiego 29,60-965 Poznań
5. pozostałe strony wg załącznika w drodze obwieszczenia,
6. a/a MG
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
   87-100 Toruń,
 
Załącznik nr 1
Do decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2010 roku, znak.OŚW.7624-23(31)08/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15
w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia, karta informacyjna
 
                Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi łączącej węzeł „Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15. Inwestycja położona jest na terenie gminy Lubicz na odcinku pomiędzy wjazdem na projektowanąstacjępoboru opłat na węźle ,,Turzno” w ciągu autostrady A1 a drogąkrajową nr 15 w miejscowości Gronowo. Obejmuje ona budowęok. 1 500 m nowoprojektowanego odcinka drogi oraz budowęskrzyżowania tej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo. W kolejnym etapie przewiduje sięrównież możliwośćpodłączenia do projektowanego układu drogowego planowanej obwodnicy północnej Torunia – zapewniając jej połączenie z autostradąA1. Obwodnica Torunia jest obecnie w fazie planowania przez zarządcętej drogi tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Projektowana trasa odgrywaćbędzie ważnąrolękomunikacyjną, ponieważma za zadanie zapewnićdojazd do autostrady A1 z drogi krajowej nr 15 (z kierunku Ostróda -Olsztyn).
Realizacja inwestycji zostanie osiągnięta poprzez:
- budowędrogi jedno-jezdniowej klasy GP o przekroju dwupasowym (szerokośćpasa ruchu 3,5 m),
- dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążeń115 kN/oś,- budowęskrzyżowań,
- budowęwiaduktu,- budowęprzepustów,- budowęoświetlenia drogowego,- budowęodwodnienia drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa),- przebudowękolidujących sieci infrastruktury technicznej.
Przyjęto następujące parametry projektowanej drogi:
- klasa drogi GP,- prędkośćprojektowa – 80 km/h,- kategoria ruchu dla prognozowanego 20-letniego okresu eksploatacji-KR4,dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś.
Teren, na którym przewidziano realizacjęprzedmiotowej inwestycji stanowiąobecnie nieużytki, obszary rolnicze, jezdnie ziemne utwardzone, ciek melioracyjny oraz istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej nr 646. Obszar na którym ma byćzlokalizowana inwestycja nie obejmuje obszarów ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.
 
 
 
 
- 11-
W najbliższym sąsiedztwie równieżtakie obszary nie występują.
Obecnie na terenie planowanej inwestycji droga krajowa nr 15, a także droga wojewódzka nr 646 przebiegająprzez tereny mało zurbanizowane. W miejscu planowanego połączenia z dojazdem do autostrady droga krajowa posiada przekrój drogowy z jezdnią o szerokości 7,0 m z poboczami gruntowymi o szerokości od 1,0 m do 1,8 m. Natomiast droga wojewódzka nr 646 posiada przekrój drogowy z jezdniąo szerokości od 4,75 m do 5,5 m z poboczami gruntowym o szerokości od 0,5 m do 1,9 m. Po zjeździe z węzła „Turzno” autostrady A1 zaczyna siętrasa projektowanej drogi. Przecina ona kolejno drogęwojewódzkąnr 646, ciek melioracyjny, jezdnie ziemne umocnione włączając sięw drogękrajowąnr 15.
Budowa projektowanej drogi polegaćbędzie na wykonaniu:
- robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypów i wykopów,
- robót rozbiórkowych związanych z rozbiórkąistniejących nawierzchni DK nr 15.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi łączącej węzeł Turzno na planowanej autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15. Inwestycja położona jest na terenie Gminy Lubicz na odcinku pomiędzy wjazdem na projektowanąstacjępoboru opłat na węźle ,, Turzno” w ciągu autostrady A1 a drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo. Obejmuje ona budowęok. 1500 m nowoprojektowanego odcinka drogi oraz budowęskrzyżowania tej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo. Przewiduje sięrównieżmożliwośćpodłączenia do projektowanego układu drogowego planowanej obwodnicy północnej Torunia – zapewniając jej połączenie z autostradąA1.
Projektowana trasa odgrywaćbędzie ważnąrolękomunikacyjną, ponieważma za zadanie zapewnićdojazd do autostrady A1 z drogi krajowej nr 15 (z kierunku Ostróda -Olsztyn).
Realizacja inwestycji zostanie osiągnięta poprzez:
- budowędrogi jedno-jezdniowej klasy GP o przekroju dwu-pasowym (szerokośćpasa ruchu 3,5m),- dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążeń115 kN/oś,- budowęskrzyżowańi węzłów,- budowęwiaduktu,- budowęprzepustów,- budowęoświetlenia drogowego,- budowęodwodnienia drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa),- przebudowękolidujących sieci infrastruktury technicznej.- natężenie ruchu w roku 2010 (na podstawie prognoz ruchu dla Autostrady A1) -SDR – 5450 P/dobę- prognozowane natężenie ruchu:
· w roku 2020 – SDR – 7445 P/dobę,
· w roku 2030 – SDR – 10 570 P/dobę.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatąroślinną
Powierzchnia nieruchomości zajmowanej pod budowędrogi łączącej węzeł „Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 wynosi ok. 9ha. Szacunkowe zajęcie terenu na cele realizacji niniejszego zadania opracowano na podstawie map ewidencyjnych, map do celów
informacyjnych. Przewiduje siębudowęjednej jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz infrastrukturątowarzyszącą, a także budowęskrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą krajowąnr 15 w miejscowości Gronowo, możliwośćpołączenia z planowanąPółnocną ObwodnicąTorunia oraz budowęskrzyżowania (przecięcia) z drogąwojewódzkąnr 646 Turzno - Brzeźno. Nieruchomości, na których przewidziano przedmiotowąinwestycję, stanowiąobecnie obszary rolnicze oraz istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 15. Obszar, na którym będzie realizowana inwestycja, według rejonizacji klimatycznej Polski leży w obszarze dzielnicy VI (bydgoskiej) i cechuje sięniskimi opadami i dużymi wahaniami temperatury. Jest to klimat przejściowy i zmienny. Obszar, na którym będzie realizowana inwestycja leży na wschód od Torunia, pomiędzy Wisłąi Drwęcą. Jest to obszar, którego cechącharakterystycznąsąwysoczyzny morenowe płaskie
i faliste, o mało atrakcyjnej rze
źbie, o niewielkich wysokościach względnych i małych nachyleniach. Jest to obszar
w głównej mierze wykorzystywany rolniczo. Na rozpatrywanym obszarze wyst
ępująw głównej mierze gleby o wysokiej przydatności rolniczej. Analizowany teren według podziału fizyczno – geograficznego Polski (Kondracki 2001) należy do:
- prowincja: NiżŚrodkowoeuropejski (31),
- podprowincja: Pojezierze Południowo-bałtyckie (314 - 315),
- makroregion: Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie (315.1),
- mezoregion: Pojezierze Chełmińskie (315.11)
Pojezierze Chełmińskie znajduje siępomiędzy DolinąDrwęcy, KotlinąToruńską, DolinąFordońską, Kotlina Grudziądzką
i rzeka Osą. Ukształtowanie pobliskiego terenu związanejest z faza poznańska oraz subfazami kujawska i krajeńsko – wąbrzeskąostatniegozlodowacenia. Pobliski obszar wyróżnia siędwoma podstawowymi typami ukształtowaniaterenu charakterystycznymi dla krajobrazu młodo-glacjalnego: wysoczyzna morenowa orazdolina rzek Wisły i Drwęcy. Teren wysoczyzny w przeważającej części stanowi płaskąlublekko falistąrówninęwzniesiona na wysokość85 – 90 m n. p. m.
i zbudowana z glin oraz
piasków zwałowych. Wysoczyznęurozmaicająwzniesienia pagórków morenowych w okolicyGronowa, Gronówka oraz niewielkie zagłębienia wytopiskowe i rozcięcia rynnowewypełnione wodą. Obszar wysoczyzny oddzielony jest od dolin rzecznych wyraźnąkrawędziąw terenie dochodząca nawet do 30 m w rejonie Krobi i Brzezinka. Doliny rzecznecharakteryzująsięsystemem teras, poziomy terasowe odpowiadająplejstoceńskim i holoceńskim poziomom akumulacji i erozji wodnolodowcowej i rzecznej. Terasy zbudowane sągłównie z utworów piaszczystych głównie piasków różnoziarnistych i żwirów.
3. Rodzaj technologii.
Budowa projektowanej drogi polegaćbędzie na wykonaniu:
- robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypów i wykopów
- robót rozbiórkowych związanych z rozbiórkąistniejących nawierzchni DK nr 15 w
obrębie planowanego skrzyżowania DK nr 15 z droga łączącąwęzeł Turzno na autostradzie A1.
- robót nawierzchniowych,
- robót związanych z budowąwiaduktów i przepustów,
- robót związanych z budowąodwodnienia drogi
- robót związanych z budowąpozostałej infrastruktury towarzyszącej
- 12 –
Przy opracowaniu części drogowej projektu przyjmuje sięnastępujące parametry techniczne:
· kategoria drogi - krajowa, · klasa techniczna - GP, · liczba jezdni - 1, · obciążenie - 115 kN/oś, · kategoria ruchu - KR4.
Konstrukcjęnawierzchni jezdni stanowićbędą:- warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8cm,- górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego – 10cm,- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20cm,- warstwy wzmacniające podłoże gruntowe – ich grubośćoraz rodzaj zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego, na podstawie warunków gruntów wodnych podłoża gruntowego.
Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych wykonana będzie przy użyciu frezarek, koparko-ładowarek i samochodów samowyładowczych. Planuje sięwykonanie poboczy utwardzonych szer. 1,5m oraz plantowanie oraz obsianie trawąskarp rowów i nasypów. Po ukończeniu robót budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Warianty przedsięwzięcia
Dla niniejszego przedsięwzięcia rozpatrywane są:
- trzy warianty przebiegu trasy łączącej węzeł „Turzno” na autostradzie A1 z drogą
krajowąnr 15,
- dwa warianty skrzyżowania planowanej drogi z drogąkrajowąnr 15.
Wariant I:
Wariant I obejmuje budowędrogi łączącej węzeł ,,Turzno’’ na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 w układzie pozwalającym na przyszłościowąrealizacjęObwodnicy Torunia.ączenie Obwodnicy Torunia jest w tym wariancie możliwe nawet w odległym horyzoncieczasowym. Układ projektowany będzie w pełni funkcjonalny nawet w przypadku, gdy przedmiotowa Obwodnica Torunia nie będzie nigdy realizowana. Wariant ten zakłada budowęnowoprojektowanej drogi długości ok. 1700m jedno-jezdniowej dwu-pasowej klasy GP, o szerokości pasa ruchu 3,5m oraz budowęwiaduktu nad planowanądrogąw ciągu drogiwojewódzkiej nr 646.W rozpatrywanym wariancie możliwe sądwa rozwiązania połączenia nowoprojektowanej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo:
– budowa skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacjąświetlną.
– budowa dużego ronda o średnicy zewnętrznej 65m.
Wariant I zakłada nowy przebieg planowanej północnej obwodnicy Torunia – po południowej stronie węzła autostradowego „Turzno” i włączenie do drogi krajowej nr 15 poprzez duże rondo dwu-pasowe pięciowlotowe w miejscu istniejącego skrzyżowania dróg: krajowej nr 15, wojewódzkiej nr 646 i drogi gminnej. Rozwiązanie to nie jest zgodne z dotychczasowymi opracowaniami wykonanymi przez ZDW w Bydgoszczy. Podwarianty tego wariantu a mianowicie WI A i WI B przewidująinne miejsce włączenia planowanej Obwodnicy Torunia do projektowanej drogi. W Wariancie WI A lokalizacjęączenia Obwodnicy Torunia zaprojektowano na trasie projektowanej drogi na odcinku pomiędzy drogąwojewódzką646 a drogąkrajowąnr 15 w km ok. 0+650. W wariancie WI B przedmiotowe włączenie obwodnicy zaprojektowano na trasie projektowanej drogi na odcinku pomiędzy węzłem Turzno a drogąwojewódzkąnr 646. W wariancie I przewiduje siębudowęwiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 nad projektowanądrogą. Ograniczenie dostępności do drogi wojewódzkiej nr 646 zapewni skierowanie całego ruchu w kierunku Olsztyna na nowoprojektowanądrogęi zapewni zminimalizowanie ruchu tranzytowego przez wieśBrzeźno. Obsługa terenów przyległych zostanie zapewniona przez budowędróg serwisowych.
Wariant II
W wariancie WII A zaprojektowano drogęłączącąwęzeł,, Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 o długości ok. 1600m jedno-jezdniowej dwupasowej klasy GP, o szerokości pasa ruchu 3,5m wraz z budowądużego ronda dwupasowego o średnicy zewnętrznej 58m w miejscu połączenia z planowanąpółnocnąobwodnicąTorunia (km ok. 0+170) zlokalizowanego na początkowym odcinku trasy nowoprojektowanej drogi łączącej węzeł z DK nr 15. Wariant ten przewiduje budowęwiaduktu nad planowanądrogąw ciągu drogi wojewódzkiej nr 646. Ograniczenie dostępności do drogi wojewódzkiej nr 646 zapewni skierowanie całego ruchu w kierunku Olsztyna na nowoprojektowanądrogęi zapewni zminimalizowanie ruchu tranzytowego przez wieśBrzeźno. Projektowane rondo w wariancie WII A posiada cztery wloty: planowana Obwodnica Torunia, DW 646, zjazd z autostrady, droga łącząca układ drogowy z DK 15. W wariancie tym zostaje zamknięta droga wojewódzka 646 od strony m. Brzeźno. Wariant ten jest dobrze przystosowany do etapowania inwestycji z uwagi na możliwość podłączenia planowanej Obwodnicy Torunia w dowolnym momencie. Wariant WII B stanowi modyfikacjęwariantu WII A – polegającąna zmianie lokalizacji ronda i braku połączenia drogi wojewódzkiej nr 646 do ronda – przewiduje siębudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej. Wariant WII B nie jest dobrze przystosowany do etapowania inwestycji, gdyżwymaga budowy ronda o dwóch wlotach – do czasu budowy
Obwodnicy Torunia. Wariant WII C – różni sięod wariantu WII B miejscem lokalizacji ronda – na połączeniu dróg: Obwodnicy Torunia, zjazdu z autostrady A1 i drogi łączącej A1 z DK 15. W rozpatrywanym Wariancie II możliwe sądwa rozwiązania połączenia
nowoprojektowanej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo: W II-a – budowa skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacjąświetlną. W II-b – budowa dużego ronda o średnicy zewnętrznej 65m.
Wariant III: Budowa nowoprojektowanej drogi długości ok. 1450m jedno-jezdniowej dwupasowej klasy GP, o szerokości pasa ruchu 3,5m wraz z budowądużego ronda dwupasowego o średnicy zewnętrznej 58m w miejscu połączenia z planowanąpółnocną obwodnicąTorunia zlokalizowanego na początku nowoprojektowanej drogi łączącej węzeł z DK nr 15. Wariant ten przewiduje budowęwiaduktu nad planowanądrogąw ciągu drogi wojewódzkiej nr 646. Ograniczenie dostępności do drogi wojewódzkiej nr 646 zapewni skierowanie całego ruchu w kierunku Olsztyna na nowoprojektowanądrogęi zapewni zminimalizowanie ruchu tranzytowego przez wieśBrzeźno. W odróżnieniu od wariantów I i II droga została zaprojektowana po innej trasie i włączona została do DK 15 w odległości ok. 500m od skrzyżowania DK 15 – DW 646. W rozpatrywanym wariancie możliwe sądwa rozwiązania połączenia nowoprojektowanej drogi z drogąkrajowąnr 15 w miejscowości Gronowo:
-13-
– budowa skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacjąświetlną.
– budowa dużego ronda o średnicy zewnętrznej 65m.
Wnioski
Długośćdrogi łączącej węzeł „Turzno” na autostradzie A1 z droga krajowąnr 15 jest zbliżona dla Wariantu I i II oraz krótsza o ok. 300m w Wariancie III. Jednocześnie trasa przebiegu drogi zgodna z Wariantem III zlokalizowana jest w małej odległości od zabudowań wsi Brzeźno, co będzie miało niekorzystny wpływ na klimat akustyczny i jakośćżycia w tym rejonie. Dodatkowo z realizacjąinwestycji zgodnąz Wariantem III związane sądodatkowe koszty związane z trudniejszymi warunkami gruntowymi (tereny podmokłe). Na niekorzyść przemawia równieżlokalizacja nowoprojektowanego skrzyżowania na drodze krajowej nr 15 w zbyt małej odległości (ok. 500m) od istniejącego skrzyżowania DK nr 15 z DW nr 646. Wariant I jest wariantem najbardziej korzystnym pod względem zarówno kosztowym, jak i lokalizacyjnym. Dzięki rozwiązaniom przedstawionym w tym wariancie najkorzystniej można przeprowadzićetapowanie inwestycji. W pierwszym etapie – budowa całego odcinka drogi a w kolejnym budowa ronda (w dowolnej lokalizacji – albo podwariant WI A lub WI B). Najbardziej optymalnym wydaje siębyćlokalizacja ronda zgodna z WI B, ponieważ lokalizowanie go w km ok. 0+650 powoduje znaczny wzrost kosztów budowy z koniecznościąwykonania dodatkowego ok. 500 metrowego odcinka obwodnicy wraz z obiektami mostowymi i inżynieryjnymi, a także dodatkowymi wyburzeniami istniejących zabudowań. Dodatkowo w związku z bardzo hipotetycznymi i oddalonymi w czasie planami budowy wspomnianej obwodnicy miasta Torunia nieuzasadnione wydaje sięlokalizowanie ronda na trasie tej drogi, co wiąże sięze znacznym obniżeniem parametrów technicznych nowoprojektowanej drogi na odcinku od ronda do wjazdu na węzeł. Dlatego też najkorzystniejsze jest wybudowanie całej trasy, a w kolejnym etapie związanym jużz realizacjąObwodnicy Torunia – budowa ronda. Wariant II przewidujęlokalizacjęronda na trasie planowanej obwodnicy Torunia. W związku z tym, dojazd do planowanego ronda z MPO na węźle „Turzno” odbywaćsiębędzie po odcinku drogi o obniżonych parametrach, a dodatkowo konieczne będzie wykonanie jużw I etapie ronda dwu-wlotowego (trzywylotowego dla WII A) w miejscu planowanego połączenia z obwodnicąTorunia. W związku z powyższym za najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska uznaje sięwybór wariantu W1B inwestycji. Zapewnia on minimalne możliwe oddziaływanie akustyczne inwestycji na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz omija tereny podmokłe, przez które przechodzi wariant III.  Ponadto jest to wariant korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, co zgodnie z konstytucyjnązasadązrównoważonego rozwoju także ma duże znaczenie dla wyboru wariantu.
5. Przewidywana ilośćwykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii
Realizacja przedsięwzięcia jakim jest budowa połączenia węzła „Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiałów takich jak: kruszywa różnych frakcji, beton asfaltowy, beton, kruszywo stabilizowane cementem, emulsja asfaltowa, piasek, elementy betonowe takie jak: krawężniki, obrzeża, kostka betonowa itp. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będądo maszyn i pojazdów, pracujących przy realizacji inwestycji. Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego:
· samochodów ciężarowych – do transportu materiałów nie nadających siędo ponownego wykorzystania oraz do transportu mas ziemnych, kruszyw, mas bitumicznych z wytwórni na miejsce wbudowania oraz innych potrzebnych materiałów budowlanych,
· koparek i ładowarek – do wykonania rozbiórek nawierzchni w wyznaczonych w projekcie miejscach oraz do wykonywania robót ziemnych,
· układarek mas bitumicznych
· walców i zagęszczarek – do zagęszczania gruntów, podbudów, mas bitumicznych i nawierzchni chodników i zatok autobusowych.
· maszyn do rozbiórki nawierzchni – frezarek,
Maszyny te napędzane olejem napędowym powodowaćbędąnegatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin, jednak będzie ono krótkotrwałe i wystąpi tylko w trakcie realizacji inwestycji. Przewiduje sięszacunkowe zużycie:
- paliw – olej napędowy – 40 tys. litrów,
- wody – 200 m3.
Szacunkowe ilości wbudowywanych podstawowych nowych materiałów:
· masy bitumiczne – na warstwęścieralną– beton asfaltowy – ok. 5000 ton,
· masy bitumiczne – na warstwy wiążące i wyrównawcze - beton asfaltowy – ok.15 000 ton,
Szacunkowe ilości materiałów z rozbiórek, które przewidziane sądo ponownego wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji:
- frez z nawierzchni w ilości ok. 200m3 – do wykonania nawierzchni zjazdów
6. Rozwiązania chroniące środowisko.
W przedmiotowej inwestycji zastosowane zostanąrozwiązania chroniące środowisko:
- studnie osadnikowe, do podczyszczenia wód opadowych przed zrzutem do naturalnych odbiorników,
- ekrany akustyczne, do ochrony zabudowy przed hałasem (element ten jest przewidziany do realizacji, w chwili, gdy poziom hałasu emitowanego przez ruch drogowy przekroczy dopuszczalne wartości) .
7. Rodzaj i przewidywana ilośćwprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązańchroniących środowisko.
Oddziaływanie drogi na środowisko pod względem wprowadzania do niego substancji lub energii wystąpi w czterech podstawowych zakresach: ·  emisja hałasu; · emisja zanieczyszczeńdo atmosfery; · odprowadzanie wód opadowych. · emisja odpadów
 
 
-14-
Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeńdo atmosfery związane będąz ruchem pojazdów samochodowych, którego prognozowane natężenia na projektowanym do budowy odcinku drogi krajowej podano poniżej.
 Natężenie ruchu pojazdów na planowanej trasie planowanej inwestycji na lata 2010, 2020,
2030.
Średnia struktura ruchu dobowego 2010
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
3932 641 445 131 5150
Średnia struktura ruchu dobowego 2020
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
5192 847 588 173 6800
Średnia struktura ruchu dobowego 2030
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
7864 1282 891 263 10300
L.PL 16h – liczba pojazdów lekkich dla dnia, L.PC 16h – liczba ciężkich dla dnia,
L.PL 8h – liczba pojazdów lekkich dla nocy, L.PC 8h – liczba ciężkich dla nocy,
Emisja hałasu
Niniejsza częśćopracowania stanowi analizęstanu klimatu akustycznego w rejonie omawianej inwestycji polegającej na budowie połączenia węzła „Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15. W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska potrzeby ochrony środowiska, w tym równieżproblemy ochrony przed hałasem i wibracjami, winny byćuzgodnione na etapie ustalania planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z cytowanąustawąnależy w pierwszej kolejności dążyćdo zmniejszenia uciążliwości źródeł hałasu. Przy braku takich możliwości konieczne jest podjęcie działańo charakterze technicznym i organizacyjnym, ograniczających hałas lub zapobiegających jego przenikaniu do środowiska. Po wyczerpaniu wymienionych możliwości poprawy klimatu akustycznego, w razie potrzeby należy izolowaćźródło hałasu poprzez wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku określa wspomniane RMŚ z dnia14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(Dz.U.04.178.1841). W rozporządzeniu określono dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. W przypadku oddziaływania komunikacyjnych źródeł hałasu, mogąone wynosićod 50 do 65 dB w porze dziennej i odpowiednio od 45 do 55 dB w porze nocnej. Planowana inwestycja przebiega przez tereny Gminy Lubicz w granicach miejscowości Gronowo i Brzeźno. Gmina Lubicz posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący częśćobszaru inwestycji, zgodnie z nim tereny te zakwalifikowano do terenów komercyjnych. Na potrzeby niniejszego opracowania przypisano im funkcjęterenów mieszkaniowo-usługowych. Poniżej zestawiono przewidywane natężenie ruchu na rok oraz 2010, 2020 oraz 2030 dla omawianego odcinka
nowoprojektowanej drogi.
Tabela. Natężenie ruchu pojazdów na planowanej trasie planowanej inwestycji na lata 2010, 2020,2030.
Średnia struktura ruchu dobowego 2010
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
3932 641 445 131 5150
Średnia struktura ruchu dobowego 2020
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
5192 847 588 173 6800
Średnia struktura ruchu dobowego 2030
L.PL 16h L.PC 16h L.PL 8h L.PC 8h Ogółem
7864 1282 891 263 10300
L.PL 16h – liczba pojazdów lekkich dla dnia, L.PC 16h – liczba ciężkich dla dnia,
L.PL 8h – liczba pojazdów lekkich dla nocy, L.PC 8h – liczba ciężkich dla nocy,
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca siędo oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody oceny wskaźników hałasu poleca metodęobliczania dla hałasu z ruchu kołowego opartąo francuskąkrajowąmetodęobliczeń„NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”,określonąw „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”. Metoda ta opisuje sposób propagacji dźwięku, którego źródłem jest ruch samochodowy, w środowisku. Nie opisuje ona jednak sposobu wyznaczania mocy akustycznej źródła hałasu, jakim jest droga. W tym celu odsyła do metody szacowania mocy akustycznej dróg „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. Metoda opisana w powyższym dokumencie wymaga przygotowania danych wejściowych, obejmujących strukturęruchu, z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie, oraz jej dobowy rozkład, oddzielnie dla pory dnia i nocy, jak równieżinformacje o projektowanej prędkości ruchu pojazdów oraz niwelecie trasy. Ważnym elementem analizy rozkładu przestrzennego hałasu jest informacja dotycząca ukształtowania terenu, przeszkód występujących na drodze propagacji dźwięku oraz właściwościach pochłaniających przestrzeni i gruntu. Wszystkie te dane zostały uwzględnione w przygotowanym modelu matematycznym, a ich szczegółowośćjest zgodna z posiadanymi podkładami mapowymi.
Charakterystyka modelu obliczeniowego
Obliczenia rozkładu pola akustycznego, zarówno dla stanu istniejącego jak i prognozowanego, zostały wykonane z zastosowaniem programu komputerowego SoundPlan ver. 6.4. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego od ruchu kołowego, zgodnie z normami powołanymi w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu
 
 
 
-15-
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do +oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tj. „NMPB-Routes - 96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)”. Metodologia prac związanych z budowąmodelu obliczeniowego obejmowała:
- przygotowanie cyfrowego modelu terenu na podstawie informacji hipsometrycznych zawartych na mapach zasadniczych,
- przygotowanie danych dotyczących pokrycia terenu (a w konsekwencji danych dotyczących parametrów pochłaniania dźwięku przez grunt) na podstawie informacji zawartych na mapach zasadniczych,
- przygotowanie danych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych na podstawie informacji zawartych na mapach zasadniczych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej,
- przygotowanie danych dotyczących klasyfikacji terenów chronionych, na podstawie wizji lokalnej oraz informacji zawartych na mapach,
- przygotowanie danych dotyczących przebiegu trasy projektowanej drogi,
- przygotowanie danych charakteryzujących parametry akustyczne drogi,
- wykonanie obliczeńrozkładu poziom hałasu w środowisku dla stanu prognozowanego,
- przygotowanie danych dotyczących lokalizacji ekranów akustycznych,
- wykonanie obliczeńrozkładu poziomu hałasu dla stanu prognozowanego dla sytuacji obejmującej realizacjęekranów akustycznych.
Zastosowana metoda obliczeniowa uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie prognozowania hałasu drogowego.
Hałas samochodowy stan prognozowany
Na podstawie danych dotyczących rozkładu natężenia ruchu pojazdów, przy uwzględnieniu przebiegu niwelety drogi, obliczono przy pomocy programu komputerowego SoundPlan ver. 6.4 zasięgi hałasu komunikacyjnego jaki będzie generowany przez pojazdy samochodowe
poruszające siępo projektowanym odcinku drogi w odniesieniu do wartości dopuszczalnych obowiązującego wskaźnika oceny hałasu D/ N = 60 / 50 AeqT L dB. Obliczenia wykonano dla horyzontu czasowego na rok 2010, 2020, 2030 i uwzględniono w nich ekranującąfunkcjązabudowy zlokalizowanej wzdłużprojektowanej drogi.
Po przeanalizowaniu wyników obliczeństwierdzono, że zabudowa mieszkaniowa
zlokalizowana
- w km 0+200 do km 0+400 po stronie południowej,
- w km 0+300 do km 0+ 400 po stronie północnej,
- w km 1+100 po stronie północnej i południowej
planowanej inwestycji może byćnarażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, którego źródłem będzie nowoprojektowana droga. Jednak na obecnym etapie nie planuje się zabezpieczeńakustycznych w postaci ekranów akustycznych. Ekrany akustyczne wzdłuż nowoprojektowanej drogi ograniczyłyby możliwośćdojazdu do działek (posesji) znajdujących sięw jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ewentualne przerwy w ekranach akustycznych umożliwiające dojazd do w/w działek przyczyniłyby siędo degradacji skuteczności akustycznej proponowanych zabezpieczeń. Ponadto mogłyby pogorszyć widocznośćpozwalającąna bezpieczne włączenie sięuczestników ruchu nowoprojektowanej drogi z drogąkrajowąnr 15. W związku z tym zaleca sięprzeprowadzenie analizy porealizacyjnej z zakresu oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji, szczególnie w miejscach, w których prognozowane sąprzekroczenia wartości normatywnych wskaźników oceny hałasu. W przypadku potwierdzenia przez analizęporealizacyjnąprzekroczeńwartości normatywnych należy zastosowaćśrodki ochrony z uwzględnieniem możliwości ich realizacji oraz aspektu ekonomicznego.
Podsumowanie
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Lubicz. Gmina Lubicz posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący częśćobszaru inwestycji., zgodnie z nim tereny te pełniąfunkcjękomercyjną. Przeprowadzona została analiza akustyczna na lata 2010, 2020, 2030. Jak wykazały przeprowadzone symulacje, przy zakładanym natężeniu, strukturze i prędkości ruchu pojazdów na terenach gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa może dochodzićdo przekroczeńwartości normatywnych wskaźników oceny hałasu. Jednak na obecnym etapie nie planuje sięzabezpieczeńakustycznych w postaci ekranów akustycznych. Ewentualne ekrany akustyczne wzdłużnowoprojektowanej drogi ograniczyłyby możliwośćdojazdu do działek (posesji) znajdujących sięw jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz mogłyby pogorszyćwidoczność pozwalającąna bezpieczne włączenie sięuczestników ruchu nowoprojektowanej drogi z drogąkrajowąnr 15. Proponuje sięprzeprowadzenie analizy porealizacyjnej z zakresu oddziaływania akustycznego. Przypadku potwierdzenia przez analizęprzekroczeń wartości normatywnych wskaźników oceny hałasu zaleca sięzastosowanie środków ochrony z uwzględnieniem możliwości ich realizacji i aspektów ekonomicznych.
Emisja zanieczyszczeńdo atmosfery
Analiza ma na celu ocenęwpływu emisji z pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie szerokości stref stężeń ponadnormatywnych dla obszaru planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 w województwie. kujawsko-pomorskim.
Wpływ na jakośćpowietrza podczas etapu realizacji.
Podczas prac budowlanych, wykonywanych w związku z realizacjąomawianej inwestycji, do
atmosfery emitowane będązanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłami tej emisji będągłównie pojazdy oraz silniki pracujących maszyn. Może również dojśćdo niezorganizowanej
emisji pochodzącej z pyłów unoszonych podczas transportu materiałów sypkich. Pewne substancje sąrównieżemitowane podczas kładzenia nawierzchni bitumicznych. Jednak tego typu emisje mającharakter czasowy i sąkrótkotrwałe; ich źródła przemieszczająsięwraz z postępem prowadzonych prac, a następnie znikająpo zakończeniu prac budowlanych. Prace budowlane podczas realizacji inwestycji będąmiały znikomy wpływ na jakość powietrza. Oddziaływanie emitowanych zanieczyszczeńpyłowo-gazowych powinno ograniczyćsięjedynie do terenu budowy.
Podstawy przyjętej metodyki oceny.
 
-16-
Ocena wpływu emisji pochodzącej z transportu drogowego spotyka sięz wieloma problemami, ze względu na specyfikęźródła oraz rozprzestrzeniania sięzanieczyszczeń. Obecnie stosowane metody modelowania dyspersji zanieczyszczeńw powietrzu atmosferycznym odnosząsięgłównie do stacjonarnych źródeł punktowych, bądźźródeł powierzchniowych i liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które można z pewnym przybliżeniem zastąpićzbiorem emitorów punktowych. Specyfika powstawania zanieczyszczeńkomunikacyjnych polega m. in. na tym, że:
źródła emisji znajdująsięw ruchu,
– emitory (rury wydechowe) umieszczone sąna bardzo małej wysokości nad poziomem jezdni,
– kierunek wydalania zanieczyszczeńpokrywa sięz kierunkiem ruchu pojazdów,
– poruszające siępojazdy wywołujązawirowania powietrza, a tym samym zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sięzanieczyszczeń,
– wielkośćskładowych części emisji jest zależna od stanu technicznego poszczególnych pojazdów, ich prędkości, ilości i jakości używanego paliwa, stopnia rozgrzania silnika, płynności ruchu na danej arterii, itp.
Proces spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów jest źródłem m.in. następujących zanieczyszczeńgazowych:
– ditlenku azotu (NO2),
– węglowodorów aromatycznych (WWA),
– ditlenku siarki (SO2),
– tlenku węgla (CO).
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano sięgłównie na obliczeniach stężeńdwutlenku azotu, jako zanieczyszczenia, które w głównej mierze odpowiada za jakośćpowietrza atmosferycznego w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Zawartośćditlenku siarki w spalinach samochodowych jest ściśle powiązana z zawartościązwiązków siarki w paliwie – w chwili obecnej w większości paliw dostępnych na rynku jest to składnik całkowicie wyeliminowany lub jego ilośćjest maksymalnie ograniczona. Z kolei wielkośćemisji tlenku węgla znajduje sięna podobnym poziomie co tlenków azotu, natomiast wartości stężeńdopuszczalnych dla CO sąwielokrotnie wyższe. Zanieczyszczenia pyłowe powstajągłównie w wyniku ścierania sięnawierzchni drogi oraz opon pojazdów – zostały pominięte ze względu na to, iż dominujące w nich frakcje nielotne osadzająsięw bezpośrednim sąsiedztwie źródło powstawania. W związku z powyższym – ditlenek azotu został przyjęty jako tzw. substancja krytyczna, tj. kształtująca poziom jakości powietrza w otoczeniu planowanej inwestycji. Ze względu na omówionąspecyfikęemisji pochodzącej z transportu drogowego, w niniejszej analizie oparto sięna modelowaniu dyspersji zanieczyszczeńgazowych przy użyciu oprogramowania OpaCal3m, korzystającego z modelu Caline3. Jest to mikroskalowy model bazujący na gaussowskim równaniu dyfuzji i stosujący koncepcjęstrefy mieszania, uwzględniający turbulencjęmechanicznąoraz termiczną. Model ten jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.1.12) i zalecany przez „Wskazówki metodyczne dotyczące  modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakościąpowietrza” (opublikowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Analizowane odcinki dróg traktowane sąprzez program obliczeniowy jako szereg elementarnych źródeł liniowych. Obszar znajdujący siębezpośrednio nad drogątraktowany jest jako strefa o jednolitej emisji i turbulencji (tzw. „strefa mieszania”). W obrębie strefy mieszania w warstwie przyziemnej występuje turbulencja mechaniczna, wywoływana ruchem pojazdów oraz turbulencja termiczna, spowodowana przez wyrzut gorących spalin. Stężenia w receptorach obliczane sąwedług wzoru na stężenie zanieczyszczenia emitowanego przez źródło liniowe o skończonej długości, prostopadłe do kierunku wiatru. Prognozęstanu jakości powietrza atmosferycznego wykonano dla następujących horyzontów czasowych: rok 2010, 2020 i 2030. Dopuszczalne wartości stężeńprzyjęto zgodnie z RMŚz dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281), tj. odpowiednio: 200 μg/m3 i 40 μg/m3. Ze względu na rodzaj pokrycia terenu, wartośćwspółczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto na poziomie z0=0,035. W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeńpowietrza nie uwzględniono zmniejszenia sięich emisji i imisji ze względu na planowanąi istniejącąwokół projektowanej drogi zieleń(pochłanianie zanieczyszczeńprzez rośliny) oraz ewentualne projektowane ekrany akustyczne. Obliczenia zasięgówwystępowania ponadnormatywnych stężeńditlenku azotu zostały przeprowadzone w lokalnym układzie współrzędnych, umiejscowienie receptorów (punktów odbioru) przyjęto na wysokości 2 m n.p.t.
Dane meteorologiczne i wartości tła zanieczyszczeń.
W obliczeniach wykorzystano średnioroczne wartości stężeńdwutlenku azotu podane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz dane meteorologiczne dla m. Torunia. Wysokośćśredniorocznych stężeńdwutlenku azotu podana przez WIOŚwynosi 12,0 μg/m3 (pismo DTo/Dziś-4103-33b/08).
Parametry ruchowe i współczynniki emisyjne.
Prognozowane natężenia ruchu na projektowanej drodze dla lat 2010, 2020 i 2030
przedstawiono  poniżej;
 Prognozowane natężenie i struktura ruchu pojazdów na projektowanej drodze
Rok Rodzaj pojazdów
Średniogodzinne natężenie ruchu [poj./h], samochody osobowe 174,samochody dostawcze 9,samochody ciężarowe 32, 2010r,razem 215
samochody osobowe 229,samochody dostawcze 11,samochody ciężarowe 43,2020r,razem 283
samochody osobowe 348,samochody dostawcze 17,samochody ciężarowe 64,2030r,razem 429
Dla potrzeb symulacji rozprzestrzeniania sięzanieczyszczeńw roku 2010 przyjęto współczynnik emisji NO2 przez pojazdy samochodowe wynikający z normy Euro III (obowiązującej od stycznia 2000 roku), natomiast dla lat 2020 i 2030 – z normy Euro V (od września 2010 roku). Przyjęto, że w prognozowanej liczbie samochodów osobowych i dostawczych udziały pojazdów z silnikami z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym wyniosąpo 50%. Warto zauważyć, że wymienione wyżej normy określająmaksymalnąilość emisji sumy tlenków azotu, co pozwala przypuszczać, iżwyniki przeprowadzonych
 
 
-17-
obliczeńmogąbyćdodatkowo zawyżone.Emisja ditlenku azotu [g/(km×h)] na omawianym odcinku drogi obliczana jest przezprogram OpaCal3m na podstawie wprowadzonego:– prognozowanego godzinowego natężenia ruchu [ilośćpoj./h],– składu rodzajowego potoku ruchu,– emisji jednostkowej NOX dla poszczególnych rodzajów pojazdów.
Prognozowane wielkości emisji NO2 na projektowanej drodze
Rok,Emisja godzinowa,[g/(km×h)],2010 224,6,2020 245,7,2030 372,4
Wyniki obliczeńi wnioski
Wyniki obliczeńdyspersji zanieczyszczeńwykazały, że w roku 2010, 2020 i 2030, dla założonych warunków ruchowych, nie dojdzie do przekroczeń: dopuszczalnych godzinowych  ani średniorocznych wartości stężeńNO2. Maksymalne prognozowane stężenia godzinowe i średnioroczne (z wyłączeniem obszaru strefy mieszania) wyniosą:
– w roku 2010 – odpowiednio: 74,8 μg/m3 i 12,9 μg/m3,
– w roku 2020 – odpowiednio: 81,9 μg/m3 i 14,1 μg/m3,
– w roku 2030 – odpowiednio: 124,1 μg/m3 i 21,4 μg/m3.
Stężenia te wystąpiąna obszarze wewnątrz linii rozgraniczających inwestycji. Zasięgi ponadnormatywnych stężeńzanieczyszczeńpowietrza związane z oddziaływaniem projektowanej drogi będąmieścićsięw obrębie linii rozgraniczających inwestycji. Należy teżpodkreślić, że określenie wpływu emisji komunikacyjnej na stan powietrza, wykonane zostało przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków:
– w obliczeniach przyjęto maksymalną(według norm Euro III i V) ilośćemitowanych zanieczyszczeń,
– założono, że w ilości emitowanych tlenków azotu 100% stanowićbędzie ditlenek azotu,
– model obliczeniowy nie uwzględnia absorpcji zanieczyszczeńprzez roślinnośćznajdującąsięw otoczeniu inwestycji, rozkładu fotochemicznego ditlenku azotu, itp.
Reasumując – rzeczywiste oddziaływanie projektowanej drogi na środowisko atmosferyczne będzie prawdopodobnie mniejsze niżwyznaczone przy użyciu metod obliczeniowych.
Emisja zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych do wód opadowych i roztopowych
Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach opadowych z dróg są:
_ zawiesiny ogólne;
_ substancje ropopochodne;
_ metale ciężkie;
_ chlorki, stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej.
Prognozęwysokości stężeńzawiesin ogólnych w ściekach z dróg na wylotach systemów kanalizacyjnych przeprowadzono w oparciu o wytyczne ogłoszone w Zarządzeniu nr 29 GDDKiA z dn. 30.10.2006. Zgodnie z powyższym Zarządzeniem do obliczeńzastosowano wzór:
S 0,718 Q0,529[mg / dm3 ] zo = × ,
gdzie:
Szo – stężenie zawiesin ogólnych w ściekach z drogi [mg/dm3]
Q – dobowe natężenie ruchu [poj./24h]
 Prognozowane stężenia zawiesin ogólnych w ściekach z nowoprojektowanej drogi
Rok prognozy Natężenie ruchu [poj./24h] SZO [mg/dm3],2010 5 150 66,2020 6 800 76
2030 10 300 95
Podczas badańprzeprowadzonych na potrzeby opracowania „Wytycznych prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych...”, okazało się, że niewielki odsetek spośród badanych próbek zawierał ilości węglowodorów ropopochodnych powyżej granicy oznaczalności (tj. 0,005 mg/dm3). Graniczna wartość stężenia dla węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych wynosi natomiast 15 mg/dm3, co przy relatywnie niskich prognozowanych natężeniach ruchu pozwala z dużądoząpewności przypuszczać, że warunki dotyczące stężeńi tych substancji zostanądochowane.
Etap budowy drogi
Na etapie budowy powstawaćbędąścieki bytowo-gospodarcze. Ponieważźródła powstawania tych ścieków wystąpiąokresowo, dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem płytkich wód gruntowych należy zainstalowaćna placu (placach) budowy przenośne sanitariaty. Ponadto podczas wykonywania prac ziemnych należy spodziewaćsiękrótkotrwałego, okresowego zwiększenia dostawy zawiesin do środowiska gruntowo-wodnego.Zaleca się, by w miaręmożliwości place budowy, miejsca postoju maszyn, magazyny sprzętu i materiałów budowlanych lokalizowaćw możliwie dużej odległości od
cieków wodnych oraz na podłożu nieprzepuszczalnym. Pozwoli to na zminimalizowanie zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeniami.
