Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zezwolenia.

I.                   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r nr 147, poz. 1231, późn. zm);

 

Art. 9.1 Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.

Art. 18 Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".

 

 

II.                Ustawa z dnia 29 lipca 1994 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r Nr 4, poz. 27);

 

Art. 6.1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audiotekstowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.

 

 

III.             Ustawa z dnia 20 października 1994r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm);

 

Art. 16 Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej.

 

 

IV.              Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z póź. zm);

 

Art. 7

 1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1)      odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2)      opróżniane zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3)      ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4)      prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

 

 

V.                 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143);

 

Art. 23

 1. Środki odurzające lub substancje psychotropowe może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie przedsiębiorca posiadający wydana na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia na wytwarzanie środków farmaceutycznych po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
 2. Prekursory grupy I-R może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeżeniem ust. 3 wyłącznie przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 3. Środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P, II-P i III-P lub prekursory grup I-R może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna palcówka naukowa – w zakresie swojej działalności statutowej – po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.

 

 

VI.              Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

 

Art. 75a 1. Tablice rejestracyjne może produkować, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, przedsiębiorca, który spełnia następujące wymagani:

 1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. ma możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;
 3. posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi,
 4. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 5. nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. nie były prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członów organów osoby prawnej.

 

 

VII.           Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm);

 

Art. 30.1 Prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagane zezwolenie Komisji wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

 

VIII.        Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 Nr 159, poz. 1667);

Art. 12 Utworzenie funduszu wymaga:

 1. nadanie funduszowi statutu przez towarzystwo;
 2. zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowanie aktywów funduszu,
 3. uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu;
 4. wpisania funduszu do rejestru.

 

 

IX.              Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

 

Art.2. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzchniowe pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

 

 

X.                 Ustawa a dnia 21 lipca 2000r – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm);

 

Art. 3.1 Z zastrzeżeniem art. 4 i art.5 eksploatacja:

 1. publicznej sieci telefonicznej,
 2. sieci publicznej, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozpoznawania programów radiofonicznych lub telewizyjnych – wymaga posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego, zwanego dalej "zezwoleniem".

 

 

XI.              Ustawa z dnia 26 października 2000r o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099 z późn. zm);

 

Art. 7.1 Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek spółki.

 

 

XII.           Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późn. zm);

 

Art. 26 Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust 1, art. 33, ust 2i 4 oraz art. 43 ust5.

 

 

XIII.        Ustawy z dnia 11 maja 2001r – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63. poz. 636, póź. zm)

 

Art. 16 Do zakresu działania Prezesa w sprawach miar należy:

10. udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upoważnień do wykonywania napraw lub instalacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych po sprawdzeniu spełnienia wymagań niezbędnych do wykonywania tych czynności.

 

 

XIV.        Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r Nr 96, poz. 959);

 

Art. 16.1 Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zborowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez zarząd gminy w drodze decyzji.

 

 

XV.           Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia laboratorium refercyjnego,

 

Art. 16 zamknięte użycie GMO wymaga uzyskania zgody ministra, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

Art. 36.1 Zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu wymaga zgody ministra, wydanej na wniosek zainteresowanego.

Art.41.1. Wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produktów GMO wymaga zezwolenia  ministra, wydawanego na wniosek zainteresowanego użytkownika GMO.

Art. 51.1. Wywóz za granicę i tranzyt, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produktów GMO wymaga zezwolenia ministra.

 

 

XVI.        Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r Nr 122, poz. 1144 i Nr 204, poz. 2020 oraz z 2004, Nr 91, poz. 877);

 

Art. 121. Podjecie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania:

 1. dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1,
 2. materiałów paszowych, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 3,
 3. prefiksów zawierających dodatki paszowe z grup:

a)      antybiotyków,

b)      antybiotyków kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c)      stymulatorów wzrostu,

d)      witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,

e)      pierwiastków śladowych – miedzi lub selnu,

 1. mieszanek paszowych zawierających prefiksy, o których mowa w pkt 3 lit a)-c),
 2. mieszanek paszowych otrzymywanych z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość – wymaga zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

 

 

XVII.     Ustawa z dnia 6 września 2001r – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 204r Nr 53 poz. 533, z późn. zm.);

 

Art. 38.1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktu leczniczego wymaga z zastrzeżeniem ust. 4 uzyskania zezwolenia na wytwarzanie,

 

 

XVIII.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.);

 

Art. 18.1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia:

1)      w krajowym transporcie drogowym – wydanego w zależności od zasięgu przewozów i siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, odpowiednio przez:

a)      wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – na obszar gminy,

b)      Prezydenta m.st. Warszawy – na obszar m.st. Warszawy,

c)      starostę – na obszar wykraczający poza granice własnej gminy,

d)      marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy – na obszar wykraczający poza granice jednego powiatu,

2)      w międzynarodowym transporcie drogowym – wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu,

 1. Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust.3.

Art. 19.1. Wykonywanie przez zagranicznego przewoźnika drogowego przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zezwolenia na przewóz kabotażowy wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 28.1. Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Art. 29.1. Wykonywanie przez zagranicznego przewoźnika przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

 

XIX.        Ustawa z dnia 19 lutego 2004r o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574);

 

Art. 5. Wykonywanie rybołówstwa morskiego przez armatora, o którym mowa w art. 4 ust.1 odbywa się przy użyciu statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich, posiadających licencję połowową, zwaną dalej "licencją", oraz specjalne zezwolenie połowowe.

 

 

XX.           Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm);

 

Art.173.1 Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach użytku publicznego w zakresie:

Art. 173.1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach użytku publicznego w zakresie:

 1. zarządzanie lotniskiem,
 2. obsługi naziemnej statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu.

 

 

XXI.        Ustawa z dnia 12 września 2002r o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004r Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

 

Art. 36.1. Instytucja pieniądza elektronicznego może być utworzona i prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej na podstawie zezwolenia Komisji nadzoru Bankowego, zwanej dalej "KNB".

 

 

XXII.     Ustawa z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004r Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

 

Art. 6.1. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga zezwolenia organu nadzoru.

 

 

XXIII.  Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 oaz z 2004 r Nr 96, poz. 959);

 

Art. 2.3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji jest wykonywane wyłącznie przez brokerów ubezpieczeniowych posiadających zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych);

 

 

XXIV.   Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004r Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959);

 

Art. 6.1. Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek:

 1. przesyłek dla ociemniałych,
 2. z korespondencją do 2.000 g z wyłączeniem:

a)      przesyłek, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 z zastrzeżeniem art. 47 ust. 2 i 4,

b)      przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych w sposób inny niż określony dla powszechnych usług pocztowych – wymaga zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej, zwanego dalej "zezwoleniem", jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

 

XXV.      Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nt 68, poz. 623);

 

Art. 30.3. Prowadzącym skład podatkowy może być wyłącznie podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

 

 

XXVI.   Ustawa z dnia 27 maja 2004r o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

 

Art.14.1. Fundusz Inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

 

 

XXVII.           Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażaniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000r – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r, Nr 161, poz. 1689).

 

 

 

XXVIII.        Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

 1. ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym,

   

 2. ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm).

   

 

 

XXIX.   Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm).

 

 

 

Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, zezwoleń także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (art. 76 u.s.d.g.)

Metryka

 • data wytworzenia: 11.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-11 13:27
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 09:34

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57486
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-09 13:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3249940
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 17:05

Stopka strony