Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OŚW.7624-32(09)/09/10

 
DECYZJA
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art.33, ust 1,art.37, art.38, art.59, ust 1, pkt.2, art.75,ust.1,pkt.4 art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199 poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8580 – złożonego
w dniu 21.08.2009 r.-data wpływu, przez firmę ,,GENERON” Marcin Śróbka, ul. Focha 9,86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG zbiornik paliwowy na paliwa płynne, dystrybutor, wiatę stacji oraz myjnię samochodową wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr geod.243/18-obręb Grębocin w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz.
określam
 
dla Inwestora Firmy ,,GENERON” Marcin Śróbka, ul. Focha 9,86-300 Grudziądz,
w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG
o zbiornik paliwowy na paliwa płynne, dystrybutor, wiatę stacji oraz myjnię samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości działka nr 243/18-obręb Grębocin, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :
 
I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie planowanej rozbudowy istniejącej stacji LPG o elementy wskazane powyżej wraz z niezbędna infrastrukturą planuje się na terenie działki 243/18 w m. Grębocin, gm. Lubicz. Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest zaliczona do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
Planowana inwestycja zamknie się w granicach działki inwestora Inwestycja będzie obsługiwała mieszkańców Grębocin, uczestników drogi wojewódzkiej nr 552 oraz mieszkańców okolic.
Przedmiotowa działka leży w znacznej odległości (ok. 110 m) od zabudowań mieszkalnych, na terenie użytkowanym pod usługi i handel. Powierzchnia zajmowanej działki to 1,0815 ha. Rozpatrywany teren pod przedmiotową inwestycję zajmie połowę powierzchni niniejszej działki. Obecnie na terenie części przedmiotowej działki istnieje stacja LPG wraz z budynkiem obsługi, w których znajduje się zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników obsługi. Powierzchnia  istniejącego budynku wynosi ok. 8 m2 . Dla obsługi stacji LPG zlokalizowano 2 zbiorniki naziemne o pojemności v=m 2 x 4860 L wraz z dystrybutorem i wiatą stacji.
 
- 2 -
 
Powierzchnia działki w 80% jest biologicznie czynna. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy publiczne na drogę wojewódzką, oznaczoną na mapach jako działka nr 234/2. Wyznaczony plac manewrowy na działce jest utwardzony.
Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne.
 
I a. Rodzaj planowanej technologii.  
Planuje się montaż zbiornika magazynowego na paliwa płynne o pojemności V = 100m3 dwu-płaszczowego, z odpowiednią armaturą i monitoringiem kontrolującym ewentualny wyciek paliwa- monitoring „mokry”, z systemem odsysania oparów. Zgodnie z planami inwestora zbiornik będzie trzykomorowy, magazynujący 50 m 3 ON , 40 m3 Pb 95, i Pb 98 -10 m3.Elementem wyposażenia technologii będą dystrybutory paliwowe szt. 2, sześciu- wężowe, wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych
(Dz.. U. z 2005 r. 243, poz. 2063) ( system VRS).
Zbiornik podziemny będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia wynikające z w/w Rozporządzenia. Zbiornik będzie zabezpieczony przed działaniem korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, uziemiony oraz poddany próbie szczelności w miejscu jego umieszczenia. Przekaz paliw będzie odbywał się za pomocą rurociągów typu BRUGG, UPP lub DURAPINA, jako systemu rur jedno ściennych do wykonywania podziemnych instalacji na przedmiotowej stacji paliw. Rurociągi zlewowe planuje się wykonać z rur PETREX, która jest falistym przewodem miedzianym, odpornym na przebicie 20 kV.
Nawierzchnia placu manewrowego będzie utwardzona, szczelna, pokryta kostką POLBRUK. W miejscu tankowania i rozładunku cysterny nawierzchnia będzie zabezpieczona przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu. Wody opadowe ze stacji będą odprowadzone poprzez odwodnienia liniowe do separatora związków ropopochodnych, a następnie do studni chłonnych (zgodnie z zamierzeniem inwestora).
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
1.w zakresie gospodarki odpadami:
 
- zorganizować zaplecze budowy zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego,
-organizować roboty w ten sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,
-wytwórca odpadów  na etapie prowadzenia budowy oraz przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 
- 3 -
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła (szczególnie odpadów niebezpiecznych),
- miejsca gromadzenia odpadów zabezpieczyć przed możliwością skażenia środowiska, a po zakończeniu inwestycji miejsca tymczasowego składowania odpadów doprowadzić do stanu pierwotnego,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów lub rekultywacji terenu,
-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw i pracy sprzętu budowlanego należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,
-powstające w trakcie eksploatacji odpady należy magazynować i składować w sposób selektywny w wydzielonych i oznaczonych miejscach i przekazywać do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa pozwolenia
- zaplecze techniczne budowy wyposażyć w szczelne sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione organy
- obszar niezajęty trwale pod inwestycję, zrekultywować po zakończeniu prac budowlanych,
- w obrębie stref tankowania i rozładowywania cystern wykonać szczelne zabezpieczenie przed przenikaniem produktów ropopochodnych do gruntu w postaci geomembrany,
 
 
2. w zakresie ochrony przyrody:
 
- zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliw wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przez zanieczyszczeniami,
 
3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalne oraz ścieki z myjni skierować do oddzielnych zbiorników bezodpływowych i  przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,
- wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze zanieczyszczeń ropopochodnych a na ich odprowadzenie do zbiornika odparowującego lub studni chłonnych uzyskać pozwolenie wodno-prawne od upoważnionego organu,
 

- 4 -
 

4.w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:
 
- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz.6.00-22.00), w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,
-emisje hałasu wykorzystywanych w trakcie budowy urządzeń oraz emisje z ruchu pojazdów budowy nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,
- w przypadku stwierdzenia wskutek eksploatacji stacji dopuszczalnych poziomów emisji substancji w powietrzu należy zastosować rozwiązania zapewniające właściwy klimat areosanitarny - np. poprzez nasadzenie wzdłuż trasy drogi pasów zieleni (drzew i krzewów)
- zbiornika gazowe napełniać przy zastosowaniu wahadła gazowego,
- dystrybutory benzyny wyposażyć w aktywne odsysanie oparów podczas tankowania pojazdów,
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
- do magazynowania paliwa zastosować zbiorniki dwu-płaszczowe z systemem monitoringu szczelności,
- sporządzić dokumentację określającą warunki hydrologiczne w obszarze lokalizacji inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne,
- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania dokumentacji hydrologicznej, konieczności monitorowania stanu środowiska gruntowego, w tym przede wszystkim parametrów jakościowych wody gruntowej, zaprojektować i wykonać piezometry służące do monitorowania stanu jakości wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika paliw płynnych oraz w strefie odpływu z miejsca jego lokalizacji,
- zaprojektować urządzenia (osadniki, piaskowniki, separatory) oczyszczające wody opadowe z  terenów utwardzonych przed ich odprowadzeniem do zbiornika odparowującego lub studni chłonnych,
- zaprojektować w obrębie stref tankowania i rozładowywania cystern zabezpieczenie w postaci membrany,
 
 
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
 
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
 
 
- 5 -
 
V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
 
Nie dotyczy.
 
VI. Przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.
 
VII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VIII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
 
XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 
 
 U Z A SA D N I E N I E
 
Dnia 21.08.2009 r. firma ,,GENERON” Marcin Śróbka, ul. Focha 9, 86-300 Grudziądz, wystąpił z wnioskiem (nr rej. 8580) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o zbiornik paliwowy na paliwa płynne, dystrybutor, wiatę stacji, myjnię samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 243/18 - obręb Grębocin, gmina Lubicz.
Zgodnie z art.61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 14.09.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-32(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
 
