Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-08(4)/07                                                                   Lubicz.27.06.07

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.51 ust.1 pkt.1, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2006 r. Nr. 129, poz . 902 ze zmianami ),oraz §3, ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr.257, poz.2573 ze zmianami), a także art.123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr. 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr. ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 31.05..2007 r. przez Starostę Powiatu Toruńskiego nr. OS.III.7633-41/R/07 i w dniu 19.06.2007 r. przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr.N.NZ-402-L-100/07 w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wzmocnieniu mostu w ciągu drogi krajowej nr. 10 w km. 318+232 wraz z budową i rozbiórką drogi i mostu objazdowego oraz remontem drogi krajowej nr 10 od km.317+800 do 318+870 km na działkach nr.585/2,143,585/2,140,43,44,163,52/1,150,56,53/957,626/1,55/47,626/1,55/47,155,

156/3156/6,156/8,55/48,55/49,55/18,157,55/19,58/758/8,58/5,158,121/4-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz nr.25,413/4,67,4/2,68,12,13/6,13/10,13/9,15/11,15/10,16,18,19,105,101/1,100,81/2,81/1,

80,79,74/1108,73-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

P o s t a n a w i a m

Nałożyć na inwestora  tj. Firmę ,,TRAB? Mosty Projektowanie i Nadzory Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia   obowiązek sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.52 ust.1 , ust.1 b, ust.1 c, ust. 2,ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr. 129,poz. 902 ze zmianami).

U z a s a d n i e n i e

Inwestor, ,,TRAB?? Mosty Projektowanie i Nadzory Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wzmocnieniu mostu w ciągu drogi krajowej nr. 10 w km. 318+232 wraz z rozbiórką drogi i mostu objazdowego oraz remontem drogi krajowej nr. 10 od km.317+800 do 318+870 km w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny, Gmina Lubicz. Wójt Gminy na podstawie art.51, ust. 3 pkt. 1  oraz art.52 ustawy ?Prawo ochrony środowiska wystąpił do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym  znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i mogącym  wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, treści opinii upoważnionych organów na podstawie art.51 ust.1 pkt.1 i ust 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, stwierdził że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem  znacząco oddziaływującym na środowisko naturalne i  ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach rezerwatu ichtiologicznego,, Rzeka Drwęca?, oraz  obszaru chronionego krajobrazu,,Obszar Doliny Drwęcy ?, które charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi systemami przyrodniczymi pełniącymi szczególne funkcje ekologiczne. Nadzór nad tymi obszarami prawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody i Minister Środowiska.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.

   Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Otrzymują strony ;

1.Firma,, TRAB? Mosty Projektowanie i Nadzory Zbigniew Bartnikowski,ul. Makuszyńskiego 34,81-595 Gdynia ,

2.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,Oddział w Bydgoszczy, ul Fordońska 6,85-085 Bydgoszcz

3. Pozostałe strony wg załącznika, plus kopia opinii upoważnionego  organu,

4. a/a MG,

drukuj (


POSTANOWIENIE)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 27.06.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-06-27 11:27

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3757710
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 08:25

Stopka strony