Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


P O S T A N O W I E N I E

OŚW.7624-53(6)09/10                                               Lubicz.15.02.2010 r.


P O S T A N O W I E N I E


          Na podstawie art.59 ust.1, art.64 ust.1 pkt 2, .art.64 ust 3, art.74 ust.3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami)  a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii w dniu 27.01.2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr. RDOŚ-04.OO6613-71/10/AMP (nr rej.1492) i w dniu 26.01.2010 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-13/10 (nr rej.1062) w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm,L=765  na dz. nr 53/9,57,121/4,163,150,155/4,156/3,156/8,156/6,157,158,413/8 – obręb Lubicz Dolny oraz 110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

P o s t a n a w i a m

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm, L= 765 na działkach na dz. nr 53/9,57,121/4,163,150,155/4,156/3,156/8,156/6,157,158,413/8- obręb Lubicz Dolny oraz 110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ,,Lubickie Wodociągi ” Sp. z o.o., ul. Toruńska 21 , Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 29.12.2009 r.. nr rej.13567 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej na dz. nr 53/9,57,121/4,163,150,155/4,156/3,156/8,156/6,157,158,413/8 – obręb Lubicz Dolny oraz 110/1- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz. Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-53(1)09/10 z dnia 12.01.2010r. i pismem nr.OSW.7624-53(2)09/10 z dnia 12.01.2010r.do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art.10 i art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz obwieszczeniem nr. OŚW.7624-53(3)09/10 z dnia 15.01.2010r. opublikowanym na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz  i przesłanym pismami OŚW.7624-53(4)09/10 i OŚW.7624-53(5)09/10  z dnia 15.01.2010r.do Przewodniczących Rad Sołeckich celem publikacji w miejscowościach w których przedsięwzięcie będzie realizowane zapewnił udział stronom w postępowaniu. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań

- 2 -
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważnione organy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-71/10/AMP z dnia 27.01.2010r.( nr rej. 1492) orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art.66 ,ust.1 pkt1-9 i 11-20 oraz ust.2 cyt. Ustawy  z dnia 3 października 2008 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-13/10 z dnia 26.01.2010r. ( nr rej. 1062) wyraził opinię , że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania;
1.przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej o  niewielkiej L=765 mb prowadzący ścieki komunalne z bloków wielorodzinnych i terenów zabudowanych i przewidzianych pod zabudowę  zgodnie  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwalą Nr. XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005r. Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie nie jest duża i wynosi  2500 m²,  przewidywana ilość wykorzystywanej wody wyniesie 150 m³, paliwa 960 dm³.
2.planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego, obejmuje odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej przepompowni w Lubiczu Górnym i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków.
3.prace związane z budową będą przebiegać w większości w obszarze zabudowanym – po istniejących drogach gminnych z przewiertami technologicznymi pod drogą krajową nr.10 i terenem rezerwatu ,, Rzeka Drwęca”.
4. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji powstawać będą nieznaczne ilości odpadów.
5.na obszarze inwestycji  występują cenne zasoby przyrody, podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000 jednak planowane zagłębienie kolektora 2 m pod dnem rzeki  i zastosowanie technologii przewiertowej  przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary podlegające szczególnej ochronie.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, jej rodzaju, wielkości i zakresu a także rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Otrzymują strony:

1. ,, Lubickie Wodociągi”  Sp. z o.o., ul. Warszawska 1 A, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz ,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3.GDDK i A, Zarząd Dróg Krajowych w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
4. Pozostałe strony  w drodze obwieszczenia wraz z wykazem właścicieli nieruchomości,,
5. a/a MG

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,ul. Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-02-15 13:50
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-16 09:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739253
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 11:49

Stopka strony