Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-20(4)/07                                             Lubicz, 11.12.2007 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 106, art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 , poz. 1071 ze mianami), § 3 ust. 1 pkt 72 a, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Firmę Projektową ,,ekosan-projekt",

Pełnomocnictwo ,,Urząd Gminy Lubicz" ,

                                        Ul. C. Skłodowskiej 32 A/64,85-094 Bydgoszcz

W sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, łącznie z przepompowniami i rozbudową oczyszczalni ścieków na działkach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia w miejscowościach Młyniec Drugi, Krobia i Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

orzekam

Brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) - § 3 ust 1 pkt. 72 a  ? dla przedmiotowego przedsięwzięcia może być wymagane opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z § 5 dokonano szczegółowej oceny charakterystyki przedsięwzięcia i potencjalnych oddziaływań na środowisko przewidywanej do realizacji  inwestycji, dokonano analizy usytuowania przedsięwzięcia na obszarach bezpośrednio przyległych do strefy ujęcia wody pitnej ,, Drwęca Jedwabno" oraz obszaru chronionego krajobrazu ,, Dolina Drwęcy" -  stwierdzono, że można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

            Szczegółowe uwarunkowania, które pozwalają na odstąpienie od sporządzenia stosownego raportu, to: lokalizacja przedsięwzięcia na terenie objętym szczegółowym określeniem funkcji terenu zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XIV/221/99 z dnia 03.09.1999 r. / Dz. U. Woj. Kuj- Pom z dnia 10 grudnia 1999 r. nr.88 poz.1007/ pod usługi komercyjne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, istniejąca infrastruktura w postaci sieci wodociągowej. Realizacja tego przedsięwzięcia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca.14000 mb , sieci tłocznej o długości ca.3400 mb łącznie z przepompowniami i przykanalikami. Przez zaprojektowany system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ścieki bytowe z terenu zurbanizowanego będą odprowadzane do istniejącej czyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ulegnie modernizacji i zostanie obciążona ściekami komunalnymi w ilości ca. 128 m3/na dobę co w znacznym stopniu wyeliminuje niekorzystny wpływ  ścieków bytowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na środowisko naturalne, ścieki zostaną odprowadzone  z obszaru zamieszkałego przez  ca. 1300 osób.

            Ponadto w myśl art. 51 ust. 3 pkt. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz   zwrócił się do Starosty Powiatowego w Toruniu i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie  opinii  o konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem nr N/NZ-402-L-1197-2007 z dnia 23.11.2007 r. wyraził opinię, że dla realizacji przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne. Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem nr OŚ.III.7633-94/R/07 z dnia 06.11.2007 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Lubicz, jako organ prowadzący postępowanie, odstępując od obowiązku sporządzenia raportu uwzględnił  łącznie szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. i postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

 

 1. Firma,, ekosan-projekt?, ul. C. Skłodowskiej 32 A/64, 85-094 Bydgoszcz,

 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

 3. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

 4. Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,

 5. Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice,

 6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały, 87-123 Dobrzejewice,

 7. pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń,

 8. a/a MG

Do wiadomości;

1.      Starostwo Powiatowe w Toruniu,

2.      Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

drukuj (POSTANOWIENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 2007-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-13 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-13 12:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-13 14:31

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139739
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10