Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1291 – złożonego w dniu 03.02.2009 r. przez Inwestora „EKOGAMA” Sp. z o.o., ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz powiat toruński.

 

 

 

określam

 

 

 

dla Inwestora „EKOGAMA” Sp. z o.o., ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  (piasek i żwir) na  części działek nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński.

 

 

 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

- teren działki nr 44/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

 

- teren działki nr 44/6 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na części działek nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy.

 

 

 

 • Powierzchnia  działki nr 44/5na której będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 3267 m2, powierzchnia działki nr 44/6 na której będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 10156 m2, razem 1,3423 ha i stanowią ją grunty orne kl. IV b, V i VI.  

Działki nr 44/5 i 44/6 zlokalizowane są w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. W miejscowości Młyniec Pierwszy znajdują się liczne udokumentowane i eksploatowane kopalnie kruszywa naturalnego. Działki nr 44/5 i 44/6 leżą w terenie typowo rolniczym otoczone polami uprawnymi. Od strony wschodniej graniczą z drogą gruntową, a od zachodu z działką nr 44/2 na której udokumentowane i eksploatowane jest złoże kruszywa naturalnego „Młyniec XI”. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po północnej i południowej stronie działek w odległości ok. 50 m od granicy działek, są to zabudowania gospodarstw rolnych. Zwarta zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 300 - 350 m. od granic działek i stanowią ją zabudowania domków jednorodzinnych.

Działki 44/5 i 44/6 są częściowo objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmująca tereny pod eksploatacje kruszywa, uchwalonej przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr.XLIII /651/02 z dnia 28 lutego 2002 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr.63,poz.1271 z dnia 18 czerwca 2002 r., jest to obszar oznaczony symbolem „PE-1” w którym ustala się możliwość prowadzenia wydobycia kruszywa.

Planowana powierzchnia obszaru górniczego na którym będzie się odbywać  odkrywkowa eksploatacja kruszywa wynosi 1,3423 ha i mieści się w obrębie działki nr 44/5 i 44/6 - dla takiego obszaru sporządzono i udokumentowano  część złoża w kat. C1 pod nazwą „Młyniec XXXIV”

Powierzchnia terenu działek nr 44/5 i 44/6 jest plaska, a rzędne terenu wynoszą w granicach 62-65 m npm.

            Pod względem hydrograficznym omawiany teren jak i  przeważająca część obszaru gminy znajduje się w zlewni rzeki Drwęcy, zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a tylko niewielkie fragmenty w południowej części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi  Jordan i przyrzecza Wisły. Przez tę część przepływa rzeka Drwęca w odległości ok. 800 m od miejsca lokalizacji inwestycji od strony zachodniej

.

 

 

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

 

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie z łyżką o pojemności 0,6 m³ ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 350, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska. poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

 

 

 

 

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

 

 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

 

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

 

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

 

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samodegradacji i oczyszczeniu w gruncie.

 

 

 

2. w zakresie ochrony przyrody:

 

 - teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Młyniec Pierwszy położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

 

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

 

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

 

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

               - organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

               - technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

 

 

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

 

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

 

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

 

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

 

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

 

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej,

 

 

 

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować, zgodnie z kierunkiem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz

 

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

 

 

 

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego

 

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

 

 

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

-należy zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobranego do  warunków lokalnych),

 

- należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

 

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypania naturalnych monitorów hałasu dla najbliższych zabudowań

 

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

 

 

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

 

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

 

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

 

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

 

 

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

- Nie dotyczy.

 

 

 

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

 

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego, udokumentowanego w kat. C 1 jako złoże ,,Młyniec XXXIV”

 

 

 

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

 

 

 

IX. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy w obszarze przeznaczonym planem szczegółowym pod eksploatację kruszywa naturalnego i poza obszarem NATURA 2000.

