Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej.719 – złożonego w dniu 19.01.2011 r. przez Inwestora – Pana Dawida Reyman, ul.Leśna 7, Papowo Toruńskie,87-148 Łysomice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni zabudowy 460m2 przeznaczonej do produkcji elementów stolarki okiennej na działce o numerze geod. 130/6-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.

 

orzekam

 

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni zabudowy 460 m2 przeznaczonej do produkcji elementów stolarki okiennej na działce o numerze ewidencyjnym 130/6-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 19.01.2011 r. nr rej. 719 złożonym przez Pana Dawida  Gierszewskiego, ul. Leśna 7, Papowo Toruńskie, 87-148 Łysomice, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni zabudowy 460 m2 przeznaczonej do produkcji elementów stolarki okiennej   na nieruchomości oznaczonej numer geod. 130/6 – obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 24.01.2011 r. pismem nr. ROŚ.7624-1(1)/11 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie do dnia 03.02.2011 r., nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  

Przedsięwzięcie planowane do realizacji  będzie polegać na;

 

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektu gospodarczo-składowego  na potrzeby bieżącej działalności produkcyjno-usługowej firmy.

Ściany zewnętrzne: zaprojektowane z gazobetonu gr. 24 cm, filarki międzyokienne oraz ościeże przy wrotach z cegły pełnej ceramicznej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany wewnętrzne: gr. 12 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropodach: konstrukcja stalowa, obłożona blachą trapezową, papą i wełną mineralną. Wykończenie papą termozgrzewalną.

Posadzki: betonowe, szczelne.

Okna i drzwi: okna w ramie PCV, podwójnie szklone o wymiarach indywidualnych. Drzwi zewnętrzne wejściowe systemowe.

Odprowadzenie wody z dachu: grawitacyjne do rynien i rur okrągłych systemowych.

Sposób wykończeń wewnętrznych przyjęto ze względu na trwałość, łatwość w utrzymaniu czystości oraz przystępną cenę.            

            Teren zamierzenia budowlanego graniczy:

§        z działką nr 130/7 – od strony południowej;

§        z działką nr 216 – od strony zachodniej;

§        z działką nr 130/4 i rowem publicznym – od strony północnej;

§        z drogą publiczną – od strony wschodniej.

            Na terenach przyległych nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wybrane fragmenty okolicznych działek są użytkowane rolniczo na prywatne potrzeby właścicieli.

            Najbliższa zabudowa jest zlokalizowana ok. 50 m w kierunku północnym od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

            Wjazd i wyjazd z terenu działki zlokalizowane są w jej wschodniej części. Dostęp do działki odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: brak wydzielonych miejsc parkingowych

- ilość samochodów osobowych: 1-3 szt. / doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: 1 szt. / doba

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie: 3000 m2

- powierzchnia planowanych obiektów budowlanych: powierzchnia zabudowy 460 m

            Na terenie działki nie są zlokalizowane inne obiekty budowlane, teren jest własnością prywatną i nie jest w chwili obecnej wykorzystywany w żaden sposób gospodarczy.

            Na terenie nieruchomości występuje szata roślina w postaci zbiorowisk łąkowych, trawy oraz roślin zielnych. W wyniku realizacji robót budowlanych nie przewiduje się wycinki zieleni. Na terenie działki nie występują gatunki chronione.

            W chwili obecnej teren nie jest wykorzystywany gospodarczo. Planowany do budowy obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby bieżącej działalności Wnioskodawcy w zakresie produkcji drzwi, okien i schodów drewnianych oraz obróbki i wykańczania tego typu elementów. Wnioskodawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, w związku z czym jest w stanie optymalnie zarządzać całym procesem produkcji.

            Z uwagi na wielkości zużycia poszczególnych surowców produkcyjnych oraz substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, prowadzona działalność nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz nie jest klasyfikowana jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska.

            W ramach cyklu produkcyjnego najczęściej stosowane będą zabiegi tj. struganie, cięcie, frezowanie, szlifowanie, impregnacja, lakierowanie.       Część prac realizowana będzie ręcznie przy pomocy narzędzi ręcznych tj. piły, frezarki, szlifierki, wiertła, strugi, natomiast część zadań będzie przebiegała w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych, m.in. centrum obróbczego CNC. W cyklu tym poszczególne materiały produkcyjne trafiać będą na linię technologiczną do obróbki i profilowania elementów drewnianych. Pracownik będzie bezpośrednio odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i ułożenie materiału obróbczego oraz dostosowanie parametrów urządzenia do potrzeb konkretnego wykonania produktu. Kolejne czynności będą przebiegały automatycznie, łącznie z wymianą narzędzi wymaganych dla poszczególnych etapów produkcji.

            W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania zakładu na otoczenie przewiduje się zastosowanie odciągów pyłu z każdego stanowiska pracy, stosowanie wentylacji mechanicznej, stosowanie osprzętu elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym, regularne naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, utrzymywanie wysokiej dyscypliny załogi wraz z dbałością o ład i porządek na stanowiskach pracy, a także ograniczenie do niezbędnego minimum korzystanie z materiałów niebezpiecznych i szkodliwych na stanowiskach pracy oraz segregację odpadów i kontrolowane postępowanie z preparatami niebezpiecznymi w obrębie zakładu.

Warianty materiałowe

            Budynek został zaprojektowany z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów budowlanych, dobrze znanych i powszechnie stosowanych przy tego typu inwestycjach. Przyjęto proste schematy statyczne elementów konstrukcyjnych zapewniających długowieczność, niezmienność i odporność na wpływ czynników zewnętrznych.

Wariant lokalizacyjny

            Nie brano pod uwagę innej lokalizacji.

            Proponowany wariant inwestycji jest właściwy dla środowiska naturalnego, gdyż nie ingeruje w jego stan i nie niszczy go. Zakładany wzrost powierzchni zabudowy terenu oraz wzrost powierzchni użytkowej nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystania terenu i jego funkcji użytkowej, w związku z czym nie przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko. Proponowane przedsięwzięcie współgra z otaczającą przyrodą oraz gabarytami i stylem architektonicznym istniejących w otoczeniu budynków.

            Z tytułu uruchomienia projektowanej inwestycji zatrudnionych będzie 4 pracowników.

Dodatkowo pracował będzie również właściciel.

            Zużycie wody do celów socjalno-bytowych: przyjęto na poziomie 80 dm3/dobę/pracownika.

            Zużycie wody w zakładzie wyniesie 0,50 m3/dobę + około 15 m3/rok z tytułu utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych.

            Zużycie energii elektrycznej wyniesie około 2 000 kWh/m-c (24 000 kWh/rok).

1. Wszystkie powstające w procesie technologicznym odpady drewna będą zagospodarowane (trociny przechowywane będą w kontenerze i okresowo odbierane przez firmę zewnętrzną. Zrzynki będą owijane taśmą i wykorzystywane jako drewno opałowe.

2. W procesie technologicznym nie będą powstawać ścieki przemysłowe, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone specjalistycznym pojazdem na oczyszczalnię ścieków.

3. Wszystkie maszyny i narzędzia będące źródłami hałasu będą umieszczone wewnątrz budynku.

4. Teren nieutwardzony po zakończeniu inwestycji zagospodarowany zostanie zielenią niską.

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

            Ścieki odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego z okresowym wywozem samochodem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.

Ilości ścieków:

            socjalno-bytowe ok. 0,50 m3/dobę (ok. 180 m3/rok),

            z mycia powierzchni zmywalnych 0,06 m3/dobę (15 m3/rok).

Ogółem: ok. 195 m3/rok.

            Przewiduje się odprowadzenie wszystkich wód i ścieków deszczowych z terenu inwestycji do gruntu na terenie działki inwestora.

            Ścieki deszczowe muszą mieć stężenia zanieczyszczeń mniejsze niż określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

            zawartość zawiesin ogólnych < 100 mg/dm3,

            zawartość substancji ropopochodnych < 15 mg/dm3.

            W związku z prowadzoną działalnością mogą być wytwarzane następujące odpady:

- opakowania z papieru i tektury - ok. 0,6 Mg/rok;

- opakowania z tworzyw sztucznych – ok. 0,7 Mg/rok;

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny i ubrania ochronne – ok. 0,1 Mg/rok;

- niesegregowane odpady komunalne – ok. 35 Mg/rok;

- zużyty sprzęt elektryczny i mechaniczny – ok. 0,01 Mg/rok;

Wszystkie odpady, które powstaną w wyniku działalności produkcyjnej stolarni będą selektywnie magazynowane w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonych do tego celu miejscach w budynku.

            Powstające odpady będą sukcesywnie przekazywane do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenia na ich transport, magazynowanie i unieszkodliwianie.