 
- 6 -
 
W dniu 14.09.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-32(2)/09 i OŚW. 7624-32(3)/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-32(2)/09 i OŚW.7624-32(3)/09 było postanowienie nr N.NZ-402-L-147-09 z dnia 29.09.2009r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz postanowienie nr OS.III.7633-105/09 z dnia 22.09.2009 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który postanowił o nałożeniu dla powyższego przedsięwzięcia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 09.10.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-32(4)/09, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227). Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu. Treść postanowienia została przekazana stronom postępowania oraz opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz.
Dnia 07.01.2010 r. Inwestor pismem nr.rej.206 przekazał organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów pismami OŚW.7624-32(7)09/10 i OŚW.7624-32(6)09/10 z dnia 11.01.2010r wystąpił do upoważnionych organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o dokonanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień środowiskowych.
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2008 r.Nr.199,poz.1227) w drodze obwieszczenia nr.OŚW.7624-32(5)09/10 z dnia 11.01.2010 r. powiadomiono społeczeństwo o 21 dniowym terminie do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w sprawie. Treść obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 03.02.2010 r. do Wójta Gminy Lubicz nie wpłynęły żadne wnioski związane z udziale społeczeństwa w postępowaniu.
W dniu 05 lutego 2010 r.(nr.rej.1437) do UG Lubicz wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr.N.NZ-403-L-1/10 z dnia 02 lutego 2010 r. podająca warunki do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji. Na mocy art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko od dnia 15.11.2009 r. kompetencje w zakresie przeprowadzenia uzgodnień do przedmiotowej decyzji przejął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W dniu 04.03.2010r. (nr.rej.2369) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr.
- 7 -
RDOŚ-04.OO.6613-057/10/JM z dnia 19.02.2010r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych..  
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1  pismem z dnia 08.03.2010 r. OŚW.7624-32(08)09/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 22.03.2010. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, analizy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia   nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem prawidłowo wykonanych urządzeń ochronnych i zastosowaniu warunków realizacji określonych w niniejszej decyzji.
 
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 
Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji. załącznik do niniejszej decyzji.
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
1. ,, GENERON” Marcin Śróbka, ul. Focha 9,86-300 Grudziądz,
2.Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Polna 113, 87-100 Toruń
4. Pani Katarzyna Wojciechowska , ul. Murynowicz 4/8, 87-100 Toruń,
5. pozostałe strony wg załącznika
6. a/a MG
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Dworcowa 63,85-950        Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń
- 8 -
Z A Ł Ą C Z N I K
 
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-32(09)09/10 z dnia 23.03.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o zbiornik paliwowy na paliwo płynne, dystrybutor, wiatę stacji wraz z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką geod.nr.243/18-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.
 
1). Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie planowanej rozbudowy istniejącej stacji LPG o elementy wskazane powyżej wraz z niezbędna infrastrukturą planuje się na terenie działki 243/18 w m. Grębocin, gm. Lubicz. Planowana inwestycja jest zaliczona, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest zaliczona do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
Planowana inwestycja zamknie się w granicach działki inwestora. Inwestycja będzie obsługiwała mieszkańców Grębocina , uczestników drogi wojewódzkiej nr 552 oraz mieszkańców okolic.
Przedmiotowa działka leży w znacznej odległości (ok. 110 m) od zabudowań mieszkalnych, na terenie użytkowanym pod usługi i handel.
 
2). Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
 
Powierzchnia zajmowanej działki to 1,0815 ha. Rozpatrywany teren pod przedmiotową inwestycję zajmie połowę powierzchni niniejszej działki. Obecnie na terenie części przedmiotowej działki istnieje stacja LPG wraz z budynkiem obsługi, w których znajduje się zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników obsługi. Powierzchnia istniejącego budynku wynosi ok. 8 m2 . Dla obsługi stacji LPG zlokalizowano 2 zbiorniki naziemne o pojemności v=m 2 x 4860 L wraz z dystrybutorem i wiatą stacji. Powierzchnia działki w 80% jest biologicznie czynna. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy publiczne na drogę wojewódzką,  oznaczoną na mapach jako działka nr 234/2. Wyznaczony plac manewrowy na działce jest utwardzony. Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne.
 
