Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-47(6)/09/10                                      Lubicz, dn.19.01.2010 r.
 
DECYZJA
              
             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12385 – złożonego w dniu 23.11.2009 r. przez Inwestora – Tadeusz Kowalski, PPHU GFT, ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowego (siedziba firmy) zajmującej się działalnością usługową poza siedzibą firmy na działkach o numerze geod. 810/2 i 809  - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowego (siedziba firmy) przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 810/2 i 809- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Tadeusz Kowalski PPHU GFT, ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń.
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 23.11.2009 r. nr rej. 12385 złożonym przez Tadeusza Kowalskiego PPHU GFT, ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowego (siedziba firmy)  wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 810/2 i 809  - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 01.12.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-47(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron i społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wniosek dotyczy budowy obiektu biurowego (siedziby firmy) zajmującej się działalnością usługową poza siedzibą firmy. Firma zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych KNX/EIB, alarmowych itd. W siedzibie firmy pracować będzie ok. 8 osób m.in. projektanci, graficy.
Budynek zostanie zbudowany na działkach 810/2 oraz 809 zgodnie z warunkami zabudowy.         W chwili obecnej są to użytki rolne klasy IV i VI
Wyjazd z działki na ulice Toruńską.
Na terenie objętym inwestycją będzie ok. 6 miejsc parkingowych.
- ilość samochodów osobowych 10 szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów brak szt./doba
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie             200m2- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych                      200m2
Dotychczasowe wykorzystanie terenu – użytki rolne klasa IV i VI. Brak obiektów budowlanych na dzień dzisiejszy na w/w terenie.
Na terenie działki 809 oraz 810/2 nie zaobserwowano gatunków chronionych.
Siedziba firmy zostanie zbudowana z prefabrykowanych ścian trójwarstwowych produkowanych wg nowoczesnej technologii. Budowa ze ścian prefabrykowanych wpływa na energooszczędność i tanie w eksploatacji budynki.
Średnie miesięczne planowane odprowadzanie ścieków bytowych 18m3, odprowadzanie prawdopodobnie do oczyszczalni ścieków w Lubiczu.
W przedsięwzięciu nie będą występowały ścieki przemysłowe.
Wody opadowe będą służyły nawadnianiu terenów zielonych.
Średnia miesięczna ilość odpadów ok. 50 kg, będą to tzw. odpady komunalne nie zawierające odpadów niebezpiecznych. Wywożone będą do MPO.
W trakcie budowy będzie powstawać niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą prace silników nie wykraczające poza granice terenu.
Wewnątrz budynku 50dB. Wyższe chwilowe natężenie hałasu może nastąpić podczas budowy
W przedsięwzięciu nie planuje się zainstalowania maszyn i urządzeń służących do produkcji .
 Teren działki będącej przedmiotem wniosku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Lubicz Dolny uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 25, poz.338 z dnia 24.02.2006 r. posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem MN6-przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000, gdyż inwestycja oddalona jest o ok. 300m od obszarów NATURA 2000.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr.N.NZ-402-L-240-2009 z dnia 16.12.2009r i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr.RDOŚ-04.OO.6613-344-1/09/ADS z dnia 30.12.2009r., analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
  1. Tadeusz Kowalski,PPHU GFT, ul. Ślaskiego 6,87-100 Toruń,
  2. GDDKiK,Zarząd Dróg Krajowych,ul. Polna 113,87-100 Toruń,
  3.  pozostałe strony wg załącznika,
  4. a/a MG

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-01-19 14:28
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96809
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5716564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony