Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Złotoria dz. nr 133/18

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0595 ha, położonej w Złotorii, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 133/18, zapisanej w KW  nr TO1T/00030912/5.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 0

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 70.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Złotoria dz. nr 133/18)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 12:08

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Górny dz. nr 265

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0585 ha, położonej w Lubiczu Górnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 265, zapisanej w KW  nr TO1T/00032091/7.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 1

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 88.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Pan Miłosz Mazur, za osiągniętą w przetargu cenę 88.880,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

 Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Górny dz. nr 265)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 12:03

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Dolny dz. nr 182/2

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0555 ha, położonej w Lubiczu Dolnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 182/2, zapisanej w KW  nr TO1T/00031346/3.

Wadium wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 38.850,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Pan Jakub Bejger, za osiągniętą w przetargu cenę 39.240,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).                

Lubicz Dolny, dnia 24.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                                   Marek Pilewski 

drukuj (INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Lubicz Dolny dz. nr 182/2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-24 11:59

Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 133/18 w Złotorii

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 133/18 w Złotorii

Komisja przetargowa podaje do wiadomości, że do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 16 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz, oznaczonej numerem działki 133/18 w Złotorii, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00030912/5, nikt nie został zakwalifikowany, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie zgłosił uczestnictwa w przetargu.

Lubicz Dolny, 14.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej       .

                                                                                               (-)Marek Pilewski      .

drukuj (Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 133/18 w Złotorii)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-14 11:00

Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 182/2 w Lubiczu Dolnym

Lubicz Dolny, 14.06.2021 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych  do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 182/2 w Lubiczu Dolnym

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, ze zmianami) komisja przetargowa podaje do wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 16.06.2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz, oznaczonej numerem działki 182/2 w Lubiczu Dolnym, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00031346/3.

Osoby, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu:

 1. Jakub Bejger.

 

Komisja przetargowa                                                                         

 1. Marek Pilewski – Przewodniczący

członkowie komisji:           

      2. Sławomir Szczęśniak

      3. Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

      4. Vanessa Koczkodon

drukuj (Lista osób zakwalifikowanych - działka nr 182/2 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-14 10:44
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 10:56

NIERUCHOMOŚĆ W ZŁOTORII

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 133/18, obręb Złotoria; KW TO1T/00030912/5.

Powierzchnia: 0,0595 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (49MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 70.000,00 zł

Wadium: 7.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, wynikającą z kształtu i powierzchni działki, nie może stanowić ona samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10.06.2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10.06.2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W ZŁOTORII)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:38
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:39

NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU DOLNYM

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 182/2, obręb Lubicz Dolny; KW TO1T/00031346/3.

Powierzchnia: 0,0555 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, bez dostępu do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN10).

Cena wywoławcza: 38.850,00 zł

Wadium: 5.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10.06.2021 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10.06.2021 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU DOLNYM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:30
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:35

NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 265, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032091/7.

Powierzchnia: 0,0585 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej (3MN/U).

Cena wywoławcza (z VAT): 88.000,00 zł

Wadium: 8.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) w terminie do dnia 10.06.2021 r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 5. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 6. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Z uwagi na przebiegającą przez działkę sieć wodociągową oraz projektowaną sieć kanalizacyjną nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:35

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działka nr 137/14 w Krobi

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,1238 ha, położonej w Krobi, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 137/14, zapisanej w KW  nr TO1T/00032092/4.

Wadium wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 2 oferentów.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 85.000,00 zł, w tym należy podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Agnieszka Betke-Kubiak, za osiągniętą w przetargu cenę 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym należny podatek VAT.

Lubicz Dolny, dnia 12.03.2021 r. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) Marek Pilewski

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działka nr 137/14 w Krobi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-03-12 10:28
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:31

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 0,0904 ha, położonej w Lubiczu Dolnym, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki gruntu nr 114/26, 114/32 i 114/33, zapisanej w KW  nr TO1T/00033012/7.

Wadium wpłaciło 3 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 3 oferentów.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 130.000,00 zł, w tym należy podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Grażyna Jaworska, za osiągniętą w przetargu cenę 131.300,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych), w tym należny podatek VAT.

                                                                                                                                              Lubicz Dolny, dnia 12.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                          (-) Marek Pilewski   

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-03-12 10:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-24 12:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6362737
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony