Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PLANU
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 20:18

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 22:08
RYSUNEK PLANU
 • Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2017-04-11 13:45

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 20:22
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-21 22:08

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 22:09

Niniejszy plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 12.09.2007 r. nr 108 poz 1610. 

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 22:01
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-16 12:51

 

* * * * * *

Uchwała nr VIII/73/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz?, uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne.

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino, gmina Lubicz, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest rysunek planu w skali 1:2000, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:

1) terenów górniczych, oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej;

3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy;

4) szczegółowych warunków i zasad scalania nieruchomości;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym i numerem porządkowym;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu obowiązujące i projektowane;

4) linie rozgraniczające tereny o jednakowym przeznaczeniu obowiązujące;

5) linie zabudowy obowiązujące;

6) linie zabudowy nieprzekraczalne;

7) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych;

8) granice strefy ochrony konserwatorskiej;

9) granice terenu wymagającego przekształceń i rehabilitacji;

10) strefa ograniczonego użytkowania;

11) klasyfikacja ulic;

12) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe;

3) obowiązującej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

4) postulowanej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia, a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., co najmniej na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku;

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć taki rodzaj usług które nie spowodują pogorszenia standardów warunków mieszkaniowych;

8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć zakres usług nieuciążliwych związany z działalnością gospodarczą inną niż niezbędne usługi dla ludności;

9) szczególnych wymaganiach architektonicznych - należy przez to rozumieć obowiązek ukształtowania budynków i budowli w sposób wyróżniający się oraz odznaczający się estetyką rozwiązań architektonicznych;

10) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych - umożliwiającej dostęp do drogi publicznej;

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć różnorodne kompozycje roślin ozdobnych w tym: nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe (rabaty, kwietniki i trawniki);

12) dachach wysokich - należy przez to rozumieć formę dachu budynku z poddaszem i dachem jedno lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 20°-45°;

13) strefie ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pas terenu na którym obowiązuje zakaz zabudowy i trwałych nasadzeń, która wynosi min. 6,5 m od osi linii energetycznej 15kV, po obu jej stronach.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r., oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.

3. Nakaz zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnego wzdłuż rowu melioracyjnego o szerokości min. 10.0m od brzegu rowu.

4. Należy zachować dostępność do rowu melioracyjnego w celu umożliwienia przeprowadzenia robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych, m.in. zakaz grodzenia działek budowlanych w odległości min 1,5m od linii brzegowej.

5. Do czasu docelowego przeznaczenia terenów dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów.

6. Dopuszcza się łączenia nieruchomości gruntowych w celu scalenia w jedną działkę budowlaną przy zachowaniu zasady realizacji jednego budynku przeznaczenia podstawowego na każdej działce budowlanej.

7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasadę harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy w istniejący krajobraz kulturowo - przyrodniczy;

2) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu;

3) ustala się zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca w obszarze istniejącej, zwartej zabudowy wsi: szerokość frontu działki min. 20,0m, powierzchnia min. 800,0m? lub wg rysunku planu,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca na terenach pozostałych: szerokość frontu działki min. 30,0m, powierzchnia min. 2.000,0m?, lub wg rysunku planu.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej ustala się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego i projektowanego systemu sieci wodociągowej, który należy dostosować dla celów p.poż.;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: systemem grawitacyjnym do projektowanej przepompowni ścieków;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni drogowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, zrzuty winny posiadać urządzenia podczyszczające;

4) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego i projektowanego systemu elektroenergetycznego;

5) urządzenia infrastruktury technicznej projektować wyłącznie jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę lub właściciela drogi;

6) ustala się zasady lokalizacji projektowanych stacji ?trafo?, w rejonach wskazanych na rysunku planu, szczegółowe usytuowanie i wydzielenie działki dopuszcza się na etapie projektu budowlanego;

7) telekomunikacja: adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość przebudowy istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne;

8) ustala się lokalizację studni publicznej do potrzeb obrony cywilnej na terenie UK.

 

ROZDZIAŁ III

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów.

§ 7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UK, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury;

2) przeznaczenie dopuszczalne: plac zabaw dla dzieci, przystanek autobusowy, parking na samochody osobowe;

3) adaptację istniejącej świetlicy wiejskiej, dopuszcza się jej przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

4) wysokość zabudowy max. 1- kondygnacje, max. 6,0m;

5) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni działki biologicznie czynnej;

6) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury i zieleni urządzonej;

7) obsługa komunikacyjna: istniejący zjazd z Alei Dębów;

8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / 30m? powierzchni użytkowej obiektów;

9) adaptację istniejącej pętli komunikacji autobusowej.

§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UH, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, gastronomii;

2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla właściciela;

3) szczególne wymagania architektoniczne charakterystyczne dla projektowanej funkcji, oglądane od strony Alei Dębów;

4) wysokość zabudowy: max. 2- kondygnacje, max. 10,0m;

5) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni działki biologicznie czynnej;

6) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury i zieleni urządzonej;

7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / 30m? powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

8) obsługa komunikacyjna: projektowany zjazd z Alei Dębów;

9) wykonanie odpowiedniego nasypu od strony Alei Dębów, w odniesieniu do istniejącego poziomu drogi.

§ 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UO, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, mieszkanie;

2) adaptację istniejącego budynku, dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym;

3) wysokość zabudowy: jak w stanie istniejącym;

4) obowiązek pozostawienia min. 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej;

5) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury i zieleni urządzonej;

6) obsługa komunikacyjna: adaptacja istniejącego zjazdu z Alei Dębów;

7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / 3 zatrudnionych.

§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MU1÷4, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, nieuciążliwe;

3) adaptację istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

4) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 2- kondygnacje, max. 10,0m;

5) wysokość zabudowy usługowej max. 1- kondygnacje, max. 6,0m;

6) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni każdej z działek biologicznie czynnej;

7) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury i zieleni urządzonej;

8) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane zjazdy z dróg dojazdowych;

9) wskaźnik miejsc postojowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / 3 zatrudnionych;

10) na terenie MU4 obowiązek wykonania rekultywacji terenu powyrobiskowego.

 

§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN1÷18, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) na terenie MN4 ustala się adaptację istniejącego domu przy ul. Alei Dębów 39, murowany z 1902r., o wartościach historyczno-kulturowych, podlegającego ochronie konserwatorskiej. Należy zachować wygląd architektoniczny zabudowy w zakresie: gabarytu, kształtu dachu, wystroju i kompozycji elewacji, tzn. zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych. Wszelkie roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków;

3) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i gospodarczą i dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę lub modernizację, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości;

4 wysokość zabudowy projektowanej max. 10,0m (2-kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie, dwu lub wielospadowe), poziom posadzki parteru 0,40-0.60m powyżej poziomu terenu od strony frontowej budynku, kalenice dachów równoległe do drogi dojazdowej;

5) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony dogi max. 1,5m;

6) obowiązek pozostawienia min. 70% powierzchni każdej z projektowanych działek jako biologicznie czynnej;

7) wprowadzenie obiektów małej architektury i zieleni urządzonej od strony terenów przestrzeni publicznej;

8) na części terenu MN7 obowiązek max. zachowania istniejących zadrzewień, ewentualną wycinkę należy ograniczyć wyłącznie do terenów przewidzianych pod zabudowę;

9) na części terenów MN16÷18 wykonanie odpowiedniego nasypu od strony Alei Dębów, w odniesieniu do istniejącego poziomu drogi;

10) na części terenów MN1 i MN18 uwzględnić przebieg strefy uciążliwości akustycznej autostrady, w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

11) na części terenów MN5÷6 obowiązek wykonania odpowiedniej rekultywacji terenu powyrobiskowego.

 

§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1÷2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: las;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej, rekreacja.

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: rekreacja;

3) obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu oraz uzupełnienia zieleni urządzonej wraz z elementami małej architektury.

§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZCz, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz nieczynny, zamknięty;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa;

3) zachowanie istniejącego cmentarza ewangelickiego, nieczynnego z 2 poł. XIXw. wraz ze strefę ochrony konserwatorskiej terenu cmentarza. Teren objęty ochroną konserwatorską, należy ogrodzić i wyłączyć spod zabudowy i zachować jako miejsce kultu i pomnik historii. Obowiązuje zakaz przemieszczania, usuwania nagrobków i wycinania drzew, oraz nakaz użytkowania cmentarza w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem terenu. Konserwację zniszczonych nagrobków, prace porządkowo-pielęgnacyjne drzewostanu oraz prace polegające na uczytelnieniu układu przestrzennego cmentarza należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków;

4) obowiązek zachowania istniejącego pomnika przyrody objętego ochroną konserwatorską.

 

§ 15. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami WS1÷7, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe powierzchniowe;

2) adaptację istniejących rowów melioracyjnych;

3) dopuszcza się przeprawy przez istniejące rowy melioracyjne, pod warunkiem zapewnienia swobodnego przepływu w miejscach projektowanych przejazdów drogowych, na warunkach właściciela cieku.

§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa publiczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;

3) istniejąca ulica lokalna Aleja Dębów, klasy L, o projektowanej szerokości min. 15,0m w liniach rozgraniczających, wg rysunku planu;

4) postuluje się utworzenie pomnika przyrody, wg rysunku planu.

§ 17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD1÷12-D, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa publiczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;

3) projektowane ulice dojazdowe, klasy D, o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10,0m, za wyjątkiem terenu KD11, wg rysunku planu.

§ 18. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1÷5, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;

3) projektowane ulice wewnętrzne, o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0m, wraz z placykami manewrowymi, wg rysunku planu.

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDx, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;

3) ciąg pieszy o szerokości w liniach rozgraniczających jak w stanie istniejącym

 

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe.

§ 20. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne w wysokości:  0 %;

2) dla terenów pozostałych w wysokości:  30 %.

§ 21. Na obszarze objętym miejscowym planem, o którym mowa w § 1 traci moc: uchwała Rady Gminy Lubicz Nr V/56/98 z dnia 29 grudnia 1998r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 1999r. Nr 34, poz. 228.

§ 22. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu - załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz

Kazimierz Rybacki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: do publikacji przygortował: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2007-09-21
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-09-21 20:52
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 09:51


UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-11 13:45:28