Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

D E C Y Z J A

              Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3606 – złożonego w dniu 08.04.2010 r. przez Inwestora Państwa Katarzynę i Andrzeja Szlendak, ul. Norwida 9,87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 40/21 -obręb Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora Państwo Katarzyna i Andrzej Szlendak, ul. Norwida 9, 87-100 Toruń, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą na  działce nr ewid. 40/21-obręb Nowa Wieś  w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 40/21– obręb Nowa wieś, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych na terenie działki 40/21  o łącznej powierzchni 0,2539 ha  w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz. Działka nr.40/21  zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, to tereny gruntu ornego klasy bonitacyjnej V i VI. Działka porośnięta jest darnią, brak krzewów i drzewostanu. Działka nr. 40/21 jest objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod koncentrację usług o charakterze ogólno-dostępnym i o dostępności ograniczonej, zarówno publicznych jak i komercyjnych zgodnie z Uchwałą  nr. X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 04 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2004 r., Nr.22,poz.267). 

- 2 -

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia polegała będzie na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Jak już wcześniej wspomniano, obecnie działka, na której planowana jest realizacja inwestycji jest niezabudowana. Na terenie działki znajdują się nieużytki rolnicze. Brak jest także terenów utwardzonych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację jednego obiektu budowlanego. Będzie to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, z dwuspadowym dachem. Budynek posadowiony zostanie na stopach fundamentowych i słupach żelbetowych. 

Planowany do budowy obiekt diagnostyczno-serwisowy posiadał będzie powierzchnię zabudowy wynoszącą ok. 275,00 m2. W budynku wyznaczona zostanie część warsztatowa (diagnostyka i serwis), pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, WC oraz łazienka, a także dwa pomieszczenia magazynowe i kotłownia.

W części diagnostycznej wyznaczone zostanie jedno stanowisko płaskie, na którym odbywały się będą przeglądy pojazdów oraz prace związane z naprawą wyposażenia elektrycznego i elektronicznego aut, a także oceną stanu technicznego itp. Na tym stanowisku pojazdy będą mogły także oczekiwać na wjazd na stanowiska serwisowe.

Pozostałe trzy stanowiska zlokalizowane zostaną w części serwisowej budynku.  Stanowiska wyposażone zostaną w podnośniki kolumnowe, umożliwiające przeglądy, serwis oraz ewentualne naprawy podwozi pojazdów samochodowych.

Jak już wcześniej wspomniano, obiekt przeznaczony będzie do obsługi pojazdów osobowych i dostawczych.

     W ramach prowadzonej działalności wykonywane będą:

-         czynności diagnostyczne wykonywane na 1 stanowisku, związane ze świadczeniem usług w ramach rzeczoznawstwa samochodowego, tj. m.in.ocena stanu technicznego pojazdu, wycena wartości pojazdu itp.,

-         kompleksowa obsługa pojazdów osobowych i dostawczych na 3

     stanowiskach, obejmująca bieżące przeglądy, naprawy oraz okresowe

  - 3 -

   prace serwisowe związane z kontrolą i ewentualną naprawą podzespołów

     pojazdów,

-         czynności serwisowe dotyczące elektryki i elektroniki samochodowej.

 

W budynku wyznaczone zostanie także miejsce (pomieszczenie) domagazynowania materiałów eksploatacyjnych, m.in. olejów silnikowych i przekładniowych, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, filtrów olejowych i powietrza, żarówek itp., a także części zamiennych serwisowanych pojazdów. Wyznaczone zostanie także i odpowiednio urządzone miejsce magazynowania wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie także wykonanie przyłączy mediów do sieci zewnętrznych, zlokalizowanych w sąsiedztwie działki, na której planowana jest inwestycja.

Woda do obiektu dostarczana będzie wewnętrznym przyłączem z wodociągu gminnego.

Powstające podczas funkcjonowania zakładu ścieki socjalno-bytowe, odprowadzane będą przyłączem wewnętrznym, do gminnej zbiorczej sieci ścieków sanitarnych, a następnie do oczyszczalni.

Wody opadowe i z roztopów będą bezpośrednio rozsączane na zadarnionej powierzchni części działki, na której planuje się realizację przedsięwzięcia.

            Ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń obiektu dostarczane będzie z kotłowni grzewczej wyposażonej w jeden kocioł wodny z rusztem stałym, niskotemperaturowy o mocy cieplnej 0,025 MW, opalany drewnem opałowym. Spaliny z kotła odprowadzane będą do powietrza emitorem, bez redukcji zanieczyszczeń.

Ciepła woda użytkowa na cele socjalno-bytowe dostarczana będzie w wyniku pracy urządzeń zasilanych energią elektryczną.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowany zostanie także utwardzony wjazd na teren obiektu. Wyznaczone i urządzone zostaną również chodniki, plac manewrowy, dwa miejsca postojowe. Teren działki zostanie ogrodzony. Wykonana zostanie również brama wjazdowa na teren obiektu o szerokości ok. 3,5 m oraz furtka wejściowa o szerokości ok. 1,4 m.

