Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-53(10)/09/10                                                       Lubicz, 04.03.2010r.
 
 
D E C Y Z J A
 
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art.82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 13567- złożonego w dniu 29.12.2009 r. przez Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm, L=765 mb na działkach geod.53/9,57,121/4,150,155/4,156/3,156/6,156/8,157,158,163,413/8-obręb Lubicz Dolny, działka geod.110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz
 
określam
 
dla Lubickich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300mm, L=765 mb na nieruch. dz. nr 53/9,57,121/4,150,155/4,156/3,156/6,156/8,157,158,163,413/8- obręb Lubicz Dolny, 110/1 –obręb Lubicz Górny Gmina Lubicz
1)      brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania oceny przedsięwzięcia na środowisko,
2)      warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:
 
I.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
-teren działek nr.53/9,57,121/4,150,155/4,156/6,156/8,157,158,163,413/8-obręb Lubicz Dolny, 110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm,L=765 mb.
 
Zakres prac budowlanych:
Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej z przebiegiem przez drogi gminne, przejściem pod drogą krajowa nr.10,przejściem pod rzeką Drwęca i przebiegiem przez  prywatne działki. Terenami przyległymi są działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, częściowo zamieszkałe.
Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok. 2500 m2. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- nie dotyczy.
 
Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Przejścia pod
- 2 -
droga krajową i rzeka będą wykonywane przewiertem sterowanym Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane. Wykopy będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
  1. w zakresie gospodarki odpadami:
-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia w ilości ok. 400 l, należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.
 
2.  w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.
- na przeprowadzenie robót budowlanych w pasie rezerwatu ichtiologicznego należy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
- przed wejściem na obszar rezerwatu przyrody należy zwrócić się do zarządców tego
terenu którzy określa warunki przebywania.
- w odniesieniu do realizacji przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. z 2005 r. Woj. Kuj-Pom. Nr.72,poz1376) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
 
3.  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy opróżniać sukcesywnie za pośrednictwem jednostki wywożącej nieczystości płynne.
- na odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskać należy pozwolenie wodno-prawne od upoważnionego organu-Starosty Powiatowego w Toruniu.
 
4.  w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
 
-inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się, że planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.
 
 
 
 
 
- 3 -
 
III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.
 
- należy umieścić tablice informacyjno- ostrzegawcze na obrzeżach wykopu.
- podczas prowadzenia robót budowlanych nie należy naruszać pasa gruntu szerokości 5 m wzdłuż brzegów rzeki
 
IV Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.
 
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie dotyczy.
 
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VII Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze gdzie występują cenne zasoby przyrody, podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, w tym obszar szczególnej ochrony NATURA 2000 pn. Dolina Drwęcy PLH280001 jednak planowane zagłębienie kolektora 2 m pod dnem rzeki i zastosowanie technologii przewiertowej przy realizacji przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na obszary podlegające szczególnej ochronie.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 29.12.2009 r. nr rej, 13567 złożonym przez Lubicie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm,
- 4 -
                                                                                                                                     L=765 mb na  dz. nr geod. 53/9,57,121/4,150,155/4,156/3,156/6,156/8,157,158,160,413/8,-obręb Lubicz Dolny,110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 15.01.2010 r. zgodnie z art.10 KPA oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) obwieszczeniem nr OŚW. 7624-53(3)/09/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Obwieszczenie powyższe zostało opublikowane na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny.
Dnia 12.01.2010 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-53(1)/09/10 i OŚW.7624-53(2)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-53(1)09/10 i OŚW.7624-53(2)09/10 było pismo nr N.NZ-402-L-13/10 z dnia 26.01.2010r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu ( nr.rej.1062), który wydał opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy nr RDOS-04.OO.6613-71/10/AMP z dnia 27.01.2010 r. (nr.rej.1492), który  wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 15.02.2010r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-53(6)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia była
opinia upoważnionego organu oraz niewielki zakres przedsięwzięcia ,technologia realizacji przedsięwzięcia  oraz brak jego oddziaływania na środowisko.
Spełniając wymogi określone w art.10 KPA oraz art.74,ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz obwieszczeniem nr.OŚW.7624-53(7)09/10 z dnia 16.02.2010r.zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami w sprawie ,składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 03.03.2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia . Treść obwieszczenia została podana stronom poprzez publikację na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 
Zgodnie z art. 84, ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o
- 5 -
środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
 
1) Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Warszawska 1A,87-162 Lubicz
2) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A,87-162 Lubicz,
3) GDDK i A w By7dgoszczy, Zarząd Dróg Krajowych w Toruniu,ul. Polna 113,87-100 Toruń,
4) pozostałe strony wg załącznika w drodze obwieszczenia,
5) a/a MG
 
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
    Ul. Dworcowa 63,
    85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
     ul. Szosa Bydgoska 1
     87-100 Toruń
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1
 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm, L= 765 mb  na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 57,53/9,121/4,163,150,155/4,156/3,156/6,156/8,157,158,413/8- obręb Lubicz Dolny,110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz
 
 
CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej PCV DN 300 mm, L=765 mb, na terenie działek nr geod. 57,53/9,121/4,163,150,155/4,156/3,156/6,156/8,157,158,413/8 obręb Lubicz Dolny,110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz
Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok. 1600 m2. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- nie dotyczy.
 
- 6 -
Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitanej z rur PCV o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane.
Wykopy będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
Przewiduje się wykorzystać przy realizacji przedsięwzięcia: 765 mb rur PCV DN 300 mm,21 sztuk studni betonowych DN 1200 i 150 m3 wody.
Podczas realizacji przedsięwzięcia użyte zostaną materiały posiadające atesty PZH zgodne z wytycznymi ochrony środowiska. Na miejscu przedsięwzięcia nie będzie wprowadzana do środowiska żadna substancja oraz energia.  
Ścieki bytowe w ilości ok. 5m3 opróżniane będą za pośrednictwem służb oczyszczania.   
 
 
 
 
 
 
Karta informacyjna zadania
 
29.12.2009
Lubickie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
tel. O56 678-53-14
www.lubickie-wodociagi.pl
 
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
         Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300mm, L=765 mb
.na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 57, 53/9, 121/4, 163 150, 155/4, 156/3, 156/8, 156/6, 157, 158, 413/8 w Lubiczu Dolnym oraz 110/1 w Lubiczu Górnym  , Gmina Lubicz.
 
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
 
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
- 7 -
Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm. Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka kanalizacji z przebiegiem przez drogę gminną, przejściem pod drogą krajową nr 10, przejściem pod rzeką Drwęcą oraz w terenach prywatnych. Terenami przyległymi są działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, częściowo zamieszkałe, działki budowlane przewidziane pod usługi .
2) obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
wjazd na teren budowy z drogi gminnej
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:
nie dotyczy
- ilość samochodów osobowych – nie dotyczy
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów – nie dotyczy
 
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie – w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok 2500 m2
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy
 
4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:
Teren na którym planowana jest inwestycja wykorzystywany jest jako droga gminna, droga krajowa,nieużytki
5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje szata roślinna
6) rodzaj technologii:
Technologia tradycyjna
Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Przejścia pod rzeką oraz pod grogą krajową będą wykonywane przewiertem sterowanym.
Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane
Wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym – koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem.
Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
I wariant – nie wykonywanie przedsięwzięcia
II wariant – wykonanie całości zakresu przedsięwzięcia
 
8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 
 
 
- 8 –
 
 
 
Etap realizacji
Etap eksploatacji
woda
150m3
0
paliwa
960 ltr
0
gaz
0
0
energia
0
0
Podchloryn sodu
400 ltr
0
Rury PCV DN 300
765 m
765m
Studnie betonowe DN1200
21 szt
21 szt.
 
9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:
Użyte zostaną materiały posiadające atesty PZH zgodne z wytycznymi ochrony środowiska
Na miejscu przedsięwzięcia nie będzie wprowadzana do środowiska żadna substancja oraz energia
10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:
ok 5 m3,
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):
Na placu budowy ustawiona zostanie toaleta typu Toi-Toi w celu zabezpieczenia środowiska przez ściekami socjalno-bytowymi. Opróżnianie w/w toalety odbywać się będzie za pośrednictwem służb oczyszczania.
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych
technologia robót nie wymaga odprowadzania wód opadowych
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
ok 400 l., Odpady będą zbierane w pojemniku na odpady , następnie wywiezione na zorganizowane wysypisko odpadów.
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
nie dotyczy
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
nie dotyczy
-        ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
-        765 mb rur PCV DN 300
21 studni betonowych DN 1200
11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:
nie występuje
12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
 
- 9 -
Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest częściowo na terenie Obszaru Natura 2000 – Dolina Drwęcy. Planuje się przewiert sterowany z rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym. Planowane zagłębienie kolektora 2 m pod dnem rzeki. W związku z zastosowaniem technologii przewiertowej przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio oddziaływać na obszary podlegające ochronie.
Przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane z przestrzeganiem zakazów i nakazów zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dla obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
13) Czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
nie występuje
 
 
 
............................................
                                                                                              Podpis wnioskodawcy

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-03-05 11:52
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-05 11:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97036
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:02

Stopka strony