Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość w Krobi

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 137/14 w Krobi

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4

Powierzchnia nieruchomości: 1238 metrów kwadratowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza (z VAT): 56.000

Wadium: 6.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Terminy poprzednich przetargów: 04.05.2017, 30.10.2017, 22.02.2018, 02.07.2018, 30.10.2018

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 roku o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  24 grudnia  2018 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Nieruchomość w Krobi)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-11-21 11:38
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 11:39

Więcej o nieruchomości

 • Położenie nieruchomości
  Położenie nieruchomości
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2018-11-21 12:30
 • Mapa zasadnicza w skali 1:500
  Mapa zasadnicza w skali 1:500
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2018-11-21 12:04
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 12:30
 • Możliwość zabudowy
  Możliwość zabudowy
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2018-11-21 12:06
 • Fragment rysunku planu miejscowego
  Fragment rysunku planu miejscowego
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2018-11-21 12:08
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 12:50

drukuj (Więcej o nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-11-21 12:01

Ustalenia planu miejscowego dla jednostki MN-31 w obszarze której położona jest działka nr 137/14

§ 29. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-30, MN-31, MN-32 i MN-33:
1)przeznaczenie terenu:
    a)podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
    b)uzupełniające - usługi nieuciążliwe wbudowane w bryłę budynku funkcji podstawowej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
2)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    a)budynki mieszkalne wolnostojące,
    b)zakazuje się lokalizowania samodzielnej funkcjonalnie zabudowy gospodarczej i garażowej,
    c)nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
    d)obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
    e)dla istniejącej zabudowy ustala się, że obowiązujące linie zabudowy są nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
    f)minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 40% powierzchni działki budowlanej,
    g)maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 40% powierzchni działki budowlanej,
    h)maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
    i)maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 10 m,
    j)dachy:
    -dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,
    -ustala się, że główne kalenice noworealizowanych budynków funkcji podstawowej muszą być usytuowane równolegle do linii zabudowy wyznaczonej od tej drogi z której     następuje wjazd na działkę budowlaną, z wyłączeniem działek nr ew. 82/17 i 82/20 oraz działek budowlanych dostępnych z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD-15,
    -dla działek dostępnych z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD-15 ustala się usytuowanie jednej z płaszczyzn głównych połaci dachu w stronę ulicy,
    -pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka cementowa w kolorach naturalnym dachówki ceramicznej, grafitowym lub ciemnobrązowym,
    k)elewacje zewnętrzne:
    -tynki w zakresie kolorystyki: biel, żółty, szary, beż, kremowy,
    -ustala się kolorystykę o niskim nasyceniu barw wyłącznie system barwny NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20%     chromatyczności barwy z dopuszczeniem jednolitego dla całego budynku akcentowania fragmentów elewacji w barwach o wyższym walorze i nasyceniu,
    -detale architektoniczne budynku, w szczególności, balustrady schodów zewnętrznych, balkonów, logii, tarasów w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brązu, szarości,     naturalnych kolorach metalu, szkła, kamienia i drewna w odcieniach brązu,
    -stolarka okienna otworów zewnętrznych w obrębie budynku musi być wykonana z jednakowego materiału i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza się kolor biały lub     odcienie brązu,
    -dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności     dopuszcza się okładziny trwałe kamienne i imitujące kamień naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna, ceramiczne,
    l)zabrania się realizacji zabudowy tymczasowej, za wyjątkiem zabudowy związanej z okresem prowadzenia prac budowlanych,
    m)dopuszcza się rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków na warunkach określonych w niniejszym paragrafie,
    n)w istniejących zespołach zabudowy dopuszcza się adaptację zagospodarowania działki niespełniającego ustaleń planu w zakresie powierzchni biologicznie czynnej;
3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki budowlanej wzdłuż linii rozgraniczającej terenu:
    a)minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej - 800 m2,
    b)minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej - 20 m,
    c)ustalenia pkt a i b nie dotyczą podziałów na cele powiększenia sąsiedniej działki budowlanej;
4)zasady obsługi w zakresie komunikacji:
    a)obsługa komunikacyjna:
    -ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN-30 z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych     symbolami KDD-13, KDD-14, KDD-15 i KDD-16,
    -ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN-31 z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem     KDL-5 oraz z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-13, KDD-15 i KDD-16,
    -ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN-32 z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych     symbolami KDL-3 i KDL-5 oraz z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-26 i KDD-27,
    -ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN-33 z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych     symbolami KDL-3 i KDL-5 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-25,
    b)warunki parkingowe - zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach określonych w § 12;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem.

drukuj (Ustalenia planu miejscowego dla jednostki MN-31 w obszarze której położona jest działka nr 137/14)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-11-21 12:11
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4498
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 12:50

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2833092
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-18 14:23

Stopka strony