Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.8.2012                                                                Lubicz, 2012.07.02

 

DECYZJA

                           Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010r, Nr.213, poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6268 – złożonego w dniu 29.06.2012 r. przez Inwestora – Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowego ,,Moje boisko-ORLIK 2012” na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na działce o numerze geod. 67/34-obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowego,, Moje boisko-ORLIK 2012” na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na działce o numerze ewidencyjnym 67/34-obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 29.06.2012 r. nr rej. 6268 złożonym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowego,, Moje boisko ORLIK 2012 ‘’ na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 67/34 – obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

             

Przedsięwzięcie planowane do realizacji będzie polegać na:

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kompleksu sportowego typu Moje boisko-Orlik 2012” na terenie ZS CKU w Gronowie wraz z urządzeniami lekkoatletycznym i niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną (przyłącze, sieci). Działka jest aktualnie zagospodarowana kompleksem budynków Zespołu Szkół CKU, natomiast część terenu przeznaczona pod kompleks boisk sportowych  Orlik 2012 stanowią obecnie szkolne tereny sportowe. Powierzchnia płaska trawiasta, ogrodzona, posiadająca dostęp do gminnej drogi publicznej oraz wewnętrznych dróg szkolnych.  Obszar opracowania znajduje się w południowo - wschodnim narożniku działki nr 67/34 należącej do ZS CKU.

Zakres zagospodarowania terenu inwestycji obejmuje budowę:

 • boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna tzw. sztuczna trawa z zasypką granulatem gumowym i piaskiem kwarcowym wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami,
 • boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wraz z ogrodzeniem po obwodzie ( z 4 stron) boiska,
 • bieżni okrężnej czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, obramowanej obrzeżem,
 • stanowiska do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej (sprzężonym z bieżnią okrężną) i zeskocznią piaskową o wymiarach 8,0 m x3,0 m   zintegrowanego z rozbiegiem do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej,
 • rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z tłucznia ceglanego,
 • zaplecza kontenerowego sanitarno-szatniowego,
 • ciągów komunikacyjnych,
 • oświetlenia kompleksu boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową (oświetlenie z możliwością oświetlenia użytkowego każdego z boisk oddzielnie i łącznie oraz pracę w trybie dyżurującym) i monitoringiem,
 • budowę ogrodzenia boisk sportowych i części terenu szkolnego dla projektowanego kompleksu boisk wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
 • budowę infrastruktury technicznej (przyłącza).

 

Zasilanie w wodę budynku kontenerowego zaplecza sanitarnego z istniejącej sieci wodociągowej. Zasilanie obiektu z przyłącza energetycznego istniejącego dla celów szkoły.

Projektowane prace będą wykonywane w poziomie istniejącego terenu, z uwzględnieniem zdjęcia warstwy humusu-darniny o gr. ok. 20 cm. Makroniwelacja terenu jest konieczna jedynie na szer. kompleksu boisk.

W celu połączenia obiektu z drogą publiczną, zaprojektowano wjazd od strony wschodniej z istniejącej drogi gminnej. Istniejąca sieć dróg wewnętrznych i chodników w obszarze Zespołu Szkół CKU - połączona chodnikiem z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym oraz drogą dojazdową z boiskiem  piłkarskim i obiektami zaplecza sanitarnego.

Przedsięwzięcie pt: „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkół Centrum kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nie znajduje się w wykazie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 2213 poz. 1397 ze  zm).

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Wjazd od strony wschodniej z istniejącej drogi gminnej

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

Istniejące miejsca parkingowe – projektuje się dodatkowo 14 miejsc parkingowych w II etapie inwestycji.

- ilość samochodów osobowych...................................... 28.................................. szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów.......nie dotyczy .................................szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

 • Powierzchnia boiska do piłki nożnej = 1860,00 m2,
 • Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego = 613,11m2,
 • Powierzchnia bieżni = 1412,65 m2,
 • Powierzchnia rozbiegu skoku w dal i skoku wzwyż = 102,50 m2,
 • Powierzchnia zeskoczni = 24,00 m2,
 • Powierzchnia rzutni = 91,12 m2,
 • Budynek sanitarno-szatniowy = 85,14 m2,
 • Tereny utwardzone = 592,0 m2.

- powierzchnia terenu szkoły (działki)....... 46 926 m2.

4) dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Działka jest aktualnie zagospodarowana kompleksem budynków Zespołu Szkół CKU, natomiast część terenu przeznaczona pod kompleks boisk sportowych Orlik 2012 stanowią obecnie szkolne tereny sportowe ( istniejące boisko do piłki nożnej, istniejąca bieżnia okrężna, istniejące stanowisko do skoku w dal, istniejące stanowisko do pchnięcia kulą). Powierzchnia płaska trawiasta, ogrodzona, posiadająca dostęp do gminnej drogi publicznej oraz wewnętrznych dróg szkolnych. Obsługa komunikacyjna obiektów sportowych poprzez istniejące drogi manewrowe przy szkole.

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Projektowane prace będą wykonywane w poziomie istniejącego terenu, z uwzględnieniem zdjęcia warstwy humusu-darniny o gr. ok. 20 cm. Makroniwelacja terenu jest konieczna jedynie na szer. kompleksu boisk.

Grunt z w/w terenu w całości zostanie zużyty na miejscu. Zdjęty humus zostanie spryzmowany w strefie budowy, gdyż 100% jego objętości zostanie zużyte dla urządzenia projektowanych terenów zagospodarowanych jako zieleń naturalna trawiasta.

6) rodzaj technologii:

Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym, STWIOR w technologii tradycyjnej zalecanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie inwestorskie

2. Zaniechanie (wariant zerowy)

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

Etap realizacji

Etap eksploatacji

z.w. i c.w.u

ok. 1,5 m3/dobę

ok. 5,3 m3/dobę

paliwa

------

------

gaz

nd

nd

energia elektryczna

max. 50 kW

max.40 kW

c.o.

------

36,80kW

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

Rozwiązania zgodnie z projektem budowlanym. Brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

ok. 7m3/dobę , do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

nd.

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

odpady po produktach ogólnego użytku, segregacja i wywóz przez odpowiednie służby.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

nie występują w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

nie występują w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

w bud. szatniowo -sanitarnym wentylacja mechaniczna o wydajności do 150m3/h.

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie występuje - zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 58-70 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

Planowana inwestycja nie występuje na terenie - form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.).

Planowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.).

Najbliżej położony teren objęty ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajduje się w odległości ok. 20 km od miejsca planowanej inwestycji (Dolina Dolnej Wisły i Bagienna Dolina Drwęcy).

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z emisją hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują;

 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń,
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
 3. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gronowie,87-162 Lubicz,
 1. a/a MG

drukuj (DECYZJA)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-07-02 13:54
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-02 13:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213023
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31