Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zalesienia.

 

 

Producent rolny podejmujący się zalesienia gruntów rolnych może otrzymać następujące rodzaje płatności:

 1. Wsparcie na zalesienie, czyli finansowanie kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma formę zryczałtowanej płatności na 1 ha zalesionych gruntów i zależy m.in. od:
  1. proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu,  
  2. zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenia młodej uprawy),
  3. ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 12o koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów konfiguracji.

 

 

Wysokość wsparcia na zalesienie może wahać się od 4300 zł/ha do 8300 zł/ha.

 

 

 1. Premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność na utrzymanie uprawy (koszty prac pielęgnacyjnych np. zwalczania chwastów, a także jeżeli to konieczne, zastosowania repelentów). Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów. Premię pielęgnacyjną wypłaca się rocznie przez pierwszych pięć lat o d założenia uprawy. Wysokość premii wynosi od 420 zł/ha do 750 zł/ha (bez zastosowania repelentów) lub od 700 zł/ha do 1100 zł/ha (z zastosowaniem repelentów).
 2. Premię zalesieniową, czyli zryczałtowaną płatność wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych w grunty leśne. Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów rolnych. Premię zalesieniową wypłaca się, co roku przez 20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii jest zróżnicowana w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta. Producent rolny, którego dochód z rolnictwa wynosi co najmniej 20% ogólnego dochodu, będzie otrzymywał premię w wysokości 1400 zł/ha rocznie, zaś producent rolny uzyskujący mniej niż 20% dochodu z rolnictwa będzie otrzymywał premię zalesieniową w wysokości 360zł/ha/rok.  

 

 

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej na zalesienie jest spełnienie m.in. następujących wymogów:

 

·        zalesienie zostaną wykonane na użytkach rolnych nie stanowiących własność Skarbu Państwa,

·        do zalesienia zostaną przeznaczone grunty, które są użytkowane rolniczo i przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

·        zalesienie zostanie wykonane z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów.

 

 

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha minimalnej szerokości działki 20m.

 

 

Ubiegający się pomoc na zalesienie gruntów rolnych składa wniosek wraz załącznikami w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

 

 

 

 

·        wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

·        wypisy z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

·        oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym;

·        zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, wydane przez urząd skarbowy – w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody;

·        oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności – w przypadku, gdy producent rolny uzyskał taką pomoc,;

·        dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż określone w ww. załącznikach w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności – w przypadku, gdy producent rolny uzyskał takie dochody;

·        kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia.

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że ukazało się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz.1929). Jest to akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 listopada 2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004r Nr 42, poz.386, Nr 148, poz.1551 i Nr 162, poz. 1709).

Metryka

 • data wytworzenia: 24.09.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-24 13:42
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 10:55

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3657628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 13:24

Stopka strony