Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

TRZY PRZETARGI USTNE OGRANICZONE

Wójt Gminy Lubicz ogłasza trzy przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz 

1. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 154/4, obręb Krobia; KW TO1T/00038285/6.
Powierzchnia: 0,0179 ha.
Opis nieruchomości: Niezabudowana, granice działki tworzą kształt nieregularnego, wydłużonego pasa gruntu. Teren zagospodarowany jako teren zieleni. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN-29).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu (z VAT): 15.000,00 zł.
Cena wywoławcza (z VAT): 15.000,00 zł.
Wadium: 3.000,00 zł
Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Godzina przetargu: 10:30

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości: działa nr 71/30, obręb Grabowiec; KW nr TO1T/00036145/9.
Powierzchnia: 0,0613 ha.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej warunków zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ekologiczno - osadniczej w terenach zabudowy usługowej (GU)
Cena wywoławcza (z VAT): 36.000 zł.
Wadium: 7.000,00 zł
Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Godzina przetargu: 11:00

3. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości: działa nr 71/31, obręb Grabowiec; KW nr TO1T/00036145/9.
Powierzchnia: 0,0414 ha..
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej warunków zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ekologiczno - osadniczej w terenach zabudowy usługowej (GU)
Cena wywoławcza (z VAT): 25.000,00 zł.
Wadium: 5.000,00 zł
Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Godzina przetargu: 11:30

Termin, miejsce i warunki przetargu:
1.    Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinach podanych obok dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21. Szczegóły dotyczące sali (pokoju), gdzie zostaną przeprowadzone przetargi, zostaną ogłoszone wraz z listą osób zakwalifikowanych do przetargu.   
2.    Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, wynikającą z kształtu i powierzchni działek, nie mogą one stanowić samodzielnych działek budowlanych, w związku z czym przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 8 listopada 2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
4.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
5.    Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
6.    Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
7.    Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8.    Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi.
10.    Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Sprzedający nie okazuje na gruncie położenia punktów  granicznych wyznaczających granice sprzedawanej nieruchomości. 

Z up. WÓJTA

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (TRZY PRZETARGI USTNE OGRANICZONE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-10-05 08:40
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-05 08:38

Informacja o wyniku przetargów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

1. Ogłoszony na godzinę 10:00 w dniu 17 września 2021 r. pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krobi, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 154/4 o powierzchni 0.0179 ha, zapisanej w KW nr TO1T/00038285/6, stanowiącej własność Gminy Lubicz, która to nieruchomość została wystawiona do przetargu za cenę brutto wynoszącą 15.000 złotych zakończył się wynikiem negatywnym – w wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił uczestnictwa w przetargu.

2. Do ogłoszonego na godzinę 10:30 w dniu 17 września 2021 roku pierwszego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krobi, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 154/5 o powierzchni 0.0167 ha, zapisanej w KW nr TO1T/00038285/6, stanowiącej własność Gminy Lubicz, która to nieruchomość została wystawiona do przetargu za cenę brutto wynoszącą 13.800 złotych, dopuszczono jedną osobę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Aldona Orzechowska za osiągniętą w przetargu cenę 13.940 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści)

3. Do ogłoszonego na godzinę 11:00 w dniu 17 września 2021 roku pierwszego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krobi, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 154/7 o powierzchni 0.0154 ha, zapisanej w KW nr TO1T/00038285/6, stanowiącej własność Gminy Lubicz, która to nieruchomość została wystawiona do przetargu za cenę brutto wynoszącą 12.800 złotych, dopuszczono jedną osobę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Joanna Orłowska za osiągniętą w przetargu cenę 12.830 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści)

 

Przewodniczący Komisji

Przetargowej        

(-)Marek Pilewski      

drukuj (Informacja o wyniku przetargów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-09-26 11:11
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-26 11:12

Ogłoszenie o wynikach kwalifikacji w przetargach ogłoszonych na dzień 17.09.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach kwalifikacji w przetargach  ustnych ograniczonych ogłoszonych na dzień 17.09.2021 r.

W dniu 13.09.2021 r., powołana dnia 9.09.2021 r., komisja przetargowa dokonała czynności sprawdzenia, czy na ogłoszone na dzień 17.09.2021 r. przetargi wpłynęły zgłoszenia uczestnictwa. W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, co następuje:

 1. W ogłoszonym na godzinę 10:00 przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 154/4 w Krobi nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa.
 2. W ogłoszonym na godzinę 10:30 przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 154/5 w Krobi pisemne zgłoszenie uczestnictwa złożyła, w dniu 10.09.2021 r., Pani Aldona Orzechowska
 3. W ogłoszonym na godzinę 11:00 przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 154/7 w Krobi pisemne zgłoszenie uczestnictwa złożyła, w dniu 02.09.2021 r., Pani Joanna Orłowska

Osoby wymienione w punkcie 2 i 3 niniejszego ogłoszenia do zgłoszenia uczestnictwa dołączyły dowody wpłaty wadium we wskazanej w ogłoszeniu wysokości. Ponadto osoby te są właścicielami nieruchomości przyległych. Spełniają zatem wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu o przetargach i do przetargów, w których zgłosiły swoje uczestnictwo, zostały zakwalifikowane.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) Marek Pilewski

 

drukuj (Ogłoszenie o wynikach kwalifikacji w przetargach ogłoszonych na dzień 17.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-09-13 15:36

PRZETARG OGRANICZONY

Wójt Gminy Lubicz ogłasza trzy pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

1. Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 154/4, obręb Krobia; KW TO1T/00038285/6.

Powierzchnia: 0,0179 ha.

Opis nieruchomości: Niezabudowana, granice działki tworzą kształt nieregularnego, wydłużonego pasa gruntu. Teren zagospodarowany jako teren zieleni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN-29).

Cena wywoławcza (z VAT): 15.000,00 zł.

Wadium: 3.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Godzina przetargu: 10:00

2. Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 154/5, obręb Krobia; KW TO1T/00038285/6.

Powierzchnia: 0,0167 ha.

Opis nieruchomości: Niezabudowana, granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu. Teren zagospodarowany jako teren zieleni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN-29).

Cena wywoławcza (z VAT): 13.800,00 zł.

Wadium: 2.700,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Godzina przetargu: 10:30

3. Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 154/7, obręb Krobia; KW TO1T/00038285/6.

Powierzchnia: 0,0154 ha.

Opis nieruchomości: Niezabudowana, granice działki tworzą kształt nieregularnego, wydłużonego pasa gruntu. Teren zagospodarowany jako teren zieleni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN-29).

Cena wywoławcza (z VAT): 12.700,00 zł.

Wadium: 2.500,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Godzina przetargu: 11:00

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetargi odbędą się w dniu 17 września 2021 r. o godzinach podanych obok dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, wynikającą z kształtu i powierzchni działek, nie mogą one stanowić samodzielnych działek budowlanych, w związku z czym przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10 września 2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10 września 2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.
 10. Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może wyłącznie staraniem i na koszt nabywcy.

z up. W Ó J T A

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (PRZETARG OGRANICZONY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-08-09 14:53
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-09 14:55

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Złotoria dz. nr 133/18

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0595 ha, położonej w Złotorii, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 133/18, zapisanej w KW  nr TO1T/00030912/5.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 0

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 70.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Złotoria dz. nr 133/18)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 12:08

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Górny dz. nr 265

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0585 ha, położonej w Lubiczu Górnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 265, zapisanej w KW  nr TO1T/00032091/7.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 1

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 88.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Pan Miłosz Mazur, za osiągniętą w przetargu cenę 88.880,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

 Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Górny dz. nr 265)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 12:03

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Dolny dz. nr 182/2

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0555 ha, położonej w Lubiczu Dolnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 182/2, zapisanej w KW  nr TO1T/00031346/3.

Wadium wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 38.850,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Pan Jakub Bejger, za osiągniętą w przetargu cenę 39.240,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).                

Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                                   Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Dolny dz. nr 182/2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 11:59

Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 133/18 w Złotorii

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 133/18 w Złotorii

Komisja przetargowa podaje do wiadomości, że do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 16 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz, oznaczonej numerem działki 133/18 w Złotorii, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00030912/5, nikt nie został zakwalifikowany, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie zgłosił uczestnictwa w przetargu.

Lubicz Dolny, 14.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej       .

                                                                                               (-)Marek Pilewski      .

drukuj (Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 133/18 w Złotorii)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-14 11:00

Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 182/2 w Lubiczu Dolnym

Lubicz Dolny, 14.06.2021 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych  do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 182/2 w Lubiczu Dolnym

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, ze zmianami) komisja przetargowa podaje do wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 16.06.2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz, oznaczonej numerem działki 182/2 w Lubiczu Dolnym, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00031346/3.

Osoby, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu:

 1. Jakub Bejger.

 

Komisja przetargowa                                                                         

 1. Marek Pilewski – Przewodniczący

członkowie komisji:           

      2. Sławomir Szczęśniak

      3. Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

      4. Vanessa Koczkodon

drukuj (Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 182/2 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-14 10:44
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 10:56

NIERUCHOMOŚĆ W ZŁOTORII

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 133/18, obręb Złotoria; KW TO1T/00030912/5.

Powierzchnia: 0,0595 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (49MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 70.000,00 zł

Wadium: 7.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, wynikającą z kształtu i powierzchni działki, nie może stanowić ona samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10.06.2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10.06.2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W ZŁOTORII)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:38
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:39

NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU DOLNYM

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 182/2, obręb Lubicz Dolny; KW TO1T/00031346/3.

Powierzchnia: 0,0555 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, bez dostępu do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN10).

Cena wywoławcza: 38.850,00 zł

Wadium: 5.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10.06.2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10.06.2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU DOLNYM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:30
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:35

NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 265, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032091/7.

Powierzchnia: 0,0585 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej (3MN/U).

Cena wywoławcza (z VAT): 88.000,00 zł

Wadium: 8.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) w terminie do dnia 10.06.2021 r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 5. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 6. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Z uwagi na przebiegającą przez działkę sieć wodociągową oraz projektowaną sieć kanalizacyjną nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:35

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działka nr 137/14 w Krobi

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,1238 ha, położonej w Krobi, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 137/14, zapisanej w KW  nr TO1T/00032092/4.

Wadium wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 2 oferentów.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 85.000,00 zł, w tym należy podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Agnieszka Betke-Kubiak, za osiągniętą w przetargu cenę 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym należny podatek VAT.

Lubicz Dolny, dnia 12.03.2021 r. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) Marek Pilewski

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działka nr 137/14 w Krobi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-03-12 10:28
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:31

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0904 ha, położonej w Lubiczu Dolnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki gruntu nr 114/26, 114/32 i 114/33, zapisanej w KW  nr TO1T/00033012/7.

Wadium wpłaciło 3 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 3 oferentów.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 130.000,00 zł, w tym należy podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Grażyna Jaworska, za osiągniętą w przetargu cenę 131.300,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych), w tym należny podatek VAT.

                                                                                                                                              Lubicz Dolny, dnia 12.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                          (-) Marek Pilewski   

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-03-12 10:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-05 08:38:15