Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-08/10/07                              Lubicz, dnia.26.10.2007r.

D E C Y Z J A

      Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. ? Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 46 ust.1 pkt.1,art.46 a ust.1 i 7 pkt.4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r., nr.129, poz.902 ze zmianami, po rozpatrzeniu wniosku złożonego  w dniu 04.05. 2007r. nr rej.3780, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad W Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 81-085 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wzmocnieniu mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi krajowej nr 10  w km. 318+232 wraz z rozbiórką i budową drogi i mostu objazdowego. Remont drogi krajowej nr 10 od km.317+800 do km. 318+870 w Lubiczu Dolnym i Górnym, Gmina Lubicz.

O K R E Ś L A M

dla przedsięwzięcia pn. remont i  wzmocnienie mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi krajowej nr 10 w km.318+232 wraz z rozbiórką drogi i budową mostu objazdowego. Remont drogi krajowej nr 10 od 317+800 do 318+870 w Lubiczu Dolnym i Górnym, Gmina Lubicz.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie polega na  remoncie i przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 10 w km. 318+232 wraz z budową mostu objazdowego MS-54, remoncie drogi krajowej nr 10 od km.317+800 do km. 318+870, całkowita długość remontowanej i przebudowywanej drogi 1070 m.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest ciąg drogi krajowej nr.10 w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania;

- rozbiórkę 2 przęseł mostu,2 przyczółków i filara,

- przebudowę 2 przęseł mostu,2 przyczółków i filara,

- budowę mostu objazdowego MS-54 wraz z objazdami,

- rozbiórkę mostu objazdowego wraz z objazdami,

- przebudowę sieci uzbrojenia-wodociągu i kabli telefonicznych,

- budowy odwodnienia mostu i drogi-kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe,

- wycinkę kolidującego drzewostanu,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi,

- przebudowę i budowę nowych ciągów pieszych,

- wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w ul .Dworcową,

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i przejść dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania,

- wykonania na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej,

- wyposażenie skrzyżowania w elementy bezpieczeństwa ruchu.

Przedsięwzięcie planuje się wykonać dla wzmocnienia nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów a także ruchu pieszo rowerowego.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem koniczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

1. w zakresie gospodarki odpadami

1) Przed przystąpieniem do robót remontowo- budowlanych wykonujący je, jako posiadacz odpadów winien posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr.39,poz.251 ze zmianami).

2) Masy ziemne przemieszczane w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarować w  ramach prowadzonego zadania, pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska( Dz. U. z 2006 r. nr.129, poz.902 ze zmianami), nadmierne ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

3) Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.

2. w zakresie ochrony przyrody

1) Przed przystąpieniem do robót remontowo - budowlanych wykonać inwentaryzację dendrologiczną  oraz uzyskać stosowne zezwolenia i opinie na wycinkę drzew i krzewów.

2) Uzgodnić zakres  w/w przedsięwzięcia z Ministrem Środowiska, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pod kątem możliwości oddziaływania na obszar NATURA-2000 ,,Dolina Dolnej Wisły? oraz użytkownikiem obwodu rybackiego-Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

3)   Do minimum ograniczyć możliwość wprowadzania zanieczyszczeń do rzeki Drwęcy w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

1)  W trakcie  realizacji przedsięwzięcia nie zanieczyścić warstw wodonośnych.

2)  Wody opadowe i roztopowe winny być ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, oczyszczone przed ich zrzutem do odbiornika i odprowadzone  na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

3)  Na etapie budowy zainstalować urządzenia zapewniające właściwe gromadzenie nieczystości  ciekłych i stałych.

4. w zakresie zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

1) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych.

2) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1) Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz mas ziemnych przewidzianych do przemieszczenia.

2)  Zaprojektować odpowiednie urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe zbierane z powierzchni ziemi.

3)  Dokonać uzgodnień  w zakresie zrzutu wód opadowych i roztopowych oraz wykonania bądź przebudowy urządzeń wodnych  z administratorami cieków wodnych ? warunki te uwzględnić w dokumentacji technicznej.

4) Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

5)  W projekcie budowlanym przyjąć takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które zapewnią zachowanie standardów środowiska na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz udokumentować poprawność tych rozwiązań.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.   

Nie dotyczy- przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

U Z A S A D N I E N I E

      Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. nr.129. poz.902 ze zmianami) wnioskiem z dnia  04.05.2007 r. nr rej. 3780 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz ? Pełnomocnictwo  Firma ,,TRAB? Mosty, Projektowanie- Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyńskiego 34,81-595 Gdynia, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wzmocnieniu mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi krajowej nr. 10 w km.318+232 wraz  budową i rozbiórką mostu objazdowego  oraz remoncie drogi krajowej nr. 10 od km 317+800 do km.318+870 w miejscowościach  Lubicz Dolny i Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubicz Dolny przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubicz  Nr. XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. ( Dz. U. Woj. Kuj-Pom z dnia 24.02.2006 nr.23 poz.338), postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny, Mierzynek  przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubicz  Nr.XIV/221/99 z dnia 3 września 1999 r.( Dz. U.  Woj. Kuj-Pom z dnia 10 grudnia 1999r. nr.88, poz.1007), postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Górny i Krobia  przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr. XLVIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.( Dz. U. Woj. Kuj- Pom.  z dnia 10 sierpnia 2006 r. nr.106,poz.1631).

Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art. 51.ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr.129, poz. 902 ze zmianami) wystąpił pismami  z dnia 24.05.2007 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem N/NZ-402-L-100-07 z dnia 19.06.2007 r. wyraził opinię o braku konieczności sporządzenia raportu, natomiast Starosta Powiatowy w Toruniu  postanowieniem OS.III.7633-41/R/07 z dnia 31.05.2007 r. wyraził opinię o konieczności sporządzenia raportu w zakresie art. 52  Prawa Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Lubicz  postanowieniem z dnia  27.06.2007  OŚW.7624-08(4)/07 nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

W dniu 30.08.2007 r.  inwestor  przekazał raport organowi prowadzącemu postępowanie, i Wójt Gminy Lubicz   pismami  z dnia 05.09.2007 r.  nr OŚW.7624-08(6)07 i nr OŚW.7624-08(7)07  wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Powiatowego w Toruniu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia. Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.10.2007 r. nr N/NZ-403-L-191/07 oraz Starosty Powiatowego w Toruniu z dnia 12 .10.2007 r. nr OS.III-7633-41/UZG/07 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia.

W postępowaniu zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo Ochrony  Środowiska zapewniono możliwość  udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 05.09.2007 r.  poinformowano o możliwości zapoznania się  i składania uwag i wniosków do w/w wniosku i raportu w terminie 21 dni od dnia 06.09.2007 r. W toku postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin Ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Otrzymują strony ;

1.Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

2.Firma,,TRAB?, Mosty, Projektowanie i Nadzory, ul. Makuszyńskiego 34,81-595 Gdynia,

3.Państowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej,, Poczta Polska? , Pl. Małachowskiego 2, 00-940 Warszawa,

4.Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Bydgoszczy, Rejon Dróg Krajowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

5. Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10,87-148 Łysomice,

6. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu, ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń,

7.Powiatowy Zarząd Dróg. ul. Polna 113,87-100 Toruń,

8. Gminny Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz,

9. Pozostałe strony poprzez publikację na tablicach ogłoszeń i Internecie,

10. a/a MG

Otrzymują do wiadomości;

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu,

2. Państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Toruniu,

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wzmocnieniu mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi krajowej nr 10 w km.318+232 wraz z budową i rozbiórką  mostu objazdowego a także remontem drogi krajowej nr. 10 od km.317+800 do km.318+870 w Lubiczu Dolnym i Górnym, Gmina Lubicz.

              

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie  będzie polegać  na wykonaniu remontu  mostu i wykonaniu remontu 1070 mb drogi krajowej nr. 10  w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny, Gmina Lubicz. Remont mostu to rozbiórka elementów istniejącej konstrukcji 2 przęseł,2 przyczółków i filara oraz przebudowa filara,2 przyczółków i 2 przęseł i budowa jezdni o szerokości 11 m. łącznie z chodnikami. W trakcie przebudowy zostanie również wykonana  sieć uzbrojenia kolidująca z zakresem prac tj. sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Na czas  trwania robót na przeprawie zostanie wykonamy most objazdowy MS- 54  wraz z dojazdami zapewniający ciągłość ruchu pojazdów samochodowych i ruchu pieszych. Po wykonaniu prac remontowych most objazdowy oraz dojazdy będą podlegać demontażowi , a teren zostanie przywrócony do stanu przed rozpoczęcia prac.

Remont drogi, to wykonanie nawierzchni bitumicznej do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś poprzez jej wzmocnienie i pogrubienie warstw asfalto-betonu, przebudowa istniejących ciągów pieszych i budowa nowych ciągów. Wykonane zostanie nowe odwodnienie mostu i jezdni poprzez sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody prze ich odprowadzeniem do cieku wodnego.

Prace remontowe nad nurtem rzeki Drwęcy będą wykonywane na podwieszonych podestach w celu zabezpieczenia koryta rzeki przed odpadami powstającymi w trakcie demontażu.

W trakcie remontu drogi zostanie przebudowane istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr, 10 z ul. Dworcową w Lubiczu Dolnym, zostaną wydzielone  dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, nastąpi korekta geometrii i kanalizacja wlotów  ul. Dworcowej, wyznaczone zostaną ciągi komunikacyjne i przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania. Skrzyżowanie zostanie  wyposażone również w elementy bezpieczeństwa ruchu oraz kolorystyczną przestrzeń dla niechronionych uczestników ruchu.

drukuj (


DECYZJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 26.10.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-22 13:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-22 13:58

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112798
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3758610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 08:25

Stopka strony