Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OŚW. 7624-30(2)/10                                                                             Lubicz, dn.16.12.2010 r.

DECYZJA

                           Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej.11120 – złożonego w dniu 10.11.2010 r. przez Inwestora – Pana Jarosława Gierszewskiego, ul. Rzemieślnicza 5, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Zmianie lokalizacji kotłowni-przeniesienie projektowanej kotłowni w budynku poza obszar budynku”  na działce o numerze geod. 28/1-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającegona

,,Zmianie lokalizacji kotłowni –przeniesienie projektowanej kotłowni poza obszar budynku” na działce o numerze ewidencyjnym 28/1-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 10.11.2010 r. nr rej. 11120 złożonym przez Pana Jarosława Gierszewskiego, ul. Rzemieślnicza 5, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego ,, Zmianie lokalizacji kotłowni-przeniesienie projektowanej kotłowni w budynku poza obszar budynku”na nieruchomości oznaczonej numer geod. 28/1 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 18.11.2010 r. pismem nr OŚW.7624-30(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie do dnia 10.12.2010 r., nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  

Przedsięwzięcie planowane do realizacji  będzie polegać na:

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Kotłownię projektowaną w realizowanym budynku produkcyjno mieszkalnym proponuję się przenieść na zewnątrz budynku i zlokalizować na terenie tych samych działek z przemieszczeniem ok. 10 m w kierunku południowym od pierwotnie projektowanej lokalizacji.

Wielkość zużycia i rodzaj paliwa pozostaje bez zmian.

Odległość do najbliższej zabudowy mieszkalnej od proponowanej lokalizacji kotłowni                                                    wynosi 90 m.

2)obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Wg projektu realizowanej inwestycji od ul. Rzemieślniczej

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

Jak w projekcie realizowanej inwestycji z ulicy Rzemieślniczej

- ilość samochodów osobowych   8 szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów............................................................szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4131 m2

- powierzchnia zabudowy istniejących i planowanych obiektów budowlanych 1040 m2

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Realizacja inwestycji pod nazwą „budowa budynku mieszkalnego z pracownią rzeźbiarsko stolarską”.

5)pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

W zagospodarowaniu działek 28/1, 28/2 obszary niezainwestowane przewiduje się przeznaczyć pod zagospodarowanie zielenią (obsianie trawą – 2400 m2).

Wzdłuż granicy nieruchomości na odcinku C, D, E, F oddzielającej od sąsiednich działek projektuje się zasadzenie zieleni wysokopiennej i średniopiennej – gatunków chronionych nie przewiduje się.

6)rodzaj technologii:

Spalanie trocin i odpadów drewna w celu pozyskanie energii cieplnej do ogrzania realizowanej inwestycji.

7)ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się zamiennych wariantów inwestycji.

8)przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

Etap realizacji

Etap eksploatacji

woda

1,5 m3/doba

0,25 m3/doba

paliwa

 

Trociny i odpady drewna ok. 90 ton/rok

gaz

 

 

energia elektr.

1,0 kW

1,0 kW

inne surowce; materiały

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

Na etapie realizacji inwestycji nie występują procesy wymagające środków ochrony środowiska.

Wg informacji projektanta technologii kotłownie spalające biomasę, w tym odpady drewna, nie wymagają środków ochrony środowiska – projektuje się komin kotłowni o wys. ok. 16, m.

10)rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

nie występują

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

nie występują

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

0,70 l/sek – odprowadzane do gruntu za pośrednictwem studzienek chłonnych zaprojektowanych na terenie inwestycji. 

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Popiół ze spalania trocin ok. 10 kg na dobę w sezonie grzewczym będzie gromadzony w pojemnikach i wywożony przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania miasta Torunia.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

pył – 0,15 t/rok

SO2 – 0,0013 t/rok

NO2 – 0,032 t/rok

CO – 1,28 t/rok

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń pyłu wynosi 41,3 m. 

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Dopuszczalny poziom hałasu nie przekracza poza granice nieruchomość inwestora.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

1 kocioł grzewczy o mocy 110 kW, silos o poj. ok. 180,0 m3, komin kotłowni o wys. 16 m

11)określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Raport oddziaływania na środowisko nie zakłada możliwości transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

12)określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

 Obszar rezerwatu „Rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 leżą w odległości 0,45 km od realizowanej inwestycji, wg analizy w raporcie oddziaływania na środowisko inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na te obszary i na obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 Nie istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowaniem.

Relizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r.,Nr.213,poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują;

 1. Pan Jarosław Gierszewski,
 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu,
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gronowie,
 4. strony postępowania wg załącznika nr.1,
 5. a/a MG

            

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-12-16 14:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-27 14:32

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4730237
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony