Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

UWAGA : pierwszym dniem obowiązywania niniejszego planu miejscowego jest dzień 21.07.2006 r.
 • Zakres obowiązywania ustaleń planu miejscowego

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-14 11:17
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-17 09:16

 

 

Dz.U.Kuj-Pom 76/2006 poz. 1285  (Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2006 r.)

 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/548/06

 

RADY GMINY LUBICZ

 

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ul. Toruńskiej).

 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się, co następuje:

 

 

 

Dział I

 

Przepisy ogólne

 

 

 

Rozdział 1

 

Obszar, przedmiot i cel planu oraz definicje pojęć użytych w planie

 

 

 

§ 1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy, zwany dalej planem, obejmujący pas terenu o zmiennej szerokości od 100 m do 300 m położony wzdłuż ul. Toruńskiej od granicy z wsią Jedwabno do około 150 m poza skrzyżowanie z drogą odchodzącą do wsi Młyniec Drugi.

 

 

 

§ 2.   Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

§ 3.1.    Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

 

2.      Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 

1)   granice obszaru objętego planem;

 

2)   przeznaczenie terenów, oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

 

3)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania: ściśle określone i do uściślenia;

 

4)   linie zabudowy nieprzekraczalne;

 

5)   obiekty istniejące adaptowane, obiekty do likwidacji (rozbiórki) oraz do przebudowy lub likwidacji;

 

6)   strefy ograniczonego użytkowania;

 

7)   budynki o cechach zabudowy historycznej;

 

8)   kształtowane pasy zieleni izolacyjnej;

 

9)   wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

 

3.      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako orientacyjne, podlegają geodezyjnemu uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu lub projekcie podziału.

 

4.      Ustala się przeznaczenie alternatywne, albo możliwość łączenia przeznaczenia dla terenów i działek oznaczonych podwójnym symbolem funkcji
(np.: „MN/U”, „U/MN” itp.), z preferencją tego przeznaczenia, którego oznaczenie literowe wprowadzono na pierwszym miejscu (z lewej strony).

 

 

 

§ 4.   Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 

1)   ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego;

 

2)   określenie zasad zagospodarowania poszczególnych terenów tak, aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych występujących w granicach planu;

 

3)   ochrona lokalnych i ponadlokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie
i podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz ukształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych
i ponadlokalnych uwarunkowań.

 

 

 

§ 5.1.    Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. Nie wyklucza ono możliwości lokalizacji w obrębie terenu przeznaczenia uzupełniającego, a nawet dopuszczalnego;

 

2)   przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

 

3)   dopuszcza się – należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach planu;

 

4)   terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, oraz ewentualnie przeznaczenia uzupełniającego i dopuszczalnego, posiadającą symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

 

5)   linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

6)   linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, do uściślenia – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, którą należy określić w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, w nawiązaniu do występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, szczegółowego ukształtowania terenu, występującej zieleni, istniejących trwałych ogrodzeń, istniejącej trwałej zabudowy, elementów zagospodarowania nie ujawnionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, itp.;

 

7)   linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię podziału obszaru objętego planem w obrębie jednego terenu, wyznaczoną istniejącymi podziałami geodezyjnymi;

 

8)   linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania orientacyjnej – należy przez to rozumieć przybliżoną linię podziału obszaru w obrębie jednego terenu, stanowiącą przedstawienie graficzne przyjętych zasad podziału;

 

9)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren na którym dopuszcza się wznoszenie nowych budynków, w tym odsunięcie linii zabudowy od drogi, na odległość określoną w uchwale; (określona odległość nie dotyczy takich detali architektonicznych budynku jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejściami, schody zewnętrzne, części podziemne budynków itp.) oraz linię wyznaczoną rozporządzeniem nr 12/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o którym mowa dalej w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. e, dotyczącą lokalizowania obiektów w pasie szerokości 100 m od linii brzegu Drwęcy;

 

 10)   zharmonizowaniu ogrodzeń – należy przez to rozumieć dostosowanie wysokości, w tym również wysokości podmurówek, uskoków lub kąta nachylenia na spadkach, formy, materiału i kolorystyki ogrodzeń występujących w ciągu;

 

 11)   zabudowie produkcyjnej i magazynowo - składowej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z działalnością usługową i gospodarczą, w tym związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, nie powodującą na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu, przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;

 

 12)   obniżeniu standardu warunków mieszkaniowych – należy przez to rozumieć takie skutki zabudowy produkcyjno-usługowej i działalności gospodarczej, które w sposób oczywisty pogarszają warunki życia sąsiadów (np. emisja dymu, oparów i uciążliwych zapachów, różne formy składowania na otwartej przestrzeni, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie samochodów o ładowności powyżej 3,5 Mg, generujący hałas przekraczający normy ustalone dla terenów mieszkaniowych itp.);

 

 13)   modernizacji - należy przez to rozumieć działania polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie prowadzące do podniesienia standardu i funkcjonalności istniejących obiektów;

 

 14)   drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o dostępności ograniczonej – udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela warunkach;

 

 15)   dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) – należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

 

 16)   symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

 17)   zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.;

 

 18)   kształtowanych pasach zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń wielopiętrową o szerokości min. 1.0 m.

 

2.      Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

 

Dział II

 

Ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu

 

 

 

Rozdział 1

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

 

§ 6.   Ustala się podział obszaru objętego planem na strefy:

 

1)   strefę publiczną – o dostępie ograniczonym, z możliwością wygrodzenia chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, obejmującą tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, różnych rodzajów usług, dróg wewnętrznych, obiektów produkcyjnych składów i magazynów, zieleni izolacyjnej w tym kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej, różnych systemów infrastruktury technicznej, oznaczoną symbolami: „MW”, „U”, „UO”, „KDW”, „P”, „ZI”;

 

2)   strefę komunikacji publicznej – o dostępie nieograniczonym – otwartą, obejmującą drogi publiczne „KD”;

 

3)   strefę niepubliczną – o dostępie ograniczonym, obejmującą indywidualną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, zagrodową oraz zabudowę produkcyjno-usługową i użytki rolne, obejmującą tereny oznaczone symbolami: „MN”, „MN/U”, „U/MN”, „RM” i „R”.

 

 

 

§ 7.1.    Ustala się obowiązek wydzielania terenów i ich podziałów na działki budowlane na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, zapewniającego:

 

1)   minimalne parametry nowo wydzielanej działki budowlanej określone w § 14, o ile ustalenia szczegółowe dla danego terenu lub danej strefy nie stanowią inaczej;

 

2)   bezpośredni dostęp do nowo wydzielanej działki od drogi publicznej, oznaczonej symbolem „KD”, lub od drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem „KDW”;

 

3)   prawny dostęp do odcinanych części działek
w wypadku ich podziału własnościowego, wynikającego z różnego przeznaczenia terenów, wprowadzonego ustaleniami niniejszego planu;

 

4)   równoczesne wydzielenie geodezyjne działek przeznaczonych w niniejszym planie na cele publiczne.

 

2.      Ustala się obowiązek uwzględniania w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, następujących warunków, zasad i standardów, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów (na rysunku planu lub w tekście planu) nie stanowią inaczej:

 

1)   adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczeniem modernizacji, celem poprawy standardów funkcjonalno-technicznych budynków;

 

2)   adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej, pozostającej w dobrym stanie technicznym, z możliwością jej modernizacji;

 

3)   zakaz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na funkcję mieszkaniową;

 

4)   określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu odpadów;

 

5)   zachowanie dwunastometrowej przestrzeni niezabudowanej pomiędzy ścianą lasu i zabudową projektowaną;

 

6)   sytuowanie projektowanych budynków:

 

a)   równolegle do frontowej granicy działki,

b)   w przypadku skośnego usytuowania równoległych granic działek w stosunku do drogi, obowiązuje sytuowanie projektowanych budynków równolegle do granic bocznych działek,

 

c)   w przypadku działki o kształcie nieregularnym (bez dwóch granic równoległych) budynek należy sytuować równolegle do nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;

 

7)   dostosowanie wysokościowego zagospodarowania terenu i zabudowy do rzędnych ulicy istniejącej lub projektowanej;

 

8)   zasadę realizacji zabudowy i modernizacji zabudowy istniejącej wkomponowanej w otaczający krajobraz
i wykorzystującej naturalne walory terenu;

 

9)   zakaz budowy ogrodzeń pełnych, z zaleceniem stosowania ogrodzeń dekoracyjnych, lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami oraz zharmonizowania ogrodzeń.

 

3.      Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, co najmniej jednak:

 

1)   w odległości wynikającej z przepisów odrębnych – w stosunku do działki sąsiedniej;

 

2)   5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną „KDW”;

 

3)   6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (gminną) „KD-D”;

 

4)   8,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (gminną) „KD-L”;

 

5)   10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (powiatową) „KD-Z”;

 

6)   100,0 m od linii brzegu rzeki Drwęcy, za wyjątkiem obiektów wymienionych w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. e.

 

 

 

Rozdział 2

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

 

 

§ 8.   Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1)   obowiązek zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;

 

2)   obowiązek przeprowadzania badań i analiz geologicznych, poprzedzających opracowywanie projektów budowlanych na poszczególnych działkach, w celu rozpoznania stateczności i nośności gruntów, poziomu wód gruntowych itp.;

 

3)   obowiązek wprowadzenia kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej i ochronnej przy granicach terenów o konfliktogennych funkcjach;

 

4)   zalecenie łączenia projektowanych działek budowlanych w działki o większej powierzchni;

 

5)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg i infrastruktury technicznej;

 

6)   obowiązek ochrony wód podziemnych przed ich zanieczyszczeniem;

 

7)   obowiązek uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenów, możliwie maksymalnego zachowania zieleni istniejącej i wkomponowania jej w układ przestrzenny.

 

 

 

Rozdział 3

 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

 

 

§ 9.1.    Dla budynków o cechach zabudowy historycznej i kulturowej, oznaczonych na rysunku planu zaleca się wpisanie do gminnej ewidencji zabytków.

 

2.      Dla budynków, które zostaną wpisane do gminnej ewidencji zabytków ustala się:

 

1)   zasadę zachowania zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej wymiany ze względu na zły stan techniczny;

 

2)   obowiązek nawiązania nową zabudową do ogólnych gabarytów i kształtu bryły wymienianej na nową, z zaleceniem zachowania charakteru pokrycia dachu;

 

3)   zasadę nawiązania nową zabudową do usytuowania zabudowy wymienianej, jeżeli nie utrudni to budowy niezbędnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, oraz nie ograniczy widoczności na łukach drogi;

 

4)   obowiązek uzgadniania z właściwym organem ochrony zabytków przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, a także wymiany zabudowy.

 

 

 

§ 10. Dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „4MN”, „8MN”, „32MN/U”, „36MN”, „38MN”, na których występują nieeksponowane stanowiska archeologiczne, ustala się:

 

1)   dostępność terenów dla celów inwestycyjnych pod warunkiem wyprzedzającego przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych, o charakterze zależnym od wartości poznawczej stanowiska, zapewniających odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej;

 

2)   obowiązek uzyskania wytycznych konserwatorskich (na etapie opracowywania projektów budowlanych), oraz uzgadniania inwestycji wymagających prowadzenia prac ziemnych, z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 

3)   zasadę zapewnienia inwestorskiego nadzoru archeologicznego i uzyskania pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na ten nadzór.

 

 

 

§ 11. Ustala się obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac ziemnych i powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta gminy w przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.

 

 

 

Rozdział 4

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

 

 

§ 12.1.  W obrębie terenów strefy publicznej o dostępie ograniczonym, o której mowa w § 6 pkt 1, ustala się:

 

1)   obowiązek kształtowania otoczenia obiektów użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 

2)   obowiązek realizacji systemów komunikacji na terenach i w obiektach, bez barier architektonicznych.

 

2.      W obrębie terenów, o których mowa w ust. 1:

 

1)   zaleca się wprowadzenie funkcji rekreacji, jako przeznaczenia uzupełniającego;

 

2)   zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej;

 

3)   dopuszcza się umieszczenie nośników reklamowych, przy zachowaniu przepisów odrębnych,
z zastrzeżeniem wprowadzenia zasad weryfikacji formy plastycznej i walorów estetycznych tych nośników;

 

4)   dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem realizacji sieci infrastruktury jako systemów podziemnych.

 

 

 

§ 13.1.  W obrębie terenów strefy komunikacji publicznej, o której mowa w § 6 pkt 2, ustala się:

 

1)   zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

 

2)   obowiązek budowy jezdni i jedno lub dwustronnych chodników, zależnie od projektowanego sposobu zagospodarowania terenów otaczających;

 

3)   zasadę budowy dróg i chodników o nawierzchni utwardzonej;

 

4)   obowiązek realizacji skrzyżowań komunikacji pieszej i kołowej, bez barier architektonicznych.

 

2.      W obrębie terenów, o których mowa w ust. 1:

 

1)   zaleca się wprowadzanie wyodrębnionych ścieżek rowerowych;

 

2)   zaleca się wprowadzanie zadrzewień, w tym zieleni szpalerowej wzdłuż dróg gminnych o szerokości min. 12,0 m w liniach rozgraniczających;

 

3)   dopuszcza się lokalizowanie obiektów stanowiących tradycyjne wyposażenie ulic, np.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe itp., w liniach rozgraniczających dróg o szerokości min. 12,0 m.

 

 

 

Rozdział 5

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

 

 

§ 14.1.  Ustala się obowiązek uwzględnienia
w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, następujących parametrów i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)   minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usługową o wielkości 1200 m2;

 

2)   przyjęcie minimalnej szerokości działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - 24,0 m, z obowiązkiem dostosowania wielkości zabudowy projektowanej i modernizowanej do ograniczeń wynikających z wielkości działki budowlanej;

 

3)   linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie
z rysunkiem planu oraz ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 3;

 

4)   przyjęcie zasady zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;

 

5)   miejsca postojowe dla samochodów osobowych (poza stanowiskami w garażu w budynku), w ilości co najmniej:

 

a)   1 miejsce na jedno mieszkanie – w zabudowie jednorodzinnej,

 

b)   3 miejsca/100 m2 pow. użytkowej usług lub
10 zatrudnionych – w zabudowie jednorodzinnej
z funkcją usługową i w zabudowie usługowej.

 

2.      Na obszarze objętym planem określa się następujące, nieprzekraczalne wskaźniki maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej:

 

1)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 20%;

 

2)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 30%.

 

3.      W projektowanej jednorodzinnej zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, ustala się obowiązek uwzględniania następujących parametrów
i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)   ograniczenie ilości kondygnacji zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i wysokości budynku maksimum 10,0 m;

 

2)   maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru ponad poziom terenu projektowanego = 1,2 m;

 

3)   przykrycie budynków dachami płaskimi lub stromymi o spadkach symetrycznych mieszczących się
w granicach od 30 do 45 stopni;

 

4)   ograniczenie wysokości zabudowy gospodarczej, usługowej i garażowej do jednej kondygnacji nadziemnej.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-14 09:29
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 09:52

Rozdział 6

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

 

 

 

§ 15.1.  Cały obszar objęty planem położony jest
w „Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy” wyznaczonym rozporządzeniem nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 27/92, poz. 178).

 

2.      Na obszarze chronionego krajobrazu, obowiązują następujące zasady gospodarowania:

 

1)   przestrzeganie zakazów obowiązujących w projektowaniu zagospodarowania terenów nie związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, wynikających z rozporządzenia nr 12 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376), w tym szczególnie zakazów dotyczących:

 

a)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

 

b)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,

 

c)   eksploatacji kopalin do celów gospodarczych,

 

d)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

 

e)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegu rzeki Drwęcy, za wyjątkiem urządzeń wodnych, obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,

 

f)    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,

 

g)   likwidowania naturalnych zbiorników wodnych.

 

 

 

§ 16.1.  Obszar objęty planem, z wyłączeniem terenów o symbolach „1RM”, „2ZI”, „3MN”, „4MN”, „5MN”, „6MN” położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” wyznaczonej rozporządzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 112, poz. 1938).

 

2.      Na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” zakazuje się między innymi:

 

1)   wprowadzenia ścieków do ziemi i wód, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni na podstawie pozwolenia wodno-prawnego;

 

2)   rolniczego wykorzystania ścieków;

 

3)   urządzania obiektów intensywnej hodowli ryb łososiowatych i karpiowych;

 

4)   budowy nowych obiektów inwentarskich i usługowych oraz lokalizowania parkingów w odległościach mniejszych niż 100 m od brzegu rzeki Drwęcy;

 

5)   lokalizowania zakładów przemysłowych i rolnych, ferm przemysłowego chowu zwierząt;

 

6)   budowy ujęć powierzchniowych i podziemnych.

 

 

 

Rozdział 7

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

 

 

§ 17.1.  W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustanawiania obowiązku scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki w obrębie wyznaczonych terenów, w trybie procedury wynikającej z przepisów odrębnych.

 

2.      Odstępuje się od określania szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości na obszarze objętym planem.

 

 

 

Rozdział 8

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

 

 

 

§ 18. Na terenach rolnych „R”, ustanawia się zakaz lokalizacji budynków oraz zalecenie nie dokonywania geodezyjnego podziału gruntów.

 

 

 

§ 19. Na terenach, dla których plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.

 

 

 

Rozdział 9

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

 

 

§ 20.1.  Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)   dróg i ulic publicznych, zbiorczych - 20,0 m;

 

2)   dróg i ulic publicznych, lokalnych - 12,0 m;

 

3)   dróg i ulic publicznych, dojazdowych - 10,0 m;

 

4)   dróg wewnętrznych - 6,0 m;

 

5)   ciągów pieszych – z dopuszczeniem dojazdów - 4,5 m.

 

2.      Ustala się obowiązek wyznaczania normatywnych trójkątów widoczności na wszystkich skrzyżowaniach.

 

3.      W przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi ustala się obowiązek wyznaczenia normatywnego placu do zawracania samochodów.

 

 

 

§ 21.1.  Ustala się następujące warunki, zasady
i standardy w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)   obowiązek podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do istniejących i projektowanych systemów infrastruktury technicznej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyki, z zastrzeżeniem, możliwości wprowadzenia do ziemi i wody oczyszczonych wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, w terenach położonych w obrębie strefy pośredniej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno”;

 

2)   obowiązek stosowania ekologicznych systemów i urządzeń grzewczych, a przy indywidualnym zaopatrzeniu w ciepło – technologii opartych o paliwa bezpieczne ekologicznie.

 

2.      Ustala się następujące zasady lokalizacji i realizacji systemów sieci infrastruktury technicznej:

 

1)   możliwość modernizacji i realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod drogi ponadlokalne, gminne i wewnętrzne oraz pod ciągi komunikacji pieszej, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

 

2)   dopuszczalność lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, szczególnie w przestrzeni między liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących szczególnie ochrony własności;

 

3)   obowiązek rozwiązania wspólnej – co najmniej w skali wsi – gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz wspólnego systemu zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną;

 

4)   dopuszczalność budowy czasowych, szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe na warunkach wynikających z przepisów odrębnych oraz za zgodą właściwych organów sanitarnych i ochrony środowiska;

 

5)   zaopatrzenie poszczególnych obiektów w wodę dla celów bytowo-sanitarnych z wodociągu wiejskiego, uwzględniającego system hydrantów przeciwpożarowych w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;

 

6)   obowiązek wykonania kompleksowej odbudowy i modernizacji systemu rowów odwadniających (melioracyjnych), z dostosowaniem tego systemu do funkcjonowania w obszarze zurbanizowanym;

 

7)   odprowadzenie ścieków deszczowych z drogowych powierzchni utwardzonych:

 

a)   docelowo do przewidywanej kanalizacji burzowej (deszczowej),

 

b)   do gruntu lub do istniejącego systemu rowów odwadniających, wyłącznie po podczyszczeniu
w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych (piaskowniki, separatory itp.);

 

8)   zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach jednostki zarządzającej siecią, z istniejących stacji transformatorowych 15kV/0, 4kV dostosowanych do zwiększonego poboru mocy.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 10

 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

 

 

§ 22.1.  Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów na cele określone w niniejszym planie, ustala się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania – użytkowanie dotychczasowe chyba, że ustalenia szczegółowe
(Dział III) dla poszczególnych terenów stanowią inaczej.

 

2.      Na terenach przeznaczonych w niniejszym planie pod drogi publiczne, ciągi piesze i rowerowe wprowadza się zakaz budowy wszelkich budynków na okres tymczasowy.

 

 

 

§ 23. Dopuszcza się tymczasowe rozwiązanie sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych na terenach, na których nie przystąpiono do realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach:

 

1)   okresowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach o pojemności do 5,0 m3 i wywóz do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni;

 

2)   obowiązek realizacji odpowiedniego przyłącza do kolektora sanitarnego w nieprzekraczalnym terminie jednego roku od dnia oddania tego kolektora do użytku, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 21
ust. 1 pkt 1.

 

 

 

Rozdział 11

 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

 

 

 

§ 24. Ustala się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości:

 

1)   0% - dla terenów:

 

a)   stanowiących własność Skarbu Państwa, wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

 

b)   stanowiących własność Gminy Lubicz,

 

c)   przeznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie na cele publiczne oraz urządzenia infrastruktury technicznej;

 

2)   30% - dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu nie wymienionych w pkt 1, których wartość wzrośnie.

 

 

 

Dział III

 

Ustalenia szczegółowe

 

 

 

Rozdział 1

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów i grup terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zagrodowej w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 25.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „3MN”, „4MN” „5MN”, „6MN”, „8MN”, „10MN”, „12MN”, „14MN”, „15MN”, „20MN”, „21MN”, „23MN”, „25MN”, „28MN”, „36MN”, „38MN”, „39MN” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową;

 

2)   przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwa działalność gospodarcza prowadzona w obiekcie podstawowym;

 

3)   zakaz działalności gospodarczej, powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej;

 

4)   dopuszcza się umieszczanie reklamy związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną na działce budowlanej;

 

5)   dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną,
z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych.

 

2.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „3MN”, „4MN”, „5MN”, „36MN” ustala się strefę ograniczonego użytkowania od istniejących napowietrznych linii 15kV po 6,5 m od osi linii.

 

3.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami „5MN” ustala się konieczność poprzedzenia posadowienia obiektów wybraniem nasypów antropogenicznych aż do głębokości zalegania gruntów rodzimych.

 

4.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „36MN” ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegu Drwęcy, za wyjątkiem obiektów wymienionych
w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. e.

 

5.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „8MN”, „12MN”, „20MN”, „21MN”, „25MN” adaptuje się istniejący podział geodezyjny terenu na działki budowlane.

 

 

 

§ 26.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „7MN/U”, „22MN/U”, „32MN/U”, „35MN/U”, ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwa działalność gospodarcza i usługowa w obiekcie podstawowym lub w odrębnej zabudowie;

 

3)   zakaz działalności gospodarczej, powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych, ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej;

 

4)   zakaz umieszczania wszelkich reklam na działkach budowlanych, na których zrealizowano wyłącznie funkcję mieszkaniową;

 

5)   dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną, z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych.

 

2.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „32MN/U”, „35MN/U” ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegu Drwęcy, za wyjątkiem obiektów wymienionych w § 15 ust. 2 pkt 1 lit.e.

 

3.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „7MN/U”, „22MN/U” adaptuje się istniejący podział geodezyjny terenu na działki budowlane.

 

 

 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „37MN/ZL”, ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową, w zieleni leśnej;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwa działalność gospodarcza;

 

3)   adaptację istniejącej zabudowy;

 

4)   możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garażowej, również na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną,
z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych;

 

5)   obowiązek zachowania i ochrony istniejącego zadrzewienia.

 

 

 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „18MN/RM”, ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa związana z gospodarstwem rolnym;

 

3)   zakaz prowadzenia działalności hodowlanej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „16MW”, ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – zabudowa garażowa, teren zabaw oraz niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

 

3)   adaptację istniejącego zainwestowania z możliwością modernizacji.

 

 

 

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „13U/MN” i „27U/MN” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa gospodarczo-usługowa ograniczona do działalności nieuciążliwej;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, związana z działalnością przeznaczenia podstawowego;

 

3)   adaptację istniejącego zainwestowania z możliwością rozbudowy i modernizacji;

 

4)   zakaz działalności gospodarczej, powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „9U”, „11U” i „33U” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – usługi celu publicznego;

 

2)   adaptację istniejącego zainwestowania z możliwością modernizacji;

 

3)   dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „11U”, ustala się dodatkowo obowiązek ochrony i pielęgnacji istniejącej wartościowej zieleni, kapliczki przydrożnej oraz placu zabaw.

 

 

 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „30UO” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;

 

3)   adaptację istniejącego zainwestowania z możliwością modernizacji;

 

4)   zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej.

 

 

 

§ 33.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „1RM”, „31RM” i „40RM” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

 

2)   adaptację istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu z możliwością modernizacji;

 

3)   zakaz prowadzenia działalności hodowlanej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 

2.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „31RM” ustala się strefę ograniczonego użytkowania od istniejących napowietrznych linii 15kV po 6,5 m od osi linii.

 

 

 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „34RM/U” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwa działalność usługowo-handlowa;

 

3)   adaptację istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu z możliwością modernizacji;

 

4)   zakaz prowadzenia działalności hodowlanej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „41RM/ZL” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa
w gospodarstwie rolnym z zielenią leśną;

 

2)   adaptację istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu z możliwością modernizacji;

 

3)   zakaz prowadzenia działalności hodowlanej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej;

 

4)   obowiązek zachowania i ochrony istniejącego zadrzewienia.

 

 

 

Rozdział 2

 

Ustalenia dotyczące terenu zabudowy produkcyjnej
w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „42P” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna i magazynowo-składowa;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – zabudowa administracyjno-socjalna;

 

3)   zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu z możliwością modernizacji;

 

4)   zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;

 

5)   ograniczenie wysokości zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnej;

 

6)   obowiązek urządzenia kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki.

 

 

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów zieleni w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „17R” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – użytkowanie rolnicze;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – zieleń naturalna;

 

3)   zakaz lokalizacji budynków.

 

 

 

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „19ZL” i „24ZL” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – tereny leśne;

 

2)   zachowanie dotychczasowej funkcji leśnej terenu;

 

3)   zakaz lokalizacji budynków.

 

 

 

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „2ZI”; „26ZI” i „29ZI” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – zieleń nieurządzona i izolacyjna;

 

2)   na terenach powyrobiskowych oznaczonych na rysunku planu symbolami „2ZI” i „29ZI” ustala się kierunek rekultywacji – leśny;

 

3)   zakaz lokalizacji budynków.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-14 09:58
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 10:27

 

 

Rozdział 4

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów komunikacji i infrastruktury technicznej, w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „43KD-Z” i „44KD-Z” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – odcinki publicznych dróg powiatowych o nr 2035 C i nr 2009 C
z możliwością lokalizacji chodnika i ścieżki rowerowej;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja urządzeń, obiektów i budowli związanych z obsługą drogi publicznej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych, z zastrzeżeniem zachowania wymagań określonych w przepisach odrębnych;

 

3)   dopuszcza się zieleń przydrożną;

 

4)   obowiązek uzgadniania możliwości i zasad lokalizacji elementów przeznaczenia uzupełniającego i dopuszczeń z jednostką zarządzającą drogą powiatową;

 

5)   adaptację istniejącego stanu zagospodarowania dróg jako rozwiązania etapowego z zaleceniem przebudowy i modernizacji (poszerzenia po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej).

 

 

 

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „45KD-L” i „53KD-L” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – lokalne publiczne ulice i drogi gminne z możliwością lokalizacji chodnika;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – lokalizację urządzeń, obiektów, budowli związanych z obsługą publicznej drogi lokalnej, zjazdów indywidualnych i publicznych, z zastrzeżeniem wymagań określonych w przepisach odrębnych;

 

3)   obowiązek uzgadniania możliwości i zasad lokalizacji elementów przeznaczenia uzupełniającego z jednostką zarządzającą drogą gminną;

 

4)   obowiązek realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 5 m.

 

 

 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „46KD-D”, „47KD-D”, „48KD-D”, „50KD-D”, „54KD-D”, „56KD-D”, „57KD-D”, „58KD-D”, „60KD-D” i „62KD-D” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – odcinki systemu publicznych (gminnych) dróg i ulic dojazdowych, docelowo z możliwością budowy chodników;

 

2)   przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja urządzeń, obiektów i budowli związanych z obsługą publicznej ulicy lub drogi dojazdowej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych, z zastrzeżeniem zachowania wymagań określonych w przepisach odrębnych;

 

3)   obowiązek uzgadniania możliwości i zasad lokalizacji elementów przeznaczenia uzupełniającego z jednostką zarządzającą drogą gminną;

 

4)   obowiązek realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 5 m;

 

5)   adaptację istniejących odcinków dróg lokalnych o szerokości mniejszej niż 10 m w liniach rozgraniczających z uwagi na istniejące zainwestowanie.

 

 

 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „52KDW”, „59KDW” i „61KDW” ustala się:

 

1)   przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;

 

2)   obowiązek realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 3,5 m;

 

3)   wymóg uzyskania zgody jednostki zarządzającej drogą publiczną na wykonanie zjazdu.

 

 

 

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „49KX”, „51KX” i „55KX”, ustala się przeznaczenie podstawowe – ciągi piesze
z dopuszczeniem dojazdu.

 

 

 

Dział IV

 

Przepisy końcowe

 

 

 

Rozdział 1

 

Dokumentacja związana z planem

 

 

 

§ 45. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z części wstępnej (podstaw) uchwały – włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 46. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 47. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy o wejściu uchwały w życie

 

 

 

§ 48. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

 

 

 

§ 49.1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2.      Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy

 

Hanna Anzel

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-14 10:04
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 10:49

 

 

załącznik nr 2

do uchwały nr XLVII/548/06

Rady Gminy Lubicz

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubicz

 

 

 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ulicy Toruńskiej).

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Lubicz stwierdza, co następuje:

 

 

§ 1.   W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 12 września 2005 r. do 7 października 2005 r., oraz 14 dni po nim następujących tj. do dnia 24 października 2005 r., złożono 6 uwag do projektu planu miejscowego.

 

 

§ 2.   Wójt nie uwzględnił uwag wniesionych przez:

1)   Wiolettę Łopatowską-Bąkiewicz;

2)   Teresę Rogalewicz; Krzysztofa Rogalewicz;

3)   Jana i Elżbietę Długozima – w części dotyczącej:

a)   przeznaczenia terenów leżących po północnej stronie ulicy Toruńskiej, wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe,

b)   zmiany przeznaczenia nieruchomości na funkcję z dopuszczeniem zabudowy oraz zmiany zachowania odległości przestrzeni niezabudowanej w stosunku do ściany lasu.

 

 

§ 3.   Rada rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag
w § 2 następująco:

Uwzględnia uwagi złożone przez:

1)   Wiolettę Łopatowską-Bąkiewicz;

2)   Teresę Rogalewicz, Krzysztofa Rogalewicz;

3)   Jana i Elżbietę Długozima – w części dotyczącej:

a)   przeznaczenia terenów leżących po północnej stronie ulicy Toruńskiej, wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe.

Przyjęte uwagi dotyczyły zagadnień, które nie naruszały właściwości rzeczowych organów opiniodawczych
i uzgadniających. Dokonano niezbędnej korekty projektu uchwały oraz rysunku planu.

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

do uchwały nr XLVII/548/06

Rady Gminy Lubicz

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubicz

 

 

 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ulicy Toruńskiej).

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 oraz z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Lubicz określa następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:

 

 

§ 1.1.   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy.

2.      Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1)   traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulicy z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią;

2)   inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

 

 

§ 2.   Wykazy terenów publicznych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.

Proponowany koszt inwestycji:

1)   inwestycje wymienione w pkt 1;

2)   inwestycje wymienione w pkt 2.

Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

 

 

§ 3.   Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych
w § 2:

1)   realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

2)   inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)   realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

 

 

§ 4.   Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym:

1)   wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

 

 

§ 5.1.   Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

1.      Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków budżetu gminy.

2.      Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348).

 

 

§ 6.   Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1)   dochody własne;

2)   dotacje;

3)   pożyczki preferencyjne;

4)   fundusze Unii Europejskiej;

 

5)   udział podmiotów gospodarczych.

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dpp:ss
  data wytworzenia: 2006-07-14
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-14 10:47
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 10:47

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-17 09:16:31