Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW.7624-31(12)10/11/12                                                                 Lubicz, dn. 2012.01.02 

DECYZJA

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75ust.1pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227),oraz § 3, ust.1 pkt. 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia  2010 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 02.12.2010 r.(nr.rej.11879) przez Inwestora ,, Dynamic-Metal” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin, i po wydaniu uzgodnień  w dniu 16.12.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4242.284.2011.DB.1 (nr.rej.12722) i w dniu 31.10.2011r. opinii  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-403-L-31/11 (Nr.rej.11243) w sprawie wydania warunków koniecznych do uwzględnienia w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonymi zapleczami technicznymi i socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia, zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa elektryczna, teletechniczna)  na  działkach nr geod. 302/8,302/9-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

określam

dla  Inwestora ,,Dynamic-Metal” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonymi zapleczami technicznymi i socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia, zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa elektryczna, teletechniczna)  na  działkach nr geod. 302/8,302/9-obręb Grębocin, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą. Projektowana hala  położona jest w obrębie jednostki administracyjnej Grębocin gm. Lubicz. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje działki nr geod. 302/8,302/9-obręb Grębocin, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującej działki nr.302/8,302/9 w Grębocinie uchwalonego przez Radę  Gminy Lubicz uchwałą Nr  XLIV/465/10  z dnia 23.04.2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 149, poz.1848 z dnia 23.09.2010r- jest to jednostka planistyczna  ,,DP1” o funkcji podstawowej- przemysł, składy, usługi komercyjne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia, zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna).  Projektowana  hala  jest jako bryła wielko-przestrzenna, w konstrukcji stalowej z  obudową. Na terenie hali wydzielonych będzie pięć jednostek  socjalno- biurowych. Przewiduje się zatrudnienie 175 osób, w tym 100 magazynierów i 75 pracowników biurowych. Na terenie inwestycji oprócz hali magazynowej planowana  jest  budowa dróg wewnętrznych, parkingów, budynku wartowni, zbiorników na gaz LPG, zbiornika retencyjnego na wody opadowe z terenów utwardzonych, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, sieci elektrycznej  i sieci teletechnicznej.

Inwestycja  zlokalizowana będzie  na terenie działki o powierzchni  całkowitej  77 539 m2

Planowana działalność związana magazynowaniem i przeładunkiem towarów będzie prowadzona wewnątrz hali   magazynowej o powierzchni  30 500 m2 . Oprócz budynku hali magazynowej planowana jest budowa budynku wartowni  o powierzchni 27 m2, pompowni p-poż. o powierzchni 70 m2,  zbiorników na gaz LPG o pow. 90 m2, zbiornika wód opadowych o pow. 2800 m2, zbiornika p-poż o pow. 142 m2. Powierzchnia przewidziana pod drogi  dojazdowe, place manewrowe, parkingi i chodniki – 20 000 m2.

Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych. Obejmą one swym zasięgiem tylko teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia. Roboty będą obejmowały przygotowanie terenu pod posadowienie obiektów, wykonanie wykopów, wykonanie niezbędnej infrastruktury (instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe).

W trakcie budowy hali  występować będą oddziaływania w zakresie przekształceń powierzchni ziemi, gleby i szaty roślinnej, tj. przyrodniczych elementów środowiska. Teren przeznaczony pod inwestycję  nie posiada roślinności, jest użytkowany rolniczo, nie posiada krzewów ani drzew. Realizacja zamierzeń przewidywanych projektem spowoduje zmianę ukształtowanie powierzchni ziemi w stopniu niewielkim, ze względu na generalnie wyrównany charakter terenu. Prace ziemne wymagane będą tylko przy posadowieniu fundamentów budynku hali i innych obiektów budowlanych.. W trakcie prac ziemnych nastąpi zdjęcie z terenów bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę, pokrywy glebowej i roślinnej. Warstwę gleby próchniczej należy zdeponować w wydzielonym miejscu i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Projektowana hala nie będzie podpiwniczona  a więc nie wymaga głębokiego posadowienia fundamentów.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.w zakresie gospodarki odpadami:

-wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami, na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze budowy, zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady;

-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,

-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła,

-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów,

-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw i pracy sprzętu budowlanego należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,

-powstające w trakcie eksploatacji odpady należy magazynować i składować w sposób selektywny w wydzielonych i oznaczonych miejscach i przekazywać do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa pozwolenia.

-na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze budowy, zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady;

-podczas realizacji zamierzenia używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii

2. w zakresie ochrony przyrody:

-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

-eksploatacja hali nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

- ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,

- wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze  zanieczyszczeń ropopochodnych a na ich odprowadzenie do gruntu lub cieku wodnego należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

 -projektowana hala będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza w postaci ditlenku azotu,  tlenku węgla,  pyłu zawiesinowego oraz emisji związanej z ruchem pojazdów samochodowych, wielkość emisji należy ograniczyć poprzez utrzymywanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej,

- urządzenia mechaniczne poddawać systematycznej konserwacji i naprawom w celu utrzymania nominalnych poziomów emisji hałasu;

- prace załadunkowe i rozładunkowe prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych, w dokach wyposażonych w fartuchy;

- wprowadzić pas zieleni izolacyjnej całorocznej, drzewiastej i krzewiastej o szerokości ok. 5 m, w szczególności od południowej i zachodniej strony inwestycji,

- prace budowlane prowadzić tylko w porze dziennej w godz.(6.00-22.00),

III. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnićnastępujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- ścieki socjalno-bytowe skierować docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wody opadowe i roztopowe skierować docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- zaprojektować wewnętrzny system kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym o poj. 2800 m3;

- przed odprowadzeniem do odbiornika ścieki opadowe i roztopowe oczyszczać w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych;

- zapewnić minimalną izolacyjność akustyczną ścian i dachu projektowanej hali na poziomie 24 dB;

- na potrzeby grzewcze pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz ciepłej wody użytkowej zastosować kocioł gazowy o mocy 150 kW, którego spaliny odprowadzane będą emitorem stalowym o min. wysokości 12,5 m;

- do ogrzewania hali magazynowej i pomieszczeń technicznych zastosować promienniki na gaz LPG o całkowitej mocy 2,1 MW, z których ciepło i produkty spalania będą bezpośrednio odprowadzane na halę, a następnie na zewnątrz za pomocą systemu wentylacj i ogólnej;

- agregat prądotwórczy o mocy akustycznej 110,8 dB, na olej napędowy umieścić w pomieszczeniu technicznym izolowanym akustycznie na poziomie min. 24 dB;

- zapewnić maksymalny poziom mocy akustycznej agregatu wody lodowej, umieszczonego na dachu wynoszący 86 dB;

- zastosować do 10 wentylatorów pracujących w sposób ciągły, umieszczonych na dachu budynku o poziomie mocy akustycznej każdego z nich wynoszącej maksymalnie 61 dB.

IV.Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej akustycznie przed hałasem (od strony północnej i zachodniej), dla pory dnia i nocy, po osiągnięciu maksymalnej mocy przerobowej, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub ograniczenia działalności.

V.W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VI. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia  oraz prowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

VII Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.

VIII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Nie dotyczy.

IX. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Nie dotyczy.

X. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także  poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie

Dnia 02.12.2010 r.   Inwestor ,,Dynamic-Metal” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonymi zapleczami technicznymi i socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia, zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa elektryczna, teletechniczna)  na  działkach nr geod. 302/8,302/9-obręb Grębocin, Gmina Lubicz  wystąpił z wnioskiem (nr rej. 11879) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 03.12.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-31(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

         Dnia 03.12.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-31(3)/10 i OŚW. 7624-31(2)/10 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wysokiego składowania  wraz z infrastrukturą na nieruchomości działki nr.302/8,302/9-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-31(3)10 i OŚW.7624-31(2)10 była opinia nr N.NZ-402-L-201/10 z dnia 20.12.2010. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresie oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  nr.RDOŚ-04.00.6613-1522/10/HR z dnia 22.12.2010r. wzywające Inwestora do uzupełnienia wniosku. W dniu 03.01.2011r do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek (nr.rej.8 i 9) strony postępowania kierowany do organów opiniujących w sprawie zagrożeń występujących na etapie realizacji hali wysokiego składowania na działce nr.ew.302/3-obręb Grębocin oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości oraz wniosek (nr.rej.7) strony postępowania o udzielenie informacji publicznej w zakresie postępowania OŚW.7624-31/10. Wnioski skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  zostały zgodnie z art.65 §1 ustawy KPA postanowieniami OŚW.7624-31(4)10/11 i OŚW-7624-31(5)10/11 z dnia 07.01.2011r. przekazane do upoważnionych organów celem rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Inwestor uzupełnił wniosek i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.14.2011.HR. z dnia 28.01.2011 r. określił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz konieczność i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

          W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz, dnia 14.02.2011r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-31(6)/10/11, w którym orzekł konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres koniecznego do sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

           W dniu 27.09.2011r . Inwestor pismem (nr rej.9838) przekazał sporządzony raport organowi prowadzącemu postępowanie.

           W dniu 03.10.2011 r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-31(9)10/11 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 03.10.2011r. nr OŚW. 7624-31(10)10/11 Przewodniczącej Rady Sołeckiej Wsi Grębocin, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia  nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. Organ prowadzący postępowanie w dniu 30.09.2011r pismem OŚW.7624-31(7)/10/11 przekazał raport do Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Bydgoszczy i pismem z dnia 03.10.2011r. również przekazał raport do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. który w dniu 31.10.2011 r. wydał opinię uzgadniającą nr. N.NZ-403-L-31/11. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4242.284.2011DB z dnia 03.11.2011r (nr.rej.11201) wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o brakujące elementy. Raport został uzupełniony przez Inwestora i Wójt Gminy pismem OŚW.7624-31(10)10/11 z dnia 25.11.2011r. przekazał uzupełnienie do upoważnionego organu, który postanowieniem WOO.4242-284.2011,DB.1 z dnia 16.12.2011r uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

         W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz  pismem OSW.7624-31(11)/10/11 z dnia 20.12.2011r. zgodnie z art.10 KPA powiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 30.12.2011 r. w wyznaczonym terminie  nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

Teren wnioskowanego zamierzenia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 23 września 2010 r. Nr 149, poz. 1848). Rozpatrywane przedsięwzięcie położone jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem „D PI" z przeznaczeniem na: przemysł, składy, usługi komercyjne.

Obszar projektowanej inwestycji jest terenem rolnym, w jej sąsiedztwie znajduje się centrum logistyczne o powierzchni 30000 m2, parking dla samochodów osobowych na 58 stanowisk i miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych w ilości 39 szt. Najbliżej położone tereny chronione akustycznie znajdują się w kierunku zachodnim (zabudowa zagrodowa) w odległości około 190 m od granicy zamierzenia. Natomiast w kierunku północnym najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości około 100 m od granicy istniejącego centrum logistycznego.

Przedmiotem wnioskowanego przedsięwzięcia jest budowa hali magazynowej z wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno - bytowym o powierzchni 30500 m2, służącej do przechowywania na wysokich regałach, przeładunku i konfekcjonowania surowców i produktów trwałego użytku, nietrwałych, konsumpcyjnych oraz przemysłowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się również budowę:

-         budynku wartowni o powierzchni 27 m2;

-         pompowni ppoż. o pow. 70 m2 i zbiornika ppoż o po w. 142 m2;

-         zbiorników na gaz LPG o pow. posadowienia 90 m2;

-         zbiornika wód opadowych o pow. 2800 m2;

-         sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej

i teletechnicznej.

Ponadto powierzchnia przeznaczona do przekształcenia m. in. pod drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi i chodniki wynosić będzie ok. 20000 m2.

W okresie budowy może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Oddziaływanie to będzie chwilowe i odwracalne.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie prac ziemnych wyłącznie w godzinach dziennych 600-2200.

Przedmiotowe zamierzenie na etapie eksploatacji będzie związane ze źródłami emisji zorganizowanej (proces ciepłowniczy) i niezorganizowanej (transport pojazdów ciężarowych i osobowych) zanieczyszczeń do powietrza. Zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiotowym raporcie standardy jakości powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny powinny być dotrzymane.

Centrum logistyczne ogrzewane będzie za pośrednictwem kotła gazowego o mocy 150 kW oraz promienników na gaz LPG o całkowitej mocy wynoszącej 2,1 MW. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany będzie wystąpić do organów ochrony środowiska ze zgłoszeniem instalacji energetycznej o łącznej mocy wynoszącej 2,69 MW (moc 150 + 2100 + 440 kW), z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Oddziaływanie akustyczne planowanej inwestycji w fazie eksploatacji związane będzie z emisją hałasu spowodowanego pracą istniejącego i projektowanego centrum logistycznego oraz ruchem samochodów ciężarowych i osobowych o łącznej ilości ok. 50 poj./h. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem ściany i dach projektowanego obiektu będą izolowane akustycznie na poziomie min. 24 dB. Ponadto wszystkie prace załadunkowe i rozładunkowe prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, w dokach wyposażonych w fartuchy, natomiast transport wewnętrzny prowadzony będzie przy użyciu wózków akumulatorowych.

Przeprowadzona analiza akustyczna wnioskowanego przedsięwzięcia wykazała, iż dotrzymane zostaną poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Jednakże w celu weryfikacji wartości poziomu dźwięku, Inwestor zobowiązany będzie wykonać pomiary dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie (od strony północnej i zachodniej), dla pory dnia i nocy, po osiągnięciu maksymalnej mocy przerobowej, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub ograniczenia działalności.

Powstałe odpady będą magazynowe selektywnie, w sposób bezpieczny dla środowiska w wydzielonych i przystosowanych miejscach magazynowych na terenie Zakładu, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie będzie możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

Woda do celów socjalno-bytowych i ppoż. będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie, ze względu na znaczną powierzchnię zabudowy, będzie źródłem stosunkowo dużej ilości wód opadowych i roztopowych, spływających z dachów i terenów utwardzonych. W celu odprowadzania ww. wód zaprojektowano budowę wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno - odparowującego o powierzchni 2800 m2. Inwestor przewiduje odprowadzenie nadmiaru wód zebranych w zbiorniku do rowu melioracji szczegółowej i dalej do Strugi Toruńskiej, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych. Na odprowadzenie ww. wód do odbiornika Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, realizacja wnioskowanego zamierzenia dotyczy działek stanowiących cześć pól uprawnych i nie wymaga usuwania drzew, naruszania terenów leśnych, wodnych lub wodno - błotnych.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie powinny wpłynąć negatywnie na środowisko.Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów  stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem zastosowania rozwiązań określonych w niniejszej decyzji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest   charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr  1.

Pouczenie;

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. ,, INVESTPARK” ul. Poselska 29,03-931 Warszawa,

2.Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

3. ,,Dynamic-Metal” Sp z o.o,ul. Spółdzielcza 8,87-122 Grębocin,

4. pozostałe strony wg załącznika nr 1

5. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

Załącznik  nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego      na: budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych dz. nr 302/8,302/9- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Teren wnioskowanego zamierzenia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 23 września 2010 r. Nr 149, poz. 1848). Rozpatrywane przedsięwzięcie położone jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem „D PI" z przeznaczeniem na: przemysł, składy, usługi komercyjne.

Obszar projektowanej inwestycji jest terenem rolnym, w jej sąsiedztwie znajduje się centrum logistyczne o powierzchni 30000 m2, parking dla samochodów osobowych na 58 stanowisk i miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych w ilości 39 szt. Najbliżej położone tereny chronione akustycznie znajdują się w kierunku zachodnim (zabudowa zagrodowa) w odległości około 190 m od granicy zamierzenia. Natomiast w kierunku północnym najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości około 100 m od granicy istniejącego centrum logistycznego.

Przedmiotem wnioskowanego przedsięwzięcia jest budowa hali magazynowej z wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno - bytowym o powierzchni 30500 m2, służącej do przechowywania na wysokich regałach, przeładunku i konfekcjonowania surowców i produktów trwałego użytku, nietrwałych, konsumpcyjnych oraz przemysłowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się również budowę:

-         budynku wartowni o powierzchni 27 m2;

-         pompowni ppoż. o pow. 70 m2 i zbiornika ppoż o po w. 142 m2;

-         zbiorników na gaz LPG o pow. posadowienia 90 m2;

-         zbiornika wód opadowych o pow. 2800 m2;

-         sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.

Ponadto powierzchnia przeznaczona do przekształcenia m. in. pod drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi i chodniki wynosić będzie ok. 20000 m2.

W projektowanym zakładzie przewiduje się zatrudnienie 175 pracowników w systemie dwuzmianowym, natomiast w porze nocnej prowadzony będzie przyjazd pojazdów oczekujących na proces rozładunku i załadunku, który prowadzony będzie w 44 dokach.

W okresie budowy może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Oddziaływanie to będzie chwilowe i odwracalne.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie prac ziemnych wyłącznie w godzinach dziennych 600-2200.

Przedmiotowe zamierzenie na etapie eksploatacji będzie związane ze źródłami emisji zorganizowanej (proces ciepłowniczy) i niezorganizowanej (transport pojazdów ciężarowych i osobowych) zanieczyszczeń do powietrza. Zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiotowym raporcie standardy jakości powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny powinny być dotrzymane.

Centrum logistyczne ogrzewane będzie za pośrednictwem kotła gazowego o mocy 150 kW oraz promienników na gaz LPG o całkowitej mocy wynoszącej 2,1 MW. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany będzie wystąpić do organów ochrony środowiska ze zgłoszeniem instalacji energetycznej o łącznej mocy wynoszącej 2,69 MW (moc 150 + 2100 + 440 kW), z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Oddziaływanie akustyczne planowanej inwestycji w fazie eksploatacji związane będzie z emisją hałasu spowodowanego pracą istniejącego i projektowanego centrum logistycznego oraz ruchem samochodów ciężarowych i osobowych o łącznej ilości ok. 50 poj./h. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem ściany i dach projektowanego obiektu będą izolowane akustycznie na poziomie min. 24 dB. Ponadto wszystkie prace załadunkowe i rozładunkowe prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, w dokach wyposażonych w fartuchy, natomiast transport wewnętrzny prowadzony będzie przy użyciu wózków akumulatorowych.

Przeprowadzona analiza akustyczna wnioskowanego przedsięwzięcia wykazała, iż dotrzymane zostaną poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie.

Powstałe odpady będą magazynowe selektywnie, w sposób bezpieczny dla środowiska w wydzielonych i przystosowanych miejscach magazynowych na terenie Zakładu, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie będzie możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

Woda do celów socjalno-bytowych i ppoż. będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej.

Wytwarzane ścieki o charakterze bytowym zostaną odprowadzane tymczasowo do zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 30 m3, a po wykonaniu kanalizacji do kanalizacji zbiorczej.

Planowane przedsięwzięcie, ze względu na znaczną powierzchnię zabudowy, będzie źródłem stosunkowo dużej ilości wód opadowych i roztopowych, spływających z dachów i terenów utwardzonych. W celu odprowadzania ww. wód zaprojektowano budowę wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno - odparowującego o powierzchni 2800 m2. Inwestor przewiduje odprowadzenie nadmiaru wód zebranych w zbiorniku do rowu melioracji szczegółowej i dalej do Strugi Toruńskiej, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych. Na odprowadzenie ww. wód do odbiornika Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, realizacja wnioskowanego zamierzenia dotyczy działek stanowiących cześć pól uprawnych i nie wymaga usuwania drzew, naruszania terenów leśnych, wodnych lub wodno - błotnych.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie powinny wpłynąć negatywnie na środowisko.Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów  stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem zastosowania rozwiązań określonych w niniejszej decyzji.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-01-11 11:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31