Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Decyzja

OŚW. 7624-49(6)/09/10                                                                                  Lubicz, dn.16.02.2010 r.
 
DECYZJA
              
             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12830 – złożonego w dniu 04.12.2009 r. przez Inwestora – Mieczysław Świtajski, F.P.H. ,,Torpap” ul. Piaskowa 14,Lubicz Górny,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podpiwniczonego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze geod. 156/8 i 156/9  - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podpiwniczonego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 156/8 i 156/9- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Mieczysław Świtalski, F.P.H. ,, Torpap” ul. Piaskowa 14,87-162 Lubicz, Lubicz Górny..
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 04.12.2009 r. nr rej. 12830 złożonym przez Mieczysława Świtalskiego, F.P.H.,, Torpap” ul. Piaskowa 14, Lubicz Górny,87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podpiwniczonego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym na działce o numerze geod. 156/8 i 156/9  - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 08.12.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-49(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz.1227) organ prowadzący postępowanie pismami nr. OŚW.7624-49(2)09 i OŚW.7624-49(3)09 z dnia 08.12.2009 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie stosownych opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron i społeczeństwa w tym postępowaniu.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie częściowo podpiwniczonego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym o powierzchni ok. 900 m2. Lokalizacja inwestycji obejmuje dwie działki o numerach 156/8 i 156/9 położonych w Lubiczu Dolnym – obręb Lubicz Dolny. W pawilonie handlowym prowadzona będzie sprzedaż artykułów papierniczych i części motoryzacyjnych. Wydzielone pomieszczenia piwnicy będą pełniły funkcje magazynowe pomieszczenia poddasza użytkowego będą pełniły funkcje hotelu dla ok. 40 osób (pokoje jedno –dwuosobowe)
Powierzchnia łączna wnioskowanych działek wynosi 0,55ha i objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lubicz Dolny..
Obszar terenu przeznaczony pod inwestycję ogranicza od północnego- zachodu ulica Zbożowa, od północnego wschodu ulica Mostowa oraz w dalszym otoczeniu droga krajowa nr 10 relacji Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-Lipno-Płońsk. Od południowego wschodu z wnioskowanymi działkami graniczy działka z zabudową siedliskową (budynki siedliska oddalone ok. 80m), natomiast od południowego- zachodu granica jest działka 156/2 użytkowana rolniczo.
 W obszarze lokalizacji projektowanego obiektu powierzchnia morfologiczna charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem hipsometrycznym występuje na rzędnych około 49,4 – 46,0 m n.p.m. Działki nachylone są w kierunku południowymi. Opisywany teren znajduje się w zlewni rzeki Drwęcy Działki położone są w odległości 40m od rzeki Drwęcy i znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
W/w przedsięwzięcie (ze względu na rodzaj i skalę) nie należy do kategorii określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, ze zm./
Istniejący zjazd / wjazd  na wysokości  działki 156/9 od ul Zbożowej (północny- zachód działki)
Projektowanych jest 30 miejsc parkingowych.
.- ilość samochodów osobowych................................................................................ 3-4. szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów................................................. 2 -3 szt./doba
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie.       ok. 055ha.
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych .         0,55ha/ ok. 900m2..
Wnioskowane działki są puste, niezagospodarowane i niezabudowane przy czym grunty zakwalifikowane zostały do klasy R IV b. Teren działki jest pokryty zbiorowiskiem łąkowym – ubogim. Nie występują gatunki chronione
Została przyjęta technologia budowy obiektu bezodpadowa w minimalnym stopniu oddziaływująca na środowisko. ( dostawa na budowę materiałów prefabrykowanych).Została przyjęta technologia budowy obiektu bezodpadowa w minimalnym stopniu oddziaływująca na środowisko.- stanowi ona rozwiązanie optymalne.
Etap realizacji:
Transport pojazdami dopuszczonymi do ruchu, używane w budowie materiały prefabrykowane, segregacja odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom
Etap eksploatacja:
Obiekt ogrzewany gazem ( kocioł o ograniczonych emisjach „błękitny anioł”), segregacja odpadów i przekazywanie firmom koncesjonowanym, opakowania dostarczanych towarów w opakowaniach wielokrotnego użytkowania. 
Ścieki bytowe w ilości ok. 3,0m3 /doba będą odprowadzane do szamba o objętości ok. 10m3.i wywożone na oczyszczalnie ścieków przez firmy koncesjonowane. Planowane podłączenie do sieci kanalizacyjnej Gminy Lubicz .
Wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych, parkingów w ilości ok. 15l/sek. kierowane będą do podczyszczenia w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem szlamu następnie poprzez studnie chłonne wprowadzane są do gruntu zgodnie z uzyskanym przez inwestora pozwoleniem wodno-prawnym.
Odpady stałe pochodzące z bytowania człowieka w ilości 50kg /doba będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach w miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym.. Po napełnieniu pojemników będą wywożone przez koncesjonowanych przewoźników.
Głównymi emitorami do powietrza są samochody dostawcze o ładowności do 4,5 tony. poruszające się po drogach i parkingu. 
Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace prowadzone będą w porze dziennej Podczas eksploatacji głównym źródłem hałasu będzie praca wentylatorów. Dopuszczalne oddziaływanie w granicach działki.
 Teren działki będącej przedmiotem wniosku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Lubicz Dolny uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 25, poz.338 z dnia 24.02.2006 r. posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem UC2-przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000, gdyż inwestycja oddalona jest o ok. 100m od obszarów NATURA 2000.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr.N.NZ-402-L-243-2009 z dnia 22.12.2009r i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr.RDOŚ-04.OO.6613-393/09/JS z dnia 02.02.2009r., analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
 1. Mieczysław Świtajski, F.H.U. ,,Torpap” ul. Piaskowa 14, Lubicz Górny,87-162 Lubicz,
 2. GDDKi A, Zarząd Dróg Krajowych, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
 3. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubicz, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
 4.  pozostałe strony wg załącznika,
 5. a/a MG

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-02-16 09:03
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-16 09:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97042
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:52

Stopka strony