Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-17(4)/07                                                    Lubicz, 25.10.2007r.

D  E C Y Z J A

                  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr.98  poz.1071 z 2000 r ze zmianami) ,oraz art.51ust.3, art.56 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr.129 ,poz.902  ze zmianami)  oraz upoważnienia - decyzja Wójta Gminy Lubicz nr ORG - 0153 - 8/05 z dnia 4 marca 2005 r.

o r z e k a m

odmówić wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań korzystania ze środowiska naturalnego  dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie boksu do składowania złomu żelaza i stali wraz  z lokalizacją punktu skupu złomu na działce nr 260- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

UZASADNIENIE

    W dniu 28.09.2007 roku Wnioskodawca- Pan Marian Wernerowski, ul. Polna 4, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz,  zwrócił się z wnioskiem nr rej. 8637  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie boksu do składowania złomu żelaza  i stali wraz z lokalizacją punktu skupu i sprzedaży złomu na działce nr 260- obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Wnioskodawca powołując się na zapisy art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, ( Dz. U. z 2006r. Nr.129, poz.902 ze zmianami)

wnosi o wydanie stosownej decyzji.

Wójt Gminy Lubicz jako organ upoważniony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dokonał w oparciu o obowiązujący stan prawny szczegółowej analizy informacji załączonych do wniosku tj.-charakterystyki inwestycji, mapy ewidencyjnej, wypisu z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Młyniec Pierwszy uchwalonego uchwałą nr XLVII/548/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006 roku, ogłoszona (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 20.06.2006r, nr 76, poz. 1285)  rodzaju technologii, przewidywanej do wykorzystania wody i innych surowców, materiałów, paliw i energii, powierzchni terenu planowanej do realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie  tych dokumentów  stwierdzono ,że planowane do realizacji przedsięwzięcie spełnia wymogi §3 ust.1 pkt.74  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz szczegółowych  uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U z 2004 r. Nr.257 , poz.2573 ze zmianami).

W związku z tym Wójt Gminy  wystąpił do upoważnionych organów o wydanie opinii o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem N/NZ-42-L-52-07 z dnia 11.10.2007 roku  po zapoznaniu się z wnioskiem i przesłanymi wraz z nim dokumentami oraz rozporządzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody "Drwęca-Jedwabno"  zauważył, że teren przeznaczony  na składowanie, skup i sprzedaż złomu żelaza i stali leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody "Drwęca- Jedwabno", dla którego wprowadzono zakaz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych i odmówił zajęcia oczekiwanego stanowiska.

Starosta Powiatowy w Toruniu pismem OŚ.III.7633-89/07 z dnia 5 października 2007r. poinformował Wójta Gminy Lubicz, że wydanie opinii i uzgodnień koniecznych do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest niemożliwe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miejscowości Młyniec Pierwszy (uchwała nr XLVII/548/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006 roku.) na którym miałby być zlokalizowane ww. przedsięwzięcie wprowadzony jest zakaz podejmowania przedsięwzięć  mogących znacznie oddziaływać na środowisko.

W związku z tym orzeka się jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu , ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz.      

Otrzymują:

 1. Pan Marian Wernerowski, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz
 2. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,
 3. Pozostałe strony wg załącznika
 4. a/a  BL 

Do wiadomości :

 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

drukuj (


DECYZJA)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-25 12:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-25 12:26

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3762506
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-22 14:21

Stopka strony