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Dnia 03.02.2009 r. nr rej 1291 wnioskiem złożonym przez  „EKOGAMA” Sp. z o.o. ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227) oraz została określona powierzchnia działek nr.44/5 i 44/6-obręb Młyniec Pierwszy znajdująca się w granicach opracowanego i uchwalonego planu miejscowego miejscowości Młyniec Pierwszy ,Gmina Lubicz. Powierzchnia działek  wyliczona została przez organ prowadzący poprzez wyznaczenie  w skali  mapy figury w postaci trapezu oraz zastosowanie wzoru matematycznego na pole trapezu:

 

     gdzie:

 • długości podstaw;

   

wysokość, czyli odległość między podstawami.

 

            Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 06.02.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-3(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

 

            Dnia 06.02.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-3(3)/09 i OŚW. 7624-3(02)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz powiat toruński. Inwestor ,, Ekogama”, ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

           W dniu 20.02.2009r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie nr OS.III.7633-8/09 (nr.rej1986) Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

 

         Strony postępowania, Pan Piotrowski Andrzej i Pan Kubicki Jan, pismem z dnia 18.02.2009r. (data wpływu 19.02.2009r. nr rej. 1923) wniosły sprzeciw dotyczący powstania kolejnej żwirowni planowanej do realizacji przez Inwestora „EKOGAMA” Sp. z o.o. ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń. Zdaniem stron powstające żwirownie osuszają teren, powstają na terenach objętych  szczególną ochroną środowiska oraz że Inwestor nie przeprowadził badań geologicznych.  W odpowiedzi na pismo Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 05.03.2009r. nr OŚW. 7624-3(4)/09 poinformował strony wnoszące sprzeciw, iż zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonej przez Radę Gminy Lubicz działki nr 44/5 i 44/6 położone w Młyńcu Pierwszym będące przedmiotem wniesionego sprzeciwu w części objętej w/w planem miejscowym są położone w terenie oznaczonym symbolem „PE-1” na obszarze tym zostało planem miejscowym ustalone przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa. Organ prowadzący postępowanie podkreślił również, że w wypadku spełnienia przez inwestora wymogów ustawowych nie występują przeciwwskazania użytkowania obszarów przeznaczonych pod eksploatację kruszywa naturalnego zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz.

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaopiniował pismem nr N/NZ-402-L-39-2009 z dnia 25.02.2009r. (data wpływu 03.03.2009r. nr rej. 2335), że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

 

          Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 07.04.2009 r. wydał postanowienie nr OŚW. 7624-3(4)/09, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia –  „EKOGAMA” Sp. z o.o., ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń – obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66  ustawy z dnia 03.11.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

            Na treść powyższego postanowienie dnia 14.04.2009 r.  zażalenie wniósł Pan Andrzej Piotrowski, ul. Polna 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz.. Skarżący w uzasadnieniu wniesionego zażalenia stwierdził, iż nie wyraża zgody na otwarcie planowanego przedsięwzięcia ponieważ jego działka jest osuszana. Zdaniem skarżącego raporty o oddziaływaniu na środowisko są jedną wielką fikcją, gdyż nikt nie przeprowadza stosowanych badań. Ponadto, skarżący wskazuje, że tereny na których powstają kopalnie są terenami chronionymi obszaru Doliny Drwęcy. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dnia 20.04.2009 r. przesłał zażalenie strony postępowania na postanowienie Wójta Gminy Lubicz pismem nr. OŚW. 7624-3(5)/9 z dnia 20.04.2009 wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu oraz spełniając wymogi art.10 KPA zawiadomieniem nr.OŚW.7624-3(6)09 z dnia 20.04.2009 powiadomił strony postępowania o wniesionym zażaleniu..

 

            Dnia 27.05.2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie nr SKO-60-6/09 (12.06.2009 r. – data wpływu, nr rej 6119), w którym uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Lubicz i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 

             Wójt Gminy Lubicz po ponownym dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, zakresu planowanej  inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów s w dniu 15.06.2009 r., postanowieniem nr OŚW. 7624-3(5)/09 stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.( Dz. Ust. z 2008 r Nr.199,poz.1227).

 

            Inwestor sporządził raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Starosty Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-3(6)/09 i OŚW. 7624-3(7)/09)- pisma z dnia 20.07.2009r.

