Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.12.2011                                                                                       Lubicz, 2012.08.21

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 i 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6771– złożonego w dniu 29.06.2011r. przez Inwestora Pana Krzysztofa Niedzielskiego, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXVII” pole A, pole B, pole C na działce nr geod. 25/2 - obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Określam

- dla Inwestora Pana Krzysztofa Niedzielskiego, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXVII” pole A, pole B, pole C na działce nr geod. 25/2 - obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

- warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: projektuje się wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MŁYNIEC XXXVII –POLE A, POLE B, POLE C, powierzchnia projektowanej eksploatacji 4 ha,

Maksymalna głębokość wyrobiska 11,0 m,

Planowane roczne wydobycie po 20,0 tys. ton z każdego pola złożowego.

Usytuowanie przedsięwzięcia: miejsc. Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Złoże MŁYNIEC XXXVII – POLE A, POLE B, POLE C położone jest na działce ewidencyjnej nr 25/2 stanowiącej własność wnioskodawcy. Złoże zlokalizowane na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Młyniec Pierwszy ca. 0,1 km na północny zachód od drogi asfaltowej prowadzącej z Jedwabna do Młyńca Pierwszego. Do centrum Młyńca Pierwszego jest ca. 1km. Powierzchnia nieruchomości wynosi 4,19 ha. Najbliższe zabudowania znajdują się w ca. 200 m na południowy zachód od granicy złoża, jest to pojedyncze zabudowanie. Całkowita powierzchnia działki 25/2 wynosi 4,1997 ha złoże zostało udokumentowane na takim samym obszarze.

Według wypisu z rejestru gruntów są to grunty;

·Grunty orne R VI klasy bonitacyjnej-2.2266 ha

·Grunty orne R V klasy bonitacyjnej-1,9731 ha

Rejon złoża graniczy:

-północno-zachodnia granica złoża graniczy z drogą gruntową (Młyniec –Rogówko),

- wschodnia graniczy na całej długości z gruntami ornymi,

- południowo -wschodnia granica przylega do wydzielonej nieruchomości 25/1 będącej również własnością przedsiębiorcy,

- zachodnia granica na odcinku ca. 165 m przylega do lasu,

Omawiany obszar położony jest w granicach obszarów przyrodniczych prawem chronionych tj. – w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, ale poza Obszarem specjalnej ochrony – NATURA 2000.

Teren złoża ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Jest to teren prawie płaski.

Deniwelacje terenu są niewielkie z tendencją do podnoszenia się terenu w kierunku południowym.

Jak wynika z wyżej podanego opisu, na omawianym obszarze występują następujące elementy infrastruktury, które podlegają ochronie:

· lasy (na odcinku 165 m)

· sąsiednie grunty orne

· droga gruntowa

Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym z prostolinijnym frontem robót eksploatacyjnych, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi. Złoże jest częściowo zawodnione. We wszystkich wykonanych otworach została nawiercona woda gruntowa. Nawiercone zostały dwa poziomy wodonośne. Pierwszy poziom wodonośny został nawiercony na głębokościach 3,0-5,3 m ppt, drugi poziom to 7,1-8,3 m ppt. Eksploatacja prowadzona będzie w warunkach suchych i zawodnionych, bez użycia materiałów wybuchowych. Pomiędzy dwoma poziomami występuje przerost płonny wykształcony w postaci gliny pylastej lub piaszczystej.

Kopalina w stanie naturalnym będzie wywożona poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową, a następnie drogą gruntową do odbiorców. Wyprzedzająco w stosunku do robót eksploatacyjnych zdejmowany będzie nadkład, wykształcony w postaci gleby szarej. Składowany on będzie na tymczasowych zwałowiskach nadkładu i w miarę możliwości na bieżąco zagospodarowywany. Docelowo zostanie on wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Ponadto posłuży do utrzymania dróg wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym, na wydzielonych pasach ochronnych z nadkładu i przerostu płonnego zostaną wykonane obwałowania służące jako zabezpieczenie wyrobiska i częściowo jako ekrany dźwiękochłonne. Całość nadkładu i przerostu płonnego zostanie wykorzystana na terenie zakładu górniczego. Główne parametry wyrobiska górniczego:

· Max. wysokość skarp - 11,0 m,

· Max. kąt nachylenia skarp roboczych 60º

· Max. kąt nachylenia skarp ostatecznych: kąt naturalnego zsypu dla skał okruchowych 35º dla warstwy suchej i 27 º dla warstwy zawodnionej,

· Min. kąt po przeprowadzonej rekultywacji ca. 20-25º

Skarpa złożowa będzie kontynuacją skarp nadkładowych bez pozostawiania półki

ochronnej.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

1.       Eksploatację rozpocząć w południowo-wschodniej części złoża i prowadzić w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim.

2.       Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, eksploatację kruszywa prowadzić w godz. od 8,00 do 16,00. w dni robocze.

3.       Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

4.       Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

5.       W celu minimalizacji skali zniszczenia gatunku objętego ochroną prawną - kocanki piaskowej, przed rozpoczęciem procesu eksploatacji złoża skosić powierzchnie roślinności obejmującej płaty populacji z kocanką piaskową, a skoszoną ruń przechować w suchym miejscu, by po rozpoczęciu usuwania nadkładu i uformowaniu wałów wokół wyrobiska (najpóźniej wiosną kolejnego roku) rozścielić cienką warstwę skoszonych pędów kocanek piaskowych, w sposób umożliwiający rozsianie się diaspor generatywnych. Czynność tą należy powtarzać przed rozpoczęciem eksploatacji kolejnych powierzchni. Do obsiewu należy wykorzystać również powierzchnie rekultywowane. Poszczególne etapy określonych działań minimalizujących oraz szczegółowe terminy ich wykonania zaleca się przeprowadzić pod kontrolą eksperta botanika.

6.       Z uwagi na występowanie dogodnych miejsc bytowania ptaków gatunków budujących gniazda na ziemi (np. skowronka zwyczajnego), prace ziemne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, którego czas trwania należy przyjąć od 15 marca do 15 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.

7.       Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

8.       Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach określonych w p.punkt.2

9.       Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu.

10.   Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

11.   Eksploatację prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie uciążliwości pyłowej, a w razie potrzeby przewidzieć zraszanie odsłoniętych powierzchni wodą.

12.   W porze suchej i wietrznej gruntową drogę wykorzystywaną do transportu kruszywa zraszać wodą, a samochody wyposażyć w opończe, zapobiegające nadmiernemu pyleniu.

13.   Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

14.   Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

15.   Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

16.   W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki(Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 31 lipca.

III.W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.     Z nadkładu uformować wał o wysokości min. 2 m, tworzący naturalny ekran akustyczny wzdłuż działki nr 25/2, na granicy z działką nr 24.

2.      Po zakończeniu eksploatacji kruszywa (poszczególnych pól), w celu zrekompensowania częściowej utraty wartości krajobrazowych przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku wodno - leśnym. W ramach rekultywacji ukształtować misę powstałego zbiornika w taki sposób, aby złagodzić kąt nachylenia brzegów, utworzyć zróżnicowaną linię brzegową ze strefami płytszej wody i pozostawić zbiornik do stopniowej i naturalnej sukcesji roślin wodnych lub od wód zależnych. Na terenie okalającym powstały zbiornik, utworzyć luźne, rozmieszczone kępkowo i częściowo zasłaniające obwałowanie wyrobiska zadrzewienia, których skład gatunkowy powinien nawiązywać do flory budującej naturalne zarośla śródpolne i obejmować wyłącznie gatunki rodzime. W doborze gatunków należy uwzględnić: głóg jedno-szyjkowy, dereń świdwa, brzozę brodawko-watą, sosnę zwyczajną, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, dziką różę.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

V. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, w ciągu miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VII. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowisk Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000.

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Inwestor- Pan Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8 c/45, 87-100 Toruń, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 29.06.2011r. nr rej.6771 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Młyniec XXXVII” pole A, pole B, pole C na  nieruchomości działka nr geod.25/2 - obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.  Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.12.2011 z dnia 11.07.2011 powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art. 70 ust. 1  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.12.2011 z dnia 11.07.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o  zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.12.2011 z dnia 11.07.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust. 1, pkt 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397ze zmianami ).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem WOO.4240.618.2011.BW z dnia 03.08.2011r. (nr rej. 7931)  wyraził opinię o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-66/11  z dnia 22.07.2011, nr rej. 7813 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenie i zakresie   raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować  ochronę środowiska przed hałasem a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji ,  rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów  ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym postanowieniem ROS.6220.12.2011 z dnia 22.08.2011r. Wójt Gminy Lubicz stwierdza że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są; 1) zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 2) wskazanie kryteriów jakimi kierował się organ wymienionych w art.63,ust3 pkt1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art.64 ust.1 ustawy. Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej (rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Eksploatacja kruszywa jest planowana na powierzchni 4 ha, planowane roczne wydobycie po 20 tys. ton rocznie z każdego pola ,na terenie działki nr.25/2-obręb Młyniec Pierwszy położonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy tym samym spełnia wymóg § 3 ust.1,pkt.40a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać,  dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z uchwałą  Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r,Nr.63,poz.1271) teren nieruchomości –działki nr. 25/2-obręb Młyniec Pierwszy są oznaczone symbolem  PE-1. Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustalono; - przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa.

Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 22.08.2011 r. wydał postanowienie nr ROŚ.6220.12.2011, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1, pkt.1-9 i 11-20, ust.6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Wójt Gminy Lubicz postanowieniem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 26.08.2011 r. orzekł o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 05.09.2011r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynął wniosek nr. rej.8925  mieszkańców Młyńca Pierwszego o uznanie ich za strony postępowania. Wójt Gminy na podstawie art. 28 KPA pismami ROS.6220.12.2011 z dnia 07.09.2011r uznał wnioskodawców za strony postępowania. Dnia 20.10.2011r wpłynęły do Wójta Gminy wnioski  mieszkańców Młyńca Pierwszego nr.rej.10720 i 10719 o uznanie ich za strony postępowania. Organ pismami ROŚ.6220.12.2011 z dnia 25.10.2011r. uznał wnioskodawców za strony postępowania. Inwestor pismem z dnia 18.10.2011r. (nr rej. 10652) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 i Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 28.10.2011r. zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 28.10.2011r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.12.2011 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 28.10.2011r. nr ROŚ.6220.12.2011. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG Lubicz. Dnia 18.11.2011 pismem WOO.4242.312.2011.BW Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał Inwestora  do uzupełnienia treści raportu. Dnia 02.12.2011r. do Urzędu Gminy Lubicz (nr rej. 12142) wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego określająca warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 30.11.2011r. wpłynął wniosek nr.rej.12061 strony postępowanie zawierający wnioski, uwagi i zastrzeżenia co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek powyższy  zgodnie z art.77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 ( Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz.1227 ze zmianami) pismem ROŚ.6220.12.2011  z dnia 06.12.2011r. został przekazany do upoważnionego organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem rozpatrzenia. W dniu 28.11.2011r. wpłynął wniosek Mieszkańców Młyńca Pierwszego (nr rej. 11985) w sprawie konieczności zaprzestania eksploatacji kruszywa na terenie sołectwa, negatywnego oddziaływania kopalń na środowisko w tym na obszary podlegające szczególnej ochronie. Tego samego dnia wpłynął również wniosek strony postępowania (nr rej.11994) w sprawie kolizji planowanego przedsięwzięcia z planowaną budową budynku mieszkalnego na działce nr-24-obręb Młyniec Pierwszy. Dnia 05.12.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystąpił z pismem WOO.4242.312.2011 BW.2 w sprawie planowania przestrzennego na terenie miejscowości Młyniec Pierwszy związanego z eksploatacją kruszywa oraz zasad i norm obowiązujących na obszarach chronionego krajobrazu. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 07.12.2011 stronie postępowania na wniosek nr.11994 informując o przeznaczeniu działki na której planowane jest przedsięwzięcie w m. p .z. p i podjętej uchwale Rady Gminy Lubicz XLIII/651/02 z dnia 28 lutego 2002 ( Dz.Urz. Woj. Kuj.- Pom z 2002r Nr 63, poz. 3386) określającej przeznaczenie terenu działki nr.25/2 pod eksploatację kruszywa naturalnego. Udzielono również odpowiedzi pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 08.12.2011r. RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie ilości kopalń kruszywa naturalnego na terenie Gminy Lubicz, procedury uchwalania m. p. z. p. w Młyńcu Pierwszym oraz oznaczenia terenów z możliwością działalności gospodarczej-odkrywkowej eksploatacji kruszywa na terenie Gminy Lubicz. Udzielono też pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 08.12.2011r. odpowiedzi Przewodniczącemu Rady Sołeckiej miejscowości Młyniec Pierwszy o obowiązujących przepisach prawa w zakresie planowania przestrzennego, o analizie przez upoważnione organy gminy wniosków i uwag w procesie planowania przestrzennego. W dniu 12.12.2011r Wójt Gminy na podstawie art. .97,§ 1, pkt 4 oraz art. 101, §1, §3 oraz art. 106, § 1 KPA postanowieniem  ROŚ.6220.12.2011 zawiesił postępowanie do czasu uzupełnienia przez Inwestora treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 16.01.2012r. pismem WOO.4242.312.2011.BW.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformował  o planowanej wizji lokalnej na nieruchomości – działka nr.25/2-obręb Młyniec Pierwszy, miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia. Wizję w terenie organ upoważniony przeprowadził w dniu 17.01.2012r sporządzając stosowny protokół. Dnia 10.02.2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOO.4242.312.2011.BW.6 ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w dniu 23.02.2012r. pismem  WOO.4242.312.2011.BW.9 przesłał do organu prowadzącego postępowanie celem rozpatrzenia wnioski i uwagi stron postępowania. Wójt Gminy pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 13.03.2012 udzielił stosownej odpowiedzi, informując stronę postępowania  o obowiązującym akcie prawa miejscowego na terenie Sołectwa Młyniec Pierwszy. Dnia 26.03.2012 Inwestor uzupełnił treść raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dnia 19.04.2012r. postanowieniem WOO.4242.312.2011. BW.10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy spełniając warunki art.10 KPA  zawiadomieniem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 08.05.2012r. powiadomił strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej. Dnia 22.05.2012 r. i 23.05.2012r. do Wójta Gminy wpłynęły wnioski stron postępowania (nr rej. 5101,5104,5137) o dostarczenie zgromadzonych dowodów w sprawie. Wójt Gminy Lubicz pismami ROŚ.6220.12.2011 z dnia 29.05.2012r przesłał stronom żądane dokumenty oraz uwzględniając wniosek stron postępowania na mocy art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dostarczył stronom postępowania wezwanie ROŚ.6220.12.2011 z dnia 29.05.2012r. na rozprawę administracyjną w sprawie. Dnia 08.06.2012r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek strony postępowania o odroczenie rozprawy administracyjnej i wyznaczenie  jej nowego terminu. Organ prowadzący postępowanie uwzględniając wniosek strony wyznaczył ponownie wezwaniem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 11.06.2012 termin rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Na mocy art.36 ustawy  z dnia 3 października 2008 o terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej Wójt Gminy powiadomił zainteresowanych obwieszczeniem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 11.06.2012r publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismem ROŚ.6220.12.2011 z dnia 11.06.2012r. przekazał Przewodniczącemu Rady Sołeckiej miejscowości Młyniec Pierwszy treść obwieszczenia celem jego publikacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie. Dnia 10.07.2012r. odbyła się rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie i został sporządzony protokół z rozprawy. Rozprawa została nagrana i wersja elektroniczna oraz sporządzony po rozprawie protokół został pismami ROS.6220.12.2011 z dnia 26.07.2012r przesłany stronom postępowania celem akceptacji  wraz z prośbą organu do stron postępowania o przybycie do UG Lubicz celem akceptacji treści protokółu z rozprawy. O sporządzeniu protokółu z rozprawy i możliwości zapoznania się z jego treścią a także wnioskami z rozprawy strony zostały powiadomione telefonicznie dniu 20.07.2012r.( notatka służbowa z dnia 20.07.2012r, nr rej.7002).Na podstawie treści  rozprawy zostały sformułowane wnioski dotyczące postępowania w sprawie nadmiernej emisji pyłów powstających w trakcie transportu kruszywa-wnioski te zostały przez organ prowadzący postępowanie rostrzygnięte  w punkcie II ppkt. 11 i 12 sentencji niniejszej decyzji. Wniosek ustalający czas pracy kopalni został rozstrzygnięty w punkcie II ppunkt. 2 i 8 niniejszej decyzji. Na podstawie art.36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008, Nr.199,poz.1227 ze zmianami) organ prowadzący postępowanie nie stwierdza również konieczności ustalenia i przeprowadzenia kolejnej rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie a także przesłuchania Przewodniczącego Rady Sołeckiej miejscowości Młyniec Pierwszy jako reprezentatywnego głosu społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Zgłoszone w imieniu Mieszkańców Sołectwa przez Przewodniczącego wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczą wszystkich kopalni kruszywa funkcjonujących w Sołectwie, podjętych przez radę Gminy uchwał ustalających zgłoszone w trakcie postępowania wnioski, uwagi i zastrzeżenia  w sprawie treści raportu zostały rozstrzygnięte przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poprzez wydanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia które uwzględniono w sentencji decyzji. Wnioski związane z zachowaniem odległości terenu kopalni od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową są ustalone aktem prawa miejscowego tj. uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLVII/548/06 z dnia 31 marca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Młyniec pierwszy(rejon ul. Toruńskiej) opublikowanego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006r, Nr 76, poz. 3484).

Wójt Gminy spełniając wymogi określone w art.10 oraz art.63 §4 KPA zawiadomieniem ROŚ.6220.12.2012 z dnia 26.06.2012 zawiadomił strony postępowania przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w trakcie postępowania dowodami oraz o możliwości wniesienia wniosków uwag i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie do dnia 17.08.2011r do organu  wpłynęły w dniu 17.08.2012r wnioski ( nr.rej.7747,nr.rej.7756) stron postępowania o ponowne wyznaczenie kolejnej rozprawy administracyjnej w sprawie, określenie godzin pracy kopalni, rozpatrzenia wniesionych przez strony uwag i wniosków w sentencji decyzji, sporządzania bez wiedzy mieszkańców dokumentów przez organ uzgadniający, wątpliwości dotyczące prawidłowości wydanych przez upoważniony organ uzgodnień. Wójt Gminy na podstawie art.36,art.37punkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r, Nr.199,poz 1227 ze zmianami) stwierdza ,że otwarta dla społeczeństwa rozprawa została przez organ  na wniosek stron przeprowadzona. Ustalone w trakcie rozprawy wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania zostały rozpatrzone i uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji. Strony postępowania zgodnie z art.10 KPA miały zapewniony czynny udział w postępowaniu poprzez zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w trakcie postępowania dowodami. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dowodów, uzgodnień upoważnionych organów  oraz złożonych uwag, wniosków i zastrzeżeń stwierdził że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez względu na powierzchnie obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym obszarach chronionego krajobrazu. Podstawę prawną funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stanowi obecnie Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z przywołaną uchwałą, w obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także wydobywania do celów gospodarczych skał i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw -osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Planowane wydobycie kruszywa należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże jego realizacja jest możliwa pod warunkiem, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów (§ 2 ust. 2 ww. Uchwały nr VI/16/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego). Ponadto w § 2 ust. 3 tejże Uchwały zapisano, że zakaz wydobywania piasku i żwiru nie dotyczy eksploatowania udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tys. m3 rocznie. Jednocześnie zaznaczono, że eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może powodować zmian stosunków wodnych, zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po analizie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża „Młyniec XXXVII Pole A, Pole B, Pole C" wraz z uzupełnieniami (data wpływu: 28.03.2012 r.) stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE. Teren złoża „Młyniec XXXVII Pole A-C" położony jest na części działki ewidencyjnej nr 25/2 w miejscowości Młyniec Pierwszy, będącej własnością Inwestora oddalony jest o ok. 120 - 500 m na północny zachód od drogi asfaltowej prowadzącej z Jedwabna do Młyńca Pierwszego. Ok. 400 m od południowej granicy złoża przepływa rzeka Drwęca. Granica północno-zachodnia działki 25/2 styka się bezpośrednio z drogą gruntową prowadzącą z Młyńca Pierwszego do Rogówka. Jest to teren porolny, który stanowią grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, skąpo porośnięte trawami, dotychczas nie uprawiane rolniczo i aktualnie odłogowane, pokryte samosiewną roślinnością. W sąsiedztwie leżą złoża „Młyniec XI i XI/A", „Młyniec XII", „Młyniec XVI", „Młyniec XXII", „Młyniec XXXIV". Poza ww. złożami w najbliższym i dalszym sąsiedztwie zlokalizowanych jest szereg złóż, z których od wielu lat był i jest kopany surowiec na potrzeby lokalne oraz przemysłowe. Najbliższe złoża to „Młyniec XXIV", „Młyniec XXXII", „Młyniec - Jedwabno II". Działka objęta inwestycją graniczy od południa i południowego zachodu z terenami przeznaczonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy pod zabudowę mieszkaniową. Najbliższe pojedyncze zabudowania znajdują się w odległości ok. 210 m na północ, 275 m na wschód i 227 m na południe od kopalni. Są to pojedyncze zabudowania wsi Młyniec Pierwszy, której zwarta zabudowa zlokalizowana jest na północny wschód