Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


LUBICZ dnia  30.05.2007 r.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87-162 Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie
NIP 879-24-26-522
tel. fax.(056) 67- 82 - 709
Poczta elektroniczna zdgmik.lubicz@gazeta.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl  

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogólna specyfikacja techniczna wraz z załącznikami dostępne są bezpłatnie w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz oraz na stronie internetowej zamawiającego.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy  zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 657 w drogę gminną publiczną  Nr 100895C ul. Myśliwska w Nowej Wsi gmina Lubicz, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w p-cie 3 SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - usługi inżynierii projektowej w dziedzinie prowadzenia prac inżynierii wodnej i lądowej objęte są kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień - 74232200-6

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl    
    przepisów   art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia: 18 czerwiec 2007 - 30 września 2007 r.

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie projektowania dróg będących przedmiotem zamówienia,
    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
        dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
        zamówienia.
    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez 
wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w  SIWZ.
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie , lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

10. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium. 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest cena.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy składać do dnia 08.06.2007 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A - Dział Księgowości.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2007 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.
13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
Upoważnionym do kontaktowania z oferentami jest :
Zdzisław Jasiński st. referent ds. dróg  - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu tel./fax. 67-82-709 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

drukuj (


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 30.05.2007
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-05-30 08:57
  • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-30 09:06

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-08-29 09:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3446197
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 08:06

Stopka strony