Na etapie użytkowania obiektu, brak będzie zapotrzebowania na wodę na cele technologiczne. Wobec powyższego, w czasie funkcjonowania instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Posadzki pomieszczeń czyszczone będą przy użyciu specjalnych odkurzaczy.

 

- 4 -

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się budowy myjni pojazdów samochodowych lub ich podzespołów.

Na terenie projektowanego budynku warsztatowego nie będą prowadzone prace lakiernicze, spawalnicze lub kowalskie.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do diagnostyki bieżących napraw, przeglądów i obsługi pojazdów samochodowych w okresie całego roku, ze zróżnicowaną wydajnością, zależną od wielkości zapotrzebowania na ww. usługi. Planowana jest praca przedmiotowej instalacji przez pięć dni w tygodniu w systemie jednozmianowym, w godzinach 9:00 – 17:00 z ewentualną możliwością wykonywania niektórych prac w soboty.  

Prognozowana ilość zatrudnionych pracowników będzie wynosiła około 5 osób, w tym 3 osoby w części diagnostyczno-serwisowej oraz 2 pracowników w części biurowej obiektu.

 II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie realizacji inwestycji, w rejonie prowadzonych prac, wyznaczyć miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów i sukcesy i sukcesywnie przekazywać je do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,

- nie magazynować odpadowych mas ziemnych z wykopów , w przypadku braku możliwości ich wykorzystania w ramach realizacji inwestycji nadmiar ziemi należy przekazać  specjalistycznym firmom transportowym posiadającym stosowne zezwolenia,

-wytwarzane odpady w związku z planowaną działalnością gospodarczą , do czasu ich odbioru magazynować w wyznaczonych ,oznakowanych i właściwie urządzonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych,

- odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu,

-odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest możliwe to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów,

- transport odpadów realizować przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Transport odpadów niebezpiecznych realizować z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych.

 

- 5 -

- w przypadku powierzenia firmie wyłącznie transportu odpadów, wskazać miejsce dostarczenia przedmiotowych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- dokonać nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów zgodnych z siedliskiem, minimalizując wpływ inwestycji na krajobraz.

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- wody opadowe z terenów  utwardzonych podczyszczać w separatorze związków ropopochodnych,

-wody opadowe z dachów odprowadzać bezpośrednio na tereny zielone, będące własnością inwestora,

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące  nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- nie prowadzić w warsztacie prac blacharskich, spawalniczych, lakierniczych oraz czynności związanych z serwisowaniem urządzeń klimatyzacyjnych, testowaniem silników i myciem pojazdów,

- do celów grzewczych stosować kocioł o mocy 25 KW,opalany drewnem,

-wszelkie urządzenia i maszyny poddawać systematycznej konserwacji i naprawom w celu utrzymania nominalnych poziomów hałasu,

- eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia na budowę należy uwzględnić ;

- 6 -

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych) o mocy akustycznej poniżej 85 dBm,

- powierzchnię hali warsztatowej i miejsc magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażyć w szczelne posadzki,

-ścieki socjalno -bytowe odprowadzić do gminnej kanalizacji sanitarnej.  

-   zaprojektować i wykonać  sieć wewnętrznej kanalizacji deszczowej łącznie z separatorem związków ropopochodnych,  

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

 

- 7 -

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 08.04.2010 r. nr rej 3606 wnioskiem złożonym przez Państwa Katarzynę i Andrzeja Szlendak , ul. Norwida 9, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu diagnostyczno – serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych wraz z niezbędna infrastrukturą,  na działce nr ewid. 40/21-obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 12.04.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-10(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 12.04.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-10(02)/10 i OŚW. 7624-10(03)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostaw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 40/21 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński.  Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 10.05.2010r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-568/10/ MT (nr.rej4966) o uzupełnienie przez Inwestora przedmiotowego wniosku. Dnia 27.04.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-72/10(nr.rej.4502), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Inwestor w dniu 20.08.2010 uzupełnił  przedmiotowy wniosek  nr.re.8220 i przekazał go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-568/10/BW z dnia 08.09.2010 r.(nr.rej9024) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 21.09.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-10(4)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

8 –

naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-3,5-9, 11-12,14-15,17-20 a także ust.6  ustawy z dnia - 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami). Inwestor  pismem z dnia 07.10.2010 r. (nr.rej.9916) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-10(4)/10 i OŚW. 7624-10(5)/10)- pisma z dnia 12.10.2010r.

            W dniu 12.10.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-10(7)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 12.10.2010r. nr OŚW. 7624-10(6)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Nowa Wieś, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 15.11.2010r.  wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora RDOŚ-04.OO.6613-1333-1/10/MT z dnia 08.11.2010 r.  wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła opinia   uzgadniająca oraz określająca warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-40/10 z dnia 04.11.2010 r.( nr.rej.11156) dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

           Dnia 17.01.2011 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr WOO.4242.51.2011.MT z dnia 10.01.2011 r.( nr.rej586). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 21.01.2011 r. nr. OŚW.7624-10(8)/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 08.02.2011 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce 40/21- -obręb Nowa Wieś jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

- 9 -

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Państwo Szlendak Katarzyna i Andrzej , ul. Norwida 9,87-100 Toruń,

2. Pan Jacek Konopka, ul.Ługwałdzka 22,11-001 Dywity,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

 

 

- 10 -

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr.40/21  w miejscowości Nowa Wieś, Gm. Lubicz

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWIĘCIA

Zgodnie z art. 3, ust.1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie obiektu DIAGNOSTYCZNO - SERWISOWEGO pojazdów osobowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, pow. Toruń.

1)Rodzaj, skala iusytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

   - Rodzaj i skala przedsięwzięcia:

            Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie nabudowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Inwestorami oraz właścicielami ww. działki, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, są Państwo Katarzyna Maria i Andrzej Szlendak, zamieszkali w Toruniu przy ul. Norwida 9, 87-100 Toruń.

Obecnie teren działki, na której planowana jest realizacja inwestycji jest niezabudowany i nieużytkowany.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia polegała będzie na budowie obiektu diagnostyczno – serwisowego pojazdów osobowych oraz dostawczych, wyposażonego w cztery stanowiska, z czego trzy stanowiska przeznaczone zostaną do prowadzenia prac serwisowych i remontowych. Pozostałe stanowisko przeznaczone zostanie do badań diagnostycznych pojazdów, związanych między innymi z wydawaniem opinii technicznych o ich stanie, rodzaju, a także wyceny wartości, itp.

 

 

- 11 -

            W projektowanym budynku serwisowym wyznaczone zostaną także pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz administracyjne, przeznaczone na potrzeby pracowników obiektu warsztatowego.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa jednego budynku parterowego z użytecznym poddaszem.

Na terenie projektowanego obiektu brak będzie stanowisk mycia pojazdów lub ich podzespołów, stanowisk lakierniczych, spawalniczych lub kowalskich.

            W ramach prowadzonej działalności wykonywana będzie  kompleksowa obsługa techniczna pojazdów osobowych oraz dostawczych, obejmująca bieżące przeglądy, naprawy oraz okresowe prace serwisowe, związane z kontrolą i ewentualną naprawą podzespołów pojazdów, a także prace związane z naprawą instalacji i podzespołów elektronicznych samochodów. Ponadto świadczone będą także usługi wchodzące w zakres wykonywanego zawodu rzeczoznawcy, tj. dokonywana będzie m.in. ocena stanu technicznego pojazdów oraz wycena ich wartości.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), planowane do realizacji przedsięwzięcie określone zostało w § 3 ust. 1, pkt.70 ww. rozporządzenia, tj.  stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45.

Tym samym, przedmiotowa inwestycjaznajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Usytuowanie przedsięwzięcia

            Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

            W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji inwestycji znajdują się tereny niezabudowane oraz nieużytkowane. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w

 

- 12 -

przedsięwzięcia, w odległości ok. 100 m.

           Zgodnie z wypisem i wyrysem z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, teren nieruchomości oznaczonej numerem 40/21, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Nr 0016, określony jest w planie zapisem „48UC/ZP”. Symbolem „UC” oznaczone są tereny koncentracji usług o charakterze ogólnodostępnym i o dostępności ograniczonej, zarówno publicznych jak i komercyjnych. Symbolem „ZP” oznaczone są tereny o przeznaczeniu ogólnodostępnym, zieleni urządzonej o charakterze parkowym.

Działka nr 40/21, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Planowane miejsce lokalizacji przedsięwzięcia, tj. budynku diagnostyczno-serwisowego, oddalone jest od linii brzegowej rzeki Drwęcy o ok. 200 m.

2) Obsługa komunikacyjna (lokalizacja wjazdu i wyjazdu, ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych, ilość samochodów osobowych (szt./dobę), ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę).

Wjazd i wyjazd z terenu projektowanego obiektu odbywał się będzie z istniejącej gruntowej drogi dojazdowej, zlokalizowanej od strony północnej terenu działki nr 40/21.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, na terenie objętym inwestycją,nie przewiduje się wytyczenia poza wnętrzem budynku serwisowego, stanowisk postojowych pojazdów przyjmowanych do diagnostyki i serwisu.Przyjmowane do obsługi pojazdy będą na bieżąco wprowadzane na stanowiskach serwisowe oraz stanowisko diagnostyczne, usytuowane wewnątrz zamkniętego pomieszczenia.

Wyznaczone w sąsiedztwie budynku serwisowego dwa miejsca parkingowe, przeznaczone zostaną wyłącznie na cele czasowego parkowania pojazdów należących do właściciela i pracowników serwisu.

Teren drogi wjazdowej, miejsc parkingowych i placu manewrowego przed budynkiem serwisowym zostanie utwardzony, z wykorzystaniem kostki betonowej.

Na obszarach przyległych do działki nr 40/21, brak jest istniejących miejsc parkingowych.

 

3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie, powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych)

-13 -

Działka na której planowana jest inwestycja, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 16.02.2010r. wydanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, jest gruntem ornym rodzaju RV i RVI. 

Całkowita powierzchnia działki nr 40/21, położonej w obrębie Nowa Wieś, gm. Lubicz, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, wynosi 2539,00 m2.

