Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja

Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr OŚW. 7624-13(2)/10 z dnia 12.05.2010r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4091 – złożonego w dniu 22.04.2010 r. przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSTER”, Dariusz Szwed, ul. Słoneczna 84, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego z częścią gastronomiczną na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 30/14 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego z częścią gastronomiczną na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 30/14 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz- przez Inwestora Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSTER” Dariusz Szwed, ul. Słoneczna 84, 87-100 Toruń.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 22.04.2010r. nr rej. 4091 złożonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSTER”, Dariusz Szwed, ul. Słoneczna 84, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego z częścią gastronomiczną na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 30/14 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz. Dojazd do projektowanego obiektu wjazdem z drogi powiatowej nr 2010. Na planie projektowanej inwestycji zaprojektowano 12 miejsc parkingowych.
Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 12.05.2010r. pismem nr OŚW. 7624-13(2)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie budynku konferencyjno- szkoleniowego z częścią gastronomiczną o powierzchni zabudowy 7805 m2, zlokalizowanego na terenie działki 30/14 w miejscowości Rogówko. Istniejące budynki (w realizacji) przeznacza się na budynek mieszkalny i garaże z częścią socjalną. Na terenie inwestycji zostanie zaprojektowanych 12 miejsc parkingowych. Projektowany obiekt będzie zrealizowany w północno-zachodniej części działki. Wnioskowana inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzewostanu.
- ilość samochodów osobowych – 12 – szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów- 0- szt./doba.
 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości :
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 7805 m2
- powierzchnia terenu planowanych obiektów budowlanych:
- powierzchnia istniejącej zabudowy – 471,20m2 
- powierzchnia projektowanej zabudowy- 343,20m2
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję istniejącego obecnie obiektu w postaci budynku mieszkalnego i garaży z częścią socjalną.
Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji przedsięwzięcia wynosi :
- woda -2m3/h,
- energia 10kW.
Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wynosi:
- woda – max 8m3/doba
-energia – 60 kW
- inne surowce; materiały ekogroszek- 110ton/rok
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko , wszystkie urządzenia posiadać będą atesty.
Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:
6,8 m3/dobę – do zbiornika bezodpływowego
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):
nie występują
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:
max 0,0075 m3/s – odprowadzenie powierzchniowo
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
odpady bytowe będą wywożone do zakładu oczyszczania
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
spalanie ekogroszku dla celów grzewczych i ciepłej wody
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
hałas w projektowanym budynku nie przekroczy wartości dopuszczalnych
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
nie dotyczy 
-określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:
W przypadku planowanej inwestycji nie występują możliwości oddziaływania transgranicznego
-określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U.  z 2009 Nr.151,poz.1220 ze zmianami)
-czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- 2 -
Dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
 
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku oraz analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE:
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują:
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSTER”, Dariusz Szwed, ul. Słoneczna 84, 87-100 Toruń,
 2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz,
 3.  Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
 4. strony postępowania wg załącznika nr 1,
 5. a/a PZ

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-05-12 08:11
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 08:12

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10