od rejonu złoża. Złoże zostało udokumentowane w trzech polach na obszarze 4,1968 ha, w tym: Pole A - 1,4165 ha, Pole B - 1,4696 ha i Pole C - 1,3107 ha. Dokumentacja geologiczna złoża w kategorii Ci, przyjęta bez zastrzeżeń przez Starostę Toruńskiego, pismami z dnia 12.08.2011 r., ustaliła zasoby kopaliny na dzień 31.12.2010 r. w ilości: Pole A - 182 990 Mg, Pole B - 197 660 Mg i Pole C - 169 470 Mg. Miąższość kopaliny wynosi od 7,2 do 8,4 m, średni punkt piaskowy 92,6 %, a średnia zawartość pyłów 1,5 %. Złoże jest częściowo zawodnione. Woda występuje na całym obszarze, tj. wszystkich polach A, B oraz C. Są to dwa poziomy wodonośne: pierwszy na głębokości 3,5-5,3 m p.p.t., a drugi - 7,1-9,0 m p.p.t. Rozpoczęcie eksploatacji nastąpi w południowo-wschodniej części złoża i posuwać się będzie w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim. Nadkład zgromadzony zostanie na zwałowisku usytuowanym w obrębie utworzonych terenów górniczych i wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego oraz złagodzenia skarp poeksploatacyjnych, a także do naprawy i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym wewnątrzzakładowych dróg technologicznych. Eksploatacja prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych, systemem odkrywkowym, ścianowym, z równoległym postępem frontu robót eksploatacyjnych, dwoma piętrami eksploatacyjnymi: suchym i zawodnionym. Kruszywo z warstwy zawodnionej po wydobyciu będzie składowane na odwał w pryzmach usytuowanych równolegle do ściany wyrobiska, celem odsączenia wody. Nie przewiduje się przeróbki kopaliny. Kruszywo w stanie naturalnym będzie odbierane przez odbiorców i wywożone poza granice kopalni. Wielkość projektowanego wydobycia będzie uzależniona od zapotrzebowania na kopalinę, jednak nie przekroczy 20 000 m3 rocznie w każdym polu. Do realizacji procesów produkcyjnych nie przewiduje się korzystania z wody, energii elektrycznej oraz wykorzystywania innych surowców. Również nie przewiduje się powstawania ścieków produkcyjnych. Praca maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kopalni kruszywa, będzie oparta na zasilaniu własnym (olej napędowy) i odbywała się tylko w określonych w sentencji godzinach. Eksploatacja będzie prowadzona bez odpompowywania wód kopalnianych, które mogłoby wytworzyć lej depresji powodujący znaczne wahania poziomu wody w gospodarskich studniach kopanych. Wydobywanie mas ziemnych w ilości ok. 150 Mg dziennie nie spowoduje znaczących różnic w poziomie wód studziennych okolicznych gospodarstw domowych, jak bowiem wynika z danych hydrogeologicznych, cały rejon Młyńca leży na dość miąższej dolinie kopalnej piaskowo- żwirowej, która prowadzi wody pierwszego piętra wodonośnego o charakterze swobodnym. Woda ta ma kontakt hydrauliczny z wodami rzeki Drwęcy o kierunku spływu w tym rejonie generalnie południowo-wschodnim. Zabezpiecza to tym samym, stały świeży dopływ wód gruntowych do rejonu złoża „Młyniec XXXVII" oraz do pobliskich studni. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środków transportu ulegać będą na otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu. Tym samym nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń w stopniu mającym ujemne znaczenie dla stanu sanitarnego powietrza w rejonie kopalni, szczególnie, że przewiduje się kilka do kilkunastu transportów samochodowych dziennie. Jednocześnie użyte zostaną samochody - cysterny, zraszające drogę gruntową w trakcie wywozu urobku. Kopalnia nie będzie stanowiła zagrożenia ponadnormatywnym hałasem dla mieszkańców najbliższych zabudowań. Szacuje się, że zasięg izofony 50 dB w terenie, bez osłon akustycznych, sięgnie 100 m od źródła hałasu w przypadku, gdy koparka znajduje się na powierzchni terenu. Natomiast, gdy koparka jest zagłębiona 3-5 metrów poniżej poziomu otaczającego gruntu, zasięg izofony 50 dB nie przekracza 50 m. Dodatkowo, od strony sąsiedniej działki nr 24, która znajduje się już w terenie oznaczonym w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ul. Toruńskiej) symbolem 4 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Inwestor zobowiązał się usypać wał z nadkładu, pełniący funkcję ekranu akustycznego. To wszystko sprawi, że uciążliwość hałasu ograniczona zostanie do minimum. Dla potwierdzenia powyższego przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy zagrodowej, po upływie miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji i przedstawić je niezwłocznie zarówno Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Inwestor będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych lub ograniczenia działalności. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 o nazwie: Drwęca od Brodniczki do ujścia, scalona część wód powierzchniowych DW0306, kod dorzecza 2000, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), stan tej JCWP o statusie silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015 z derogacją czasową z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego JCWP. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy oraz w odległości około 0,2 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  pn. Dolina Drwęcy PLH280001.Obszar działek przeznaczonych pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest terenem przekształconym stanowiącym grunty orne, przez wiele lat ugorowane. Brak rolniczego użytkowania analizowanych gruntów spowodował wtórną sukcesję i powstanie inicjalnych siedlisk z występującymi płatami kocanki piaskowej - gatunku objętego ochroną. W wyniku planowanej działalności wydobywczej nastąpi zniszczenie siedliska występowania ww. gatunku. Skala zniszczenia nie będzie mieć wpływu na stan zachowania populacji w wymiarze regionalnym lub krajowym, jednakże zniszczenie lokalnej populacji kocanki piaskowej nastąpi w sposób znaczący. W związku z powyższym, celem zachowania lokalnego potencjału reprodukcyjnego kocanki piaskowej, przewidziano działania minimalizujące polegające na rozsianiu diaspor ze skoszonej runi. Przewidziane czynności ograniczające skalę zniszczenia przyczynią się do zachowania ciągłości dopływu świeżych nasion do powierzchniowej warstwy gleby i odtworzenia się zniszczonych płatów populacji kocanki piaskowej. Jednocześnie wskazuje się na konieczność uzyskania, przed rozpoczęciem planowanych prac, odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunku objętego ochroną częściową oraz siedliska jego występowania na podstawie art. 56 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Przedmiotowy teren stanowi również dogodne miejsce bytowania skowronka zwyczajnego. Charakter planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z zagrożeniem niszczenia dorosłych osobników tego gatunku. Jednakże w wyniku prowadzonych prac może nastąpić zniszczenie rozpoczętych lęgów skowronka. W celu niedopuszczenia do powstania negatywnego zjawiska niszczenia lęgów przewidziano działanie minimalizujące, polegające na dostosowaniu terminu rozpoczęcia prac z czasem rozrodu ptaków tak, aby w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie inicjować ww. zagrożenia. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga niszczenia lub naruszenia terenów wodnych, wodno - błotnych i leśnych. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania w zakresie zniszczenia lęgów ptasich oraz części populacji kocanki piaskowej, określono w sentencji decyzji powyższe warunki. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się również z naruszeniem wartości krajobrazowych w wymiarze lokalnym. W celu zminimalizowania utraty wartości krajobrazowych przewidziano działania rekultywacyjne, w wyniku których teren poeksploatacyjny przekształci się w obszar wodno - leśny. Realizacja planowanego zamierzenia, przy zachowaniu określonych sentencji uwarunkowań, nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na elementy środowiska przyrodniczego, w tym stanowić zagrożenia dla zachowania wartości krajobrazowych ww. obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na położenie planowanej inwestycji oraz brak bezpośredniej lub pośredniej ingerencji w siedliska wodne i towarzyszące dolinie rzeki Drwęcy, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony, cel ochrony, ciągłość i integralność ww. obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Niedzielski,ul. Grębocka 11,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3.Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń.

4. Nadleśnictwo Golub – Dobrzyń,Konstancjewo,87-400 Golub Dobrzyń,

5 Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,ul. Hetmańska 38,85-950 Bydgoszcz,

6. pozostałe strony wg załącznika

7. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-08-21 11:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31