Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Dobra praktyka rolnicza
Wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania.

- W gospodarstwie rolnym można stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu.
-Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1ha użytków rolnych.
- Nawozy naturalne w postaci stałej powinni być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową (stosuje się od dn.25.października 2008r.)
- Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach (stosuje się od dn.25.października 2008r.)
- Nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.

Nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem, przy czym:
-dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu pod przykryciem z materiału wodoszczelnego: pryzma nie może być zakładana na spadkach terenu oraz w strefach ochrony pośredniej I strefy wrażliwych wód:
-nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%.

- Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami.
- Nawozy naturalne i organiczne stosowane na gruntach ornych powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu.
- Zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm.

Zabrania się stosowania nawozów:
-naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;
-naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
- Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego.
- Wykorzystanie ścieków wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia uwzględniającego ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do stosowania w rolnictwie.
- Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie musza być wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określone w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków od wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
- Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić wyłącznie od zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.
- Stosowanie ścieków jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych
- Wykorzystywanie osady ściekowej wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia, uwzględniającego ilość składników odżywczych (biogenów) znajdujących się w dawkach osadów ściekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie jak również wyniki analizy gleby, wykonane bezpośrednio przed stosowaniem osadu ściekowego.
- Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, których odczyn jest nie mniejszy niż Ph 5,6 a zawartość w osadzie metali ciężkich nie powinna przekraczać ilości określonych w przepisach w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
- Stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na gruntach z roślinami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin
- Wolno stosować tylko środki ochrony roślin oraz materiał siewny, zawierający środki ochrony roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o ochronie roślin uprawianych lub rolnictwie ekologicznym.
- Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów określonych w etykiecie –instrukcji stosowania i ściśle według podanych w niej zaleceń.
- Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
- Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie (w przypadku środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych) lub sprzętem ręcznym
- Środki ochrony roślin na terenie otwartym należy stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3m/s i miejsce stosowania środka roślin jest oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł ujęć wód.
- Zabrania się zakładania w odległości mniejszej niż 20m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł ujęć wód, upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin.
- Przestrzeganie okresu karencji i prewencji podczas przystosowania środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół.

Wymagania w zakresie gospodarki na użytkach zielonych
- Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów oczeretów, trzcin.
- Gospodarowanie na użytkach zielonych nie powinno powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny wypas.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym
- Otrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie rolnym oraz posiadanie urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego.

Wymagania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych
- Przestrzeganie wymogów obowiązujących na terenach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

Wymagania w zakresie ochrony gleb
- Utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych jeśli na jego gruntach znajdują się te urządzenia.
- Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

Wymagania w zakresie gospodarki wodnej
- Ścieki bytowe nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-04-30 10:21
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 11:06

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163133
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3657570
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 13:24

Stopka strony