Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


                                                                                           
               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 7074 – złożonego w dniu 16.07.2010 r. przez Inwestora „Bud Krusz” Kopalnia Kruszyw-Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny,87-162 Lubicz,, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Józefowo V” na działce nr ewid. 2/2 i część działki 1/5-obręb Józefowo w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński.
określam
dla Inwestora „Bud Krusz ” Kopalnia Kruszyw, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża
,, Józefowo V” na   działce nr ewid. 2/2 i części działki 1/5-obręb Józefowo  w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński.
warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
- teren działki nr 2/2 i część działki 1/5– obręb Józefowo, Gmina Lubicz,
Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działce 2/2 i części działki 1/5  o łącznej powierzchni 0,81 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 8 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz. Działka nr 2/2 i część działki nr1/5 zlokalizowana jest w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ,to tereny nieużytku porolnego klasy bonitacyjnej V i VI pokryte skąpą murawą traw oraz grunt leśny po zlikwidowanym drzewostanie. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po zachodniej i południowej stronie w odległości 50 i 100 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.
Działki 2/2 i 1/5  są objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw, zgodnie z Uchwałą  nr. XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
- 2 -
zagospodarowania przestrzennego części wsi(osady) Józefowo, dotyczącej powierzchniowej eksploatacji kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r., Nr.18,poz.285).  
Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.
Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1. w zakresie gospodarki odpadami:
- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.
- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.
- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- 3 -
- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,
- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,
- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,
- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,
- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,
- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,
2. w zakresie ochrony przyrody:
- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Józefowo położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,
- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.
-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu
- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)
- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.
- 4 -
- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:
- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)
- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)
- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).
4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,
- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),
- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań
- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,
- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00
5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,
- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,
6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,
- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;
-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- 5 -
- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej, drogę dojazdową do kopalni wyznaczyć po północno-zachodniej stronie złoża, wykorzystując istniejący wjazd na teren czynnej kopalni,, Józefowo IV”
-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej
- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 4 m od strony południowej i zachodniej wyrobiska
- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi
- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- Nie dotyczy.
VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.
- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,
VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa
- 6 -
63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.
X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
Dnia 16.07.2010 r. nr rej 7074 wnioskiem złożonym przez ,, Bud Krusz” , Kopalnia Kruszyw, Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Józefowo V”  na działce nr ewid. 2/2 i części działki nr ewid. 1/5-obręb Józefowo w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 21.07.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-23(3)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 21.07.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-23(1)/10 i OŚW. 7624-23(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działce nr ewid. 2/2 i części działki nr ewid,1/5 w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński. Inwestor  ,, Bud Krusz”, Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17,Lubicz Gorny,87-162 Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 10.08.2010r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.7827 Nadleśnictwa Golub Dobrzyń  o konieczności zachowania ochrony terenów zalesionych i poziomu wód gruntowych przy eksploatacji złoża. Pismo to nie dotyczyło warunków środowiskowych koniecznych do określenia dla realizacji zamierzenia.
           W dniu 16.08.2010r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-1047/10/ BW (nr.rej7968) o uzupełnienie wniosku Wójta Gminy Lubicz o wydanie stosownej opinii. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-23(5)10 z dnia 19.08.2010r. dokonał uzupełnienia wniosku. Dnia 09.08.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-139/10(nr.rej.7938), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Regionalny
- 7 -
Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-1047/10/BW z dnia 25.08.2010 r.(nr.rej8317) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 31.08.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-23(6)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-9 i 11-20,a także ust.2 i 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).
 Inwestor  pismem z dnia 01.10.2010 r. (nr.rej.9737) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-23(8)/10 i OŚW. 762423(7)/10)- pisma z dnia 06.10.2010r.
            W dniu 06.10.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-23(9)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 06.10.2010r. nr OŚW. 7624-23(10)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Drugi, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.
             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 25.10.2010r.  pismo N.NZ-403-L-36/10  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu, oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora RDOŚ-04.OO.66134-1319/10/BW z dnia 22.10.2010 r. również wzywające do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i o Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła opinia odmawiająca dokonania  uzgodnień oraz określenia warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-36/10 z dnia 18.11.2010 r.( nr.rej.11581) dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
           Dnia 06.12.2010 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr RDOŚ-04.OO.6613-1319-2/10/BW z dnia 29.11.2010 r.( nr.rej11933). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 07.12.2010 r. OŚW.7624-23(11)/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 22.12.2010 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania.
- 8 -
Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach 2/2 i 1/5- -obręb Józefowo jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.
Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymują:
1. ,, Bud-Krusz” Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,
2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,
3. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Golub Dobrzyń, Konstancjewo,87-400 Golub Dobrzyń,
4. pozostałe strony wg załącznika
5. a/a MG
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Dworcowa 63
    85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń

- 9 -
Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  na działkach nr ewid. 2/2,1/5 w miejscowości Józefowo, Gm. Lubicz
1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Józefowo V” położonego w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński, woj.kujawsko-pomorskie. Wnioskującym o udzielenie koncesji jest firma BUDKRUSZ Kopalnia Kruszywa Kazimierz Mączyński, 87-162 Lubicz ul.Kamienna 17.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J.Kondrackiego (1998) opisywany teren leży w mezoregionie Dolina Drwęcy (315.13), wchodzącym w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1). Teren jest słabo zróżnicowany morfologicznie i stanowi fragment równiny tarasowej akumulacji rzeczno-lodowcowej, ograniczonej od południa wysoczyzną morenową Pojezierza Dobrzyńskiego.
Teren dokumentowanego złoża obejmuje działki nr ew. 2/2 i fragment działki 1/5 (obręb Józefowo), o łącznej powierzchni 0,81 ha. Złoże położone jest w terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Józefowo, w północno-wschodniej części sołectwa. Najbliższa zabudowa mieszkalna (zabudowa zagrodowa) występuje w odległości ok. 80 m w kierunku zachodnim (działka 1/6) i ok.100 m w kierunku południowym (działka nr 2/3).
Działki 2/2 i 1/5 graniczą od wschodu z terenami leśnymi Lasów Państwowych (leśnictwo Młyniec, Nadleśnictwo Dolub-Dobrzyń). Od południa teren projektowanego złoża graniczy z działką 2/3 będącą własnością Romana Wiśniewskiego (wyraził zgodę na wydobycie kruszywa do granicy własności); od zachodu i północy teren ograniczają wyrobiska i place składowe oraz tymczasowe zaplecze kopalni „Józefowo IV” (dok.fot) stanowiącej własność tego samego Inwestora (BUDKRUSZ Kopalnia Kruszywa Kazimierz Mączyński).
W odległości ok. 0,3 km, po stronie północno-wschodniej przepływa rzeka Drwęca, której dolina objęta jest ochroną jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwęcy).
Miejscowość Lubicz, będą siedzibą gminy oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 5 km w kierunku południowo-zachodnim.  
Złoże „Józefowo V” zawiera kruszywo naturalne, piaszczysto-żwirowe (pospółkowe), o zasobach szacowanych na 72,8 tys.Mg. Inwestor przewiduje eksploatację złoża w ciągu 4 lat, co oznacza wydobycie roczne na poziomie poniżej 20 tys. Mg.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Teren planowanej kopalni obejmuje część działek nr 2/2 i 1/5, obręb Józefowo, o powierzchni 0,81 ha. Na opisywanych działkach występują grunty rolne klasy bonitacyjnej V i VI, pokryte skąpą murawą traw; w części jest to grunt po wyciętym drzewostanie leśnym.  
Na terenie wymienionych działek nie występuje trwała zabudowa, ani inne elementy infrastruktury technicznej.


- 10 –

W złożu „Józefowo V” udokumentowano kruszywo naturalne piaszczysto-żwirowe (pospółkowe) o średnim p.p. 47,90% i średniej zawartości pyłów 0,83%. Zasoby złoża oszacowano na 72,849 tys. ton. Serię złożową tworzy głównie pospółka o różnej granulacji z domieszką żwiru i otoczaków. W spągu złoża zalega ił pstry i piasek pylasty. W obrębie złoża stwierdzono występowanie przerostu płonego. Miąższość złoża jest zróżnicowana i waha Asię od 2,2 do 6,8 m (średnio 4,5 m).
W nadkładzie złoża zalega warstwa gleby zbudowana z humusu i piasku drobnoziarnistego. Grubość nadkładu waha się od 0,30 do 1,20 m (średnio 0,58 m). Rzędne stropu złoża w obrębie działek wahają się od 53,30 do 54,70 m npm, a deniwelacje wynoszą ok. 1,4 m.
W udokumentowanym złożu stwierdzono występowanie (na części jego powierzchni) jednego poziomu wodonośnego o charakterze statycznym. Poziom wodonośny występuje na głębokości 4,8 m opt do 6,0 m ppt, co odpowiada rzędnym 48,8 m npm – 50,57 m npm. W warunkach zawodnienia występuje kopalina grubo okruchowa (pospółka i żwir). Miąższość kruszywa suchego waha się od 2,2 do 5,5 m, natomiast zawodnionego od 0,9 do 2,0 m.
Granice obszaru i terenu górniczego wyznaczone zostały w obrębie działek 2/2 i 1/5. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 8.079 m², a terenu górniczego 17.879 m².

Opis szaty roślinnej i fauny terenu projektowanej żwirowni „Józefowo V” (działka 2/2 i część dz. 1/5) i jej otoczenia w miejscowości Józefowo gm. Lubicz powiat toruński.
    Badania przeprowadzone 10 lipca b.r. wykazują, że omawiane działki służyły do niedawna do magazynowania żwiru i nadkładu z sąsiednich eksploatowanych powierzchni i w tym roku po uprzątnięciu większości pryzm (pozostawiona na granicy porośnięta jest luźno perzem[Agropyron = Elumus repens]) pokrywają je nielicznie gatunki inicjalne – ruderalne i napiaskowe. Wśród nich zwracają uwagę wiesiołki (Oenothera). Nie stwierdzono tu także trwałej obecności żadnych ptaków i ssaków.
    Omawiany obiekt ma kształt trójkąta, od północy sąsiaduje z wyrobiskiem wypełnionym na dnie płytką wodą, w której przebywają nieliczne żaby zielone (Rana sp.). Luźno rośnie tu pałka serokolistna (Thpha latfolia) i wierzbownica ogruczołowata (Epilobium adenocaulon). Dalej, w kierunku rzeki Drwęcy jest niżej położony, starszy zbiornik obrzeżony szuwarami. W sąsiedztwie krótkiego, południowo-wschodniego boku działki, na gruncie porolnym jest drzewostan sosnowy z pasem brzóz i robinii. Na skraju od strony południowo -zachodniej znajduje się (oddzielone wąską miedzą z perzem i kocanką piaskową [Helichrysum arenarium]) niskiej jakości pole żyta słabo zachwaszczone chabrem bławatkiem (Centaurea cyanus) i tomką oścista (Anthoxanthum aristatum). Na zachód od całej żwirowni rozciągają się pola mizernego żyta i odłogi porośnięte jastrzębcem kosmaczkiem (Hieracium pilosella) i mietlicą zwyczajną (Agrostis vulgaris = capilaris).
    Projektowana kopalnia kruszywa nie zagraża cennym siedliskom przyrodniczym ani gatunkom, jedynie będąca pod częściową ochroną kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium), która w regionie występuje pospolicie, rosnąca na miedzy w nielicznych egzemplarzach będzie zagrożona. Ubytek kilku stanowisk kocanki nie będzie wymagał

- 11-
specjalnych działań minimalizujących czy kompensacyjnych.
3.Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności) – ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Złoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Stan zagospodarowania przestrzennego (brak zabudowy i elementów infrastruktury) pozwala na podjęcie eksploatacji bez kolizji przestrzennych i konieczności wyznaczania filarów ochronnych. Nadkład w ilości ok. 5 tys. m³ będzie mógł być zwałowany na tymczasowych hałdach wewnętrznych i zewnętrznych poza granicami złoża lub w obszarze górniczym i wykorzystany do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża.
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Józefowo V” prowadzone będzie systemem odkrywkowym, jednym piętrem eksploatacyjnym. Złoże urabiane będzie w kierunku południowym. Eksploatacja będzie prowadzona koparka podsiębierną typu KM 602 Fadroma, z łyżką o pojemności 0,6 m³, ustawioną na stropie złoża w odległości min. 2 m od górnej korony skarpy oraz Fadromą Ł-200 ustawioną na spągu zloża. Transport kopaliny ze złoża odbywać się będzie od strony północnej złoża przy użyciu ładowarki i dalej samochodami ciężarowymi wielotonażowymi.
Eksploatacja i transport kruszywa odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.
Eksploatacja złoża w granicach obszaru górniczego prowadzona będzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Stopień wykorzystania złoża określa się na 0,70.
Po zakończeniu eksploatacji teren złoża zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym i częściowo leśnym, zgodnie z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.   Sposób i termin wykonania i zakończenia rekultywacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Starości Toruńskiemu.
Wokół obszaru górniczego wyznaczono filary ochronne o szerokości min. 15 m dla ochrony przyległych gruntów rolnych i leśnych. Wyrobisko w części spągowej będzie zawodnione, stąd istnieje możliwość wykorzystania powstałego zbiornika do celów rekreacyjnych lub hodowlanych.  
2. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się wariantów. Złoże „Józefowo V” jest częścią większego kompleksu terenów zasobnych w kruszywa, złożonego ponadto ze złoża „Józefowo IV ” i oddalonych nieco na południowy-wschód złóż: „Józefowo I”, „Józefowo II” i „Józefowo III”.
Ewentualne warianty dotyczyć mogą poeksploatacyjnej rekultywacji terenu. Inwestor przewiduje rekultywację w kierunku rolnym (dno wyrobiska) i leśnym (skarpy). Alternatywnie można rozpatrywać pozostawienie na dnie wyrobiska zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych lub hodowlanych.

3. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii

Planowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Józefowo V” nie spowoduje zużycia wody ani innych surowców, natomiast wiązać się będzie ze zużyciem paliwa do napędzania
-12-
maszyn wydobywczych i środków transportu. Przewidywana ilość paliwa dla 1 koparki i 1 ładowarki (bez samochodów) - ok. 80 Mg/r. Przy większej ilości sprzętu zużycia paliwa będzie
proporcjonalnie większe. Z uwagi na brak stałego zaplecza nie przewiduje się zużycia wody i energii na cele socjalne.  

4. Rozwiązania chroniące środowisko
Złoże „Józefowo V” posiada udokumentowane zasoby. Podjęcie eksploatacji spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu, bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o maksymalnej głębokości do 6 - 7 m. Wyrobisko będzie zawodnione w części spągowej. Powierzchnia wyrobiska wyniesie ok. 0,8 ha. Nadkład zwałowany będzie na zwałowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska.
Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar górniczy przez odbiorców kruszywa.  Masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z eksploatacją kruszywa nie będą stanowiły odpadów.  Gleba stanowiąca nadkład może być w części wywieziona poza teren kopalni, w części natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Gleba zalegająca nad złożem jest klasy V i  VI.
Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód
 gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów. Dla uniknięcia zagrożenia należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie należy dopuścić do składowania w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne. Skład paliw, a także wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza wyrobiskiem, w miejscu specjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn oraz powiadomić odpowiednie służby. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie nieczystości płynnych.
Rejon złoża „Józefowo V” położony jest poza zwartą zabudową wsi Józefowo. Na terenie działki 2/2 i 1/5 nie występuje zabudowa ani inne elementy infrastruktury. Odległość najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych od granicy działki 2/2 i 1/5  wynosi ok.80-100 m.
Eksploatacja prowadzona będzie w wyrobisku, które przewiduje się oddzielić od najbliższych terenów i zabudowań dodatkowo wałem ziemnych z nadkładu, stąd emisja hałasu nie powinna mieć szkodliwego wpływu na środowisko i warunki życia okolicznych mieszkańców. Pewien wzrost natężenia hałasu wystąpi okresowo na trasie wywozu kruszywa transportem samochodowym; będzie on jednak uzależniony od wielkości wydobycia. Z uwagi na wcześniejsze funkcjonowanie w tym rejonie kopalni „Józefowo IV” oddziaływanie akustyczne nie będzie znacząco większe, bowiem inwestor przeniesie ten sam sprzęt  wydobywczy do nowego wyrobiska.
Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzące od pracujących maszyn wydobywczych i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu

- 13 -
rozproszeniu i nie spowodują uciążliwości dla otoczenia. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania kruszywa wydobywanego z „suchego” poziomu wydobywczego.

5. Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Eksploatacja złoża spowoduje oddziaływania polegające na emitowaniu zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu od pracujących maszyn i środków transportu. Przewiduje się, że kopalnia kruszywa na etapie użytkowania będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, akroleiny, węglowodorów. Biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe (w tym dobre przewietrzania) i niskie tło zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się że wartości dopuszczalne dla stężeń średniorocznych będą dotrzymane dla wszystkich wskaźników, a częstość przekroczeń stężeń  określonych dla jednej godziny nie przekroczy wartości dopuszczalnych, co oznacza, że projektowany obiekt nie będzie stanowił uciążliwości dla środowiska ze względu na  zanieczyszczenie powietrza. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania hałd z kruszywem. Instalacja na etapie użytkowania nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.
W zakresie emisji hałasu przewiduje się, że projektowana kopalnia kruszywa naturalnego będzie źródłem emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji. Wynika to z planowanego zastosowania urządzeń  takich jak: koparki i ładowarki o mocy akustycznej ok. 100-105 dB oraz transportu samochodowego, w tym samochodów ciężarowych emitujących hałas na poziomie ok.100 dB. Oddziaływania akustyczne może być uciążliwe dla mieszkańców domów położonych w pobliżu na działce 2/3 i 1/6 (siedliska gospodarskie), natomiast nie spowoduje uciążliwości dla pozostałych mieszkańców wsi Józefowo. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska może być realizowane poprzez stosowanie do wydobywania kruszywa urządzeń sprawnych i spełniających obecne standardy techniczne, a ponadto wykorzystanie nadkładu do uformowania wału ziemnego spełniającego funkcję ekranu.

6. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie projektowanego zakładu będzie miało charakter i zasięg lokalny; nie przewiduje się oddziaływania o zasięgu transgranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2008 r, nr 25, poz. 150).

- 14 -

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 22004 r., poz.880, z późn.zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko projektowanego zakładu mieścić się będzie w granicach nieruchomości wyznaczonej do jego realizacji (działki nr 2/2 i 1/5) oraz działek bezpośrednio przylegających: 2/3, 3/2, 1/6, 1/3, 1/1, 5330.
Tak określony teren w całości objęty jest granicami obszaru chronionego krajobrazu OChK ”Dolina Drwęcy” podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 2004 r., poz.880, z późn.zm.).  
W pobliżu złoża „Józefowo V” występuje obszar NATURA 2000 pn. Dolina Drwęcy (PLH280001). Jest to obszar wytypowany do ochrony na podstawie dyrektywy siedliskowej. Obszar stanowie teren rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” z dopływami: Grabiczek i Dylewka, z przyujściowymi fragmentami rzek: Dylewki, Poborskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki oraz rz.Wel i przepływowymi jeziorami: Ostrowin i Drwęckie. Oprócz samych wód teren ostoi obejmuje pas gruntu o szerokości 5 m po obu stronach rzeki Drwęcy i wymienionych dopływów oraz obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (starorzeczami), lasami łęgowymi i ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki.
W załączeniu mapa obszaru Natura 2000 z położeniem złoża „Józefowo V”.


- 15 -
Zał.1 Mapa obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001)
   
- 16 -

Zał.2  Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1 Działka 2/2 – w głębi kopalnia „Józefowo IV”
 
    Fot. 2 Otoczenie terenu złoża „Józefowo V” – widok w kierunku N (Doliny Drwęcy)

                                                                                                            Lubicz.23.12.2010
D E C Y Z J A
               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 7074 – złożonego w dniu 16.07.2010 r. przez Inwestora „Bud Krusz” Kopalnia Kruszyw-Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny,87-162 Lubicz,, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Józefowo V” na działce nr ewid. 2/2 i część działki 1/5-obręb Józefowo w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński.
określam
dla Inwestora „Bud Krusz ” Kopalnia Kruszyw, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża
,, Józefowo V” na   działce nr ewid. 2/2 i części działki 1/5-obręb Józefowo  w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński.
warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
- teren działki nr 2/2 i część działki 1/5– obręb Józefowo, Gmina Lubicz,
Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działce 2/2 i części działki 1/5  o łącznej powierzchni 0,81 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 8 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz. Działka nr 2/2 i część działki nr1/5 zlokalizowana jest w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ,to tereny nieużytku porolnego klasy bonitacyjnej V i VI pokryte skąpą murawą traw oraz grunt leśny po zlikwidowanym drzewostanie. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po zachodniej i południowej stronie w odległości 50 i 100 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.
Działki 2/2 i 1/5  są objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw, zgodnie z Uchwałą  nr. XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
- 2 -
zagospodarowania przestrzennego części wsi(osady) Józefowo, dotyczącej powierzchniowej eksploatacji kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r., Nr.18,poz.285).  
Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.
Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1. w zakresie gospodarki odpadami:
- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.
- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.
- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- 3 -
- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,
- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,
- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,
- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,
- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,
- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,
2. w zakresie ochrony przyrody:
- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Józefowo położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,
- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.
-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu
- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)
- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.
- 4 -
- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:
- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)
- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)
- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).
4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,
- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),
- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań
- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,
- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00
5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,
- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,
6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,
- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;
-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- 5 -
- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej, drogę dojazdową do kopalni wyznaczyć po północno-zachodniej stronie złoża, wykorzystując istniejący wjazd na teren czynnej kopalni,, Józefowo IV”
-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej
- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 4 m od strony południowej i zachodniej wyrobiska
- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi
- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- Nie dotyczy.
VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.
- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,
VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa
- 6 -
63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.
X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
Dnia 16.07.2010 r. nr rej 7074 wnioskiem złożonym przez ,, Bud Krusz” , Kopalnia Kruszyw, Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Józefowo V”  na działce nr ewid. 2/2 i części działki nr ewid. 1/5-obręb Józefowo w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 21.07.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-23(3)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 21.07.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-23(1)/10 i OŚW. 7624-23(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działce nr ewid. 2/2 i części działki nr ewid,1/5 w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński. Inwestor  ,, Bud Krusz”, Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17,Lubicz Gorny,87-162 Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 10.08.2010r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.7827 Nadleśnictwa Golub Dobrzyń  o konieczności zachowania ochrony terenów zalesionych i poziomu wód gruntowych przy eksploatacji złoża. Pismo to nie dotyczyło warunków środowiskowych koniecznych do określenia dla realizacji zamierzenia.
           W dniu 16.08.2010r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-1047/10/ BW (nr.rej7968) o uzupełnienie wniosku Wójta Gminy Lubicz o wydanie stosownej opinii. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-23(5)10 z dnia 19.08.2010r. dokonał uzupełnienia wniosku. Dnia 09.08.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-139/10(nr.rej.7938), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Regionalny
- 7 -
Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-1047/10/BW z dnia 25.08.2010 r.(nr.rej8317) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 31.08.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-23(6)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-9 i 11-20,a także ust.2 i 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).
 Inwestor  pismem z dnia 01.10.2010 r. (nr.rej.9737) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-23(8)/10 i OŚW. 762423(7)/10)- pisma z dnia 06.10.2010r.
            W dniu 06.10.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-23(9)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 06.10.2010r. nr OŚW. 7624-23(10)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Drugi, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.
             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 25.10.2010r.  pismo N.NZ-403-L-36/10  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu, oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora RDOŚ-04.OO.66134-1319/10/BW z dnia 22.10.2010 r. również wzywające do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i o Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła opinia odmawiająca dokonania  uzgodnień oraz określenia warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-36/10 z dnia 18.11.2010 r.( nr.rej.11581) dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
           Dnia 06.12.2010 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr RDOŚ-04.OO.6613-1319-2/10/BW z dnia 29.11.2010 r.( nr.rej11933). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 07.12.2010 r. OŚW.7624-23(11)/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 22.12.2010 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania.
- 8 -
Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach 2/2 i 1/5- -obręb Józefowo jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.
Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymują:
1. ,, Bud-Krusz” Kazimierz Mączyński, ul. Kamienna 17,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,
2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,
3. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Golub Dobrzyń, Konstancjewo,87-400 Golub Dobrzyń,
4. pozostałe strony wg załącznika
5. a/a MG
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Dworcowa 63
    85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń

- 9 -
Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  na działkach nr ewid. 2/2,1/5 w miejscowości Józefowo, Gm. Lubicz
1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Józefowo V” położonego w miejscowości Józefowo, gmina Lubicz, powiat toruński, woj.kujawsko-pomorskie. Wnioskującym o udzielenie koncesji jest firma BUDKRUSZ Kopalnia Kruszywa Kazimierz Mączyński, 87-162 Lubicz ul.Kamienna 17.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J.Kondrackiego (1998) opisywany teren leży w mezoregionie Dolina Drwęcy (315.13), wchodzącym w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1). Teren jest słabo zróżnicowany morfologicznie i stanowi fragment równiny tarasowej akumulacji rzeczno-lodowcowej, ograniczonej od południa wysoczyzną morenową Pojezierza Dobrzyńskiego.
Teren dokumentowanego złoża obejmuje działki nr ew. 2/2 i fragment działki 1/5 (obręb Józefowo), o łącznej powierzchni 0,81 ha. Złoże położone jest w terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Józefowo, w północno-wschodniej części sołectwa. Najbliższa zabudowa mieszkalna (zabudowa zagrodowa) występuje w odległości ok. 80 m w kierunku zachodnim (działka 1/6) i ok.100 m w kierunku południowym (działka nr 2/3).
Działki 2/2 i 1/5 graniczą od wschodu z terenami leśnymi Lasów Państwowych (leśnictwo Młyniec, Nadleśnictwo Dolub-Dobrzyń). Od południa teren projektowanego złoża graniczy z działką 2/3 będącą własnością Romana Wiśniewskiego (wyraził zgodę na wydobycie kruszywa do granicy własności); od zachodu i północy teren ograniczają wyrobiska i place składowe oraz tymczasowe zaplecze kopalni „Józefowo IV” (dok.fot) stanowiącej własność tego samego Inwestora (BUDKRUSZ Kopalnia Kruszywa Kazimierz Mączyński).
W odległości ok. 0,3 km, po stronie północno-wschodniej przepływa rzeka Drwęca, której dolina objęta jest ochroną jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwęcy).
Miejscowość Lubicz, będą siedzibą gminy oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 5 km w kierunku południowo-zachodnim.  
Złoże „Józefowo V” zawiera kruszywo naturalne, piaszczysto-żwirowe (pospółkowe), o zasobach szacowanych na 72,8 tys.Mg. Inwestor przewiduje eksploatację złoża w ciągu 4 lat, co oznacza wydobycie roczne na poziomie poniżej 20 tys. Mg.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Teren planowanej kopalni obejmuje część działek nr 2/2 i 1/5, obręb Józefowo, o powierzchni 0,81 ha. Na opisywanych działkach występują grunty rolne klasy bonitacyjnej V i VI, pokryte skąpą murawą traw; w części jest to grunt po wyciętym drzewostanie leśnym.  
Na terenie wymienionych działek nie występuje trwała zabudowa, ani inne elementy infrastruktury technicznej.


- 10 –

W złożu „Józefowo V” udokumentowano kruszywo naturalne piaszczysto-żwirowe (pospółkowe) o średnim p.p. 47,90% i średniej zawartości pyłów 0,83%. Zasoby złoża oszacowano na 72,849 tys. ton. Serię złożową tworzy głównie pospółka o różnej granulacji z domieszką żwiru i otoczaków. W spągu złoża zalega ił pstry i piasek pylasty. W obrębie złoża stwierdzono występowanie przerostu płonego. Miąższość złoża jest zróżnicowana i waha Asię od 2,2 do 6,8 m (średnio 4,5 m).
W nadkładzie złoża zalega warstwa gleby zbudowana z humusu i piasku drobnoziarnistego. Grubość nadkładu waha się od 0,30 do 1,20 m (średnio 0,58 m). Rzędne stropu złoża w obrębie działek wahają się od 53,30 do 54,70 m npm, a deniwelacje wynoszą ok. 1,4 m.
W udokumentowanym złożu stwierdzono występowanie (na części jego powierzchni) jednego poziomu wodonośnego o charakterze statycznym. Poziom wodonośny występuje na głębokości 4,8 m opt do 6,0 m ppt, co odpowiada rzędnym 48,8 m npm – 50,57 m npm. W warunkach zawodnienia występuje kopalina grubo okruchowa (pospółka i żwir). Miąższość kruszywa suchego waha się od 2,2 do 5,5 m, natomiast zawodnionego od 0,9 do 2,0 m.
Granice obszaru i terenu górniczego wyznaczone zostały w obrębie działek 2/2 i 1/5. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 8.079 m², a terenu górniczego 17.879 m².

Opis szaty roślinnej i fauny terenu projektowanej żwirowni „Józefowo V” (działka 2/2 i część dz. 1/5) i jej otoczenia w miejscowości Józefowo gm. Lubicz powiat toruński.
    Badania przeprowadzone 10 lipca b.r. wykazują, że omawiane działki służyły do niedawna do magazynowania żwiru i nadkładu z sąsiednich eksploatowanych powierzchni i w tym roku po uprzątnięciu większości pryzm (pozostawiona na granicy porośnięta jest luźno perzem[Agropyron = Elumus repens]) pokrywają je nielicznie gatunki inicjalne – ruderalne i napiaskowe. Wśród nich zwracają uwagę wiesiołki (Oenothera). Nie stwierdzono tu także trwałej obecności żadnych ptaków i ssaków.
    Omawiany obiekt ma kształt trójkąta, od północy sąsiaduje z wyrobiskiem wypełnionym na dnie płytką wodą, w której przebywają nieliczne żaby zielone (Rana sp.). Luźno rośnie tu pałka serokolistna (Thpha latfolia) i wierzbownica ogruczołowata (Epilobium adenocaulon). Dalej, w kierunku rzeki Drwęcy jest niżej położony, starszy zbiornik obrzeżony szuwarami. W sąsiedztwie krótkiego, południowo-wschodniego boku działki, na gruncie porolnym jest drzewostan sosnowy z pasem brzóz i robinii. Na skraju od strony południowo -zachodniej znajduje się (oddzielone wąską miedzą z perzem i kocanką piaskową [Helichrysum arenarium]) niskiej jakości pole żyta słabo zachwaszczone chabrem bławatkiem (Centaurea cyanus) i tomką oścista (Anthoxanthum aristatum). Na zachód od całej żwirowni rozciągają się pola mizernego żyta i odłogi porośnięte jastrzębcem kosmaczkiem (Hieracium pilosella) i mietlicą zwyczajną (Agrostis vulgaris = capilaris).
    Projektowana kopalnia kruszywa nie zagraża cennym siedliskom przyrodniczym ani gatunkom, jedynie będąca pod częściową ochroną kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium), która w regionie występuje pospolicie, rosnąca na miedzy w nielicznych egzemplarzach będzie zagrożona. Ubytek kilku stanowisk kocanki nie będzie wymagał

- 11-
specjalnych działań minimalizujących czy kompensacyjnych.
3.Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności) – ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Złoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Stan zagospodarowania przestrzennego (brak zabudowy i elementów infrastruktury) pozwala na podjęcie eksploatacji bez kolizji przestrzennych i konieczności wyznaczania filarów ochronnych. Nadkład w ilości ok. 5 tys. m³ będzie mógł być zwałowany na tymczasowych hałdach wewnętrznych i zewnętrznych poza granicami złoża lub w obszarze górniczym i wykorzystany do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża.
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Józefowo V” prowadzone będzie systemem odkrywkowym, jednym piętrem eksploatacyjnym. Złoże urabiane będzie w kierunku południowym. Eksploatacja będzie prowadzona koparka podsiębierną typu KM 602 Fadroma, z łyżką o pojemności 0,6 m³, ustawioną na stropie złoża w odległości min. 2 m od górnej korony skarpy oraz Fadromą Ł-200 ustawioną na spągu zloża. Transport kopaliny ze złoża odbywać się będzie od strony północnej złoża przy użyciu ładowarki i dalej samochodami ciężarowymi wielotonażowymi.
Eksploatacja i transport kruszywa odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.
Eksploatacja złoża w granicach obszaru górniczego prowadzona będzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Stopień wykorzystania złoża określa się na 0,70.
Po zakończeniu eksploatacji teren złoża zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym i częściowo leśnym, zgodnie z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.   Sposób i termin wykonania i zakończenia rekultywacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Starości Toruńskiemu.
Wokół obszaru górniczego wyznaczono filary ochronne o szerokości min. 15 m dla ochrony przyległych gruntów rolnych i leśnych. Wyrobisko w części spągowej będzie zawodnione, stąd istnieje możliwość wykorzystania powstałego zbiornika do celów rekreacyjnych lub hodowlanych.  
2. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się wariantów. Złoże „Józefowo V” jest częścią większego kompleksu terenów zasobnych w kruszywa, złożonego ponadto ze złoża „Józefowo IV ” i oddalonych nieco na południowy-wschód złóż: „Józefowo I”, „Józefowo II” i „Józefowo III”.
Ewentualne warianty dotyczyć mogą poeksploatacyjnej rekultywacji terenu. Inwestor przewiduje rekultywację w kierunku rolnym (dno wyrobiska) i leśnym (skarpy). Alternatywnie można rozpatrywać pozostawienie na dnie wyrobiska zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych lub hodowlanych.

3. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii

Planowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Józefowo V” nie spowoduje zużycia wody ani innych surowców, natomiast wiązać się będzie ze zużyciem paliwa do napędzania
-12-
maszyn wydobywczych i środków transportu. Przewidywana ilość paliwa dla 1 koparki i 1 ładowarki (bez samochodów) - ok. 80 Mg/r. Przy większej ilości sprzętu zużycia paliwa będzie
proporcjonalnie większe. Z uwagi na brak stałego zaplecza nie przewiduje się zużycia wody i energii na cele socjalne.  