3). Rodzaj planowanej technologii
Planuje się montaż zbiornika magazynowego na paliwa płynne o pojemności V = 100m3 dwu-płaszczowego , z odpowiednią armaturą i monitoringiem kontrolującym ewentualny wyciek paliwa- monitoring „mokry” , z systemem odsysania oparów. Zgodnie z planami inwestora zbiornik będzie trzykomorowy , magazynujący 50 m 3 ON , 40 m3 Pb 95, i Pb 98 -10 m3 .Elementem wyposażenia technologii będą dystrybutory paliwowe szt. 2, sześciu- wężowe ,wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych Dz.U. 243, poz. 2063 (system VRS). Zbiornik podziemny będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia wynikające z w/w Rozporządzenia. Zbiornik będzie zabezpieczony przed działaniem korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, uziemiony oraz poddany próbie szczelności w miejscu jego umieszczenia. Przekaz paliw będzie odbywał się za pomocą rurociągów typu BRUGG, UPP lub DURAPINA, jako systemu rur jednościankowych do wykonywania podziemnych instalacji na przedmiotowej stacji paliw. Rurociągi zlewowe planuje się wykonać z rur PETREX, która jest falistym przewodem miedzianym, odpornym na przebicie 20 kV.
Nawierzchnia placu manewrowego będzie utwardzona, szczelna, pokryta kostką POLBRUK. W miejscu tankowania i rozładunku cysterny nawierzchnia będzie zabezpieczona przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu. Wody opadowe ze stacji będą odprowadzone poprzez odwodnienia liniowe do separatora związków ropopochodnych, a następnie do studni chłonnych ( zgodnie z zamierzeniem inwestora)
Ścieki bytowe odprowadzane jak dotychczas.
Zastosowane materiały budowlane nie będą wchodziły w reakcję z gruntem, będą posiadały atesty. Monitoring wód gruntowych zapewni zastosowanie piezometrów na spływie wód gruntowych.
Ścieki z projektowanej myjni dwustanowiskowej zostaną odprowadzone do zbiornika szczelnego do wywozu , po uprzedni podczyszczeniu ścieków w separatorze związków ropopochodnych.
- 9 -
Ewentualne warianty przedsięwzięcia;
Wariant „O”
Wariant „O” sugeruje o odstąpieniu od rozbudowy w/w stacji LPG. Jednakże, względy ekonomiczne jak i kompleksowość obsługi potencjalnego klienta sugeruje rozbudowę w/w stacji przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Inwestor nie zwiększy tym samym zatrudnienia, gdzie w przypadku rozbudowy zaistnieje taka konieczność.
Zakładamy, iż inwestor przystąpi do przebudowy istniejącej stacji. Zastosowana tutaj technologia jest technologią sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem na tego typu obiektach. Zastosowanie zbiornika podziemnego dwu-płaszczowego, w przypadku paliw płynnych wykonanie placu manewrowego szczelnego z odwodnieniem wody opadowe do separatorów- zastosowanie w pełni szczelnej armatury, a następnie odpowiednie użytkowanie stacji przez przeszkoloną obsługę i monitoring zapewni bezpieczne korzystanie ze stacji pod kontem ochrony środowiska, bezpieczeństwa p.poż. BHP. Rozbudowa stacji zwiększy rentowność istniejącej działalności, przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków, gdzie miało by to miejsce przy budowie nowej stacji. Ewentualna rozbudowa stacji będzie wymagała zwiększenia zatrudnienia co najmniej 2 pracowników na tym obiekcie.
Niewątpliwym plusem inwestycji jest również fakt zamknięcia się z inwestycją w granicach działki inwestora, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i niewielkim zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej.
 
5). Przewidywana ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
      materiałów, paliw oraz energii.
 
Planowana rozbudowa istniejącej stacji LPG będzie wymagała zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno-bytowych dla pracowników obsługi , celów porządkowych, dla myjni oraz dla celów p.poż. Zapotrzebowanie wody na ten cele p.poż. będzie odbywało się z istniejącej sieci miejskiej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej Ø 160. Ilość wody niezbędnej dla celów p.poż, zgodnie z przepisami określa się jako 10 dm3/sekundę , którą wydajność zapewnia hydrant HP-80 w ilości 1 szt. Poniżej przedstawiono zużycie wody, obliczone na podstawie wskaźników według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Norma zużycia wody wynosi :
         pracownik wymagający stosowania natrysku                               60 l/dobę
cele sanitarno-bytowe: pracownicy: 3 osoby x 60 dm3/dziennie = 0,18 m3,
przewidywane jest dobowe zużycie wody na cele socjalno - bytowe w ilości około
180 l/dobę.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem:
Norma zużycia wody wynosi dla myjni ręcznej:
-1 krotne mycie samoch. osobowego                                                        135 l/dobę
Przy założeniach podanych przez Inwestora :
-ilość mytych samochodów                                                                             20 samoch./dobę
przewidywane jest dobowe zużycie wody na cele ręcznej myjni samochodowej w ilości około 2700 l/dobę.
Całodzienne zapotrzebowanie określa się na poziomie 2.88 m3 /dziennie
Odprowadzenie ścieków bytowych będzie się kształtowało na podobnym poziomie jak zużycie wody.
 
Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącego przyłącza energetycznego (Instalacja zalicznikowa). Zapotrzebowanie na potrzeby Stacji paliw płynnych i myjni samochodowej hipotetycznie określa się jako do 50 KW- na etapie eksploatacji stacji.
Odprowadzenie wód opadowych – po uprzednim podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej
Ilość wód opadowych, z placu manewrowego, dla obsługi stacji paliw, jakie będą odprowadzane wyznaczono w oparciu o wzór:
Q = q x F x j
gdzie: Q – ilość wód opadowych
q – natężenie deszczu
F – powierzchnia zlewni
j - współczynnik spływu
Q= 130 l/s/ha x 0.22 ha x 0.85= 24.31 l/s/ha
 
6) Rozwiązania chroniące środowisko.
 
- 10 -
W/w technologia zapewnia szczelność instalacji. Dodatkowo będzie zainstalowany monitoring mokry przestrzeni między płaszczowej, monitoring powłoki zewnętrznej kontrolujący jej szczelność lub ochronę katodową powłoki zbiornika. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie monitoring wód gruntowych z pomocą piezometrów. Nawierzchnia będzie utwardzona , szczelna. W miejscach tankowania aut i rozładunku cysterny nawierzchnia będzie zabezpieczona przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu. Plac manewrowy będzie okrawężnikowany – uniemożliwiając tym samym odprowadzanie wód opadowych bez podczyszczenia do gruntu. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez odwodnienia liniowe do separatora, a następnie do kanalizacji deszczowej. Odpady, po selektywnej zbiórce będą przekazywane specjalistycznej firmie –karta przekazania odpadu.
Materiały, z których będzie budowana inwestycja będą posiadały odpowiednie atesty i nie będą wchodziły w reakcję z gruntem.
Ścieki z myjni będą odprowadzane do zbiornika szczelnego do wywozu, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze związków ropopochodnych.
 
7) Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
 
Z charakteru inwestycji wynika, że nie spowoduje ona trwałej zmiany sposobu zagospodarowania terenu, z uwagi na fakt prowadzenia działań w obszarze już przekształconym. Oddziaływanie na środowisko będzie miało trwały charakter. W warunkach normalnej eksploatacji można spodziewać się, że funkcjonowanie stacji będzie źródłem emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza, będzie powodowało emisję hałasu do otoczenia, powstawanie odpadów komunalnych oraz powstaniem ścieków sanitarnych i deszczowych.
Stacje paliw są obiektami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego. Koncentracja znacznych ilości produktów ropopochodnych i możliwość przedostania się ich do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych może spowodować ich zanieczyszczenie.
Wycieki produktów ropopochodnych wpływają również niekorzystnie na powietrze atmosferyczne i gruntowe.
Na stacjach paliw znajdują się następujące produkty, zagrażające środowisku naturalnemu:
-        benzyny
-        olej napędowy
-        -ciężkie oleje opałowe i silnikowe
-        gaz propan-butan
Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi są węglowodory aromatyczne.
Węglowodory alifatyczne gromadzące się w przestrzeni między ziarnowej w gruncie lub przedostające się do powietrza atmosferycznego nie są szkodliwe dla człowieka, pary ich jednak stanowią zagrożeniem wybuchem lub pożarem. Węglowodory z tej grupy mają znaczenie wskaźnikowe.
                Węglowodory, w środowisku gruntowo-wodnym, mogą występować w stanie stałym ciekłym, rozpuszczonym i gazowym, bądź jako kombinacja kilku faz. Każda z tych faz przemieszcza się w środowisku gruntowo-wodnym z różną prędkością. Znajomość mechanizmu transportu poszczególnych faz jest niezbędna dla właściwego rozpoznania i oceny wycieków węglowodorów.
Analizując wpływ stacji paliw na wody podziemne, należy uwzględnić dwa całkowicie różne rodzaje zagrożeń:
-        zagrożenie zwykłe związane z bezawaryjnym funkcjonowaniem stacji paliw takie jak: ubytki paliwa podczas tankowania samochodów z dystrybutorów, wycieki powstałe w czasie napełniania zbiorników z autocysterny, zagrożenia nadzwyczajne, związane z przypadkowym lub celowym uszkodzeniem obiektu, w stopniu powodującym przedostanie się do gruntów i wód podziemnych znacznych ilości produktów naftowych w sposób nagły lub powolny ale ciągły (korozja lub uszkodzenie zbiornika lub przewodów).
Przy zastosowanej technologii oraz uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych substancji ropopochodnych ocenia się, że projektowana stacja paliw nie powinna stanowić zagrożenia dla wód podziemnych. Za taką interpretacją przemawiają następujące fakty:
-        wykonanie przyłączy do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
-        całkowite skanalizowanie siecią kanalizacji deszczowej i skierowanie ścieków poprzez separator do kanalizacji deszczowej
-        wykonanie szczelnego podłoża,
Środowisko gruntowo-wodne, przed negatywnym oddziaływanie projektowanej instalacji, zostanie zabezpieczone przez zastosowanie najwyższej jakości rozwiązań technicznych jak i prowadzony monitoring zarówno stanu technicznego jak i stanu środowiska.
-        sanitarno-bytowych (woda do mycia, picia itp.),
-        gospodarczych (utrzymania porządku i czystości na terenie zakładu),
 
- 11 -
Dlatego też ścieki te przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej muszą być poddawane podczyszczeniu w celu obniżenia stężeń w/w zanieczyszczeń.
Place i drogi wewnętrzne będą posiadały szczelną i nieprzepuszczalną powierzchnię. System zbierania cieczy i wód opadowych z całego palcu manewrowego stacji winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie odcieki były zbierane przez szczelne kanały opaskowe do urządzeń oczyszczających w celu pozbawienia tych ścieków zanieczyszczeń ropopochodnych lub aktywnych chemicznie. Cały teren będzie odpowiednio wyprofilowany i uszczelniony, aby zanieczyszczenia nie mogły przedostawać się do gruntu. Wyrobione spadki terenu powinny umożliwić odprowadzenie ścieków do odwodnienia liniowego a następnie do separatora i neutralizatorów celem podczyszczenia.
Ścieki deszczowe skierowane zostaną do studni chłonnych.
Maksymalną liczbę ścieków deszczowych, które spływają z danej zlewni oblicza się ze wzoru;
Q = qm x F x Y x 
gdzie:
gm – natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s x ha),
F – powierzchnia spływu (ha),
Y – współczynnik spływu,
– współczynnik opóźnienia spływu.
Natężenie deszczu miarodajnego qm
Współczynnik ten charakteryzuje wielkość opadu przypadający na daną powierzchnię w jednostce czasu. Jak wynika z obserwacji jest ono zależne od czasu trwania opadu, prawdopodobieństwa wystąpienia i zasięgu. Jest ono tym większe, im czas opadu krótszy oraz im prawdopodobieństwa wystąpienia i zasięg deszczu są mniejsze. Przyjęto współczynnik w wysokości:
qm = 130 dm3/s x ha. W rozpatrywanym przypadku wyniesie 28,60   l/s/ha
Klimat akustyczny tego miejsca będzie w całości kształtowany przez hałas pochodzący z ruchu drogowego.
Najbliżej położone zabudowania mieszkalne znajdują się około 70 metrów na północ.
W analizie uciążliwości akustycznych, uwzględniono potencjalne źródła hałasu związane wyłącznie z funkcjonowaniem stacji paliw.
Na terenie stacji paliw źródłami hałasu będą:
-        ruch samochodów osobowych, dostawczych i cystern dostarczających paliwo - ruchome źródła dźwięku,
-        stacjonarne punktowe wszech kierunkowe źródła dźwięku dystrybutory LPG i paliwowy
Ze względu na znaczną odległość zabudowań od wskazanych stacjonarnych źródeł dźwięku emisja hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm w tym zakresie.
Sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez 1 wielofunkcyjny dystrybutor paliw, które usytuowane będą na wysepkach pod zadaszeniem.
                W czasie tankowania zachodzić będzie emisja oparów benzyn, etylin, oleju napędowego z otworów wlewowych zbiorników samochodowych. Prężność par mieszaniny węglowodorów wypychanych ze zbiorników samochodowych podczas ich tankowania kształtuje się następująco:
a) etylina, benzyna:
-        okres letni: 920 g/m3 odgazów,
-        okres zimowy: 360 g/m3 odgazów,
b) olej napędowy: emisja pomijalnie mała.
                W celi ograniczenia emisji dystrybutory wyposażone będą w system odsysania oparów węglowodorów i zwrotu ich do podziemnych zbiorników paliw tzw. VRS. Sprawność robocza tego typu instalacji wynosi 95%.
   Tankowanie olejem napędowym nie wymaga odsysania oparów – ponieważ emisja mieszaniny węglowodorów jest pomijalnie niewielka.
                Założenia przyjęte do obliczeń:
-          średnia liczba samochodów tankujących w ciągu godziny: 41,
-          czas tankowania 1 samochodu: 1 minuta,
-          średnia ilość tankowanego paliwa: 20 litrów,
-          czas pracy dystrybutorów w ciągu godziny: 1/2 godziny,
-          czas pracy dystrybutorów w ciągu roku: 4380 godzin.
                Obliczona emisja mieszaniny węglowodorów kształtuje się następująco:
a) sezon letni:
E = (0,45 m3/h x 920 g/m3) x (1 - 0,95) = 20,70 g/h = 0,00575 g/s,
Ea = 0,00575 g/s x 2190 h/rok = 0,04453 Mg/rok,
- 12 -
b) sezon zimowy
E = (0,45 m3/h x 360 g/m3) x (1 - 0,95) = 8,10 g/h = 0,00225 g/s,
Ea = 0,00225 g/s x 2190 h/rok = 0,01774 Mg/rok.
Skład emitowanych par z dystrybucji paliw
Lp.
Składnik
Emisja maksymalna
Sezon letni
Sezon zimowy
g/s
Mg/rok
g/s
Mg/rok
1.
2.
3.
4.
Benzen
Ksylen
Toluen
Węglowodory alifatyczne
0,00014
0,00003
0,00012
0,00546
0,00107
0,00027
0,00089
0,04230
0,00005
0,00001
0,00005
0,00214
0,00043
0,00011
0,00035
0,01685
 
Razem
0,002875
0,022265
0,001125
0,007235
Parametry techniczne emitorów technologicznych
Emitor
Źródło emisji
Rodzaj emitora
H
Dn
v
Czas pracy
m
m
m/s
h/rok
E – 1
Stanowisko przyjmowania oleju napędowego
Zadaszony
4,0
0,05
0,0
60
E – 2
Stanowisko przyjmowania
benzyn i etylin
Zadaszony
4,0
0,05
0,0
228
E – 3
Dystrybucja paliw
Liniowy
1,0
0,05
0
4380
 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze stanowiska tankowania i dystrybucji będzie mogła wystąpić wyłącznie wskutek niewłaściwej i niezgodnej z przepisami technicznymi eksploatacji urządzeń i instalacji stacji napełniania gazem płynnym.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń może wystąpić z następujących źródeł:
-          nieszczelne połączenia armatury zainstalowanej na zbiornikach gazu płynnego (zawory, króćce, przyłącza przewodów),
-          końcówki hermetycznych elastycznych przewodów po zakończeniu napełniania zbiorników gazu płynnego z autocystern,
-          końcówka hermetycznego elastycznego przewodu po zakończeniu tankowania pojazdów gazem płynnym z dystrybutora gazu płynnego.
Niewielkie ilości gazu, które mogą wydostawać się z końcówek szybko rozprzestrzeniają się w powietrzu i rozpraszają się poniżej granicy wybuchowości.
Rodzaje odpadów powstających w trakcie pracy stacji paliw
Rodzaj odpadu
Skład chemiczny
Ilość
Sposób
Kod
Nazwa
 
Mg/rok
postępowania
130502*
Szlamy z olejów i benzyn
Substancje olejowe, piasek
0,5
Unieszkodliwianie
150101
Papier i tektura z opakowań
Celuloza
2
Odzysk
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
PCV, PE, PP
0,5
Odzysk
161030
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Pył mineralny
4
Składowanie
150202*
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczy-szczone substancjami niebezpiecznymi
tkaniny, ziemia okrzemkowa, diatomit
0,3
Unieszkodliwianie
160213*
Zużyte urządzenia zawierające nie-bezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne)
krzemionka, pary rtęci, aluminium
0,05
Unieszkodliwianie
 
 
Szlamy z olejów i benzyn w separatorach – odpad niebezpieczny (kod 13.05.02)
Na terenie stacji paliw zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej, w której wydzielony będzie obieg związany z odwadnianiem płyty dystrybutorów oraz parkingów. Ścieki deszczowe pochodzące z
- 13 -
tych obiektów będą odprowadzane do kanalizacji po podczyszczeniu w separatorze osadów i substancji ropopochodnych. Szlamy i osady z systemu podczyszczającego oprócz substancji olejowych mogę również zawierać metale ciężkie pochodzące ze spalin pojazdów.
Oświetlenie w postaci lamp wyładowczych, świetlówek - odpad niebezpieczny (kod 16.02.13)
Lampy wyładowcze zawierają od 70 do 150 mg rtęci w jednej sztuce. Rtęć i jej związki ze względu na dużą toksyczność została umieszczona na liście odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że składowanie odpadów zawierających rtęć musi odbywać się w sposób selektywny, wykluczający niekontrolowane przedostanie się tego pierwiastka do otoczenia. Zużyte świetlówki powinny być gromadzone w specjalnym, szczelnym i przeznaczonym wyłącznie na te odpady pojemniku (ok. 5 kg/rok). Podczas składowania należy zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do stłuczenia świetlówek i uwolnienia toksycznych par rtęci. Pojemnik ze świetlówkami powinien być przechowywany w zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp będzie miała wyłącznie osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami na terenie stacji paliw.
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – odpad niebezpieczny (kod 15.02.02). Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy w wypadku przestrzeganie wszystkich zawartych w dokumentacji zaleceń. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Projektowana inwestycja położona jest z dala od terenów podlegających ochronie w obszarze, który już wcześniej został poddany przekształceniom antropogenicznym. Sam teren zakładu obecnie nie posiada elementów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowych. Realizacja projektu w opisywanym rejonie wprowadzi nowe obiekty kubaturowe i technologiczne w teren dotychczas zabudowany, na terenie istniejącej stacji LPG, a tym samym nie zmieni znacząco krajobrazu. Ponieważ planowane obiekty będą miały stosunkowo niewielką wysokość obiekty te nie będą stanowiły dominanty w krajobrazie.
 
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
.Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na. środowisko .
 
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
Planowana inwestycja nie leży na terenie podlegającym ochronie przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
                         

Metryka

  • data wytworzenia: 2010.03.23
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-03-23 15:16
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-23 15:18

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 134803
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6148674
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-22 14:01

Stopka strony