Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-03-02 14:26

DUW k-p nr 4 poz.38  

UCHWAŁA Nr XLI/489/05 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - droga lokalna łącząca wiadukt autostradowy z ul. Leśny Trakt w Toruniu.

(Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2006 r.)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się co następuje

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 § 1.1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, droga lokalna łącząca wiadukt autostradowy z ul. Leśny Trakt w Toruniu, zwany dalej planem.    
  2.Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest rysunek planu w skali 1:1.000, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

 § 2.Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 § 3.Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalenia:
1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności;
5) granic i sposobów zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) szczegółowych zasad i warunków scaleniai podziału nieruchomości;
7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

 §4.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planu;
2) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu obowiązujące i projektowane.

 § 5.1.Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi;
2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe;
3) „terenie” - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji, wyznaczony na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczbą porządkową;
4) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;
5) „projektowanej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia, a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu;
  2.Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

 § 6.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa publiczna – droga lokalna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego;
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 a)droga lokalna o przekroju jendojezdniowym, o szerokości jezdni min. 6,0 m;
 b)szerokość drogi lokalnej min. 15,0 m w liniach rozgraniczających;
4) przebieg drogi wyznaczyć tak, aby zminimalizować wycinkę drzew, wolne przestrzenie zagospodarować zielenią – powierzchnie biologicznie czynne;
5) dopuszcza się zjazdy do istniejących duktów leśnych na warunkach zarządcy drogi;
6) należy wykonać odwodnienie drogi, zaleca się podczyszczenie wód deszczowych z utwardzonych powierzchni;
7) projektowane sieci infrastruktury technicznej wykonać na warunkach określonych przez gestora sieci;
8) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z obsługą drogi.

Rozdział 3
Przepisy końcowe


 § 7.Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.
 § 8.Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu - załącznik graficzny nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 (nieogłaszany);
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 (nieogłaszany).
 § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 10.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 § 11.Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady - Hanna Anzel

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: <br>do publikacji przygotował : <br>Sławomir Szczęsniak
  data wytworzenia: 2006-03-02
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-03-02 12:22
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-18 10:09

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-18 10:09:27