4. Rozwiązania chroniące środowisko
Złoże „Józefowo V” posiada udokumentowane zasoby. Podjęcie eksploatacji spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu, bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o maksymalnej głębokości do 6 - 7 m. Wyrobisko będzie zawodnione w części spągowej. Powierzchnia wyrobiska wyniesie ok. 0,8 ha. Nadkład zwałowany będzie na zwałowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska.
Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar górniczy przez odbiorców kruszywa.  Masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z eksploatacją kruszywa nie będą stanowiły odpadów.  Gleba stanowiąca nadkład może być w części wywieziona poza teren kopalni, w części natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Gleba zalegająca nad złożem jest klasy V i  VI.
Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód
 gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów. Dla uniknięcia zagrożenia należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie należy dopuścić do składowania w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne. Skład paliw, a także wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza wyrobiskiem, w miejscu specjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn oraz powiadomić odpowiednie służby. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie nieczystości płynnych.
Rejon złoża „Józefowo V” położony jest poza zwartą zabudową wsi Józefowo. Na terenie działki 2/2 i 1/5 nie występuje zabudowa ani inne elementy infrastruktury. Odległość najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych od granicy działki 2/2 i 1/5  wynosi ok.80-100 m.
Eksploatacja prowadzona będzie w wyrobisku, które przewiduje się oddzielić od najbliższych terenów i zabudowań dodatkowo wałem ziemnych z nadkładu, stąd emisja hałasu nie powinna mieć szkodliwego wpływu na środowisko i warunki życia okolicznych mieszkańców. Pewien wzrost natężenia hałasu wystąpi okresowo na trasie wywozu kruszywa transportem samochodowym; będzie on jednak uzależniony od wielkości wydobycia. Z uwagi na wcześniejsze funkcjonowanie w tym rejonie kopalni „Józefowo IV” oddziaływanie akustyczne nie będzie znacząco większe, bowiem inwestor przeniesie ten sam sprzęt  wydobywczy do nowego wyrobiska.
Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzące od pracujących maszyn wydobywczych i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu

- 13 -
rozproszeniu i nie spowodują uciążliwości dla otoczenia. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania kruszywa wydobywanego z „suchego” poziomu wydobywczego.

5. Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Eksploatacja złoża spowoduje oddziaływania polegające na emitowaniu zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu od pracujących maszyn i środków transportu. Przewiduje się, że kopalnia kruszywa na etapie użytkowania będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, akroleiny, węglowodorów. Biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe (w tym dobre przewietrzania) i niskie tło zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się że wartości dopuszczalne dla stężeń średniorocznych będą dotrzymane dla wszystkich wskaźników, a częstość przekroczeń stężeń  określonych dla jednej godziny nie przekroczy wartości dopuszczalnych, co oznacza, że projektowany obiekt nie będzie stanowił uciążliwości dla środowiska ze względu na  zanieczyszczenie powietrza. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania hałd z kruszywem. Instalacja na etapie użytkowania nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.
W zakresie emisji hałasu przewiduje się, że projektowana kopalnia kruszywa naturalnego będzie źródłem emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji. Wynika to z planowanego zastosowania urządzeń  takich jak: koparki i ładowarki o mocy akustycznej ok. 100-105 dB oraz transportu samochodowego, w tym samochodów ciężarowych emitujących hałas na poziomie ok.100 dB. Oddziaływania akustyczne może być uciążliwe dla mieszkańców domów położonych w pobliżu na działce 2/3 i 1/6 (siedliska gospodarskie), natomiast nie spowoduje uciążliwości dla pozostałych mieszkańców wsi Józefowo. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska może być realizowane poprzez stosowanie do wydobywania kruszywa urządzeń sprawnych i spełniających obecne standardy techniczne, a ponadto wykorzystanie nadkładu do uformowania wału ziemnego spełniającego funkcję ekranu.

6. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie projektowanego zakładu będzie miało charakter i zasięg lokalny; nie przewiduje się oddziaływania o zasięgu transgranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2008 r, nr 25, poz. 150).

- 14 -

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 22004 r., poz.880, z późn.zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko projektowanego zakładu mieścić się będzie w granicach nieruchomości wyznaczonej do jego realizacji (działki nr 2/2 i 1/5) oraz działek bezpośrednio przylegających: 2/3, 3/2, 1/6, 1/3, 1/1, 5330.
Tak określony teren w całości objęty jest granicami obszaru chronionego krajobrazu OChK ”Dolina Drwęcy” podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 2004 r., poz.880, z późn.zm.).  
W pobliżu złoża „Józefowo V” występuje obszar NATURA 2000 pn. Dolina Drwęcy (PLH280001). Jest to obszar wytypowany do ochrony na podstawie dyrektywy siedliskowej. Obszar stanowie teren rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” z dopływami: Grabiczek i Dylewka, z przyujściowymi fragmentami rzek: Dylewki, Poborskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki oraz rz.Wel i przepływowymi jeziorami: Ostrowin i Drwęckie. Oprócz samych wód teren ostoi obejmuje pas gruntu o szerokości 5 m po obu stronach rzeki Drwęcy i wymienionych dopływów oraz obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (starorzeczami), lasami łęgowymi i ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki.
W załączeniu mapa obszaru Natura 2000 z położeniem złoża „Józefowo V”.


- 15 -
Zał.1 Mapa obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001)
   
- 16 -

Zał.2  Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1 Działka 2/2 – w głębi kopalnia „Józefowo IV”
 
    Fot. 2 Otoczenie terenu złoża „Józefowo V” – widok w kierunku N (Doliny Drwęcy)
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-12-27 14:30

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4730182
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony