Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.13.2012                                                                                                    

DECYZJA

 

                Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także § 3 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia  2010 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8774– złożonego w dniu 17.09.2012 r. przez Inwestora – Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7 - obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

Orzekam

- odmówić Inwestorowi ,,Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz, gmina Lubicz.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 12.09.2012 r.( nr rej. 8774 z dnia 17.09.2012 r.) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7 - obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, us.t 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 na podstawie art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu oraz o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu oraz o konieczności przeprowadzania oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem WOO.4240.678.2012.BW.2 z dnia 9.10.2012r. (nr rej. 9734 z dnia 12.10.2012 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-66/12 z dnia 2.10.2012 (nr.rej.9565 z dnia 8.10.2012 r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o  braku konieczności sporządzania raportu odziaływania na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji,  treści opinii upoważnionych organów na podstawie art.64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) postanowieniem ROŚ.6220.13.2012 z dnia 18.10.2012 r. orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu. W dniu 06.12.2012 Inwestor przekazał Wójtowi Gminy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegać miało na budowie małej elektrowni wodnej wraz z nową przepławką dla ryb i przenioską dla kajaków. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zalicza się do §3 ust. 1 pkt 5 – elektrownie wodne. Wójt Gminy Lubicz, wnioskami z dnia 13.12.2012 r., znak: ROŚ.6220.13.2012  zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii uzgadniającej i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEW) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 w miejscowości Lubicz, na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 1/19, 1/21, 1/25, 1/26 - obręb Lubicz Górny, nr geod. 51/5, 51/7, 51/9, 413/6, 413/7 - obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz. W dniu 14.12.2012r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.13.2011 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 14.12.2012 r. nr ROŚ.6220.13.2012. Przewodniczącym Rad Sołeckich Wsi Lubicz Górny i Lubicz Dolny w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG Lubicz. Dnia 14.01.2013 do Wójta Gminy wpłynęło pismo Instytutu Technologii Energetycznych Sp z o. o. , ul. Demela 1/1, 81-250 Gdynia  (nr.rej430) odnoszące się do kwestii doboru technologii turbin dla planowanej MEN.W dniu 14.01.2013 wpłynęło również do Wójta Gminy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr WOO.4242.233.2012.BW (nr. rej 462) odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy  zgodnie z art. 37 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.  (nr rej. 430) nie wziął pod uwagę wniosków wynikających z pisma Instytutu Technologii Energetycznych, gdyż zgodnie  z art.77, ust. 1 pkt 1, gdyż organ właściwy nie wydał wymaganych literą prawa uzgodnień i przedsięwzięcie nie może uzyskać stosownych warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia decyzji środowiskowej. W dniu 31.01.2013 Inwestor - Toruńskie Wodociągi Sp z oo, wystąpiły do Wójta Gminy z wnioskiem (nr rej. 1190) o umorzenie postępowania na podstawie art. 105. KPA jako strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte. W związku z powyższym Wójt Gminy spełniając wymogi art. 10 KPA zawiadomieniem ROŚ.6220.13.2013 z dnia 01.02.2013 r. powiadomił strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie do dnia 19.02.2013 r. nie wpłynęly do organu prowadzącego postępowanie wnioski, uwagi i zastrzeżenia stron postępowania. Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie dokonał analizy zgromadzonych w trakcie jego trawania opinii i dowodów oraz stwierdził co następuje;

Działki usytuowane się w obrębie Lubicz Górny znajdują się pod powierzchnią rzeki Drwęcy i nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki o nr geod. 51/5, 51/7, 51/9, 413/6 i 413/7, obręb Lubicz Dolny znajdują się w strefie oznaczonej symbolem ZN (z przeznaczeniem podstawowym - zieleń nieurządzona,dopuszczalnym - użytek ekologiczny) obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338).

Realizacja inwestycji dotyczy terenu:

-        rezerwatu przyrody pn. „Rzeka Drwęca", gdzie obowiązują uwarunkowania określone w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

-        obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH2800001, gdzie zastosowanie znajduje w szczególności art. 33 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru, a także połączenia z innymi obszarami,

-        Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, gdzie obowiązują przepisy określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego oddziaływania na przyrodę obszaru.

W trakcie analizowania wpływu inwestycji na elementy środowiska przyrodniczego  Organ, w oparciu o art. 75 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, korzystał z dostępnych dowodów, takich jak:

-        przedłożony „Raport oddziaływania na środowisko małej elektrowni wodnej wraz z przepławką w Lubiczu, rzeka Drwęca km 12+300",

-        raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji (bagrowaniu) zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz

Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz,

-        opracowanie stanowiące załącznik nr 14 do ww. sprawy bagrowania zbiornika na rzece Drwęcy pt. „Ocena oddziaływania na środowisko, w tym ichtiofaunę oraz Rezerwat Przyrody "Rzeka Drwęca" dotycząca wykonania przepławki dla ryb w miejscowości Lubicz, na Jazie Komunalnym w km 12+300 rzeki Drwęcy", przygotowanego przez Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości EIRP Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza (styczeń 2011 M. Mokwa, W. Wiśniowolski),

-        postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011 r., znak: W00.4242.82.2011.BW, uzgadniające realizację i określające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji (bagrowaniu) zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz,

-        decyzja Wójta Gminy Lubicz znak: OŚW.7624-12(19)09/10/11 z dnia 29 marca 2011 roku określająca środowiskowe uwarunkowania dla Inwestora - Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji (bagrowaniu) zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz.

Z analizy powyższych dokumentów wynika, że realizacja inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej wraz z przepławką w Lubiczu na rzece Drwęcy w jej km 12+300, obejmuje częściowo ten sam zakres robót (budowa przepławki) przewidzianych dla inwestycji polegającej na rewitalizacji (bagrowaniu) zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz. Fakt ten nie został jednak uwzględniony w załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Postępowanie dotyczące bagro wania rzeki Drwęcy zakończyło się wydaniem decyzji Wójta Gminy Lubicz znak: C)ŚW.7624-12(19)09/10/11 z dnia 29 marca 2011 roku, uzgadniającej realizację przedsięwzięcia i określającej środowiskowe uwarunkowania. Decyzja ta określa również środowiskowe uwarunkowania dla budowy przepławki na jazie komunalnym w Lubiczu Dolnym w km 12+300 rzeki Drwęcy. W wydanej decyzji Wójta Gminy Lubicz oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie raportu oddziaływania na środowisko, określono między innymi lokalizację, parametry techniczne, rodzaj i sposób zagospodarowania planowanej przepławki dla ryb, będącej częścią zakresu wnioskowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości analizowania wpływu na środowisko tego samego obiektu na etapie dwóch odrębnych postępowań administracyjnych, których skutkiem mogłoby być wydanie różnych decyzji dla tego samego urządzenia ochrony przyrody.

Uwzględniając powyższe, dalszej analizie dotyczącej możliwości realizacji oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, podlegać może budowa małej elektrowni wodnej.

Na podstawie zakazów i odstępstw określonych przez art. 15 ww. ustawy o ochronie przyrody stwierdza się, że budowa lub przebudowa obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie rezerwatu przyrody nie jest możliwa, z wyjątkiem obiektów służących celom ochrony.

Budowa przepławki została poddana ocenie w odrębnym postępowaniu, w wyniku którego określono środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Brak jest więc podstaw do twierdzenia, że budowa elektrowni wodnej jest inwestycją służącą celom ochrony rezerwatu przyrody.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 2, 4 i 5 ww. ustawy o ochronie przyrody, dla budowy małej elektrowni wodnej na terenie rezerwatu przyrody nie istnieje możliwość zastosowania określonych ustawą odstępstw od obowiązujących zakazów, umożliwiających realizację takiego zamierzenia. Zezwolenie na odstępstwa musi być uzasadnione potrzebą ochrony przyrody, realizacją inwestycji liniowych celu publicznego, celami turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi, kulturowymi lub kultu religijnego.

Rzeka Drwęca stanowi siedlisko i miejsce stałego występowania oraz migracji gatunków dwuśrodowiskowych (diadromicznych), takich, jak łosoś szlachetny, troć wędrowna, minóg rzeczny czy węgorz. W wyniku prowadzonego programu restytucji w Drwęcy występuje jesiotr, który również uwzględniony został w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W związku z powyższym jedną z kluczowych spraw jest uwzględnienie wymagań ekologicznych występujących w Drwęcy gatunków, w tym minogo w i ryb dwuśrodowiskowych. Jednocześnie z uwagi na obecny sposób zagospodarowania i utrudnienia w przemieszczaniu się organizmów wodnych (na które wpłynąć może planowana inwestycja), Drwęca została uwzględniona w „Programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko - pomorskim (udrożnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych)". Celem tego programu jest udrożnienie, poprawa warunków migracji i zachowanie znaczenia rzeki jako szlaku migracyjnego dla organizmów wodnych w zlewni Wisły.

Z uwagi na znaczenie przyrodnicze rzeki Drwęcy, a przede wszystkim na wskazane powyżej względy formalne, stwierdza się brak możliwości realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń,

2. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul.Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk,

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87 – 100 Toruń,

5. DEL – VIS Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 5, Lubicz Dolny, 87 – 162 Lubicz,

6. a/a Mg.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-02-21 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116117
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31