Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA
              
             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art.75,ust.1pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3179– złożonego w dniu 25.03.2010 r. przez Inwestora – Inter-Trans-Shop Jarosław Kurek, ul. Lipnowska 55, 87-162 Lubicz Górny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Rozwój firmy Inter-Trans-Shop poprzez budowę nowej siedziby oraz wdrożenie nowych usług” na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 105/2 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozwój firmy Inter-Trans-Shop poprzez budowę nowej siedziby oraz wdrożenie nowych usług” na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod.105/2 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – , Inter-Trans-Shop Jarosław Kurek, ul. Lipnowska 55,87-162 Lubicz Górny.
 
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 25.03.2010 r. nr rej. 3179 złożonym przez ,, Inter-Trans-Shop” Jarosław Kurek,ul Lipnowska 55, 87-162 Lubicz Górny, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Rozwój firmy Inter-Trans-Shop poprzez budowę nowej siedziby oraz wdrożenie nowych usług” na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 105/2 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 29.03.2010 r. pismem nr OŚW.7624-8(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
Przedsięwzięcie polega na budowie trzy kondygnacyjnego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem socjalnym. W budynku tym będzie się mieścił punkt handlowy firmy IT Shop (biura handlowe, administracyjne, magazyn, część socjalna).
Powierzchnia zabudowy – 412,8 m2
Powierzchnia użytkowa – 629,8 m2
Kubatura – 2547,4 m3
Długość budynku – 29m
Szerokość – 13,98m
Wysokość ponad poziom terenu – 8,9m
Cały obiekt będzie zlokalizowany na działce nr 105/2 w Lubiczu Górnym
Wjazd na teren nieruchomości będzie od ulicy Lipnowskiej, która jest ulicą utwardzoną asfaltową.
Na terenie wokół budynku będzie około 10 miejsc parkingowych
- ilość samochodów osobowych-20 szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów-7szt./doba
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie-2036 m2,
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych.- 412,8 m2,
Nieruchomość zajmuje powierzchnie zabudowy 412,8 m2, obecnie na części działki 105/2 stoi stary budynek w którym jest obecnie prowadzona działalność gospodarcza.
Działka nie jest pokryta szatą roślinną
Planowany budynek będzie podpiwniczony, ściany warstwowe (konstrukcja + ocieplenie + warstwa osłonowa z blachy powlekanej. Część magazynowa posiada dwie kondygnacje piwnicę i parter. Ściany trójwarstwowe: gazobeton 24 cm – wełna mineralna 14 cm – blacha powlekana. Strop nad piwnicą monolityczno – prefabrykowany – typu Filigran gr. 20 cm. Dach pokryty płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15 cm.
Część administracyjno biurowa posiada dwie kondygnacje naziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Ściany trójwarstwowe: gazobeton 24 cm – wełna mineralna 14 cm – blacha powlekana. Strop nad piwnicą monolityczno – prefabrykowany – typu Filigran gr. 20 cm. Dach pokryty płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15 cm.
Projekt zakłada jedynie chwilowe i w pełni odwracalne oddziaływanie na środowisko na etapie prac inwestycyjno-budowlanych, np. zwiększone natężenie hałasu pochodzącego od pracujących pojazdów i maszyn budowlanych, krótkoterminowe zwiększenie pylenia oraz ruchu pojazdów ciężarowych. Na etapie budowy wszelkie odpady będą zbierane selekcjonowane i wywożone do utylizacji lub do recyklingu. Planowany do utworzenia budynek podłączony będzie do gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągów. Na parkingu zostanie również zainstalowana instalacja zbiorcza wody opadowej/deszczowej.
Inwestycja nie będzie wpływała na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższy taki obszar znajduje się w Dolinie Wisły i oddalony jest od miejsca inwestycji o około 5 km, w związku z czym projekt nie będzie na niego negatywnie oddziaływał. Inwestycja realizowana będzie na obszarze jednej działki nr 105/2 i nie będzie negatywnie oddziaływać poza jej obszar.
Potwierdza to wydane zaświadczenie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 03.02.2010r
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której
mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac  budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-04-16 12:50
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:50

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112832
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3762814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-22 14:21

Stopka strony