Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
 • Załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-13 10:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2005-04-13 10:34

 

Dz.U.W.K-P z 2005 r. Nr 18 poz.283

 

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2005 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/367/04

 

RADY GMINY LUBICZ

 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia (obejmującej część działki geodezyjnej nr 13/5), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek, dotyczącego zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.   Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Krobia, obejmującej części działki geodezyjnej nr: 13/5, zwany dalej planem.

 

 

§ 2.1.   Uchwala się przeznaczenie podstawowe obszaru o którym mowa w § 1, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnym układem dróg publicznych.

2.      Przedmiotem ustaleń planu w części tekstowej i graficznej, jest zakres obowiązkowy - wynikający
z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.1.   Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

2.      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako postulowane (orientacyjne), podlegają uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu.

 

 

§ 4.1.   Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2)   przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

4)   zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów, oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

5)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie aktywną;

6)   obowiązującej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

7)   postulowanej (orientacyjnej) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia (funkcje), a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, w nawiązaniu do: - występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, - szczegółowego ukształtowania terenu, - występującej zieleni, - już istniejących, trwałych ogrodzeń - istniejącej, trwałej zabudowy itp.;

8)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale;

9)   usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą nie powodującą na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;

 10)   drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach;

 11)   dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) - należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

 12)   symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 13)   zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2.      Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

 

 

§ 5.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „1.MN”, ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i przeznaczenie uzupełniające - zabudowa gospodarcza.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1)   możliwość wydzielenia maksimum trzech działek budowlanych;

2)   możliwość zabudowy działek o których mowa w pkt 1, wolnostojącymi domami mieszkalnymi-jednorodzinnymi, z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej;

3)   możliwość realizacji niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)   ustala się następujące, nieprzekraczalne linie zabudowy:

a)   od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (Lubicz-Młyniec)- minimum 22,0 m,

b)   od linii rozgraniczającej publicznej drogi dojazdowej - KD (projektowanej poza niniejszym planem), minimum 8,0 m,

c)   od projektowanej drogi wewnętrznej z placem manewrowym - minimum 6,0 m;

2)   zabudowa w obrębie zespołu działek powinna być utrzymana w zbliżonym charakterze architektonicznym;

 

3)   zabudowa mieszkaniowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia budynku jest wykonanie badań geotechnicznych i uwzględnienie wniosków wynikających z tych badań;

4)   maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej -
9,0 m, a zabudowy gospodarczej – 5,0 m ponad poziom terenu rodzimego, mierzona w północno-wschodnim narożniku budynku; 

5)   maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru - 1,0 m od poziomu terenu rodzimego, mierzona w północno - wschodnim narożniku budynku;

6)   dach dwuspadowy, z wykluczeniem kąta ostrego w kalenicy dachu;

7)   zabudowa gospodarcza parterowa z poddaszem magazynowym lub nieużytkowym;

8)   obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;

9)   zalecenie koordynacji charakteru ogrodzenia od dróg publicznych i wprowadzenia zieleni ozdobnej, szczególnie we frontowej części działek;

 10)   zalecenie wprowadzenia żywopłotów wzdłuż granic działek;

 11)   zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;

 12)   z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

4.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki obsługi zabudowy,
w zakresie infrastruktury technicznej:

1)   zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez właściwy Zakład Energetyczny;

2)   zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez jej dysponenta;

3)   zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła, z obowiązkiem zastosowania ekologicznych systemów grzewczych;

4)   odprowadzenie ścieków tymczasowo do szczelnego zbiornika wybieralnego, z obowiązkiem wywozu ścieków do wskazanego punktu zlewnego oczyszczalni, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)   wywóz odpadów stałych na gminne wysypisko śmieci;

6)   dojazd z publicznej drogi dojazdowej - KD, lub drogi wewnętrznej - 3.KDW;

7)   zakaz budowy docelowych wjazdów na teren poszczególnych działek budowlanych bezpośrednio z istniejącej drogi powiatowej.

5.      Na terenie o którym mowa w ust. 1 nie występuje potrzeba:

1)   określania zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2)   określania wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)   wyznaczania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

4)   wprowadzania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

 

 

§ 6.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „2.U/MN”, ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie ogrodniczym i przeznaczenie uzupełniające - usługi komercyjne z funkcją mieszkaniową.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1)   zasadę zagospodarowania jako jednej działki budowlanej;

2)   możliwość zabudowy działki o której mowa w pkt 1, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz, zabudową gospodarczą i usługowo-produkcyjną;

3)   możliwość realizacji niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)   ustala się następujące, nieprzekraczalne linie zabudowy:

a)   od linii rozgraniczającej projektowanej (poza niniejszym planem) publicznej drogi dojazdowej – KD, minimum 8,0 m,

b)   od projektowanej drogi wewnętrznej z placem manewrowym - minimum 6,0 m.

2)   zabudowa w obrębie działki powinna być utrzymana w zbliżonym charakterze architektonicznym;

3)   zabudowa mieszkaniowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia budynku jest wykonanie badań geotechnicznych i uwzględnienie wniosków wynikających z tych badań;

4)   maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 9,0 m., a zabudowy gospodarczej - 6,0 m. ponad poziom terenu rodzimego, mierzona w narożniku budynku o najniższej rzędnej terenu rodzimego;

5)   maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru - 1,0 m. od poziomu terenu rodzimego, mierzone w narożniku budynku o najniższej rzędnej terenu rodzimego;

6)   dach dwuspadowy, z wykluczeniem kąta ostrego w kalenicy dachu;

7)   zabudowa gospodarcza parterowa z poddaszem magazynowym lub nieużytkowym;

8)   obowiązek zachowania co najmniej 35% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;

9)   zalecenie koordynacji charakteru ogrodzenia od drogi publicznej i wprowadzenia zieleni ozdobnej, szczególnie we frontowej części działki;

 10)   zalecenie wprowadzenia żywopłotów wzdłuż granic działek;

 11)   z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

4.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki obsługi zabudowy, w zakresie infrastruktury technicznej określone w § 5 ust. 4 pkt 1-6.

5.      Na terenie o którym mowa w ust. 1 mają zastosowanie ustalenia § 5 ust. 5.

 

 

§ 7.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „3.KDW” ustala się przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji wewnętrznej, stanowiącej drogę dojazdową do terenów, wyznaczonych w obrębie obszaru objętego planem.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1)   szerokość w liniach rozgraniczających minimum 8,0 m;

2)   zalecenie niezbędnego technicznego wzmocnienia podbudowy i nawierzchni drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3)   wykonanie zjazdu z drogi gminnej wymaga uzyskania zgody jednostki zarządzającej tą drogą.

 

 

§ 8.   Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów o symbolach: 1.MN, 2.U/MN i 3.KDW, ustala się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania - użytkowanie rolne.

 

 

Rozdział 3

 

Przepisy końcowe

 

 

 

§ 9.   Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych:

1)   symbolami „1.MN” i „2.U/MN”, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 - w wysokości 30%;

2)   symbolem „3.KDW”, o którym mowa w § 7 ust. 1 - w wysokości 0%.

 

 

§ 10. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z § 1 - włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 12. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 13. W granicach obszaru objętego niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek uchwalony przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XIV/221/99 z dnia 3 września 1999 r. (Dz.U. WKP z 1999 r. Nr 88, poz. 1007).

 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

 

 

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.      Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Hanna Anzel

 

załącznik nr 2

do uchwały nr XXVIII/367/04

Rady Gminy Lubicz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

  

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek, dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.

 

 

 

Dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

 

 

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 26 lipca 2004 r. do 20 sierpnia 2004 r. oraz wyznaczonym terminie tj. do dnia 7 września 2004 r. nie wpłynęły uwagi do projektu planu.

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

do uchwały nr XXVIII/367/04

Rady Gminy Lubicz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie: sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 

 

 

1.      Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek dotyczącego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i upraw polowych, które należą do zadań własnych gminy będą:

-     droga publiczna gminna (oznaczona symbolem KD)
o szerokości 10,00 m w liniach rozgraniczających
o nawierzchni asfaltowej na odpowiedniej podbudowie z kamienia wapiennego lub granitowego wraz
z oświetleniem.

2.      Inwestycja wymieniona w pkt 1 będzie realizowana równolegle z realizacją zabudowy mieszkaniowej na poszczególnych działkach.

3.      Finansowanie inwestycji wymienionej w pkt 1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), przy czym:

a)   uchwała Rady Gminy określa wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych,

b)   załącznik do uchwały budżetowej gminy określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach,

 

c)   kolejne uchwały budżetowe gminy określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,

d)   zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Gminy zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonywanie,

e)   zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

f)    realizacja zadania następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: do publikacji przygotował: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2005-04-04
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-05 09:29
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-28 19:31

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-28 19:31:28