Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-5(17)09                                                        Lubicz.23.02.2010r.
 
D E C Y Z J A
o uwarunkowaniach środowiskowych
 
 
        Na podstawie art.104,art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami), art. 82 ust.1,pkt.4 , ust.2,oraz art. 85 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr.257,poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r. po rozpatrzeniu wniosku ,,Toruńskich Wodociągów” Sp. z o. o, ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń, z dnia 09.02.2010 r. nr.rej.1565 w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 25.05.2009 r. nr OŚW.7624-5(12)09 dla planowanego do realizacji przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi” na działkach 17/9,17/10-obręb Lubicz Dolny ,Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
zmienić decyzję Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-5(12)09 z dnia 25.05.2009 r. o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi’’ na działkach nr 17/9,17/10-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz poprzez zmianę nazwy decyzji w akapicie 8 do akapitu14 strony 1 z brzmienia;
1),, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) ,, Drwęca- Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi ,,na działkach nr 17/9,127/10-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz,,
na brzmienie treści akapitów od 8 do 14 strony 1;
,, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia,, Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW),, Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi” na działkach nr 17/9,17/10-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz,,
2) pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.
 
 
- 2 -
                                                       U Z A S A D N I E N I E
 
     Dnia 09.02.2010 r. Inwestor ,, Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem nr rej.1565 o zmianę decyzji ostatecznej OŚW.7624-5(12)09 z dnia 25.05.2009 r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego do realizacji przedsięwzięci a polegającego na ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części  pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi” na działkach nr 17/9,17/10 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz w trybie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami). Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy treści złożonego przez inwestora wniosku i jego uzasadnienia a także dokonał ponownej analizy dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania w postaci; karty informacyjnej zadania, sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także treści uzgodnień i opinii upoważnionych organów i przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i orzekł na podstawie art.155 KPA o zmianie nazwy przedsięwzięcia w brzmieniu określonym w sentencji niniejszej decyzji. Nazwa decyzji ,,decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia’’ jest zgodna z art.71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 )
Zgodnie z art.155 KPA dla zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych. Spełniając wymogi art.155 KPA Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem nr  OŚW.7624-5(16)09/10 z dnia 12.02.2010r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią wniosku Inwestora w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.02.2010 r. strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków, uwag i zastrzeżeń.
Zmiana treści decyzji określona w sentencji nie narusza interesów stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624.-5(12)09 z dnia 25.05.2009, decyzja ta tworzyła prawo tylko dla jednej strony postępowania tj. Inwestora a interes społeczny podyktowany względami celowości poprzez brak wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie wystąpi poprzez powyższą zmianę decyzji środowiskowej.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 od daty jej otrzymania.
 
 
 
Otrzymują;
  1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń,
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
- 3 -
3.Gmina Miasta Toruń, ul Wały GEN. Sikorskiego 8,87-100 Toruń,
4.pozostałe strony wg załącznika,
5.a/a MG,
 
Do wiadomości;
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul . Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-02-23 08:33
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 08:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96910
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723780
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony