Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-2(3)/10                                                         Lubicz, dnia 10.03.2010r.
 
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 441 – złożonego w dniu 13.01.2010 r. przez AOS Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa , ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin- Inwestor Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” , ul Lipnowska 68, 87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną (tj. przyłącze wodociągowe PE 63, przyłącze sanitarne PCV 160, przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze gazowe, przyłącze telekomunikacyjne), drogową, wjazdów i wyjazdów ulicami Bankową i Lipnowską oraz pylonem informacyjnym na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 40/8, 40/9, 40/6 w miejscowości Lubicz Górny, ulica Lipnowska 68 , Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną (tj. przyłącze wodociągowe PE 63, przyłącze sanitarne PCV 160, przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze gazowe, przyłącze telekomunikacyjne), drogową, wjazdów i wyjazdów ulicami Bankową i Lipnowską oraz pylonem informacyjnym na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 40/8, 40/9, 40/6 w miejscowości Lubicz Górny, ulica Lipnowska 68 , Gmina Lubicz – realizowanego przez AOS Sp. z. o.o. Spółka Komandytowa , ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin- Inwestor Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” , ul Lipnowska 68, 87-162 Lubicz.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 13.01.2010r. nr rej. 441  złożonym przez Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”, ul. Lipnowska 68 , 87-162 Lubicz , zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną (tj. przyłącze wodociągowe PE 63, przyłącze sanitarne PCV 160, przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze gazowe, przyłącze telekomunikacyjne), drogową wjazdów i wyjazdów ulicami Bankową i Lipnowską oraz pylonem informacyjnym na nieruchomości
- 2 -
oznaczonej działkami numer geod. 40/8, 40/9, 40/6 w miejscowości Lubicz Górny, ulica Lipnowska 68 , Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 27.01.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-2(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy 1113 m2,zlokalizowanego  na terenie działek 40/8, 40/9,40/6 w miejscowości Lubicz Górny przy skrzyżowaniu ul. Lipnowskiej oraz Bankowej . Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 35m od projektowanego pawilonu handlowego. Pawilon handlowy zostanie uzbrojony w niezbędne media tj. wodę, kanalizację sanitarną oraz deszczową , prąd, gaz i telefon. Na terenie inwestycji zostanie zaprojektowanych 49 miejsc parkingowych w tym 2 dla niepełnosprawnych .W północno-zachodniej części inwestycji zostanie zaprojektowany pylon informacyjny .
Obszar terenu przeznaczony na inwestycję od południa graniczy z terenem magazynowym , od północy z ul. Lipnowską, od zachodu z ul. Bankową . Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji przewidziane są poprzez istniejące wjazdy i wyjazdy z ul. Lipnowskiej oraz ul. Bankowej . Na terenie inwestycji projektuje się 49 miejsc parkingowych. Obecnie, na terenie inwestycji zlokalizowane są miejsca parkingowe nie oznakowane , z możliwością zaparkowania ok. 15 samochodów. Na terenach przyległych inwestycji nie ma istniejących miejsc parkingowych. Samochody są parkowane wzdłuż pobliskich ulic.
- ilość samochodów osobowych – 300 – szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów- 1- szt./doba.
 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości :
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 3757 m2
- powierzchnia terenu  planowanych obiektów budowlanych:
   - powierzchnia zabudowy obiektów -1113 m2
   - powierzchnia biologicznie czynna - 1347,68 m2
   - powierzchnie utwardzone -1008,82 m2 .
 
Teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest obecnie pod usługi gastronomiczne (restauracja) oraz usługi handlu- parter budynku administracyjnego GS „ Samopomoc Chłopska”.
Na terenie inwestycji znajdują się drzewa w postaci : brzoza brodawkowata, świerk zwykły, świerk srebrzysty, krzew płożący- jałowiec.
Została przyjęta technologia budowy typowa dla obiektu  handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji przedsięwzięcia wynosi :
- woda -2m3/doba,
- energia 25kW.
Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wynosi:
- woda – 2m3/doba
- gaz – do 10m3/ godzina
-energia – 70 kW.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko , wszystkie urządzenia posiadać będą atesty, wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po
- 3 -
uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze olejów.. Ilość sposób odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej – 2, 0 m3/doba. Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ilości Q nom= 5,8 dm3/ sekunda, Q max= 50, 8 dm3/sekunda.
Odpady będą przechowywane w kontenerach w wydzielonym obiekcie budowlanym , murowanym i zadaszonym. Wywożone będą przez służby komunalne zgodnie z podpisaną w odpowiednim czasie umową.
Nie przewiduje się emisji za wyjątkiem emisji powstających z spalania gazu na cele grzewcze. Zasięg nie będzie przekraczał granicy działki objętej inwestycją.
Obiekt funkcjonować będzie w godz. od 7 do 21 , stąd nie będzie przekroczeń hałasu w godzinach nocnych . W godzinach pracy pawilonu hałas nie będzie przekraczał 55 db.
Inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko a także na obszar chroniony NATURA 2000 „Dolina rzeki Drwęcy”, gdyż inwestycja oddalona jest od tego obszaru o około 1 km.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku oraz analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują:
  1. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” , ul. Lipnowska 68. 87-162 Lubicz,
  2. AOS Sp. z .o. o., Spółka komandytowa, ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin,
  3. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz,
  4. G D D K i A, Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
  5. strony postępowania wg załącznika nr 1,
  6. a/a KW

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-03-10 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96808
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5716553
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony