Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Modyfikacja treści SIWZ.

Lubicz dnia 17 maja 2007 r.

ZGK. 341/7050/03-2/07


Modyfikacja  treści  SIWZ.


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z terenu 19  wsi gm. Lubicz.
 
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 - tekst jednolity ze zmianami ) Zamawiający - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych zamówień publicznych.
Modyfikacja dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - projekt umowy.
§ 6 otrzymuje brzmienie:
1. W razie, gdy Wykonawca stwierdzi, że pojemniki i worki zapełnione są odpadami innymi niż objęte przedmiotem umowy (odpady komunalne nie sortowane, inne), może odstąpić od wykonania umowy w tym zakresie. W takim przypadku w terminie 2 dni roboczych ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od wykonania umowy wraz z wyszczególnieniem ilości i miejsc, co do których umowa nie została wykonana.
2. W przypadkach innych, niż określone w ust. 1, nie wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy winno być zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie, tj. nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
3. Każdorazowo o zaistnieniu okoliczności niewykonania usługi z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy nie wykonanie usługi, o której mowa w ust. 2 nawet w terminie późniejszym jest niemożliwe należność Wykonawcy określona w § 5 umowy zostanie proporcjonalnie pomniejszona przy rozliczeniu należności za miesiąc następny.
5. Do rozliczeń przyjmuje się proporcję ilości niewykonanej usługi (ilość gospodarstw rolnych, nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych) do ogólnej ilości tych nieruchomości objętych selektywnym odbiorem odpadów.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od ustalonego w § 3 ust. 3 terminu do zawiadomienia Wykonawcy o niewykonaniu przedmiotu umowy.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 Wykonawca winien jest zrealizować usługę w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

drukuj (Modyfikacja treści SIWZ.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-05-17
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-05-17 13:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-17 14:00

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 169238
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32