Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

 

ROŚ.6220.13.2012                                                                                                                 Lubicz, dn.2012.10.18

 

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3, ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr  98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia  2010 r. po wydaniu opinii  w dniu 9.10.2012 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.678.2012.BW.2 (nr rej. 9734 z dnia 12.10.2012) i w dniu 2.10.2012 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N.NZ-402-L-66/12 (Nr rej. 9565 z dnia 8.10.2012) w sprawie ustalenia zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz, gmina Lubicz.

 

P o s t a n a w i a m

1.Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz na Inwestora Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń.

2.Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz na Inwestora Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń.

3.Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9, 11-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) uwzględniający:

1.Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania.

2.Przewidywane oddziaływanie na środowisko, w tym:

a) oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich,

b) gospodarkę wodno-ściekową i gospodarowanie odpadami,

c) oddziaływanie na przyrodę.

3. Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.

4. Występowanie gatunków i siedlisk chronionych oraz będących celem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 i rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca". Dane te należy poprzeć wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, wraz z podaniem terminów i metod badań oraz załącznikiem mapowym, przedstawiającym lokalizację stanowisk stwierdzonych gatunków i siedlisk.

5. Analizę możliwych oddziaływań i propozycje minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania (w tym skumulowanego), obejmujące w szczególności:

a) rozpoznanie i określenie skali możliwego oddziaływania inwestycji na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego, w tym gatunki i siedliska, będące przedmiotem ochrony ww. obszarów,

b) warianty realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem różnych rozwiązań technicznych w zakresie rodzaju stosowanych turbin (w tym turbin VLH oraz turbin Archimedesa), wprowadzenia zabezpieczeń minimalizujących zjawisko śmiertelności organizmów wodnych w komorze turbin,

c) określenie i analizę skuteczności przyjętych rozwiązań łagodzących zjawisko barierowości, w tym budowy przepławki dla organizmów wodnych wraz z określeniem jej parametrów, uwzględniających wymagania biologiczne organizmów wodnych, w tym ryb dwuśrodowiskowych,

d) opis i analizę wpływu funkcjonowania nowej elektrowni wodnej w zakresie oddziaływania skumulowanego,

e) odniesienie do krajowych i regionalnych programów udrożnienia rzek.

6. Wskazanie propozycji monitoringu po realizacyjnego inwestycji, w tym faktycznej skuteczności rozwiązań służących zabezpieczeniu drożności korytarza migracji organizmów wodnych.

7. Analizę możliwych zagrożeń powstania szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 12.09.2012 r.( nr rej.8774 z dnia 17.09.2012 r.) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 na podstawie art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu oraz o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.13.2012 z dnia 20.09.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu oraz o koniecznośći przeprowadzania oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem WOO.4240.678.2012.BW.2 z dnia 9.10.2012r. (nr rej. 9734 z dnia 12.10.2012 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-66/12 z dnia 2.10.2012 (nr.rej.9565 z dnia 8.10.2012 r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o  braku konieczności sporządzania raportu odziaływania na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji,  rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów na podstawie art.64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym niniejszym postanowieniem. Wójt Gminy Lubicz stwierdza że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są:

- zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010

-wskazanie kryteriów jakimi kierował się organ wymienionych w art. 63, ust. 3 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy.

Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej (rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu  zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana budowa małej elektrowni wodnej (MEN) wraz z przepławką dla ryb na rzece Drwęcy km 12 +300 na działkach o nr geod. 1/19; 1/21; 1/25; 1/26 – obręb Lubicz Górny, oraz na działkach o nr geod. 51/5; 51/7; 51/9; 413/6; 413/7- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy tym samym spełnia wymóg § 3 ust. 1, pkt.5)  Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16.10. 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny (Dz.U.Kuj-Pom 23/2006 poz. 338) tereny działek w obrębie Lubicz Dolny obejmowane są znakiem ZN (Zieleń Nieużytkowa) o przeznaczeniu podstawowym – zieleń nieużytkowa i przeznaczeniu dopuszczalnym – użytek ekologiczny. Część terenu przeznaczonego pod inwestycję objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r., Nr 23, poz. 338). Zgodnie z ustaleniami tego planu, działki o nr geod. 51/5, 51/7, 51/9, 413/6 i 413/7, obręb Lubicz Dolny, znajdują się w strefie oznaczonej symbolem ZN z przeznaczeniem podstawowym - zieleń nieurządzona i dopuszczalnym - użytek ekologiczny. Jest to obszar zagrożenia powodzią, na którym ponadto istnieje obowiązek uwzględnienia zakazów wynikających z położenia części przybrzeżnej na terenie rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca" oraz położenia na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Drwęca" i ochrony pośredniej ujęć „Drwęca" i „Jedwabno".

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie małej elektrowni wodnej wraz z nową przepławką dla ryb i przenioską dla kajaków.

Inwestycja zlokalizowana jest wr miejscowości Lubicz, przy istniejącym jazie komunalnym w km 12+300 rzeki Drwęcy. Istniejący jaz piętrzący na rzece Drwęcy oraz zbiornik zaporowy zostały wybudowane w latach 1973 -1978 dla potrzeb ujęcia wody powierzchniowej w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta Torunia i zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych. Podstawowym zadaniem stopnia jest piętrzenie wód rzeki Drwęcy w celu umożliwienia poboru wody dla zaopatrzenia miasta Torunia i okolicznych miejscowości. Dodatkowo utrzymywane piętrzenie umożliwia pobór wody dla zlokalizowanego w pobliżu zakładu hodowli pstrąga oraz wykorzystywanie części zrzutów wody jałowej dla potrzeb zainstalowanej w pierwszym ruchomym przęśle jazu małej elektrowni wodnej. Powyżej jazu na prawym brzegu zlokalizowano ujęcie wody i pompownię należącą do Toruńskich Wodociągów. Pomiędzy ujęciem a jazem umiejscowiono pola refulacyjne przeznaczone do odkładania osadu wydobywanego ze zbiornika wodnego w trakcie prac bagrowniczych.

 Dojazd do terenu inwestycji możliwy jest z drogi krajowej nr 10 do Stacji Ujęcia Powierzchniowego Toruńskich Wodociągów i dalej drogą wewnętrzną. Ma terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy nowych miejsc parkingowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m.

Planowana mała elektrownia wodna wykorzystywać będzie istniejący układ hydrotechniczny stopnia. Rzędne piętrzenia wody na jazie pozostaną niezmienione, zgodne z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Istniejąca turbina małej elektrowni wodnej zostanie poddana remontowi i modernizacji, i pozostawiona w tym samym miejscu. Wybudowana zostanie nowa przepławka dla ryb w celu eliminacji błędów i niedoskonałości istniejącej przepławki, która zostanie zlikwidowana. Dodatkowo wybudowana zostanie nowa przenoska dla kajaków w miejsce starej niefunkcjonalnej i zniszczonej.

Sumaryczna powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi 3,12 ha. a całkowita powierzchnia przedsięwzięcia ok. 2950 m2.

Do realizacji projektuje się parterowy budynek elektrowni, o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej na żelbetowym fundamencie z dachem jednospadowym. Kanały dopływowy i odpływowy, bezpośrednio przed i za budynkiem elektrowni, wykonane zostaną w technologii żelbetowej; pozostała, większa część jako konstrukcja ziemna. Przepławka wykonana będzie w technologii żelbetowo-kamiennej, a przenoska jako droga gruntowa utwardzona grysem; pomosty w technologii żelbetowej.

Zastosowane zostaną technologie oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty. Prace budowlane wykonane zostaną przez koncesjonowany zakład, zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami oraz przepisami prawa.

Do zabudowy przyjęto turbiny Kapłana z kolanową rurą ssącą i przekładnią pasową. Dzięki takiemu układowi sprawność całego turbozespołu osiągać będzie 85% i pozwoli wyprodukować największą ilość energii elektrycznej przy zerowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a także powstawania ścieków i odpadów, zarówno niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, jak i komunalnych.

W treści raportu przeanalizowania wymagają zwłaszcza:

- informacje na temat szacowanych ilości, oznaczenia oraz sposobu zagospodarowania ewentualnych osadów dennych (urobku wydobytego z rzeki), powstałych w wyniku realizacji inwestycji, z uwzględnieniem § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. z 2002 U. Nr 165, poz. 1359),

- kryteria kwalifikowania urobku powstałego w wyniku pogłębiania i profilowania zbiorników wodnych z informacją o planowanym wyprzedzającym badaniu przeznaczonego do wydobycia materiału (osadu dennego) przed jego wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r., w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. z 2002 U. Nr 55 poz. 498).

Konieczne jest również rozważenie potencjalnych zagrożeń powstania szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Przy szczegółowej analizie zagrożeń należy zwrócić uwagę na zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) i przewidzieć działania zapobiegawcze i naprawcze oraz tryb postępowania w przypadku faktycznego zagrożenia szkodą lub szkodami. Ponadto raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 j.t.), w kontekście art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Z uwagi na obowiązek przeprowadzenia identyfikacji celu ochrony wód w rozumieniu art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, przygotowywana dokumentacja musi zawierać analizę wpływu planowanych inwestycji na osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego naturalnych części wód lub dobrego potencjału ekologicznego sztucznych bądź silnie zmienionych części wód.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach:

- rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca", gdzie obowiązują uwarunkowania określone w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

- obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001, gdzie zastosowanie znajduje w szczególności art. 33 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru, a także połączenia z innymi obszarami,

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, gdzie obowiązują przepisy określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego oddziaływania na przyrodę obszaru. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP) planowana mała elektrownia wodna opierać będzie się na wykorzystaniu turbin Kapłana. Jednocześnie dość powszechne przekonanie o niskiej szkodliwości turbin tego typu dla organizmów wodnych jest niepotwierdzone i może okazać się błędne, niezależnie od prędkości obrotowej samych turbin (Jelonek, Engel 2011). W związku z powyższym na etapie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest rozważanie zasadności rozwiązań alternatywnych w tym zakresie, np. poprzez zastosowanie turbin nisko spadowych VLH lub turbin Archimedesa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że turbina pracować będzie w okresie wysokich spływów wód w czasie zimowo-wiosennym oraz przy niskich stanach w okresie letnim (str.7 karty informacyjnej przedsięwzięcia), a zatem w okresie migracji oraz rozrodu i rozwoju form młodocianych gatunków ryb i minogów, będących celem i przedmiotem ochrony rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca" i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001 oraz uwzględnionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, np. minóg rzeczny, łosoś szlachetny, piskorz, koza, co może powodować zwiększoną śmiertelność tych gatunków. Należy podkreślić, że Drwęca stanowi siedlisko i miejsce stałego występowania oraz migracji gatunków dwuśrodowiskowych (diadromicznych), takich jak: łosoś szlachetny, troć wędrowna, minóg rzeczny czy węgorz. W wyniku prowadzonego programu restytucji w Drwęcy występuje jesiotr, który również uwzględniony został w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W związku z powyższym jedną z kluczowych spraw jest uwzględnienie wymagań ekologicznych występujących w Drwęcy gatunków, w tym minogów i ryb dwuśrodowiskowych.Ponadto uwzględnić należy fakt, że w km 10+100 rzeki Drwęcy planowana (i uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) jest inwestycja o zbliżonym charakterze, obejmująca odbudowę kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy (z zastosowaniem turbin niskospadowych VLH), co wiązać może się z powstaniem oddziaływania skumulowanego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują:

1.       Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń,

2.       Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń,

3.       Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul.Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk,

4.       Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87 – 100 Toruń,

5.       DEL – VIS Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 5, Lubicz Dolny, 87 – 162 Lubicz,

6.       a/a MW.

drukuj (POSTANOWIENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-10-18 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145548
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31