            Źródłem emisji do powietrza będzie proces obróbki surowców, proces lakierowania, zbiorcza instalacja odciągowa pyłu z maszyn oraz kotłownia opalana biopaliwem.

1) W celu ogrzewania wykorzystywane będą odpady drzewne (trociny). W wyniku spalania powstawać będą spaliny odprowadzane do powietrza emitorem pieca. Roczne zapotrzebowanie na paliwo szacuje się na ok. 90 Mg, sprawność pieca 90%, czas pracy w ciągu roku ok. 1500 godzin. Z tytułu spalania odpadów drewna (trocin) w kotle wystąpi emisja następujących zanieczyszczeń:

- pył całkowity ok. 1200 kg/rok

            w tym: pył zawieszony PM10 ok. 450 kg/rok,

- dwutlenek siarki ok. 50 kg/rok,

- dwutlenek azotu ok. 85 kg/rok,

- tlenek węgla 1 600 kg/rok,

W procesie technologicznym na potrzeby procesu lakierowania używane będą substancje chemiczne, w których lotne związki nie będą przekraczać 150 g/l. Szacunkowa ilość używanych materiałów:

- lakiery wodno rozpuszczalne – ok. 200 kg/a

- kleje wodno rozpuszczalne – ok. 90 kg/a

- bejce wodno rozpuszczalne – ok. 100 kg/a

Użytkowane w zakładzie materiały chemiczne cechują się niską emisją lotnych związków organicznych, w związku z czym nie zostaną przekroczone standardy emisyjne dla procesów lakierowania i bejcowania drewna oraz wyrobów drewnopochodnych.

            Podstawowa emisja hałasu wystąpi z tytułu pracy maszyn stolarskich. Wszystkie maszyny umieszczone będą wewnątrz budynku stolarni. Dzięki temu wystąpi ograniczona możliwość przenikania hałasu do obszarów zabudowy mieszkalnej podlegających ochronie akustycznej. Również wentylator wyciągowy instalacji odpylania zlokalizowany będzie wewnątrz budynku.

            Tereny podlegające ochronie akustycznej występują w odległości ok. 50 m od projektowanego obiektu.

            Przewiduje się instalację maszyn stolarskich o mocach akustycznych 60 – 80 dB(A). Praca zakładu nie powinna spowodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku 55 dB na terenach chronionych akustycznie (zabudowa mieszkalna zagrodowa).

            Rozpatrywany obiekt będzie pracował tylko w porze dziennej w godzinach od 7:00 do 15:00, a więc nie będzie miał żadnego wpływu na zwiększenie uciążliwości akustycznej w nocy.

Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie powinna być uciążliwa akustycznie dla otoczenia.

1. Centrum czopiarko-frezarskie

- piła formatująca; wrzeciono czopujące; wrzeciono profilujące wzdłużnie; piła do wycinania listwy.

2. Strugarka czterostronna

- ilość wrzecion - 4; szerokość robocza - 220 mm; wysokość robocza - 120 mm; średnica wrzecion - 40 mm; posuw - wał kardana; prędkość posuwu - 6 - 25 m/min.; rodzaj głowic - profilujące.

3. Szlifierka wąskotaśmowa

- szerokość robocza - 180 mm.; wysokość robocza - 4 - 190 mm.; ilość agregatów szlifierskich - 2; górny z trzewikiem; dolny z trzewikiem; prędkość posuwu - 2 - 24 m/min.

4. Separator wiórów

- długość worków filtracyjnych - 2,5 m; całkowita powierzchnia filtracyjna - 38,8 m2; współczynnik wydajności - 150; wydajność - 5.820 m³/h; materiał filtracyjny typ BIA „C” elektrycznie przewodzący; podbudowa z trzema wózkami na odpady; wentylator - 11kW.

5. Narzędzia frezarskie

6. Sprężarka

7. Pochłaniacz pyłów

            Ze względu na usytuowanie w centrum kraju i znikomy zakres oddziaływania przedsięwzięcia, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

            Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów podlegających ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r.,Nr.213,poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują;

 1. Pan Dawid Reyman,ul. Leśna 7,papowo Toruńskie,87-148 Łysomice,
 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
 3. strony postępowania wg załącznika nr.1,
 4. a/a MG

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Metryka

 • data wytworzenia: 2011.02.03
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-02-03 13:43
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-03 13:44

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123291
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4728096
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony