Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz

     WÓJT GMINY LUBICZ

           ul. Toruńska 21

    87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niższej niż 130.000 zł, Gmina Lubicz kieruje zapytanie ofertowe na realizację przedmiotu zamówienia: „Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego  gminy Lubicz”

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

 

I.              Zamawiający

 

Gmina Lubicz

Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

telefon: 56 621-21-00, 56 621-21-01

e-mail: info@lubicz.pl

 

II.            Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.    Gmina Lubicz zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Urzędzie Gminy Lubicz.

4.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5.    Zamawiający oczekuje zaoferowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

6.    Ewentualne zmiany przedmiotu zamówienia muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.

8.    O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

9.    Zamawiający zastrzega, że cena oferty stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

10.  Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

11.  Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz wraz z uzasadnieniem.

 

IV.           Szczegółowy zakres opracowania

Szczegółowy opis, zakres prac oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone  są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

 

V.            Wymagane warunki

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. - posiadają uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2.    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VI.           Wykaz wymaganych dokumentów

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2.    Informacja na temat osób wykonujących zamówienie – załącznik nr 2.

 

VII.         Opis przygotowania oferty

1.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2.    Każdy wykonawca przedkłada tylko jedna ofertę.

3.    Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Zapytanie ofertowe GP. 271.2.2024

„Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Lubicz.”

 „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 marca 2024 r. godz. 12.00”.

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

4.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.    Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

 

VIII.        Miejsce i termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, w terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2024 r., o godz. 12.30.

2.    Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X.            Sposób przygotowania i złożenia oferty

1.    Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 12.00

2.    Ofertę wg wzoru podanego w załączeniu, z dopiskiem (tematem wiadomości) „Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz należy składać:

- poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - adres do doręczeń elektronicznych: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

(wymagane dokumenty należy przesłać zgodnie z wymogami platformy)

- przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego

- osobiście w siedzibie zamawiającego.

3.    We wszystkich formach złożenia oferty o zachowaniu terminu na złożenie oferty decyduje jej fizyczne dotarcie do zamawiającego.

4.    Oferta musi zawierać formularz ofertowy wypełniony w języku polskim.

 

XI.           Kryterium wyboru oferty

1.    Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za realizację całości zmówienia.

2.    Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taka samą najniższą cenę Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie zaoferują, pod rygorem odrzucenia, cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

3.    Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty z terminie 7 dni roboczych od złożenia oferty.

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem ofertowym jest: Agnieszka Klugiewicz-Lewicka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, tel.: 56-621-21-16, e-mail: planowanie@lubicz.pl

 

 

Z upoważnienia

      WÓJTA GMINY LUBICZ

         Wojciech Rakowiecki

            ZASTĘPCA WÓJTA

(-)

drukuj (Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-03-07 14:58
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 15:10

<<<<<<<<<<<<<<<< * >>>>>>>>>>>>>>>>

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-01-30 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-07 15:10:06