Obecnie teren przedmiotowej działki nie jest zagospodarowany ani użytkowany. Na działce nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych.

Teren obniża się w kierunku południowym, w kierunku koryta rzeki Drwęcy.

Jak już wspomniano, w ramach realizacji przedsięwzięcia, planowany jest do budowy jeden budynek, tj. obiekt diagnostyczno-serwisowy o powierzchni zabudowy ok. 275,00 m2.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wyznaczony i utwardzony wjazd na teren obiektu. Wyznaczone zostaną także: plac manewrowy, chodniki oraz dwa stanowiska parkingowe.

Całkowita powierzchnia utwardzona wyniesie ok. 242,00 m2.

Ponadto wyznaczona i utwardzona zostanie także powierzchnia ok. 12,00 m2 , z przeznaczeniem na miejsca lokalizacji pojemników i kontenerów na odpady, które będą powstawały w związku z prowadzoną działalnością diagnostyczno-serwisową, a także pojemnik na odpady komunalno-bytowe.   

Łączna powierzchnia terenów utwardzonych wraz z budynkiem wyniesie ok. 529,00 m2.

Niezabudowana część działki, tj. pow. ok. 2010,00 m2, pozostanie w stanie zadarnionym. Na tej części działki planuje się aranżację zieleni niskiej i średniej (krzewy i niewysokie drzewa).

 4) Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych.Teren działki na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie pozostaje obecnie niezabudowany oraz nieużytkowany rolniczo lub gospodarczo.

5) Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Jak już wcześniej wspomniano, całkowita powierzchnia działki nr 40/21, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, wynosi 2539,00 m2. Na terenie działki obecnie znajdują się nieużytki rolnicze. Brak jest krzewów oraz drzewostanu. Działka porośnięta jest darnią.

-14 -

Po realizacji przedsięwzięcia, całkowita powierzchnia zabudowy oraz powierzchni utwardzonych szacowana jest na ok. 529,00 m2. Pozostała część działki, tj. 2010,00 m2 zostanie zagospodarowana poprzez urządzenie zieleni niskiej i średniej.  Dodatkowo, w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje nasadzenie wzdłuż granicy działki krzewów i niewysokich drzew  ozdobnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz użytkowania projektowanego obiektu, w związku z zabudową działki budynkiem serwisowym oraz utwardzonymi placami, chodnikami i drogą wjazdową, zmianie ulegnie (zmniejszeniu) powierzchnia terenów „zielonych”.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje aranżacje zieleni, poprzez nasadzenie na powierzchni nieutwardzonej roślinności niskiej i średniej, a wzdłuż granicy działki krzewów i drzew.    6) Rodzaj technologii

            Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia polegała będzie na budowie obiektu diagnostyczno-serwisowego pojazdów osobowych i dostawczych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Jak już wcześniej wspomniano, obecnie działka, na której planowana jest realizacja inwestycji jest niezabudowana. Na terenie działki znajdują się nieużytki rolnicze. Brak jest także terenów utwardzonych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację jednego obiektu budowlanego. Będzie to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, z dwuspadowym dachem. Budynek posadowiony zostanie na stopach fundamentowych i słupach żelbetowych. 

Planowany do budowy obiekt diagnostyczno-serwisowy posiadał będzie powierzchnię zabudowy wynoszącą ok. 275,00 m2. W budynku wyznaczona zostanie część warsztatowa (diagnostyka i serwis), pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, WC oraz łazienka, a także dwa pomieszczenia magazynowe i kotłownia.

W części diagnostycznej wyznaczone zostanie jedno stanowisko płaskie, na którym odbywały się będą przeglądy pojazdów oraz prace związane z naprawą wyposażenia elektrycznego i elektronicznego aut, a także oceną stanu technicznego itp. Na tym stanowisku pojazdy będą mogły także oczekiwać na wjazd na stanowiska serwisowe.

- 15 -

Pozostałe trzy stanowiska zlokalizowane zostaną w części serwisowej budynku.  Stanowiska wyposażone zostaną w podnośniki kolumnowe, umożliwiające przeglądy, serwis oraz ewentualne naprawy podwozi pojazdów samochodowych.

Jak już wcześniej wspomniano, obiekt przeznaczony będzie do obsługi pojazdów osobowych i dostawczych.

     W ramach prowadzonej działalności wykonywane będą:

-         czynności diagnostyczne wykonywane na 1 stanowisku, związane ze świadczeniem usług w ramach rzeczoznawstwa samochodowego, tj. m.in.ocena stanu technicznego pojazdu, wycena wartości pojazdu itp.,

-         kompleksowa obsługa pojazdów osobowych i dostawczych na 3

     stanowiskach, obejmująca bieżące przeglądy, naprawy oraz okresowe

     prace serwisowe związane z kontrolą i ewentualną naprawą podzespołów

     pojazdów,

-         czynności serwisowe dotyczące elektryki i elektroniki samochodowej.