 

            W dniu 20.07.2009 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-3(8)/9 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 20.07.2009r. nr OŚW. 7624-3(9)/09 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa Młyniec Pierwszy a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG.. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

 

            Firma „Ekogama” Sp. z o.o., ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń  otrzymała w dniu 28.07.2009r. r. pismo o nr. OS.III-7633-8/U/09(nr.rej7711) ze Starostwa Powiatowego w Toruniu o konieczności dokonania uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.

 

            Do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-46-2009 z dnia 06.08.2009 r.( nr.rej.8250)dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

            Do Starostwa Powiatowego w Toruniu dnia 04.08.2009 r. wpłynęło pismo Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich, z którego wynika, że powstanie kopalni w planowanej lokalizacji narusza ich własność oraz zmienia na tym terenie stosunki wodne. Starostwo Powiatowe  w Toruniu  dnia 13.08.2009r. pismem nr OŚ. III. 7500-1/4/09 na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowiło przekazać według właściwości, tj. Wójtowi Gminy Lubicz pismo Państwa Marii i Andrzeja Piotrkowskich. Wójt Gminy Lubicz  pismem z dnia 24.08.2009 r. nr OŚW.7624-3(10)/09 poinformował Państwa Piotrkowskich, iż ich wnioski zostaną rozpatrzone w trakcie prowadzonego postępowania w uzasadnieniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz , że tereny działek nr 44/5 i 44/6 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz posiadają funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem PE -1, tj. przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa, przeznaczenie dopuszczalne – 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej i zagrodowej lub dotychczasowej funkcji terenu, 2) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla projektowanego zakładu wydobywczego, 3) obiekty socjalne na okres prowadzenia eksploatacji.

 

           Dnia 27.10.2009 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Starostwa Powiatowego w Toruniu nr OS.III-7633-8/UZG/09 z dnia 19.10.2009 r.( nr.rej11354). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 29.10.2009 r. OŚW.7624-3(11)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu oraz przekazał stronom do wiadomości treść postanowienia uzgadniającego Starosty Powiatowego w Toruniu.. W wyznaczonym terminie, dnia 10.11.2009 r. wpłynęło zażalenie - jednej ze stron postępowania administracyjnego – Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich. W piśmie tym, Państwo Piotrowscy nie wyrażają zgody na otwarcie żwirowni, uzasadniając to tym, iż żwirownia miałaby powstać na terenie Obszaru Chronionego Kraj obrazu Doliny Drwęcy i skutkiem jej realizacji byłoby obniżenie poziomu Lutra wody w studni a transport kruszywa powoduje pęknięcia ścian domu. . Wójt Gminy Lubicz analizując zarzuty podniesione przez  stronę postępowania zgodnie z art.85, ust.2 pkt.1 lit. b ustawy z 3 października 2008r. nie uwzględnił podniesionych przez stronę zarzutów, gdyż zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonej przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XLIII/651/02 z dnia 28.02.2002 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 63, poz.1271 z dnia 18.06.2002 r. działki nr 44/5 i 44/6 położone w Młyńcu Pierwszym są położone na terenie oznaczonym symbolem „PE-1”na obszarze tym zostało planem miejscowym ustalone przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa. Na obszarze oznaczonym symbolem „PE-1” została ustalona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej – odkrywkowej eksploatacji kruszywa niezależnie na poszczególnych działkach geodezyjnych, stanowiących odrębne własności pod warunkiem spełnienia określonych wymogów ustawowych.

 

           Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr 44/5 i 44/6 -obręb Młyniec Pierwszy jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

 

 

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

 

POUCZENIE:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.  „EKOGAMA” Sp. z o.o. ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń

 

2. pozostałe strony wg załącznika 

 

5. a/a AT

 

 

 

Do wiadomości:

 

1. Starostwo Powiatowe

 

    ul. Towarowa 4-6

 

    87-100 Toruń

 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

    ul. Szosa Bydgoska 1

 

    87-100 Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

 

 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz powiat toruński

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XXXIV na terenie działki 44/5 oraz 44/6, obręb Młyniec Pierwszy. Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje  udokumentowane złoże, tj. 1,3423 ha. Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych do głębokości 15 m ppt. Złoże będzie urabiane max. dwoma piętrami eksploatacyjnymi tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie z łyżką o pojemności min. 0,6 m³ ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni.

Przyjęty sposób eksploatacji kruszywa jest najprostszym z możliwych i najmniej szkodliwym dla otaczającego środowiska. Eksploatacja kruszywa nie przewiduje transportu kruszywa wewnętrznymi taśmociągami, jego obróbki poprzez przesiewanie i płukanie oraz kruszenie kamienia. Rozwiązania technologiczne nie odbiegają od standardów przyjętych przy realizacji innych tego typu przedsięwzięć.

 

 

 

 

Załącznik  nr 2

 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz powiat toruński.

 

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 

(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)

 

 

 

 

 

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

   

Przedmiotem inwestycji jest eksploatacja kruszywa naturalnego (piasek, żwir) w miejscowości Młyniec Pierwszy gmina Lubicz powiat toruński na działkach o nr ew. 44/5 i 44/6 o powierzchni całkowitej 4,4 ha.

Projekt zakłada eksploatacją kruszywa naturalnego (piasek, żwir) w granicach działek nr ew. 44/5 i 44/6  o rocznym wydobyciu mogącym przekraczać 20000 m3. Wydobycie prowadzone będzie metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Teren działek nr 44/5 i 44/6 na których będzie zlokalizowana inwestycja jest własnością inwestora. Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”, planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Podstawą kwalifikacji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), §3 ust.1 pkt 40 lit.”a” - wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową , w zakresie nie wymienionym              w §2 ust.1 pkt 26 lit a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze                       o powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub wydobyciu nie przekraczającym 20000 m³ rocznie, gdy działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych

 

 

 1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

   

W obrębie obszaru projektowanej eksploatacji brak jest wartościowej przyrodniczo pokrywy roślinnej. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie niezabudowanym rolniczym stanowiącym zgodnie z ewidencją gruntów użytki rolne. Projektowana inwestycja zajmie teren o powierzchni ok. 4,4 ha co stanowić będzie powierzchnię prowadzenia robót eksploatacyjnych. Na terenie eksploatacji kruszywa nie planuje się budowy budynków socjalnych czy też magazynowych. Planowany teren eksploatacji wykorzystywany był dotychczas rolniczo, przeważnie poprzez uprawę roślin zbożowych o małych wymagań glebowych ze względu na niską klasę bonitacyjną gruntu – V i VI kl. bonitacyjna.

 

 

 1. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

   

     Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych do głębokości 15 m ppt. Złoże będzie urabiane max. dwoma piętrami eksploatacyjnymi tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie z łyżką o pojemności min. 0,6 m³ ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni.

Przyjęty sposób eksploatacji kruszywa jest najprostszym z możliwych i najmniej szkodliwym dla otaczającego środowiska. Eksploatacja kruszywa nie przewiduje transportu kruszywa wewnętrznymi taśmociągami, jego obróbki poprzez przesiewanie i płukanie oraz kruszenie kamienia. Rozwiązania technologiczne nie odbiegają od standardów przyjętych

w kraju i w krajach UE.

 

 

 1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

   

Inwestor nie przewiduje wariantowania inwestycji.

 

Biorąc pod uwagę miejsce realizacji przedsięwzięcia w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zagrożeń środowiskowych, planowanemu zagospodarowaniu terenu w przyszłości, obecnie dostępnych technologii i wiedzy technicznej, odstąpienie od realizacji inwestycji nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia gdyż w żaden sposób nie zmieni obecnej ani przyszłej waloryzacji terenu i najbliższych okolic gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się czynne kopalnie kruszywa.

 

 

 

5.      Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

 

 

 

a)      energia elektryczna - brak

b)      zużycie wody – brak

c)      paliwo – benzyna i olej napędowy do napędu koparek i ładowaczy (wielkość zużycia zależna od parametrów technicznych sprzętu i ilości przepracowanych godzin)

d)      materiały – brak

e)      inne surowce - brak

 

 

 1. Rozwiązania chroniące środowisko:

   

                  Planowana eksploatacja kruszywa naturalnego nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace wydobywcze należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu sprawnych maszyn posiadających aktualne przeglądy techniczne. Ewentualna obsługa serwisowa i naprawcza maszyn odbywa się w określonych odstępach czasowych i przeprowadzana jest przez wyspecjalizowane ekipy serwisowe w wyspecjalizowanych stacjach diagnostycznych.. Zużyte części, oleje itp. będą wymieniane poza obszarem eksploatacji w stacjach serwisowych i przekazywane do utylizacji.

 

Aby zapewnić prawidłową ochronę środowiska w bezpośrednim zasięgu eksploatacji kruszywa należy:

- zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych,

- ustanowić kierownika ruchu zakładu górniczego odpowiedzialnego za pracę na terenie 

  zakładu,

- ograniczyć wydobycie (prace eksploatacyjne) w skrajnie niekorzystnych warunkach

   pogodowych np. ulewne deszcze lub śnieżyce.

- wszelkie naprawy i konserwacje maszyn i sprzętu technicznego dokonywać w miejscach do

  tego wyznaczonych przez upoważnione do tego osoby.

- ustanowić filary ochronne od sąsiadujących gruntów o szerokości 6-10 m

- powstały przy eksploatacji nadkład ziemny zhałdować i wykorzystać do rekultywacji dna i 

  skarp wyrobiska powstałego po wyeksploatowaniu złoża.    

 

 

W przypadku poważnych awarii należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  

 

 

7.      Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

 

 

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: brak.

 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: brak.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Będą to niewielkie ilości związane ściśle z wielkością opadów deszczu i śniegu.

Rozpatrywany teren nie posiada dobrze rozbudowanej sieci hydrograficznej. W obszarze planowanej eksploatacji brak jest zintegrowanych systemów melioracyjnych. Ukształtowanie terenu (płaska powierzchnia) oraz względnie dobra przepuszczalność podłoża, powoduje że spływy powierzchniowe będą przebiegać we wszystkich stronach bez wyraźnego ukierunkowania stopniowo wsiąkając w grunt i zasilając wody podziemne.

Cały teren przewidywanej eksploatacji znajduje się poza zasięgiem jakichkolwiek wylewów powodziowych czy okresowych zalewów spowodowanych intensywnymi ulewami bądź wiosennymi roztopami śniegu.

 

 

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa  nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu  . Odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

Groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości które ulegną samodegradacji i oczyszczeniu w gruncie.

 

 

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości:

pracy każdej kopalni kruszywa naturalnego towarzyszy hałas, spaliny pojazdów i maszyn oraz może wystąpić w niewielkiej skali pylenie urobku wydobywanego kruszywa. Wyżej wymienione oddziaływanie związane będzie z pracą sprzętu wydobywczego, ruchem pojazdów oraz środków transportu. Wykorzystywany sprzęt do wydobywania kruszywa, z wyjątkiem zdejmowania nadkładu,  będzie pracował w wykopie, co ograniczy emisję hałasu, spalin i pyłu do obszaru i terenu górniczego. Ze względu na odległości od najbliższych zabudowań, rodzaj sprzętu i ilość oraz fakt że praca maszyn będzie okresowa tylko na czas załadunku urobku na samochody, można stwierdzić że:

- oddziaływanie spalin i pyłu może wystąpić tylko w niewielkiej skali o zasięgu najwyżej 

   kilku metrów

- hałas nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Można go przyrównać np. do pracy ciągnika 

   rolniczego lub kombajnu i nie powinien przekroczyć 50 dB.

Miarą jakości warunków akustycznych jest nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

 

 

8.      Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

 

 

 

Brak

 

 

 

 1. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

   

 

 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie znajdują się obszary Natura 2000.Teren inwestycji znajduje się w granicach chronionego krajobrazu.

 

 

 

 

...............................................................

    podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-12-01 12:29
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 12:30

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112828
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3762607
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-22 14:21

Stopka strony