Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3377 z dnia 31 marca 2010r,  złożonego w dniu 1 kwietnia 2010r. przez Inwestora – Pana Władysława Bendykowskiego, ul. Spółdzielcza 9B, 87-162  Grębocin  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 395/52 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 395/52 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz przez  Inwestora- Pana Władysława Bendykowskiego , ul. Spółdzielcza 9B, 87-162  Grębocin.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 31 marca 2010r.,  nr rej. 3377  złożonym dnia 1 kwietnia 2010r.  przez Pana  Władysława Bendykowskiego, ul. Spółdzielcza 9 B, 87-162  Grębocin  zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 395/52 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz. Zgodnie z art.10 i art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 2 kwietnia  2010r. pismem nr OŚW. 7624 -9(01)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
Wniosek dotyczy budowy budynku warsztatu mechaniki pojazdowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 395/52 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz. Budynek ma być wolnostojący, dwu-stanowiskowy ( jedno stanowisko z kanałem) przeznaczony do naprawy, bieżącej obsługi i wymiany opon pojazdów osobowych, ciężarowych , maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych. Budowany obiekt będzie miał wymiary 16,5 x 10, 5 m i powierzchnię całkowitą 173, 25 m². Na działkach sąsiednich znajdują się zabudowania mieszkaniowe oraz użytki rolne. Inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi NATURA 2000. Wjazd i wyjazd dla planowanej inwestycji jest planowany obecnym wjazdem do posesji od strony ulicy Spółdzielczej. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się 2 miejsca parkingowo – postojowe. Ilość przewidywanych samochodów osobowych to 2 sztuki na dobę. Ilość przewidywanych samochodów ciężarowych i innych pojazdów to 1 sztuka na dobę. Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 1800 m². Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych wynosi łącznie 311, 07 m².
     Obecnie teren na którym ma powstać inwestycja jest niezagospodarowany, poza tym na działce znajduje się dom jednorodzinny. Przewidywany rodzaj technologii to budowa budynku technologią tradycyjną, fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne, warstwowe,  murowane, dach dwuspadowy, pokrycie dźwigarami stalowymi,  kratowymi. Nie przewiduje się wariantowania inwestycji.
      Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia :
- woda – etap realizacji – 2m³/m-c , etap eksploatacji – 3,5 m³/m-c
- energia- 2000 kWh/m-c, etap eksploatacji – 2500 kWh/m-c.
      Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac na etapie realizacji i eksploatacji  będą selektywnie gromadzone i przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ich odbioru. Ścieki bytowe w ilości 2m³ miesięcznie odprowadzane będą do szczelnego szamba. Ścieki przemysłowe w ilości 1,5 m³ odprowadzane będą za pomocą separatora substancji ropopochodnych do szczelnego szamba. Wody opadowe zagospodarowane będą powierzchniowo. Odpady komunalne w ilości około 400 litrów miesięcznie , będą gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach i przekazywane przedsiębiorstwom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich utylizacji. Zużyte oleje w ilości około 60 litrów miesięcznie będą gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach i przekazywane przedsiębiorstwom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich utylizacji . Zużyte opony w ilości około 10 sztuk miesięcznie będą składowane na betonowym podłożu w obiekcie, a następnie przekazywane przedsiębiorstwom  posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich utylizacji. Zasięg oddziaływania przewidywanych emisji i zasięg oddziaływania ograniczy się do terenu jego realizacji. Emisje hałasu ograniczą się także do terenu realizacji przedsięwzięcia. Planowane do zainstalowania maszyny i urządzenia to sprężarka powietrza – 1 szt., szlifierka- 1 szt., wiertarka stołowa – 1 szt., podnośnik dwukolumnowy – 1 szt.
      Planowany obszar inwestycji leży poza obszarami chronionymi. Najbliższy obszar NATURA 2000 leży w odległości 5 km w linii prostej od inwestycji – obszar Chronionego Krajobrazu „ Doliny Drwęcy” oraz około 7 km obszar Natura 2000 „ Dolina Wisły”. Dla planowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania .
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
 
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE:
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują :
 
  1. Pan Władysław Bendykowski, ul. Spółdzielcza 9 B, 87-162 Grębocin,
  2. strony wg załącznika nr 1,
  3. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej I Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz,
  4. a/a K.W.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-04-21 10:25

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112887
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3769681
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 14:25

Stopka strony