Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Lubicz dnia  23 maja 2007 r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM


1. ZAMAWIAJĄCY
 Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
 87 - 162 Lubicz , ul. Toruńska 36 A ,  woj. Kujawsko-pomorskie
 tel. / fax. 056 - 67- 82 - 709 ; e-mail: zarzaddroglubicz@neostrada.pl .

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 - tekst jednolity ze zmianami).Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ
 www.lubicz.pl

4. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczych dla oświetleń drogowych, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Podstawowe parametry dla opracowań projektowych zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Wymagane elementy opracowania dla poszczególnych zadań:
- projekt budowlany - 5 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- kosztorys nakładczy - 5 egz.
- zgody, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
- przygotowany wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę pod podpis Zamawiającego.
4. Podkłady geodezyjne Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
5. Opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.
6. Projekty budowlane należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 - po wyborze oferty - Wykonawca dostarczy wybrany pojazd na własny koszt, na adres Zamawiającego.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp - inne instalacje elektryczne objęte są kodem we wspólnym słowniku zamówień publicznych - 45317000-2.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert częściowych.
 
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 pożądany termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2007 r.
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru  oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 - tekst jednolity ze zmianami / i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia,
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców  oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w SIWZ.
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie  pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową, lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony  do rejestru lub ewidencji działalności.
9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
10. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE
1. Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert jest cena.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za opracowanie kompletnych dokumentacji określonych w pkt. 3 SIWZ.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu , 87 - 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A - Dział Księgowości.
 1. Termin składania ofert upływa 18.06.2007 r. o godz. 10 00
 2. Otwarcie ofert nastąpi 18.06. 2007 r. o godz. 10 15
 Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.
12. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ
 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin  składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-05-23
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-05-24 09:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-24 09:34

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 169830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32