Etap eksploatacji drogi oraz sytuacje awaryjne
System odwodnienia i odprowadzenia spływów opadowych z drogi wymaga konserwacji (np. opróżniania piaskowników w studzienkach kanalizacyjnych). Częstość wykonywanych prac powinna byćustalona jużw trakcie eksploatacji drogi. W przypadku wypadków drogowych może dojśćdo wydostania sięz uszkodzonych pojazdów do środowiska różnych substancji: paliw, olejów, płynów eksploatacyjnych. Ilości i skutki dla środowiska gruntowo-wodnego wypadków drogowych, w których uczestniczyć będąpojazdy przewożące niebezpieczne substancje sątrudne do oceny zarówno jakościowej jak i ilościowej. Skutki te zależąbowiem od rodzaju i ilości substancji, jej toksyczności oraz od warunków gruntowo-wodnych w miejscu awarii. Przeciwdziałanie skutkom ewentualnych awarii będzie należećdo wyspecjalizowanych służb ratowniczych, we współpracy z inspekcją ochrony środowiska. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami Ustawa o odpadach nakłada na podmioty gospodarcze wytwarzające odpady między innymi:
 
 
 
-18-
· obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (art. 17 ust. 1 pkt 1),
· obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach innych niżniebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 17 ust. 1 pkt 3).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek między innymi:
· wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (art. 5 ust. 1 pkt 1),
· zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust. 1 pkt 3),
· pozbywania sięodpadów zgodnie z przepisami (art. 5 ust. 1 pkt 3b),
· udokumentowania korzystania z usług usuwania odpadów przez wiarygodnąfirmę(art. 6 ust. 1).
Eksploatacja drogi powoduje powstawanie odpadów stałych i ciekłych w tym:
– substancji powstałych w wyniku ścierania opon i nawierzchni drogi oraz elementów ciernych np. okładzin hamulcowych,
– substancji zanieczyszczających pochodzących z pojazdów (smary, paliwa, aerozole itp.),
środków zwalczania śliskości drogi,
– odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót związanych z utrzymaniem i konserwacjądrogi,
– odpadów powstających w wyniku wypadków drogowych,
– osadów i zanieczyszczeńzwiązanych z czyszczeniem osadników,
– odpadów powstających w wyniku wypadków drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Odpady, których powstawanie przewiduje sięna etapie budowy Realizacja inwestycji wymaga prac, w czasie których przewiduje siępowstawanieniżej wymienionych grup odpadów:
Tabela . Odpady powstające na etapie budowy
L.p. Rodzaj odpadu -Kod odpadu-Ilość(Mg)
1. Odpadowe oleje silnikowe przekładniowe i smarowe 13 02 08*- 0,03
2. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 -1,5
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10*- 0,1
4. Opakowania z metali [...] włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11* -0,1
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi 15 02 02* -0,05
6. Baterie i akumulatory 16 06 05*- 0,05
7. Płyny hamulcowe 16 01 13* 0,01
8. Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81- 1 000
9. Asfalt zawierający smołę17 03 01* -5
10. Asfalt inny niżwymieniony w 17 03 01, 17 03 02- 800
11. Odpadowa papa 17 03 80 -2,0
12. żelazo i stal 17 04 05- 1,0
13. Mieszaniny metali 17 04 07 -0,1
14. Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji niebezpiecznych 17 05 04 -500
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 03 -0,1
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niżwymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
17 09 04 -5,0
17. Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 2,0
*- odpady niebezpieczne
Odpady, których powstawanie przewiduje sięna etapie eksploatacji
Ilośćodpadów powstających na etapie eksploatacji zależy od bardzo wielu czynników. Nie można jej oszacowaćkorzystając z danych odnośnie odpadów powstających na innych drogach tej samej kategorii przebiegających przez miasta, bowiem nie jest prowadzony monitoring eksploatacyjny. W związku z tym podane niżej liczby mającharakter orientacyjny. Faza eksploatacji wiązaćsiębędzie z:
– systematycznym oczyszczaniem urządzeńdo odprowadzania spływów opadowych (studzienek, kolektorów, itd.) ze zbierających sięw nich szlamów,
– zbieraniem i przekazywaniem podmiotom uprawnionym odpadów komunalnych. Odpady powstające na etapie eksploatacji będąodbierane w oparciu o umowy przez wyspecjalizowane firmy i służby komunalne. Wytwórca odpadów będzie zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, najprawdopodobniej będzie teżzobowiązany do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 ze zm.). Odpady nie będąmagazynowane na terenie zarządcy drogi.
Odpady, których powstawanie przewiduje sięna etapie eksploatacji
L.p. Rodzaj odpadu
Kod odpadu-Ilość(Mg/rok)
 Szlamy z kolektorów 13 05 03* -1,0.
Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacjąewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych na drodze
15 02 02* -0,2
Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacjąewentualnych rozlewów substancji innych niżniebezpieczne na drodze
15 02 03 -0,3
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (np. lampy wysokoprężne)
16 02 13* -0,1
 
 
-19-
Odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków drogowych
16 81 01* -2,0
 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 -5,0
 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 -150
 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 99 -2,0
* odpady niebezpieczne
Etap likwidacji
W okresie możliwym do prognozowania nie przewiduje sięlikwidacji drogi. Ilośćodpadów, które powstanąw fazie budowy i eksploatacji została oszacowana w oparciu o aktualnie dostępne dane. Na obecnym etapie prac projektanci nie dysponują projektem wykonawczym, brakuje teżw tej materii opracowanych normatywów.Zarządcy dróg dotąd nie majądokładnych danych, bowiem powierzająrealizacjęinwestycji firmom specjalistycznym, te zaśnie sąskłonne udzielaćszczegółowych informacji. Możliwym teżjest, że ich nie posiadają, gdyżnie prowadząstatystyk dla rodzajów obiektów. Istotnym jest, by decyzje administracyjne przypominały i zobowiązywały zarówno prowadzącego budowęjak i eksploatacjędo uregulowania problematyki gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz ustaw związanych.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Planowana budowa drogi łączącej węzeł „Turzno” na autostradzie A1 z drogąkrajowąnr 15 nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie.
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące sięw zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Obszar, na którym ma byćzlokalizowana inwestycja nie obejmuje obszarów ochronyprzyrodniczej.W znacznej odległości od planowanej drogi występują:
· Ichtiofaunistyczny rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” – obejmuje swoim zasięgiem Drwęcęwraz z odcinkami niektórych jej dopływów. Ochronąobjęte sąponadto tereny ciągnące siępasami szerokości 5km od brzegu wód. Rezerwat ten ma status rezerwatu częściowego, gdyżochrona wyraża sięw czynnym oddziaływaniu stanu ekosystemów a wstęp do niego nie jest ograniczony. Ochronie gatunkowej podlegają: pstrąg potokowy, łosoś, certa, troći unikatowy minóg rzeczny.
· Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy” – obejmuje znacznączęśćobszaru Gminy Lubicz (3810ha). Obejmuje on obszar rzeki Drwęcy (ok. 2km szerokości) i otaczający jąteren.
Planowana droga nie będzie miała wpływu na te obszary.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-03-22 09:01
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-22 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739324
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:02

Stopka strony