Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 33/2000 poz. 317
Bydgoszcz, dnia 26.06.2000 r.

Uchwała Nr XVII/275/99
Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

Na podstawie art. 18 ust.2, 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139),

uchwala się co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej,zwaną dalej planem.
2.Plan, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje obszar ograniczony ulicami: Warszawską, Dworcową, Odległą, projektowaną drogę ekspresową, granicą wsi Jedwabno i Grębocin oraz ujęciem wody „Drwęca” - oznaczony na rysunku planu w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu, który stanowi załącznik graficzny do uchwały.

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

<§ 2.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)zapewnienie prawidłowego rozwoju funkcjonalno-przestrzennego wsi Lubicz Dolny poprzez:
a)uporządkowanie oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkanioweji usługowej w rejonie ul. Dworcowej i Ogrodowej,
b)zaproponowanie terenów rozwojowych przylegających do drogi nr 10 dla lokalizacji usług komercyjnych związanych z obsługą ww. drogi,
c)zaproponowanie terenów korzystnych dla rozwoju aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Grębockiej
2)ochrona interesów ponadlokalnych w zakresie:
a)lokalizacji węzła autostradowego „Lubicz”,
b)przebiegu drogi ekspresowej w kierunku węzła autostradowego „Lubicz” i miasta Torunia,
c)adaptacji przebiegu drogi krajowej regionalnej nr 552, dróg wojewódzkich
i powiatowych,
d)adaptacji przebiegu sieci wysokiego napięcia 110 relacji GPZ Lubicz Dolny - GPZ Elana,
e)uwarunkowań wynikających z sąsiedztwa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Włocławek-Gdynia,
f)uwzględnienia zasad zagospodarowania obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu „obszar doliny Drwęcy” określonych w Rozporządzeniu nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r.
g)projektowanych stref ochrony pośredniej ujęcia wody „Drwęca”,
h)ochrony pomnika przyrody nr 106 dębu w wieku około 350 lat (wg Zarządzenia nr 35/79 Wojewody Toruńskiego z dnia 19 grudnia 1979 r.),
i)stref ochronnych istniejących radiolinii.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1)tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami M1-15,
2)tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolami U1-4,
3)teren urządzeń obsługi komunikacji drogowej oznaczony na rys. planu symbolem KS
4)teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP,
5)tereny usług rzemiosła oznaczone na rysunku planu symbolami UR1-14,
6)tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami AG1-4,
7)teren ośrodka produkcji gospodarki rybackiej oznaczony na rys. planu symbolem RRO,
8)tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami Z1-7,
9)tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami RL1-2,
10)teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,
11)tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu symbolami W1-2,
12)tereny energetyki oznaczone na rysunku planu symbolami EE1-2,
13)tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami K1-25,
14)tereny komunikacji pieszej oznaczone na rysunku planu symbolami Kx1-7,
15)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - obowiązujące i postulowane,
16)linie rozgraniczające tereny o jednakowym przeznaczeniu-obowiązujące i postulowane,
17)lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, linie zabudowy, gabaryty obiektów itp.,
18)zasady ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego,
19)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 4.Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu,
2)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe,
3)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć - zgodnie z art. 3,pkt 6 ustawy o ochronie środowiska - stany utrudniające życie lub dokuczliwe dla środowiska,
4)dostępności ogólnej - należy przez to rozumieć nieograniczony i swobodny dostęp do terenu, m. in. zakaz budowy ogrodzeń,
5)obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy - dotyczy to głównej bryły obiektów z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, podcieni oraz partii wejściowych,
6)przepisach obowiązujących i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi,
7)liniach rozgraniczających postulowanych - należy przez to rozumieć, że uściślenie ich nastąpi na etapie projektowania realizacyjnego.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na planu są obowiązującymi ustaleniami planu przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
- przeznaczenie terenów,
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - obowiązujące,
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - postulowane
- linie rozgraniczające tereny o jednakowym przeznaczeniu - obowiązujące,
- linie rozgraniczające tereny o jednakowym przeznaczeniu - postulowane,
- linie zabudowy obowiązujące,
- linie zabudowy nieprzekraczalne,
- granice stref uciążliwości obiektów,
- stanowisko archeologiczne płaskie,
- pomnik przyrody,
- trasy przebiegu linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV,
- trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia: istniejącego DN 400 i projektowanego DN 500,
- obiekty adaptowane,
- obiekty do likwidacji,
- obszary nieprzydatne pod zabudowę,
- obszary niekorzystne do zabudowy.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe.

§ 6.Dla terenów mieszkaniowych M 1-15, o których mowa w § 3, ust. 1 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne,
2)przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe,
3)obowiązek zachowania minimum 50% powierzchni każdej z działek jako niezabudowanej powierzchni aktywnej przyrodniczo,
4)dla terenów mieszkaniowych oznaczonych symbolami M 1-7 oraz M 15 adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i dopuszcza się możliwość jej modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz likwidacji,
5)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
6)zasadę nawiązania do tradycyjnych architektonicznych form kształtowania zabudowy mieszkaniowej występujących w regionie,
7)możliwość realizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej,
8)dopuszcza się możliwość łączenia dwóch działek budowlanych,
9)konieczność dostosowania sposobu posadowienia części projektowanej zabudowy na terenie oznaczonym symbolem M 11 do niekorzystnych warunków hydrologicznych,
10)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów.

§ 7.Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem U1, o którym mowa w § 3, ust. 2 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne związane z obsługą drogi krajowej,
2)adaptuje się istniejący budynek mieszkalny i dopuszcza się możliwość jego modernizacji, przebudowy, rozbudowy, likwidacji lub zmianę funkcji w dostosowaniu do przeznaczenia podstawowego,
3)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
4)wysokie wymagania w zakresie kształtowania formy architektonicznej projektowanych obiektów od strony drogi krajowej,
5)dopuszcza się możliwość łączenia terenów o jednakowym przeznaczeniu,
6)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów,
7)obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi zasad obsługi komunikacyjnej terenu z drogi krajowej nr 10.

§ 8. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem U2, o którym mowa w § 3, ust. 2 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne związane z obsługą drogi krajowej nr 10,
2)adaptuje się istniejący budynek mieszkalny i dopuszcza się możliwość jego modernizacji, przebudowy, rozbudowy, likwidacji lub zmianę funkcji w dostosowaniu do przeznaczenia podstawowego,
3)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
4)wysokie wymagania w zakresie kształtowania formy architektonicznej projektowanych obiektów od strony drogi krajowej,
5)obowiązek uwzględnienia minimum 50,0 m strefy sanitarnej uciążliwości cmentarza,
6)dopuszcza się możliwość nu symbolem K4,
7)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów.

 

§ 9.Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem U3, o którym mowa w § 3, ust. 2 ustala się :
1)przeznaczenie podstawowe:usługi komercyjne związane z obsługą drogi krajowej nr 10,
2)przeznaczenie dopuszczalne:usługi handlu,
3)likwidację istniejących obiektów,
4)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
5)wysokie wymagania w zakresie kształtowania formy architektonicznej projektowanych obiektów od strony projektowanej drogi ekspresowej,
6)obowiązek uwzględnienia min. 50,0 m strefy uciążliwości cmentarza,
7)możliwość zagospodarowania terenu w połączeniu z terenem leśnym oznaczonym na rysunku planu symbolem RL2,
8)zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie z projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu,
9)zakaz dokonywania wtórnych podziałów.

§ 10. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem U4, o którym mowa w § 3, ust. 2 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne,
2)przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe i mieszkalnictwo od strony ul. Ogrodowej,
3)likwidację istniejących obiektów,
4)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
5)wysokie wymagania w zakresie kształtowania formy architektonicznej projektowanych obiektów od strony drogi krajowej,
6)dopuszcza się możliwość łączenia terenów o jednakowym przeznaczeniu,
7)możliwość wydzielenia drogi dojazdowej oznaczonej na planie symbolem D1/2 dla obsługi terenu,
8)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów.

§ 11. Dla terenu urządzeń obsługi komunikacji drogowej oznaczonego na rysunku planu symbolem KS, o którym mowa w § 3, ust. 3 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: stacja paliw z myjnią,
2)przeznaczenie dopuszczalne: usługi handlu i gastronomii,
3)zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie z drogi krajowej nr 10 na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
4)wysokość zabudowy : 1 kondygnacja,
5)wysokie wymagania w zakresie kształtowania formy architektonicznej projektowanych obiektów od strony drogi krajowej
6)obowiązek zachowania istniejącej zieleni,
7)zasadę dostępności ogólnej terenu,
8)obowiązek wprowadzenia szczególnych zabezpieczeń technicznych gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ujęcia wody „Drwęca”,
9)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów.

§ 12.Dla terenu parkingu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP, o którym mowa w § 3, ust. 4 ustala się :
1)przeznaczenie podstawowe: parking ogólnodostępny na samochody osobowe dla obsługi cmentarza parafialnego,
2)zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej terenu,
3)obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej na obrzeżach parkingu.

§ 13.Dla terenów usług rzemiosła oznaczonych na rysunku planu symbolami UR1-14, o których mowa w § 3, ust. 5 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi rzemiosła,
2)przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo,
3)adaptuje się istniejące obiekty i dopuszcza się możliwość ich modernizacji, przebudowy, rozbudowy, likwidacji oraz zmianę funkcji w dostosowaniu do przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
4)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
5)uciążliwość działalności usługowej powinna zamykać się na terenie danej inwestycji,
6)dopuszcza się możliwość łączenia terenów o jednakowym przeznaczeniu,
7)zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów,
8)obowiązek uwzględnienia strefy sanitarnej uciążliwości cmentarza min. 50,0 m dla projektowanych obiektów na terenie oznaczonym symbolem UR1,
9)obowiązek ochrony pomnika przyrody (dąb o wieku 350 lat) znajdującego się na terenie UR13,
10)linię zabudowy mieszkaniowej dla terenu oznaczonego symbolem UR14 w odległości min. 120 m od jezdni projektowanej autostrady A1.

 

§ 14.Dla terenów aktywizacji gospodarczej oznaczonych na rysunku planu symbolami AG1-4 o których mowa w § 3, ust. 6 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: działalność gospodarcza,
2)przeznaczenie dopuszczalne: usługi, mieszkalnictwo,
3)rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub usługowej nie może być uciążliwy dla środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ujęcia wody „Drwęca”,
4)zakaz lokalizacji obiektów przemysłu wodochłonnego,
5)uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej powinna zamykać się w obszarze danego terenu,
6)możliwość łączenia terenów o jednakowym przeznaczeniu,
7)wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
8)możliwość lokalizacji stacji paliw dla terenów przylegających do ul. Grębockiej za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
9)adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się jej modernizację, rozbudowę, przebudowę lub likwidację,
l0)ochronę konserwatorską stanowiska archeologicznego z okresu neolitu oraz późnego średniowiecza znajdującego się na terenie oznaczonym symbolem AG1, polegającą na prowadzeniu prac ziemnych na warunkach i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - na koszt inwestora.

§ 15.Dla terenu ośrodka gospodarki rybackiej oznaczonego na rysunku planu symbolem RRO, o którym mowa w § 3, ust. 7 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: ośrodki hodowli ryb,
2)przeznaczenie dopuszczalne; mieszkalnictwo,
3)możliwość lokalizacji jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego dla danego terenu o jednakowym przeznaczeniu.

§ 16.Dla terenu zieleni publicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem Z1, o którym mowa w § 3, ust. 8 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zieleń ochronna,
2)przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów małej gastronomii o ograniczonej powierzchni do 150 m2 powierzchni użytkowej każdy,
3)przebieg ciągu pieszego,
4)urządzenie punktu widokowego,
5)zasadę dostępności ogólnej terenu.

§ 17.Dla terenu zieleni publicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem Z2, o którym mowa w § 3, ust. 8 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna,
2)przeznaczenie dopuszczalne: parking na samochody osobowe, obiekt małej gastronomii o ograniczonej powierzchni do 150 m2powierzchni
3)wjazd na parking wyłącznie z projektowanej ulicy oznaczonej symbolem K13,
4)zasadę dostępności ogólnej terenu,
5)istniejące obiekty przeznaczone do likwidacji.

§ 18. Dla terenów zieleni publicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami Z3-7, o których mowa w § 3, ust. 8 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa,
2)przeznaczenie dopuszczalne dla terenu oznaczonego symbolem Z5-6: adaptacja przebiegu magistrali wodociągowej DN 1000,
3)zakaz nasadzania drzew w strefie do 6,0 m od osi magistrali wodociągowej,
4)zasadę dostępności ogólnej terenu.

§ 19.Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolami RL1-2, o których mowa w § 3, ust. 9 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe:las,
2)funkcję zieleni izolacyjnej terenu oznaczonego symbolem RL2,
3)zasadę dostępności ogólnej terenu.

§ 20.Dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, o których mowa w § 3, ust. 10 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: cmentarz,
2)strefę sanitarnej uciążliwości cmentarza wynoszącą min. 50,0 m, w stosunku do projektowanych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
3)obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu.

§ 21. Dla terenów wód otwartych oznaczonych na rysunku planu symbolami W1-2, o których mowa w § 3, ust. 11 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: rowy melioracyjne,
2)obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu,
3)obowiązek wprowadzenia wód spływających rowem melioracyjnym oznaczonym symbolem W1 do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

§ 22.Dla terenów urządzeń energetyki oznaczonych na rysunku planu symbolami EE1-2, o których mowa w § 3, ust. 12 ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: stacje transformatorowe,
2)obowiązek zapewnienia drogi dojazdowej o szerokości min. 6,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 23.Dla terenów komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku planu symbolami K1-25, o których mowa w § 3, ust. 13 ustala się:
1)projektowaną drogę ekspresową oznaczoną na rysunku planu symbolami K1-2 o szerokości min. 40 m w liniach rozgraniczających - ulica główna G 2/2,
2)adaptację drogi krajowej międzyregionalnej nr 10 oznaczoną na rysunku planu symbolem K3 o szerokości min. 30,0 m w liniach rozgraniczających - ulica zbiorcza Z 1/2,
3)adaptację drogi wojewódzkiej nr 552 (ul. Grębocka) oznaczoną na rysunku planu symbolem K4 o szerokości min. 20,0 m w liniach rozgraniczających - ulica lokalna L1/2,
4)adaptację drogi powiatowej (ul. Dworcowa) oznaczoną na rysunku planu symbolem K5 o szerokości min. 20 m w liniach rozgraniczających - ulica lokalna L1/2,
5)adaptację dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami K6-7 o szerokości min. 20 m w liniach rozgraniczających - ulice dojazdowe D1/2,
6)istniejące i projektowane drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami K8-22 o szerokości 8,0-15,0 m w liniach rozgraniczających - ulice dojazdowe D1/2,
7)projektowaną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem K25 o szerokości min. 6 m w liniach rozgraniczających,
8)możliwość lokalizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego,
9)zasadę obsługi komunikacyjnej terenów według oznaczeń na rysunku planu.

§ 24. Dla terenów komunikacji pieszej oznaczonych na rysunku planu symbolami Kx 1-7, o których mowa w  § 3, ust. 14 ustala się :
1)przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze wydzielone, o szerokości min. 3 m w liniach rozgraniczających,
2)przeznaczenie dopuszczalne: ścieżki rowerowe,
3)dopuszcza się możliwość lokalizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania wymagań określonych w przepisach szczególnych i po uzyskaniu zgody zarządcy,
4)obowiązek przeprowadzenia przejścia pieszego pod nasypem projektowanej drogi ekspresowej.

§ 25. Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej :
1)adaptuje się istniejące urządzenia podziemne infrastruktury technicznej i dopuszcza się ich modernizację i rozbudowę,
2)obowiązek wyposażenia istniejących i projektowanych obiektów w urządzenia infrastruktury technicznej,
3)grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
4)sieci infrastruktury technicznej lokalizować przede wszystkim w liniach rozgraniczających ulic z dopuszczeniem lokalizacji w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, które wynika z racjonalnych przesłanek technicznych,
5)sieci infrastruktury technicznej należy realizować w uzgodnieniu z dysponentami sieci, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
6)projektowane linie elektroenergetyczne należy realizować jako linie kablowe prowadzone w ziemi,
7)strefę uciążliwości dla istniejącego i projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokości min. 25,0 m od osi gazociągu po obu jego stronach - w stosunku do obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
8)adaptacja istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą ochronną o szerokości min. 20,0 m od osi linii po obu jej stronach - w stosunku do obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
9)adaptacja masztów radiotelekomunikacyjnych wraz ze strefą ochronną radiolinii o szerokości 125,0 m od osi radiolinii po obu jej stronach; na obszarze ww. stref obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów i urządzeń mogących pogorszyć jakość przesyłanego sygnału.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 26.> Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1)dla terenów mieszkaniowych, usługowych, usług rzemiosła i aktywizacji gospodarczej w wysokości 30 %,
2)dla terenów przeznaczonych na cele publiczne w wysokości 0 %,
3)dla terenów skomunalizowanych w wysokości 0 %.

§ 27. Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr VI/25/89 z dnia 27 lutego 1989 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego Nr 17, poz. 211 z dnia 29 września 1989 r.

§ 28.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lubicz.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janiaczyk

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: do publikacji przygotował: S.Szczęśniak
    data wytworzenia: 2006-10-03
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2006-10-03 13:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 09:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18585
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-30 09:23:43