Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.6.2011                                                                           Lubicz Dolny, dn. 2012.08.07

DECYZJA

             Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 4, art. 85 ust.1 i 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), § 3 ust.1 pkt 80 i 81  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami)  oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3415 – złożonego w dniu 30.03.2012 r. przez Inwestora -,, EKEN” Sp. z o.o, ul. Toruńska 33, Złotoria, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Uruchomieniu w istniejących  przy ul. Piaskowej 14 w Lubiczu Górnym obiektach zakładu komponentów” na nieruchomości nr geod. 51/87 - obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

orzekam

- o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Inwestora ,,EKEN” Sp. z o. o. ul. Toruńska 33, Złotoria, 87-162 Lubicz dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Uruchomieniu w istniejących  przy ul. Piaskowej 14 w Lubiczu Górnym obiektach zakładu komponentów” na nieruchomości nr geod. 51/87-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

- ustalam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- Zakład będzie prowadził przerób materiałów drugiego obiegu takich jak: drewno, tworzywo sztuczne, guma, w tym zużyte opony, materiały kompozytowe z udziałem tworzyw i metali. Zakładany przerób ok. 8 t na dobę. Zakład zlokalizowany będzie w istniejących byłych obiektach firmy TORPAP w Lubiczu Górnym przy ul. Piaskowej na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę przemysłową i usługową. Obecnie obiekty są remontowane. Przylegające do terenu  obiekty to zakłady przemysłowe i droga gminna.

Najbliższa zabudowa mieszkalna w odległości ok. 100m od hali.

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Technologia przerobu odpadów polega na odzyskiwaniu ze zużytych opon, w procesie ich mechanicznego rozdrabniania i separowania, gumy w postaci granulatu oraz drutu stalowego, które w pełni będą wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych wyrobów, odpowiednio gumowych i stalowych, oraz tekstyliów, mogących stanowić paliwo alternatywne. Technologia recyklingu opon polega na ich mieleniu (bez wstępnego rozdrabniania) w kilku kolejnych etapach, aby w ostatnim z nich otrzymać, praktycznie w czystej postaci, materiały użyte do wytworzenia opony: granulat gumowy, drut stali stopowej i strzępki tekstylne. Wszystkie te produkty procesu rozdrabniania w pełni wykorzystywane są w innych technologiach jako surowiec. Na poszczególnych etapach procesu rozdrabniania opony poddawane są kolejnym obróbkom mającym na celu zmniejszanie ich rozmiaru i odseparowanie poszczególnych ich składników. Wstępnie zmielone strzępki opon zostają poddane dwustopniowemu procesowi granulacji, po którym uzyskują żądaną wielkość i czystość. Drut stalowy na kolejnych etapach procesu oddzielany jest przy pomocy separatorów magnetycznych, natomiast kord tekstylny zostaje oddzielony przy pomocy odpylni pneumatycznej, zespołu sit i przesiewaczy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. W zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej działalności nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku, np. uszkodzeń mechanicznych maszyn powstałych podczas pracy), niewielkie ilości odpadów związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny winny zostać zneutralizowane przed przybyciem służb technicznych ,

 - odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i przekazywane do utylizacji jednostkom posiadającym wymagane zezwolenia.

- nie jest planowanie składowanie odpadów niebezpiecznych.

2. W zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest w poza obrębem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu lub do osadnika,

4. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia zastosowane w procesie technologicznym nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność eksploatacyjna nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- zaprojektować i wykonać pas zieleni izolacyjnej  z nasadzeń gatunków rodzimych zgodnie z koncepcją zagospodarowania i urządzenia przedsięwzięcia

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

- nie dotyczy

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

 

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą  nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.

VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane poza obszarem   Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.71ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- ,,EKEN” Sp. z o.o, Złotoria, ul. Toruńska 33, 87-162 Lubicz wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 30.03.2012 r. nr rej. 3415 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającegona ,, Uruchomieniu w istniejących  przy ul. Piaskowej 14 w Lubiczu Górnym obiektach zakładu komponentów” na nieruchomości nr geod. 51/87 - obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.6.2012 z dnia 11.04.2012 r. powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.6.2011 z dnia 11.04.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.6.2012 z dnia 11.04.2012r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, chociaż na mocy art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ ten został wyłączony z procedury opiniowania przedsięwzięć określonych w art. 72 ust.1 pkt. 5 ustawy a dnia 3 października 2008 r. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3 ust.1, pkt. 80 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr. 213 poz.1397 ze zmianami).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.321.2012.JO.2 z dnia 16.07.2012 r.  (nr rej. 6785)  wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien obejmować  ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu, a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Teren inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLVIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 106, poz. 1631 z dnia 10 sierpnia 2006 r. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie oznaczonym symbolem 88 P/U z przeznaczeniem podstawowym - zabudowa produkcyjna i magazynowo - składowa oraz uzupełniającym - zabudowa usługowo i administracyjno - socjalna.

Zamierzenie polega na uruchomieniu w istniejących obiektach przy ul. Piaskowej 14 zakładu komponentów (przerób zużytych opon samochodowych) na nieruchomości oznaczonej działką nr geodezyjny 51/87 - obręb Lubicz Górny, gmina Lubicz. Zakład zlokalizowany będzie w istniejących obiektach budowlanych użytkowanych wcześniej przez firmę TORPAP do produkcji papieru toaletowego.

W planowanym zakładzie komponentów prowadzony będzie przerób zużytych opon samochodowych (kod 16 01 03) polegający na odzyskiwaniu z nich, w procesie mechanicznego rozdrabniania i separowania, gumy w postaci granulatu oraz drutu stalowego, które w pełni będą wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych wyrobów, odpowiednio gumowych i stalowych oraz tekstyliów.

Technologia recyklingu opon polega na ich mieleniu w kilku kolejnych etapach, w celu otrzymania materiałów użytych do wytworzenia opony tj.: granulat gumowy, drut stali stopowej i strzępki tekstylne. Wstępnie zmielone części opon zostają poddane dwustopniowemu procesowi granulacji, po którym uzyskują żądaną wielkość i czystość. Drut stalowy na kolejnych etapach procesu oddzielany jest przy pomocy separatorów magnetycznych, natomiast kord tekstylny zostaje oddzielony przy pomocy odpylni pneumatycznej, zespołu sit i przesiewaczy.Planowana wielkość przetwarzania to 8 Mg/dzień, tj. ok. 100 Mg/miesiąc, gdzie zakłada się uzyskiwanie komponentów z 99% masy opon. Przy przeróbce będą powstawały strzępki oraz piasek i ziemia stanowiących około 1 % masy surowca, które będą przekazywane do unieszkodliwienia.

W zakładzie zatrudnionych będzie łącznie 6 osób, pracujących w systemie jednozmianowym 5 dni w tygodniu.

Przewidywane dostawy surowca odbywać się będą własnym transportem dwa razy dziennie, w godzinach między 800 a 1600. Z kolei wywożenie gotowych komponentów następować będzie około raz na dwa tygodnie. Odbiorcami produktu będą wyłącznie zakłady przemysłowe.

Cały proces przerobu opon będzie odbywał się wewnątrz hali zakładu komponentów (pow. 1700 m2), a magazynowanie i przewożenie surowca na zewnątrz obiektu. Opony będą przechowywane na utwardzonym, betonowym placu przy hali, częściowo zadaszonym wiatą. Transport i rozładunek na terenie zakładu będzie prowadzony przy użyciu wózka widłowego.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie są położone tereny chronione przed hałasem. Otaczające obiekty stanowią zakłady przemysłowe oraz droga gminna. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości około 100 m od adaptowanej hali zakładu komponentów.

Obiekty będą ogrzewane za pomocą istniejącej kotłowni gazowej wyposażonej w piec

0  mocy ok. 60 kW. Wentylacja budynków będzie się odbywała w sposób grawitacyjny.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na panujący klimat akustyczny oraz powietrze. Dodatkowo Inwestor planuje wprowadzić pas zieleni izolacyjno-osłaniającej w północnej części nieruchomości.

Odpady będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach. W przypadku pojawienia się odpadów niebezpiecznych konieczne będzie ich gromadzenie w szczelnych, zamykanych np. pojemnikach, w miejscach oznakowanych, zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej. W związku z realizacją inwestycji nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. W celu chłodzenia i wstępnego oczyszczania surowca z błota zastosowany zostanie zamknięty obieg wody.

Zadanie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów, będzie realizowane na terenie zabudowanym, przekształconym przez człowieka, poza cennymi przyrodniczo siedliskami oraz poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie o charakterze produkcyjno- usługowym z aktualnie prosperującymi zakładami. Mając na względzie fakt, iż działalność prowadzona będzie w istniejących obiektach produkcyjnych, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Przedsięwzięcie nie zmieni istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzam, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie dnia 19.07.2012r na podstawie art.63,ust.2ust.4,art.64,ust1,art.65 ust.1,ust.2,ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r Nr.199,poz.1227 ze zmianami) postanowieniem ROŚ.6220.6.2012 orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy również zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14.06.1960- Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2000r, Nr.98,poz.1071 ze zmianami) zawiadomieniem ROŚ.6220.6.2012 z dnia 20.07.2012r. powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie do dnia 06.08.2012r. strony nie wniosły  uwag ,wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji poza obszarem chronionego krajobrazu,  rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionego organu stwiertdził,że w/w przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i nie należy przeprowadzać procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także nie ustalił obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr. 51/87-obręb Lubicz Górny jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się  warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej  decyzji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony:

1.  ,,EKEN” Sp z o o, ul. Toruńska 33, Złotoria,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

3. PPUH,, PRIMET” ul. Piaskowa 20,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,

4. pozostałe strony wg załącznika,

5. a/a MG

 

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-08-08 11:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212728
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31