W budynku wyznaczone zostanie także miejsce (pomieszczenie) domagazynowania materiałów eksploatacyjnych, m.in. olejów silnikowych i przekładniowych, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, filtrów olejowych i powietrza, żarówek itp., a także części zamiennych serwisowanych pojazdów. Wyznaczone zostanie także i odpowiednio urządzone miejsce magazynowania wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie także wykonanie przyłączy mediów do sieci zewnętrznych, zlokalizowanych w sąsiedztwie działki, na której planowana jest inwestycja.

Woda do obiektu dostarczana będzie wewnętrznym przyłączem z wodociągu gminnego.

Powstające podczas funkcjonowania zakładu ścieki socjalno-bytowe, odprowadzane będą przyłączem wewnętrznym, do gminnej zbiorczej sieci ścieków sanitarnych, a następnie do oczyszczalni.

Wody opadowe i z roztopów będą bezpośrednio rozsączane na zadarnionej powierzchni części działki, na której planuje się realizację przedsięwzięcia.

            Ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń obiektu dostarczane będzie z kotłowni grzewczej wyposażonej w jeden kocioł wodny z rusztem stałym, niskotemperaturowy o mocy cieplnej 0,025 MW, opalany drewnem opałowym. Spaliny z kotła odprowadzane będą do

- 16 -

powietrza emitorem, bez redukcji zanieczyszczeń.

Ciepła woda użytkowa na cele socjalno-bytowe dostarczana będzie w wyniku pracy urządzeń zasilanych energią elektryczną.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowany zostanie także utwardzony wjazd na teren obiektu. Wyznaczone i urządzone zostaną również chodniki, plac manewrowy, dwa miejsca postojowe. Teren działki zostanie ogrodzony. Wykonana zostanie również brama wjazdowa na teren obiektu o szerokości ok. 3,5 m oraz furtka wejściowa o szerokości ok. 1,4 m.

Na etapie użytkowania obiektu, brak będzie zapotrzebowania na wodę na cele technologiczne. Wobec powyższego, w czasie funkcjonowania instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Posadzki pomieszczeń czyszczone będą przy użyciu specjalnych odkurzaczy.

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się budowy myjni pojazdów samochodowych lub ich podzespołów.

Na terenie projektowanego budynku warsztatowego nie będą prowadzone prace lakiernicze, spawalnicze lub kowalskie.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do diagnostyki bieżących napraw, przeglądów i obsługi pojazdów samochodowych w okresie całego roku, ze zróżnicowaną wydajnością, zależną od wielkości zapotrzebowania na ww. usługi. Planowana jest praca przedmiotowej instalacji przez pięć dni w tygodniu w systemie jednozmianowym, w godzinach 9:00 – 17:00 z ewentualną możliwością wykonywania niektórych prac w soboty.  

Prognozowana ilość zatrudnionych pracowników będzie wynosiła około 5 osób, w tym 3 osoby w części diagnostyczno-serwisowej oraz 2 pracowników w części biurowej obiektu.

 7) Ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, tj. wybór wariantu „0”, spowodowałoby pozostawienie terenu działki Nr 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, w dotychczasowym stanie, tj. nieużytku rolniczego. 

Analizowano realizację innego wariantu lokalizacyjnego, np. budowę przedmiotowego obiektu w innym miejscu. Jednakże, Inwestor mając na uwadze brak w najbliższym sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkalnej oraz istnienie zapotrzebowania na terenie gminy Lubicz na usługi serwisowo-diagnostyczne pojazdów, obecność niezbędnych przyłączy: energetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, dostateczną wielkość powierzchni terenu do którego posiada tytuł prawny, podjął ostateczną decyzję o lokalizacji przedsięwzięcia na działce nr 40/21, w obrębie miejscowości Nowa Wieś.

 

- 17 -

Innym wariantem lokalizacyjnym przedsięwzięcia było rozmieszczenie planowanych do realizacji stanowisk diagnostycznego i naprawczych w dwóch budynkach. Z uwagi na niewłaściwą organizację komunikacyjną i zajęcie zbyt dużej powierzchni terenów pod zabudowę, od realizacji ww. wariantu odstąpiono.  

Należy podkreślić, że w przyjętym do realizacji wariancie, na placu budowy obiektu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które będą niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00. Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 22:00-6:00, co mogłoby doprowadzić do zaistnienia ewentualnych konfliktów społecznych z sąsiadami. W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych. W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy, z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym, z wytwórni należących do kontrahentów. Przyjęto także zasadę, aby odpadowe masy ziemne z wykopów oraz powstający gruz budowlany, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.

W alternatywnym wariancie realizacji obiektu, rozważano możliwość usytuowania na działce stanowiska wyposażonego w betoniarkę i zasieki na kruszywa i cement, do produkcji betonu we własnym zakresie. Takie rozwiązanie powodowałoby niewątpliwie zwiększone

 

- 18 -

uciążliwości hałasowe, unos i emisję do powietrza zanieczyszczeń pyłowych, a także emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych i urządzeń.

Mając na uwadze okresowe zwiększenie podczas realizacji przedsięwzięcia uciążliwości hałasowych zadecydowano, że prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, a w tym dowóz materiałów i surowców na plac budowy  transportem ciężarowym, odbywały się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 18:00.

            Rozważano także lokalizację na terenie budowy bazy parku maszynowego wszystkich maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, co wymagałoby wyznaczenia i urządzenia parkingu o utwardzonym podłożu, a także spowodowałoby duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni terenu, a w konsekwencji wód opadowych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z zespołów napędowych i przekładniowych maszyn roboczych i środków transportu. 

            Z uwagi na konieczność wykorzystywania w działalności ciepłej wody użytkowej na cele socjalno-bytowe pracowników i klientów, zrezygnowano z pracy kotłowni grzewczej na ww. potrzeby. Podjęto decyzję o zainstalowaniu boilera, w którym ogrzewana będzie C.W.U. z wykorzystaniem energii elektrycznej. Takie rozwiązanie wyeliminuje zużycie znaczącej ilości paliwa (drewna opałowego), a w konsekwencji istotnie ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z energetycznego spalania biomasy. W sezonie letnim, tj. ok.2880 h w roku, powyższy wariant przedsięwzięcia, całkowicie wyeliminuje ww. uciążliwości.      

Brano również pod uwagę wyposażenie warsztatu w stanowisko spawalnicze oraz lakiernicze. Ostatecznie z uwagi na uwarunkowania dotyczące zakresu prowadzonych prac, odstąpiono od ww. zamierzeń, decydując się na powierzanie prac spawalniczych i lakierniczych, w przypadku zaistnienia konieczności takiej naprawy elementów pojazdów, innym specjalistycznym podmiotom.      

W ramach realizacji przedsięwzięcia, brano również pod uwagę budowę myjni pojazdów przyjmowanych do obsługi. Inwestor podjął jednakże decyzję o rezygnacji z budowy oraz użytkowania myjni pojazdów, gdyż taki stan wiązał by się z koniecznością zagospodarowania powstających ścieków technologicznych oraz zwiększoną uciążliwością realizowanego przedsięwzięcia względem korzystania ze środowiska.

- 19 -

     Podsumowując należy stwierdzić, że wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy obiektu warsztatowo-naprawczego pojazdów osobowych oraz ciężarowych, jest najkorzystniejszym z analizowanych wariantów.

Planowana inwestycja nie jest związana z zainstalowaniem i pracą urządzeń mogących generować ciągły, uciążliwy hałas, wibracje lub promieniowanie elektromagnetyczne.

W sąsiedztwie działki Nr 40/21, położonej w obrębie Nowa Wieś, znajdują się czynne przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacji ścieków socjalno-bytowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące przyłącza zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu diagnostyczno-serwisowego wraz z częścią socjalno-biurową.

            Wobec powyższego należy stwierdzić, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia będzie najmniej niekorzystnie oddziaływał na środowisko, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i jego użytkowania. W przypadku zakończenia użytkowania przedmiotowej instalacji, obiekt będzie po ewentualnym dostosowaniu do wymagań, wykorzystywany w innej funkcji. Nie planuje się po zakończeniu eksploatacji wyburzenia ww. obiektu budowlanego. 

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

                               ETAP REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

ü      zapotrzebowanie na  energię elektryczną na placu budowy prognozowane jest na ok. do 100 kW.

ü      zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników kształtowało się będzie na poziomie ok. 90,0 m3/czas budowy.

ü      zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne - brak.

ü      zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania obiektów socjalnych placu budowy ok. 25 GJ/rok (do ogrzewania pomieszczeń zastosowane będą urządzeniazasilane energią elektryczną).

ü      zapotrzebowania na płynne paliwa (olej napędowy i benzyna bezołowiowa) do zasilania silników spalinowych środków transportu i maszyn roboczych – brak danych.

                              

-20-

ETAP EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

ü      zapotrzebowanie na energię elektryczną prognozowane jest na ok. 30 MWh/rok.

ü      zapotrzebowanie na wodę:

             a. na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników: ok. 90 m3/rok (pomieszczenia socjalne i sanitarne w budynku serwisowo-diagnostycznym i biurowym),

             b. ponadto przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby    gaśnicze (przeciwpożarowe) ok. 11 m3/h.

           zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne - brak.

ü      zapotrzebowanie na paliwo – drewno opałowe do opalania kotła grzewczego:    ok. 35 Mg/rok.

ü      zapotrzebowanie na energię cieplną:  420 GJ/rok.

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

Aby zminimalizować uciążliwości wynikające z:

A.  realizacji przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

Ø      Wykorzystywanie w pracach budowlanych oraz transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia diagnostycznego i serwisowo-warsztatowego, nowoczesnych maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

Ø      W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

Ø      W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno prawny w ww. zakresie.       

Ø      Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 18:00. 

Ø      Nasadzenie drzew i krzewów należy wykonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.

-21 -

 funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

Ø      Wyposażenie stanowisk serwisowo-naprawczych w urządzenia umożliwiające wymianę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, a także płynów chłodzących, hamulcowych w układach zamkniętych, uniemożliwiających przedostawanie się ww. substancji do środowiska.   

Ø      Prowadzenie prac diagnostycznych i  warsztatowych na wyznaczonych stanowiskach, wewnątrz budynku, przy zamkniętych wrotach wjazdowych, co ograniczy rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

Ø      Wentylacja pomieszczenia warsztatowego oparta będzie o pracę wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 54 - 57 dB.

Ø      Prowadzona będzie bieżąca kontrola przyjmowanych do serwisu pojazdów pod względem stanu technicznego. W przypadku pojazdów ze znacznymi uszkodzeniami, które mogą kwalifikować pojazd do kasacji, odmawiane będzie wykonania usługi naprawy.

Ø      Zachowanie ustalonej w projekcie technologicznym wydajności prowadzonych diagnostyki, napraw pojazdów oraz stosowanych wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Ø      Prowadzenie regularnego serwisu, a w tymokresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu warsztatu, co ograniczy ich awaryjność, a w tym ilość powstających odpadów z remontu i naprawy.

Ø      Prowadzone czynności diagnostyczne i naprawcze w serwisie będą nadzorowane, celem wyeliminowania zbędnej pracy silników spalinowych, a tym samym emisji substancji zanieczyszczających zawartych w spalinach do powietrza lub zbędnej (przedwczesnej) wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Ø      Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym, aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.             

 

- 22-

Wytwarzane ścieki socjalno-bytowe przekazywane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.

Ø      Przyjmowane do oględzin i naprawy pojazdy oczekiwały będą na diagnostykę i serwis wyłącznie na stanowiskach zlokalizowanych wewnątrz budynku. Taki stan wykluczy ewentualną możliwość zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód opadowych i z roztopów. Powstające wody opadowe i z roztopów nie będą zbierane. Odprowadzanie wód opadowych do środowiska, odbywało się będzie w  sposób niezorganizowany. Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku, placu oraz drogi dojazdowej będą bezpośrednio przekazywane powierzchniowo na tereny zadarnione i tam rozsączane na terenie należącym do Inwestora.  

Ø      Zakład będzie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych, które zastosowane zostaną w przypadku rozlania się oleju silnikowego, przekładniowego lub oleju napędowego na podłożu.

Ø      Przyjmowane do diagnostyki, serwisu lub naprawy pojazdy będą lokalizowane wyłącznie na stanowiskach zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia budynku. Taki stan ograniczy do minimum ewentualne zanieczyszczenie terenu substancjami ropopochodnymi.   

Proponowane powyżej rozwiązania zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych w zakresie użytkowania obiektów, w których prowadzona jest diagnostyka i serwis pojazdów osobowych i dostawczych, w powyżej przedstawionym zakresie oraz zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z funkcjonowania instalacji. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor opracuje program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych, w celu między innymi ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska.  - Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stwierdzono, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których obecność na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.), przedmiotowy warsztat naprawczy nie jest kwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

- 23-

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie na teren działki Nr 40/21 w obr. Nowa Wieś, a także wykorzystanie maszyn roboczych, zaistnieją krótkotrwałe zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn (spycharki, koparki, dźwig) i pojazdów dostarczających na teren budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy gruz betonowy oraz zbędne masy ziemi z wykopów.

Uciążliwości hałasowe, o których mowa powyżej, wystąpią wyłącznie w czasie prowadzenia prac budowlanych i mogą zostać ograniczone poprzez właściwą organizację dostaw materiałów, a także racjonalne, zgodne z przyjętym programem prac, wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: koparka, ładowarka, dźwig, zagęszczarki wibracyjne, agregat prądotwórczy.

Poziom mocy akustycznej, pojazdów i maszyn budowlanych:

- środki transportu (pojazdy ciężarowe): 76 dB, - maszyny robocze: spycharka 93 dB, ładowarka 95 dB,koparka 95 dB,  agregat prądotwórczy, pompy odwadniające 85 dB.

Istotnym warunkiem ograniczenia uciążliwości hałasowych jest zaplanowanie wykonywania prac z użyciem ww. sprzętu, wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 18:00.   

      Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. Maszyny budowlane oraz środki transportu nie będą poddawane myciu i czyszczeniu przy użyciu wody na terenie objętym analizowanym przedsięwzięciem. Beton i mieszanka mineralno-bitumiczna, w przypadku jej zastosowania do wykonania wjazdu, będą produkowane na terenie wytwórni należącej do kontrahenta, a następnie w odpowiednich ilościach do bezpośredniego użycia, będą dostarczane na teren budowy.  

Plac budowy wyposażony zostanie w przewoźną kabinę WC.

Wody opadowe, których powstawanie należy przewidzieć na terenie objętym inwestycją podczas realizacji przedsięwzięcia, nie będą zbierane. Po powierzchniowym spływie, wody deszczowe będą bezpośrednio rozsączane na terenach nieutwardzonych. 

       W fazie użytkowania instalacji, do powietrza wprowadzane będą wyłącznie zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych, podczas ich wjazdu na

 

- 24 -

stanowiska diagnostyczne i serwisowe wyznaczone wewnątrz  obiektu, manewrowania oraz diagnostyki silników.

Poniżej przedstawiono rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza podczas pracy silników spalinowych pojazdów, z podziałem na spalanie benzyny oraz oleju napędowego:

 

Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza podczas pracy

Silników benzynowych

Substancje zanieczyszczające wprowadzane do

 powietrza  podczas pracy

Silników diesla

 tlenek węgla

tlenek węgla

dwutlenek azotu

 dwutlenek azotu

 dwutlenek siarki

 dwutlenek siarki

węglowodory alifatyczne

 węglowodory alifatyczne

 formaldehyd (HCHO)

 formaldehyd (HCHO)

--------

 sadza

 

       Jak już wcześniej wspomniano, ciepło na potrzeby ogrzewania obiektu  dostarczane będzie z własnej kotłowni, wyposażonej w jeden kocioł wodny, o mocy cieplnej ok. 0,025 MW. Kocioł opalany będzie drewnem opałowym.

W związku z eksploatacją ww. instalacji energetycznej, do powietrza wprowadzane będą następujące substancje zanieczyszczające:

-         pył, w tym pył zawieszony PM10,

-         dwutlenek siarki,

-         dwutlenek siarki,

-         tlenek węgla.

      Oddziaływanie na klimat akustyczny w sąsiedztwie obiektu, wynikało będzie z ruchu pojazdów, przyjmowanych do diagnostyki i serwisu. Ponadto hałas do środowiska wprowadzany będzie także w wyniku okresowej pracy wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 54-57 dB. Prace diagnostyczne oraz serwisowo-naprawcze prowadzone będą przy zamkniętych wrotach wjazdowych.

- 25 -

Brak będzie innych źródeł unosu i emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza lub hałasu do środowiska.

       Ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń sanitarnych, będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej.

       W związku z prowadzoną działalnością, nie będą powstawały ścieki technologiczne.        Wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonego placu i drogi wjazdowej, nie będą zbierane. Będą bezpośrednio rozsączane na zadarnionej części działki, należącej do Inwestora. Należy podkreślić, że przyjmowane do naprawy pojazdy będą wprowadzane do wewnątrz pomieszczenia warsztatowego. Poza budynkiem nie będą parkowały pojazdy samochodowe należące do klientów warsztatu. Wyznaczone zostaną w sąsiedztwie budynku dwa miejsca parkingowe, przeznaczone wyłącznie dla pracowników warsztatu. Wobec powyższego, ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych substancjami ropopochodnymi będzie znikome.  

Wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością odpady, do czasu ich odbioru, gromadzone będą w wyznaczonych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na zewnątrz obiektu w zasiekach magazynowych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, odbywało się będzie ich przekazywanie uprawnionym odbiorcom, świadczącym kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającym stosowne zezwolenia dotyczące przedmiotowej działalności.Ponadto, z uwagi na specyfikę planowanej działalności, na terenie przedmiotowego zakładu będą znajdowały się między innymi urządzenia i maszyny, których eksploatacja wymagała będzie prac serwisowych i konserwacyjnych. Są to urządzenia elektroniczne takie jak: analizatory spalin, hydrauliczne siłowniki podnośników, a także sprzęt komputerowy (drukarki, monitory itp.). W związku z powyższym, prowadzący instalację zawrze umowy ze specjalistycznymi firmami w sprawie serwisu, remontu i napraw ww. maszyn i urządzeń.

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko

Z uwagi na charakter oraz zakres planowanej działalności, a także znaczną odległość instalacji od granic Państwa, brak będzie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Instalacja, oprócz emitora kotłowni grzewczej oraz wyrzutni ze stanowisk diagnostyki silników spalinowych, nie będzie wyposażona w emitory wprowadzające w zorganizowany sposób zanieczyszczenia do powietrza.Ścieki socjalno bytowe, odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji. Wody opadowe i z roztopów nie będą zbierane. Będą natomiast bezpośrednio spływały na teren zadarniony, należący do Inwestora i na nim

- 26 -

rozsączane. W tym stanie rzeczy można uznać, że zarówno w stanie obecnym, jak również po zakończeniu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przystąpieniu do użytkowania obiektu diagnostyczno - serwisowego, brak będzie transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.    

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie oraz obszary Natura 2000 – na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Działka Nr 40/21, położona w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, na której planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Teren, na którym zrealizowane ma zostać przedsięwzięcie, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz rezerwatami.

Najbliżej położony obszar NATURA 2000, to Dolina Drwęcy (kod obszaru PLH 280001), znajdujący się w kierunku północno-zachodnim, wodległości ok. 200 m.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, brak będzie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

W czasie użytkowania instalacji, za wyjątkiem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z kotła grzewczego oraz silników spalinowych pojazdów diagnozowanych i serwisowanych na stanowiskach, które zlokalizowane zostaną w budynku, wprowadzanych do powietrza za pośrednictwem mechanicznego systemu wentylacji, pozostała emisja do powietrza, będzie emisją niezorganizowaną, wynikającą wyłącznie z ruchu pojazdów w sąsiedztwie planowanego do realizacji obiektu.

Użytkowanie obiektu diagnostyczno-serwisowego na działce nr 40/21, położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektrycznej, z obsługą komunikacyjną i aranżacją zieleni, nie będzie związane z bezpośrednim wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

 

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2011.02.15
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-02-15 10:56
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 10:57

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3758557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 08:25

Stopka strony