Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-41(7)09/10                                             Lubicz.13.01.2010r.


D E C Y Z J A
o uwarunkowaniach środowiskowych        Na podstawie art.104,art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami),art.72 ust.2,pkt.2 lit.b, art. 82 ust.1,pkt.4 , ust.2,oraz art. 85 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr.257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz, z dnia 12.01.2010 nr.rej.393 oraz oświadczenia ,,Dynamic-Metal” Sp. z o.o, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, z dnia 11.01.2010 r. nr.rej.328 w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 02.12.2009 r. nr OŚW.7624-41(6)09 dla planowanego do realizacji przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr.552, na działkach nr geod. 302/4, 293/14, 234/2, 292/9, 292/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

orzekam
 
1)przenieść decyzję Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-41(6)09 z dnia 02.12.2009 r.
o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji ,, Budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 552, na działkach nr geod. 302/4, 293/14, 234/2, 292/9, 292/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz wydaną dla inwestora- ,,Dynamic-Metal”. ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin, na rzecz Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,
ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
2) pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.

                                                       U Z A S A D N I E N I E

     Dnia 11.01.2010 r. Inwestor ,,Dynamic-Metal”, ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin, pismem nr.rej.328 złożył oświadczenie dla Wójta Gminy Lubicz o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji ostatecznej OŚW.7624-41(6)09 z dnia 02.12.2009r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego do realizacji przedsięwzięci a polegającego na ,,Budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej 552, na działkach nr.geod.302/4,293/14,234/2,292/9,292/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz, a w dniu 12.01.2010 Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz wnioskiem nr rej 393 wystąpił o przeniesienie przedmiotowej decyzji na siebie jako podmiot.


- 2 -

Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia dokonał ponownej analizy treści złożonych wniosków i oświadczeń o także dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania w postaci; karty informacyjnej zadania,  treści uzgodnień i opinii upoważnionych organów przychylił się do stanowiska ZDGKiM w Lubiczu i orzekł na podstawie art.72,ust.2,pkt.2,lit.b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art.155 KPA o przeniesieniu decyzji na rzecz wnioskodawcy.
Zgodnie z art.155 KPA dla zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych.
Zmiana podmiotu określonego w decyzji określona w sentencji nie narusza interesów stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji Wójta Gminy Lubicz  nr OŚW.7624.-41(6)09 z dnia 02.12.2009, decyzja ta tworzyła prawo tylko dla jednej strony postępowania tj. Inwestora a interes społeczny podyktowany względami celowości poprzez brak wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie wystąpi poprzez powyższą zmianę decyzji środowiskowej.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz
w terminie 14 od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują;
1.    ,, Dynamic-Metal, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin,
2.    Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3.    Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
4.    pozostałe strony wg załącznika,
5.    a/a MG,

Do wiadomości;
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń,
2.    Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-01-13 11:30
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony