Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Ewidencja Działalności Gospodarczej osób zagranicznych.

Uchylony został również pkt 4 w art. 24 ustawy z dnia 13 lutego 1984r o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r Nr 215, poz. 1823) mówiący o tym, że konsul wydaje zaświadczenia o zasadzie wzajemności, o których stanowił art. 86 prawo działalności gospodarczej.

 

 

Osobą zagraniczną w rozumieniu ustawy obecnie m.in. osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Sytuację osób zagranicznych normuje art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym artykułem:

  1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.
  2. obywatele państw spoza EOG mający pozwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej lub korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium mogą również podejmować i wykonywać działalność na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  3. osoby zagraniczne inne niż w/w mają prawo do podejmowania wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Właściwością miejscową gminy dla celów ewidencyjnych w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej określa się według miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 7a ust. 1a ustawy p.d.g.)

 

To nowe uregulowanie wprowadzone art. 32 przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej rozwiązuje jeden z dylematów dotyczących postępowania ewidencyjnego dla osób zagranicznych.

Postępowanie ewidencyjne w zakresie stosowania art. 13 ust 1 i 2 wydaje się oczywiste. Znaczne trudności może nastręczyć organom ewidencyjnym stosowanie art. 13 ust.3. z uwagi na zawarte w nim niejasne sformułowanie "o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej" trudno jest wywieść czy obywatele innych krajów niż należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej jako osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy Departamentu Stosunków Gospodarczych z Zagranicą wynika, że działalność w takiej formie mogą na terytorium RP podjąć obywatele Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W pierwszym przypadku wynika to z umów, jakie Unia (w tym Polska) zawarła ze Szwajcarią, w drugim z Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polska a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzanym w Waszyngtonie z dnia 21 marca 1990r (Dz. U. z 1994r Nr 97, poz. 467)

W prawie działalności gospodarczej brak jest na dzień dzisiejszy unormowania dotyczącego ustalenia właściwości członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Brak jest również unormowania w tej sprawie odnośnie obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą. W tym wypadku należy zgodnie z art. 7h prawo działalności gospodarczej zastosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do ustalenia właściwości miejscowej – art. 21 kpa. Właściwości organu dla tych spraw ustala się według miejsca zdarzenia.

Metryka

  • data wytworzenia: 19.10.2004
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-10-19 10:38
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 09:40

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57485
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-09 13:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3249927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 17:05

Stopka strony