Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

DECYZJA 

      

 

             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12944– złożonego w dniu 08.12.2009 r. przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LIT Sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu kompleksu hotelowego „Dolina Drwęcy” poprzez przebudowę budynku dawnej szkoły na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 273/6, 273/7 – obręb Krobia, Gmina Lubicz.

 

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu kompleksu hotelowego „Dolina Drwęcy” poprzez przebudowę budynku dawnej szkoły na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 273/6, 273/7 – obręb Krobia, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LIT Sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 08.12.2009 r. nr rej. 12944 złożonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LIT Sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15, 87-100 Toruń zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu kompleksu hotelowego „Dolina Drwęcy” poprzez przebudowę budynku dawnej szkoły na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 273/6, 273/7 – obręb Krobia, Gmina Lubicz.

Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 09.12.2009 r. pismem nr OŚW.7624-51(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

 Wniosek dotyczy stworzenia kompleksu hotelarskiego „Dolina Drwęcy” poprzez przebudowę budynku „dawnej szkoły” na nieruchomości oznaczonej, działkami nr geod. 273/6 i 273/7 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

             Stworzenie kompleksu hotelowego polegać będzie na adaptacji istniejącego budynku  "starej szkoły" do funkcji usług hotelowych z towarzyszącą rekreacją i programem SPA.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w celu dostosowania istniejącego obiektu do nowych potrzeb. Zakres prac budowlanych będzie miał charakter typowych robót budowlanych, obejmujący:   wyburzenie oraz postawienie nowych ścianek działowych, demontaż stropów drewnianych, wykonanie nowych stropów, demontaż istniejących instalacji i wykonanie nowych , wymianę stolarki budowlanej, wykonanie robót wykończeniowych, (tynkowanie, malowanie, układanie płytek ściennych i terakoty, układanie paneli podłogowych i wykładzin podłogowych) ,wykonanie prac elewacyjnych ,dekarskich i blacharskich oraz utwardzenie terenu, wykonanie miejsc postojowych i obiektów małej architektury. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych przystąpi się do wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń w meble, sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania tego typu obiektu.

            Nie przewiduje się rozbudowy istniejących budynków lub budowy nowych obiektów. Cały zakres robót budowlanych realizowany będzie w istniejącym obiekcie.

            W obrębie budynku znajdować się będzie 68 miejsc noclegowych w pokojach  1, 2, 3, 4 - osobowych, 2 sale konferencyjne, kuchnia i sala restauracyjna, pomieszczenia rekreacji ruchowej oraz SPA.

             Przedsięwzięcie usytuowane jest w sąsiedztwie budynków produkcyjno- usługowych (o wysokim reżimie technologicznym) od strony południowej i zabudową jednorodzinną od strony północnej.

             Przewidziana ilość miejsc parkingowo - postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych wynosi 27 (25 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 miejsca dla samochodów ciężarowych). W projekcie przewidziane jest prowadzenie kuchni, która wydawać będzie codziennie wyżywienie dla gości hotelowych (maksymalna liczba gości hotelowych to 68 osób) na małej sali konsumpcyjnej oraz będzie obsługiwać imprezy okolicznościowe.

Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez wykorzystanie istniejącego zjazdu z ulicy Dolina Drwęcy.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko . W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia i dokonania rozruchu obiektu, zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych powstaną materiały odpadowe, gruz, drewno, materiały ceramiczne, stalowe, tworzywa sztuczne. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach (gruz, drewno) lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem  w/w asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

            Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 11626m2. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych – ok. 1750m2. Dotychczas działki, na których planowana jest inwestycja wykorzystywana była jako teren „starej szkoły”.

Zmiana sposobu użytkowania działek będących przedmiotem wniosku jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XIV/221/99 z dnia 03 września 1999 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom  Nr 88, poz.1007 z dnia 10 grudnia 1999 r. gdzie opisano: adaptacja istniejącej funkcji (istniejąca funkcja do likwidacji) – budynek byłaj szkoły – modernizacja i adaptacja do nowych funkcji.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Planowane przedsięwzięcie, w postaci hotelu, umożliwi pobyt 68 osobom, w związku z czym  nie spełnia wymogów zawartych w § 3 ust.1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z  2004r. Nr 257. poz. 2573 ze zmianami), jest liczbą mniejszą niż ilość osób stwierdzona w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami miejskimi.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim

 Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 POUCZENIE:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

 

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LIT Sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15, 87-100 Toruń
 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
 4. W.A.S. Wietmarcher-Polska, ul. Nowa 2,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,
 5. pozostałe strony wg załącznika nr 1 (wykaz stron postępowania administracyjnego OŚW.7624-50/09)
 6. a/a AT

Metryka

 • data wytworzenia: 2009.12.15
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-12-15 11:04
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-15 11:07

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112835
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3764099
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 08:47

Stopka strony