Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12425– złożonego w dniu 25.11.2009 r. przez Inwestora – FUH ,,AN-DAW” Kujawski Antoni, Rogówko 114 C, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostanowiskowej automatycznej myjni samochodowej na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 44/5 – obręb Rogówko, Gmina Lubicz.

 

orzekam

 

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostanowiskowej automatycznej myjni samochodowej na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod.44/5 – obręb Rogówko, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – , FUH,, AN-DAW” Kujawski Antoni, Rogówko 114 C, 87-162 Lubicz.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 25.11.2009 r. nr rej. 12425 złożonym przez FUH,, AN-DAW” Kujawski Antoni, Rogówko 114 C, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostanowiskowej automatycznej myjni samochodowej na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 44/5 – obręb Rogówko, Gmina Lubicz.

Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 02.12.2009 r. pismem nr OŚW.7624-48(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

Wniosek dotyczy budowy jednostanowiskowej myjni samochodowej na nieruchomości oznaczonej, działkami nr geod. 44/5 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz.

 

Przedsięwzięcie  obejmuje budowę  wiaty  wykonanej  ze słupów  stalowych  i  rygli przenoszących  obciążenie  z  dachu  i  ścian  na  stopy  fundamentowe  stanowiącej  konstrukcję myjni  samochodowej  o  wymiarach   7,04m.* 25,94m. oraz pomieszczenia technologiczno-socjalnego o wymiarach 3,5m * 10,64 m. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest  na działce o nr ewidencyjnym 44/5 w Rogówku. Konstrukcja  dachu  jednospadowa  pokryta  blachą  trapezową  zwieńczona  attyką  ukrywającą  system  odprowadzający  wodę  deszczową. Elementy  konstrukcji  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną  i  wierzchniego  krycia. System  odprowadzenia  ścieków  wykonany  w postaci   stopniowanych osadników  piachu , łapaczy  błota  i  tłuszczu   podłączony  do  bezodpływowego zbiornika szczelnego żelbetowego zgodnie  z  projektem  budowlanym.

Stanowisko  do  mycia  aut  wykonane  z  posadzek  przemysłowych  z  wtopionym  systemem  przeciw  zamarzającym  w  postaci  rur  z krążącym  podgrzewanym  płynem.

Działka  nr.44/5  położona  jest  między  działkami: -47- działka  rolna,-44/4- grunty orne – przemysł ,-44/6 – grunty orne – przemysł, 44/13 – grunty orne – przemysł.

Bilans  terenu:

powierzchnia zabudowy  myjni z budynkiem socjalnotechnologicznym220m2, powierzchnia  działki  4242 m2 powierzchnia zabudowana 672 m2

W  planowanej  myjni  przewiduje się mycie  i  czyszczenie  pojazdów  samochodowych  ciężarowych przy  zastosowaniu  najnowocześniejszych  technologii  wypracowanych  przez  firmę  KARCHER 

Wszystkie  czynności  związane  z  myciem   pojazdów  będą  wykonywane mechanicznie.

W  myjni  mechanicznej  wykorzystane  będą  środki  chemiczne  jak :

-szampon, piana  aktywna, wosk  nabłyszczający, woda  osmotyczna.

Zastosowane  środki  spełniają  wszystkie  normy  ochrony  środowiska  i  są  biologicznie degradowalne.

Szacunkowe  zapotrzebowanie  na  energię  dotyczące  na  cały  obiekt  wynosi :

-elektryczną  :  1000  kW./miesięcznie   -cieplną, 80  kW.-wody 120  m3/miesięcznie

Nie  przewiduje  się  pracy  na  urządzeniach  emitujących  hałas  o  dużym  natężeniu,      zanieczyszczających  powietrze,  emitujących  niebezpieczne  odpady,  ścieki,  pola  elektromagnetyczne  lub  inne  uciążliwości.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

             Przedsięwzięcie usytuowane jest w sąsiedztwie budynków produkcyjno- usługowych (o wysokim reżimie technologicznym) stacji obsługi samochodów ciężarowych.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia i dokonania rozruchu obiektu, zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac  budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zmiana sposobu użytkowania działek będących przedmiotem wniosku jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr VI/72/99 z dnia 27 stycznia 1999 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom  Nr 37, poz.284 z dnia 14 czerwiec 1999 r.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Planowane przedsięwzięcie, budowa myjni samochodowej jednostanowiskowej, w związku z czym  nie spełnia wymogów zawartych w § 3 ust.1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z  2004r. Nr 257. poz. 2573 ze zmianami), gdyż zmiana Rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r.(Dz. U. z 2007 r., Nr.158, poz.1105 wyraźnie wyłączyła myjnie samochodowe z konieczności stosowania procedur o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

  1. FUH.. AN-DAW” Antoni Kujawski, Rogówko 114 C,87-162 Lubicz,
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz
  3. pozostałe strony wg załącznika nr 1 (wykaz stron postępowania administracyjnego OŚW.7624-48/09)
  4. a/a MG

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-12-15 14:42

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10