Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Do zadań wspólnych zalicza się takie same zadania wykonywane przez każdą komórkę zgodnie z zakresem jej właściwości rzeczowej lub wymagające uzgodnienia lub opinii zadania, które mogą być wykonywane łącznie przez dwie lub więcej komórek organizacyjnych albo zadania, które wykonuje wiodąca w danej sprawie komórka organizacyjna, w oparciu o dane własne i przekazane przez zainteresowane komórki organizacyjne – w szczególności do zadań tych należy:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady i wójta, a także innych materiałów, wymagających przedłożenia tym organom,

2) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym statystycznych oraz ocen analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań,

3) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych  do projektu budżetu, w części dotyczącej  zadań danej komórki  organizacyjnej  oraz sprawozdań z wykonania  budżetu w tym zakresie,

4) prawidłowa i terminowa realizacja zadań i budżetu,

5) prowadzenie postępowań w sprawach przyznania, rozliczenia i kontroli dotacji dla podmiotów sektora niepublicznego,

6) zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji Rady,

7) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania obywateli oraz wnioski i interpelacje radnych,

8) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw oraz skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i upoważnieniami,

9) dochodzenie roszczeń związanych z działalnością danej komórki,

10) prowadzenie, zgodnie z właściwością postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

11) realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem, zgodnie z zasadami ustalonymi przez wójta; w tym zakresie do podstawowych obowiązków komórek organizacyjnych należy:

a) prowadzenie ewidencji mienia,

b) zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

c) dbałość o utrzymanie składników mienia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,

d) prowadzenie postępowań związanych z likwidacją (sprzedażą) składników mienia ruchomego i przygotowanie stosownych dokumentów do zatwierdzenia,

e) przygotowywanie i przekazywanie mienia wraz z odpowiednią dokumentacją do zasobu nieruchomości - w razie decyzji organów Gminy o jego sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, albo w dzierżawę lub najem, względnie ustanowienia użytkowania,.

f) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z projektem umowy w razie dyspozycji o przeznaczeniu mienia do oddania w użyczenie,

g) protokolarne przekazywanie składników mienia zgodnie z dyspozycją wójta oraz - w miarę potrzeby – wystawianie stosownych dokumentów księgowych o przekazaniu,

12) wykonywanie zarządzeń i decyzji oraz składanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie,

13) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,

14) współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy załatwianiu spraw wymagających uzgodnień, udostępniania danych itp.

15) branie udziału w komisjach przetargowych i wykonywanie czynności w innych trybach udzielania zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez wójta,

16) wykonywanie czynności z zakresu ochrony danych osobowych,

17) stosownie przyjętych w Urzędzie środków ochrony danych,

18) wykonywanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych stosownie do zaleceń pełnomocnika ochrony,

19) przygotowywanie materiałów i danych, koniecznych do udzielenia informacji publicznej przez organy gminy,

20) realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

21) przygotowywanie wystąpień wójta do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, zawierających żądanie podjęcia określonego działania, celem usunięcie bezpośrednich zagrożeń w danej dziedzinie,

22) sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie swej właściwości rzeczowej,

23) udział w opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych, fundacji i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego,

24) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania studium kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

25) opracowanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, w zakresie niezbędnym dla realizacji przez gminę celu publicznego,

26) podejmowanie czynności egzekucji administracyjnej należności niepieniężnych,

27) wydawanie zaświadczeń,

28) podawanie niezbędnych danych do centralnego ustalenia wartości udzielonych zamówień publicznych oraz pomocy publicznej,

29) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań danej komórki organizacyjnej oraz udzielanie obywatelom wyczerpujących informacji w tym zakresie,

30)  promocja Gminy,

31)  przygotowanie do archiwizacji wytworzonych w komórce dokumentów,

32) wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta z zakresu kierowania bieżącymi sprawami gminy i reprezentowania jej na zewnątrz.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-14 12:08

drukuj całą stronę

Opis strony

Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-01-14 12:08:28