Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Lubicz dnia  5 czerwca 2007 r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM


1. ZAMAWIAJĄCY
 Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
 87 - 162 Lubicz , ul. Toruńska 36 A ,  woj. Kujawsko-pomorskie
 tel. / fax. 056 - 67- 82 - 709 ; e-mail: zarzaddroglubicz@neostrada.pl .

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 - tekst jednolity ze zmianami).
Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ
 www.lubicz.pl

4. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 19 wsi położonych na terenie gminny  Lubicz.
Selektywna zbiórka odpadów ma być realizowana w systemie workowym na terenie sołectw z przewagą  zabudowy zwartej, tj: Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Nowa Wieś, Złotoria w szacunkowej ilości 2200 nieruchomości i w systemie pojemnikowym (po 1 komplecie) na terenie  pozostałych wsi, tj: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Gronowo, Gronówko, Jedwabno, Józefowo, Kopanino,  Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko.
Dodatkowo Wykonawca ustawi pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie wspólnot  mieszkaniowych we wsiach Lubicz Dolny - 2, Lubicz Górny - 2, Gronowo - 2.
Zarówno worki jak i pojemniki muszą różnić się kolorystycznie oraz być opisane z podziałem na  tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło.
Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza wykonawca.
Worki są dostarczane bezpośrednio do gospodarstw domowych, natomiast pojemniki w miejsca  uzgodnione z Zamawiającym i administratorami poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.
Wykonawca zabezpiecza w worki mieszkańców uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Odbiór worków z posegregowanymi odpadami wykonawca będzie realizował zawsze w ostatnią sobotę  każdego miesiąca, natomiast z pojemników każdorazowo na podstawie odrębnych zgłoszeń Zamawiającego  w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
 

Zamawiający przyjmuje, że wywóz odpadów z pojemników w trakcie trwania umowy będzie wykonany  łącznie 24 razy.
Wykonawca za odbiór i wywóz odpadów posegregowanych nie będzie pobierał dodatkowo opłat od  mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić akcję informacyjno-edukacyjną w zakresie selektywnej  zbiórki odpadów oraz terminów odbioru odpadów posegregowanych na terenie poszczególnych wsi gminy Lubicz, objętych programem.
Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o ilości zebranych i wywiezionych odpadów posegregowanych z podziałem na poszczególne kody odpadów wraz z kartami  przekazania odpadów włącznie.
 Odbiór odpadów wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami:
 - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U z 2001 r., Nr 62, poz. 627/,
 - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami/,
 - ustawy z dnia 21.04.2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami/
 - rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów /Dz. U z 1997 r. Nr 162,    poz. 1135/,
 - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 - tekst jednolity ze zmianami).
 
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - Usługi recyklingu objęte są kodem we wspólnym słowniku zamówień publicznych - 90315300-1.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
 Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.
 
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 września 2007 r. do 31.12.2008 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia,
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców  oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w SIWZ.
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
 
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie  pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową, lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

10. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę (łączną)  stanowiącą dopłatę Zamawiającego za odbiór i wywóz posegregowanych odpadów komunalnych z worków i z pojemników.
 3. Cenę określoną w pkt. 2 Wykonawca poda Zamawiającemu z wyszczególnieniem ceny za odbiór worków i ceny za wywóz pojemników.

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu , 87 - 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A - Dział Księgowości.
 1. Termin składania ofert upływa 20 czerwca 2007 r. godz. 10 00
 2. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca  2007 r. o godz. 10 15
 Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.

12. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin  składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-06-05
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-06-06 10:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-06 10:17

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 170298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32