Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

                                                              D E C Y Z J A

 

 

 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 10997- złożonego w dniu 19.10.2009 r. przez Dynamic-Metal Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej 552, na działce nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin,  gmina Lubicz

 

 

określam

 

 

 

dla Dynamic-Metal Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr.552, na działce nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3,- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

1)      brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2)      warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

 

 

I.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

-teren działek nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej 552, na terenie działek nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

 

 

 

 

Zakres prac budowlanych:

Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę drogi dojazdowej łącznie z budową zjazdu z drogi Łysomice-Lubicz  w miejscowości Grębocin. Terenami przyległymi są działki  przeznaczone działalność usługowo-produkcyjną oraz użytkowane rolniczo. Długość planowanej do realizacji drogi-450mb,szerokość pasa drogowego 12m,szerokość jezdni 7 m, Nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego łącznie z wtopionymi krawężnikami i rowami odwadniającymi. Nośność drogi dla ruchu kategorii KR 3,klasa drogi L.

Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok. 7600m2.

Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- 4000 m2.

 

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

 

Budowa odcinka drogi o zasięgu lokalnym będzie realizowana technologii tradycyjnej poprzez wykonanie  koryta w gruncie rodzimym. Koryto będzie wypełnione tłuczniem kamiennym o różnych frakcjach zagęszczanym mechanicznie. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót budowlanych nadmiar ziemi zostanie wykorzystany do formowania skarp i rowów odwadniających.

Roboty będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wały i równiarki, wywóz ziemi i dowóz materiałów budowlanych samochodami ciężarowymi z wywrotem.

 

 

II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

 

 

 1. w zakresie gospodarki odpadami:

   

-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.

 

 

2.  w zakresie ochrony przyrody:

 

-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.

 

 

3.  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

 

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy opróżniać sukcesywnie za pośrednictwem jednostki wywożącej nieczystości płynne.

 

 

4.  w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:

 

-inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

 

 

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.

 

-dla pracowników należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki pracy,

-na placu budowy ustawiona zostanie toaleta typu Toi-Toi. Należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno- bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków,

-należy umieścić tablice informacyjno- ostrzegawcze na obrzeżach wykopu.

 

 

IV Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

 

Nie dotyczy.

 

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Nie dotyczy.

 

 

VII Wykorzystywanie zasobów naturalnych.

 

Nie dotyczy.

 

 

VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną leży także poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 19.10.2009 r. nr rej, 10997 złożonym przez Dynamic-Metal Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej 552, na działce nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz

Na podstawie art.61 § 4 KPA w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Lubicz dnia 20.10.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-41(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

Dnia 15.07.2009 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-41(2)/09 i OŚW.7624-41(3)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do  Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej 552, na działce nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

 

Odpowiedzią na pismo OŚW.7624-41(2)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-215-2009r z dnia 05.11.2009 r. (10.11.2009r.-data wpływu, nr rej. 11832) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który postanowił, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odpowiedzią na pismo OŚW.7624-41(3)/09 było postanowienie OS.III.7633-124/09 z dnia 02.11.2009r. (10.11.2009r.-data wpływu, nr rej. 11878) Starosty Powiatowego w Toruniu, w którym również orzeczono o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy, dnia 12.11.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-41(4)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nr N.NZ-402-L-215-09) i Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-124/09) oraz niewielki zakres przedsięwzięcia,  usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia poza obszarem szczególnej ochrony, a także brak oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiczu .

 Spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 16.11.2009 r. OŚW.7624-41(5)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 01.12.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

 

 

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.

 

 

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

 

 

 1. Dynamic – Metal Sp z o.o., ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin,
 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz
 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich,ul. Polna 113,87-100 Toruń
 4. Pozostałe strony  zgodnie z załącznikiem nr 1
 5. a/a MG

 

 

Do wiadomości;

 

 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,

2. Starosta Powiatowy w Toruniu.

Załącznik 1

 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr.552, na działce nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi dojazdowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr.552 relacji Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz, na terenie działek nr geod. 302/4,293/14,234/2,292/9,292/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka drogi o długości 450 m, szerokości pasa drogowego12m,szerokości jezdni 7 m. drogę zalicza się do kategorii L. Terenami przyległymi są działki przeznaczone po działalność usługowo-produkcyjną oraz działki pod użytkowanie rolne. Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie to7600 m2. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- 4000 m2

Planowane do realizacji przedsięwzięci będzie posiadać przekrój poprzeczny jak dla dróg zamiejskich, z poboczami i odwodnieniem powierzchniowym do przydrożnych rowów. Docelowo zostanie wykonany przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Na projektowanym odcinku drogi dojazdowej planuje się wykonać nawierzchnię bitumiczną lub z kostki betonowej jak dla ruchu kategorii KR3. Nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej zostanie położona na podbudowie tłuczniowej. W trakcie realizacji zamierzenia ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Prace budowlane będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wały, wywóz nadmiaru gruntu i dowóz materiałów budowlanych samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie koryta drogi będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót drogowych, z zagęszczeniem warstwowym wałami i zagęszczarkami mechanicznymi

Inwestycja zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska.                                                  

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

            Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie drogi dojazdowej wraz z zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej 552 na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 302/4; 293/14; 234/2; 292/9; 292/3  w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz.

 

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

 

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

 

- skala 1:1000

 

- droga dojazdowa z zjazdem publicznym do Centrum Logistycznego

 

- lokalizacja w miejscowości Grębocin

 

- tereny aktualnie uprawiane rolniczo

 

- brak zabudowań w najbliższym sąsiedztwie

 

2) obsługa komunikacyjna:

 

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

 

- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla drogi dojazdowej

 

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

 

- ilość samochodów osobowych....... 50....... szt./doba

 

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów........30……szt./doba

 

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 7600 m²

 

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych        4000 m².

 

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

 

Tereny rolnicze – plan szczegółowy w opracowaniu ( na etapie końcowym).

 

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

 

Nie występuje

 

6) rodzaj technologii:

 

Technologia tradycyjna, koryta z warstwami przesączającymi, krawężniki , nawierzchnia z kostki betonowej

 

 7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

 

1) Podjęcie realizacji przedsięwzięcia w pełnym zakresie

 

2) Niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia

 

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

 

 

 

 

Etap realizacji

 

Etap eksploatacji

 

Woda

 

5000 m³

 

 

 

Paliwa

 

2000 l ON

 

 

 

Gaz

 

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

 

inne surowce; materiały

 

 

 

 

 

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

 

1) prace będą wykonywane w godz. 7-18ºº ( nie w godzinach nocnych )

 

2) wody opadowe będą odprowadzane do rowów przydrożnych

 

3) odpady opakowaniowe i budowlane będą gromadzone w miejscach wyznaczonych

 

 

 

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

 

15 m³ - do kontenera TO-TO-J

 

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

 

nie dotyczy

 

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

 

Wody deszczowe odprowadzane do przydrożnych rowów

 

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

 

nie dotyczy

 

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

 

W granicach nieruchomości ( tj. działka nr 302/4; 293/14; 234/2; 292/9; 292/3 )

 

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

 

Emisja nie będzie przekraczać 55 DB w porze dziennej

 

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

 

Nie dotyczy

 

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Nie dotyczy

 

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 

Około 12 km znajduje się obszar Natura 2000 - DDW. Około 6 km znajduje się obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” oraz obszar Natura 2000- Dolina Drwęcy.  

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-12-02 13:53
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-02 13:58

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10